Jak utworzyć plik Web.config dla aplikacji programu ASP.NET

Streszczenie

W tym artykule opisano krok po kroku, jak utworzyć plik Web.config dla aplikacji programu ASP.NET. W systemie .NET Framework, a zwłaszcza w programie ASP.NET, aplikacje są konfigurowane przy użyciu plików config w formacie XML. Ta praktyka jest odejściem od konwencjonalnych mechanizmów konfigurowania metabazy i rejestru. Obecnie nie jest dostępna żadna przystawka programu MMC (Microsoft Management Console) ani żadne inne narzędzie administracyjne firmy Microsoft, które umożliwiałyby tworzenie i modyfikowanie plików config.

W tym artykule jest opisany sposób tworzenia pliku Web.config, służącego do sterowania zachowaniem poszczególnych aplikacji programu ASP.NET.

Powrót do początku

Hierarchia plików config

Pliki config służą w architekturze .NET Framework do definiowania opcji konfiguracji. Pliki config są plikami tekstowymi w formacie XML. W jednym systemie może istnieć (i zazwyczaj istnieje) wiele plików config.

Ogólnosystemowe ustawienia konfiguracji dla systemu .NET Framework są zdefiniowane w pliku Machine.config. Plik Machine.config znajduje się w folderze %SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\%numer_wersji%\CONFIG\. Ustawienia domyślne zawarte w pliku Machine.config można modyfikować, zmieniając zachowanie aplikacji .NET w całym systemie.

Ustawienia konfiguracji programu ASP.NET dla jednej aplikacji można zmienić, tworząc plik Web.config w folderze katalogu głównego aplikacji. Ustawienia pliku Web.config zastąpią wtedy ustawienia pliku Machine.config.

Powrót do początku

Tworzenie pliku Web.config

Plik Web.config można utworzyć w dowolnym edytorze tekstów, na przykład w Notatniku. Należy utworzyć plik tekstowy o nazwie Web.config w katalogu głównym aplikacji programu ASP.NET. Plik Web.config musi być poprawnie sformułowanym dokumentem XML o formacie podobnym do pliku %SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\%numer_wersji%\CONFIG\Machine.config.

Plik Web.config może zawierać tylko wpisy elementów konfiguracji zastępujących ustawienia pliku Machine.config. W pliku Web.config muszą się znajdować przynajmniej elementy <configuration> i <system.web>. Elementy te będą zawierały poszczególne elementy konfiguracji.

Oto przykład minimalnej zawartości pliku Web.config:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
<system.web>

</system.web>
</configuration>
W pierwszym wierszu pliku Web.config jest opisany format XML dokumentu i określony typ kodowania znaków. Pierwszy wiersz musi być taki sam we wszystkich plikach config.

Następne wiersze wyznaczają początek i koniec elementów <configuration> i <system.web> pliku Web.config. Same te wiersze niczego nie zmieniają. Mimo to tworzą strukturę, która umożliwia dodawanie w przyszłości ustawień konfiguracji. Większość ustawień konfiguracji programu ASP.NET jest dodawana między wierszami <system.web> i </system.web>. Wiersze te wyznaczają początek i koniec ustawień konfiguracji programu ASP.NET.

Powrót do początku

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji programu ASP.NET i formatu plików konfiguracyjnych programu ASP.NET, zapoznaj się z dokumentacją zestawu .NET Framework SDK lub odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

http://msdn.microsoft.com/library/en-us/cpguide/html/cpconaspnetconfiguration.asp

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ackhksh7(vs.71).aspx

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
815178 How To Edit the Configuration of an ASP.NET Application
Powrót do początku
BUG #: 4181 (Content Maintenance)
Właściwości

Identyfikator artykułu: 815179 — ostatni przegląd: 14.07.2008 — zmiana: 1

Opinia