Opis konsoli NetBIOS Browsing Console (Browcon.exe)

Streszczenie

W tym artykule jest opisana konsola NetBIOS Browsing Console (Browcon.exe). Jest to narzędzie służące do rozwiązywania problemów z przeglądaniem sieci NetBIOS. Konsola NetBIOS Browsing Console wykorzystuje funkcje narzędzia wiersza polecenia Browstat.exe, które jest dołączone do narzędzi obsługi systemu Windows 2000.

Więcej informacji

Narzędzie Browstat.exe

Funkcja przeglądania protokołu NetBIOS jest używana w wielu programach i narzędziach, które zaprojektowano do działania w sieciach systemu Windows. Korzystają z niej zwykle programy umożliwiające przeglądanie sieci w poszukiwaniu komputerów lub drukarek. Jeśli na liście brakuje poszczególnych komputerów lub grup, administratorzy sieci powinni spróbować ustalić, jaka jest tego przyczyna.
Browstat.exe to wyjątkowo wydajne narzędzie wiersza polecenia, które ułatwia ustalenie głównej przyczyny problemu z przeglądaniem sieci, a następnie jego rozwiązanie. Narzędzie Browstat.exe jest jednak skuteczne wtedy, gdy jest obsługiwane przez doświadczonego użytkownika mającego wiedzę na temat metod przeglądania sieci NetBIOS. W środowiskach z rozsyłanymi protokołami IP konieczne może się okazać uruchomienie programu Browstat.exe w kilku systemach znajdujących się w różnych lokalizacjach sieciowych i uwzględnienie danych zwróconych z każdego z nich. Z tego względu narzędzie Browstat.exe jest wykorzystywane przez niewielu użytkowników rozwiązujących problemy.

Aby uzyskać dodatkowe informacje i instrukcje krok po kroku dotyczące sposobu korzystania z programu Browstat.exe, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

188305 Troubleshooting the Microsoft Computer Browser Service

Instrukcje dotyczące korzystania z programu Browstat.exe podano także w dokumentacji „MS Windows NT Browser”. Znajdują się w niej również szczegółowe informacje o usługach przeglądarki dostępnych w systemach operacyjnych firmy Microsoft. Aby zapoznać się z tym dokumentem, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Konsola NetBIOS Browsing Console

Konsola NetBIOS Browsing Console uwydatnia możliwości programu Browstat.exe oraz ułatwia korzystanie z niego i zrozumienie sposobu jego działania. Konsola NetBIOS Browsing Console to program systemu Windows skompilowany w systemie Microsoft .NET Framework (v1.1.4322). Podobnie jak program Browstat.exe, działa ona w systemach operacyjnych Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000 i nowszych, w których jest zainstalowany protokół TCP/IP. Po zainstalowaniu i uruchomieniu konsoli należy wprowadzić w niej odpowiednie informacje ułatwiające zautomatyzowanie wielu procedur rozwiązywania problemów.

Należy wprowadzić następujące informacje:

 • nazwa NetBIOS wszystkich domen systemu Windows w sieci
 • nazwa NetBIOS podstawowego kontrolera domeny (PDC, Primary Domain Controller) każdej domeny systemu Windows
 • adres IP podstawowego kontrolera domeny każdej domeny systemu Windows
 • adresy IP wszystkich serwerów WINS w sieci
 • lista wszystkich podsieci IP danej sieci
 • nazwa NetBIOS każdego systemu w sieci, na którym uruchomiono oprogramowanie agenta konsoli NetBIOS Browsing Console
Na podstawie tych informacji o środowisku sieciowym jest tworzony profil sieciowy. Te informacje trzeba wprowadzić tylko raz. W razie potrzeby można jednak dodać nowe informacje lub usunąć nieaktualne. Aby przejrzeć profil sieciowy, zobacz okienko po lewej stronie formularza głównego.

Agent konsoli NetBIOS Browsing Console

Konsola NetBIOS Browsing Console zbiera i raportuje dane dotyczące przeglądania NetBIOS sieci zdalnych za pomocą agenta (NetBIOS Browsing Console Agent). Agenta należy zainstalować w jednym systemie każdej z logicznych podsieci danej sieci. Nazwa systemu jest wprowadzana w „profilu sieciowym” na konsoli NetBIOS Browsing Console, dzięki czemu można uzyskać do niej dostęp podczas rozwiązywania problemów. Agent to niewielka aplikacja konsoli niewymagająca konfigurowania. Aby uruchomić agenta, wystarczy po prostu kliknąć dwukrotnie jego ikonę. Domyślnie agent nasłuchuje połączeń konsoli na porcie 49911 protokołu TCP. Przy każdej próbie połączenia z konsolą wyświetla szczegółowe informacje na temat połączenia. Agent w wersji 2.0 (Nbcagent.exe) nie wymaga systemu Microsoft .Net Framework. Należy po prostu skopiować go wraz z programem Browstat.exe do dowolnego katalogu w systemie, a następnie uruchomić program Nbcagent.exe. Agent i program Browstat.exe zajmują łącznie mniej niż 200 KB i żaden z nich nie wymaga modyfikacji rejestru. Agent konsoli NetBIOS Browsing Console (w wersji 2.0) obsługuje dwa opcjonalne przełączniki:
 • [/p numer_portu] Ta opcja określa, na którym porcie TCP agent będzie nasłuchiwał połączeń konsoli. Należy określić nieużywany port TCP z zakresu: 1-65535. Jeśli nie zostanie określony żaden port TCP, domyślnie używanym portem TCP będzie port 49911.
 • [/c adres_IP] Ta opcja określa adres IP lub nazwę konsoli, z których agent będzie akceptował połączenia. Próby połączeń za pomocą innych adresów IP lub nazw będą odrzucane.

  Agent próbuje rozpoznać adres IP lub nazwę systemu, który łączy się z jego portem nasłuchiwania. Jeśli adres IP lub nazwa zostaną pomyślnie rozpoznane i są zgodne z adresem IP lub nazwą określonymi za przełącznikiem /c, połączenie zostanie zaakceptowane. W innym wypadku próba połączenia zostanie odrzucona. Należy zauważyć, że po określeniu nazwy za przełącznikiem /c agent spróbuje przeprowadzić wyszukiwanie wsteczne w celu zamiany nazwy na adres IP systemu, który próbuje się z nim połączyć. Jeśli ta operacja zakończy się błędem lub rozpoznana nazwa będzie niepoprawna, próba połączenia zakończy się niepowodzeniem.

  Rozpoznana nazwa musi być dokładnie taka sama, jak nazwa wprowadzona za przełącznikiem /c. Jeśli określono nazwę NetBIOS, a rozpoznana została w pełni kwalifikowana nazwa domeny (FQDN, Fully Qualified Domain Name), agent odrzuci próbę połączenia. Kolejnym potencjalnym problemem jest sytuacja, w której dla tego samego adresu IP istnieje wiele rekordów PTR systemu DNS. W takim wypadku serwery DNS odpowiadają zwykle przy użyciu metody „karuzeli”. Jeśli system DNS zwróci w pełni kwalifikowaną nazwę domeny, która będzie różna od nazwy, którą określono za przełącznikiem /c, agent odrzuci połączenie. Z podanych powodów przy użyciu przełącznika /c najlepiej określić adres IP. Agent zapewnia podstawowe zabezpieczenia, ale nie umożliwia w żaden sposób uwierzytelniania lub szyfrowania połączeń przychodzących. Po rozwiązaniu problemów w niezabezpieczonych sieciach należy więc natychmiast zamknąć agenta.

Rozwiązywanie problemów z infrastrukturą przeglądania NetBIOS za pomocą konsoli NetBIOS Browsing Console

Po wdrożeniu konsoli i agentów można szybko zebrać dane potrzebne do rozwiązania typowych problemów z przeglądaniem NetBIOS. Dzięki temu można łatwiej i szybciej zdiagnozować, a następnie rozwiązać problemy z infrastrukturą przeglądania NetBIOS.Lewe okienko konsoli NetBIOS Browsing Console jest wypełniane danymi dotyczącymi przeglądania, które są zbierane z podsieci używanych podczas rozwiązywania problemów. Są to informacje o nadrzędnej przeglądarce domeny, nadrzędnych przeglądarkach wszystkich podsieci oraz nadrzędnych przeglądarkach kopii zapasowych podsieci, które zostały zarejestrowane za pomocą nadrzędnej przeglądarki domeny. Na liście znajdują się również nadrzędne przeglądarki podsieci, których dotyczy problem, oraz uzyskane bezpośrednio od nich listy przeglądania. Te informacje mogą być pomocne w ustaleniu, które systemy są zarejestrowane za pomocą konkretnej przeglądarki. Na liście znajdują się informacje o niektórych atrybutach systemu, takie jak informacje o zainstalowanym systemie operacyjnym i rolach przeglądarki.


Konsola NetBIOS Browsing Console ułatwia rozwiązanie problemu w sytuacji, gdy na liście przeglądania klienta brakuje pojedynczego systemu lub grupy systemów. Aby rozpocząć rozwiązywanie problemów, należy wpisać nazwę brakującego systemu, domenę systemu Windows, której jest członkiem, logiczny adres IP podsieci, w której znajduje się system oraz podsieci, w której znajduje się klient, a następnie kliknąć przycisk Start Troubleshooting. Konsola odnajdzie i skataloguje nadrzędną przeglądarkę domeny oraz nadrzędne przeglądarki różnych podsieci, których dotyczy problem. W razie potrzeby konsola połączy się z agentem i wyśle do niego odpowiednią kwerendę. Utworzy raport zawierający informacje o wszelkich problemach z połączeniem, które wystąpiły podczas operacji rozwiązywania problemów.

Za każdym razem po kliknięciu przycisku Start Troubleshooting profil sieciowy zostanie zaktualizowany o nowe informacje. Pomogą one ustalić dokładną lokalizację list przeglądania zawierających brakujące systemy oraz list przeglądania, które ich nie obejmują. W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów konsola zgłosi je w prawym okienku formularza głównego. Po ustaleniu jakichkolwiek możliwych przyczyn problemów raporty o nich zostaną wyświetlone w formacie HTML w domyślnej przeglądarce sieci Web.

Pobieranie konsoli NetBIOS Browsing Console i jej agenta

Następujący plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft – Centrum pobierania:
Pobieranie Pobierz pakiet Browcon.exe teraz.Data wydania: 30 maja 2003

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o udoskonalonych zabezpieczeniach, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.


Plik Browcon.exe zawiera następujące pliki:

Eula 16 KB
NBCAgent-v2 112 KB
NetBIOS Browsing Console Setup 370 KB
Readme 1 KB
Setup 108 KB
Setup 1 KB
Właściwości

Identyfikator artykułu: 818092 — ostatni przegląd: 10.10.2006 — zmiana: 1

Opinia