Jak rozwiązywać problemy związane z uczestnictwem wielu graczy w grach firmy Microsoft

Ważne: Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące sposobu obniżania poziomu zabezpieczeń lub wyłączania funkcji zabezpieczeń na komputerze. Zmiany te można wprowadzić, aby obejść określony problem. Zaleca się, aby przed wprowadzeniem tych zmian ocenić zagrożenie związane z zastosowaniem tego obejścia w danym środowisku. W przypadku zastosowania obejścia tego problemu należy podjąć odpowiednie kroki dodatkowe, aby pomóc w ochronie systemu.

Streszczenie

W tym artykule opisano rozwiązania większości znanych problemów związanych z uczestnictwem wielu graczy w grach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” tego artykułu. Jeśli metody opisane w tym artykule nie rozwiązują problemu, być może sieć jest niepoprawnie skonfigurowana. Pomoc techniczna dla gier firmy Microsoft nie zapewnia pomocy przy konfigurowaniu sieci osobistej, usługodawcy internetowego, zapory ani routerów użytkownika. W przypadku podejrzenia, że problem jest związany z siecią osobistą, usługodawcą internetowym, zaporą lub routerem, należy skontaktować się z dostawcą sprzętu lub oprogramowania albo usługodawcą internetowym, aby uzyskać więcej informacji.

Próba uruchomienia lub wzięcia udziału w grach wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” tego artykułu może spowodować wystąpienie dowolnych spośród następujących symptomów:
 • Nie można połączyć się z witryną gier lub sesją online.
 • Nie można dołączyć do gry wieloosobowej.
 • Nie można prowadzić gry wieloosobowej.
 • Następuje rozłączenie z sesją gry wieloosobowej.
 • Przy próbie wzięcia udziału w grze lub połączenia się z sesją gry wieloosobowej pojawia się komunikat o błędzie.
 • Podczas gry wieloosobowej spada wydajność.
Powrót do początku

Więcej informacji

Ważne: Te kroki mogą przyczynić się do ograniczenia skuteczności systemu zabezpieczeń. Mogą też narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub złośliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Proces opisany w tym artykule ma zapewnić prawidłowe działanie programów lub umożliwić zaimplementowanie określonych funkcji programów. Przed wprowadzeniem tych zmian zaleca się ocenę zagrożenia związanego z zastosowaniem tego procesu w danym środowisku. Decydując się na zaimplementowanie tego procesu, należy podjąć odpowiednie kroki dodatkowe, aby zapewnić ochronę systemu. Zaleca się stosowanie tego procesu tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.
Ostrzeżenie: To obejście problemu może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub złośliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tego obejścia problemu, ale podaje te informacje, aby umożliwić zastosowanie go według uznania użytkownika. Można zastosować to obejście na własne ryzyko.
Uwaga: Istnieje wiele czynników wpływających na komfort korzystania z Internetu, na przykład wydajność komputera, sieć lokalna, wydajność infrastruktury usługodawcy internetowego oraz natężenie ruchu w Internecie
Powrót do początku

Metoda 1: Upewnienie się, że wszyscy gracze mają tę samą wersję gry

Jeśli gracze mają się ze sobą łączyć, muszą używać tej samej wersji gry. Najlepiej, aby wszyscy gracze zaktualizowali produkt do najnowszej wersji. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Metoda 2: Sprawdzenie pod kątem znanych problemów

Aby wyświetlić listę znanych problemów dotyczących danej gry firmy Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, a następnie wybierz lub odszukaj odpowiednią grę:

Metoda 3: Pobranie i zainstalowanie programu Microsoft DirectX

Zaleca się, aby wszyscy uczestnicy gry korzystali z tej samej wersji programu DirectX. Aby pobrać i zainstalować najnowszą wersję programu DirectX, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Jeśli masz zainstalowaną najnowszą wersję programu DirectX, zainstaluj ponownie program DirectX po wykonaniu czystego rozruchu komputera. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu ponownego uruchomienia komputera przy użyciu procedury czystego rozruchu, zobacz sekcję „Ponowne uruchomienie komputera przy użyciu procedury czystego rozruchu” tego artykułu.

Jeśli podczas instalacji zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
The software you are installing has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with this version of Windows. (Tell me why this testing is important.) Instalowane oprogramowanie nie przeszło testów zgodności z tą wersją systemu Windows umożliwiających uzyskanie logo Windows (Powiedz mi, dlaczego te testy są ważne).
Kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
822798 Nie można zainstalować aktualizacji lub pojawia się monit o zainstalowanie aktualizacji, które są już zainstalowane

Powrót do początku

Metoda 4: Ponowne uruchomienie komputera przy użyciu procedury czystego rozruchu

Podczas uruchamiania systemu operacyjnego Microsoft Windows mogą być uruchamiane inne programy. Do programów tych mogą należeć programy antywirusowe i narzędzia systemowe, które mogą zakłócać działanie gry. Z tego powodu może nastąpić powrót do pulpitu, może pojawić się komunikat o błędzie podczas sesji gry wieloosobowej lub gra może przestać odpowiadać (zawiesić się). Wykonanie czystego rozruchu przed uruchomieniem Instalatora zapobiega automatycznemu uruchomieniu tych programów. Aby przeprowadzić czysty rozruch systemu Microsoft Windows XP, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Aby wykonać tę procedurę, trzeba zalogować się jako administrator lub członek grupy Administratorzy. Jeśli komputer jest podłączony do sieci, ustawienia zasad sieciowych mogą nie pozwalać na ukończenie tej procedury.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msconfig w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK. Zostaje uruchomione narzędzie Konfiguracja systemu.
 2. Kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij opcję Uruchamianie selektywne.
 3. W obszarze Uruchamianie selektywne wyczyść następujące pola wyboru:
  • Przetwarzaj plik System.ini
  • Przetwarzaj plik Win.ini
  • Załaduj elementy startowe
 4. Kliknij kartę Usługi, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft, a następnie kliknij przycisk Wyłącz wszystkie.
 5. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie.

  Uruchom żądaną grę. Po zakończeniu gry przywróć zwykłą konfigurację startową komputera. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki po uruchomieniu narzędzia konfiguracji systemu:
  1. Kliknij kartę Ogólne.
  2. Kliknij opcję Uruchamianie normalne — załaduj wszystkie sterowniki urządzeń i usługi.
  3. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie.
Kliknij przycisk Odtwórz, aby wyświetlić strumieniowy pokaz multimedialny.
Aby powrócić do zwykłego uruchamiania po czystym rozruchu komputera, kliknij przycisk Odtwórz, aby wyświetlić strumieniowy pokaz multimedialny.

Aby uzyskać więcej informacji o wykonywaniu czystego rozruchu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
331796 Gry: Jak wykonać czysty rozruch, aby zapobiec zakłócaniu gry przez programy uruchomione w tle

Powrót do początku

Metoda 5: Sprawdzenie, czy program DirectX jest poprawnie zainstalowany

Aby sprawdzić, czy program DirectX jest poprawnie zainstalowany i czy wszystkie wersje plików programu DirectX są poprawne, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz dxdiag w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W oknie Narzędzie diagnostyczne DirectX kliknij kartę Pliki DirectX.
 3. Sprawdź, czy w okienku Uwagi jest wyświetlany tekst „Nie znaleziono żadnych problemów”.

  Uwaga: Jeśli jakieś problemy zostaną znalezione, należy ponownie zainstalować program DirectX.
 4. Kliknij kartę Sieć.
 5. Sprawdź, czy już nie występują symptomy uszkodzenia instalacji programu DirectPlay.

  Są one następujące:
  • W okienku Zarejestrowani usługodawcy modułu DirectPlay pojawia się termin „Błędy”.
  • Przycisk Testuj moduł DirectPlay jest niedostępny (wygaszony).
  • W takiej sytuacji w okienku Uwagi pojawia się następujący komunikat o błędzie:
   The registry information for the DirectXPlay8 TCP/IP service provider is missing or damaged. (Zawarte w rejestrze informacje o dostawcy usługi TCP/IP DirectXPlay8 są uszkodzone lub nie istnieją).
   Uwaga: Jeśli te symptomy występują, zamknij Narzędzie diagnostyczne DirectX i wykonaj następujące kroki:
   1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom i wpisz tekst regsvr32 dpnet.dll.
   2. Kliknij przycisk OK. Powinien zostać wyświetlony komunikat „Funkcja DllRegisterServer w dpnet.dll powiodła się”.
   3. Kliknij przycisk OK.
  Powtórz kroki opisane w poprzedniej części artykułu, aby sprawdzić, czy nadal występują symptomy uszkodzenia instalacji programu DirectPlay. Jeśli te symptomy występują, zamknij Narzędzie diagnostyczne DirectX, a następnie ponownie zainstaluj program DirectX.
Kliknij przycisk Odtwórz, aby wyświetlić strumieniowy pokaz multimedialny.Powrót do początku

Metoda 6: Sprawdzenie instalacji protokołu TCP/IP

Za pomocą polecenia ping sprawdź adres sprzężenia zwrotnego, aby zweryfikować, czy na komputerze lokalnym jest zainstalowany i poprawnie skonfigurowany protokół TCP/IP. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. W systemie Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows 2000, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  W systemie Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows Millennium Edition (Me), kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz polecenie command, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. W wierszu polecenia wpisz polecenie ping 127.0.0.1, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Zostaną wyświetlone informacje podobne do następujących:

  Badanie 127.0.0.1 z użyciem 32 bajtów danych:
  Odpowiedź z 127.0.0.1: bajtów=32 czas<1ms TTL=128
  Odpowiedź z 127.0.0.1: bajtów=32 czas<1ms TTL=128
  Odpowiedź z 127.0.0.1: bajtów=32 czas<1ms TTL=128
  Odpowiedź z 127.0.0.1: bajtów=32 czas<1ms TTL=128
  Statystyka badania ping dla 127.0.0.1:
  Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% straty),
  Szacunkowy czas błądzenia pakietów w milisekundach: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
  Jeśli test adresu zwrotnego kończy się niepomyślnie, stos IP nie odpowiada. Brak odpowiedzi może oznaczać, że sterowniki TCP są uszkodzone, karta sieciowa nie działa lub inna usługa zakłóca działanie protokołu IP.
Aby uzyskać więcej informacji o rozwiązywaniu problemów z protokołem TCP/IP w systemie Microsoft Windows, klikaj następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
314067 Jak rozwiązywać problemy z łącznością TCP/IP w systemie Windows XP

169790 Jak rozwiązywać podstawowe problemy z protokołem TCP/IP

Metoda 7: Przetestowanie połączenia sieciowego

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz dxdiag w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W narzędziu diagnostycznym DirectX kliknij kartę Sieć, a następnie kliknij przycisk Testuj moduł DirectPlay.
 3. W oknie dialogowym Testowanie programu DirectPlay wpisz swoją nazwę w polu Nazwa użytkownika.
 4. Kliknij pozycję Dostawca usługi TCP/IP DirectPlay.
 5. W polu Port TCP/IP wpisz numer portu
 6. Kliknij opcję Utwórz nową sesję, a następnie kliknij przycisk OK.

  Pojawia się okno dialogowe Rozmowa DirectPlay programu Dxdiag.
 7. Aby poprosić innego gracza, żeby dołączył do tej sesji, kliknij opcję Dołącz do istniejącej sesji.

  Uwaga: W przypadku uruchomienia testu modułu DirectPlay w Internecie gracz prowadzący sesję musi wysłać do graczy dołączających do sesji swój bieżący adres IP.
 8. Wykonaj test ponownie, ale teraz jako gracz dołączający do sesji (poproś innego gracza, aby pełnił funkcję prowadzącego).
Kliknij przycisk Odtwórz, aby wyświetlić strumieniowy pokaz multimedialny.Powrót do początku

Metoda 8: Przetestowanie szybkości połączenia

Aby przetestować szybkość połączenia, odwiedź następującą witrynę MSN w sieci Web: Jeśli raportowana szybkość połączenia okaże się mniejsza od oczekiwanej, skontaktuj się z usługodawcą internetowym, aby uzyskać więcej informacji.

Powrót do początku

Metoda 9: Przetestowanie połączenia szerokopasmowego

Istnieją trzy podstawowe rodzaje połączeń szerokopasmowych: Bezpośrednie, Router i Udostępnianie połączenia internetowego (ICS, Internet Connection Sharing) systemu Windows. Zazwyczaj te trzy typy połączeń wymagają jednego lub większej liczby urządzeń, takich jak modem zewnętrzny, router, przełącznik, koncentrator lub zapora.

Krok 1: Naprawienie połączenia sieciowego

W przypadku korzystania z systemu Windows XP należy naprawić połączenie sieciowe. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij łącze Połączenia sieciowe i internetowe, kliknij łącze Połączenia sieciowe, a następnie kliknij dwukrotnie połączenie sieciowe, które chcesz naprawić.
 3. Kliknij kartę Obsługa, a następnie kliknij przycisk Napraw.
Przetestowanie połączenia szerokopasmowego Powrót do początku

Krok 2: Otwarcie wymaganych portów

Do korzystania z gier wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” przez Internet są wymagane pewne porty.

Uwaga: W środowisku klient/serwer konfiguracje portów może zmieniać tylko administrator sieci.

Aby zobaczyć, które konkretnie porty są wymagane przez daną grę, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, a następnie wybierz właściwą grę: Powrót do początku

Krok 3: Bezpośrednie połączenie z Internetem

Aby ustalić, czy przyczyną problemu jest sprzęt szerokopasmowy, połącz się bezpośrednio z Internetem, nie korzystając z żadnego urządzenia z wyjątkiem modemu DSL lub modemu kablowego. Jeśli problem zniknie, skontaktuj się z producentem sprzętu, usługodawcą internetowym lub administratorem sieci w sprawie poprawnego skonfigurowania właściwości połączenia.

Powrót do początku

Krok 4: Połączenie z siecią obwodową

Skontaktuj się z producentem routera w sprawie poprawnego skonfigurowania sieci obwodowej (znanej również jako DMZ, strefa zdemilitaryzowana i podsieć ekranowana). Aby uzyskać informacje o możliwościach skontaktowania się z producentem sprzętu lub usługodawcą internetowym, zobacz sekcję „Materiały referencyjne”.

Powrót do początku

Krok 5: Pobranie i zainstalowanie najnowszego oprogramowania układowego

Producent sprzętu mógł udostępnić aktualizację oprogramowania układowego routera, która być może rozwiąże dany problem z grą lub symulacją. Oprogramowanie układowe może również instalować lub usprawniać istniejące funkcje urządzenia, takie jak UPnP. Aby uzyskać informacje o możliwościach skontaktowania się z producentem sprzętu lub usługodawcą internetowym, zobacz sekcję „Materiały referencyjne”. Aby wyświetlić listę definicji niektórych typowych terminów związanych z siecią, zobacz sekcję „Definicje”.
Powrót do początku

Metoda 10: Konfiguracje sieci

Poniżej przedstawiono listę konfiguracji sieci i możliwych problemów z tymi konfiguracjami:
 • Zapora programowa

  Zapora programowa to system zabezpieczeń, który stanowi granicę ochronną między siecią a światem zewnętrznym. Jeśli zapora programowa jest zainstalowana, może ona uniemożliwiać nawiązanie połączenia między danym komputerem a innymi komputerami lub serwerami w sesji gry wieloosobowej. Spójrz na obszar powiadomień (mały obszar w prawym dolnym rogu ekranu), aby sprawdzić, czy na komputerze jest uruchomiona zapora. W systemie Windows XP do wyświetlenia ikony zapory konieczne może być pokazanie wszystkich ikon w obszarze powiadomień. Aby dowiedzieć się, jaki program reprezentuje ta ikona, zatrzymaj na niej wskaźnik myszy i poczekaj kilka sekund. Po znalezieniu ikony zapory, kliknij ją prawym przyciskiem myszy. Może wtedy pojawić się menu pozwalające na tymczasowe wyłączenie zapory. Niektóre typowe programowe zapory sieciowe to:
  • ZoneAlarm
  • Nortons Internet Security
  • McAfee Security
  • BlackIce
  Jeśli wyłączenie zapory rozwiązuje problem, skontaktuj się z producentem oprogramowania zapory w sprawie instrukcji, jak skonfigurować zaporę do pracy z daną grą lub symulacją. W sekcji „Materiały referencyjne” znajdują się łącza do innych artykułów o sposobach kontaktowania się z wieloma producentami sprzętu i oprogramowania.

  Powrót do początku
 • Zapora połączenia internetowego (ICF, Internet Connection Firewall)

  Najnowsza wersja systemu Microsoft Windows obejmuje Zaporę połączenia internetowego, dzięki której można ograniczyć ilości informacji przesyłanych między Internetem a siecią domową lub siecią małej firmy. Funkcja ICF pomaga również w ochronie pojedynczego komputera, który jest połączony z Internetem za pośrednictwem modemu kablowego, modemu DSL lub modemu telefonicznego. Nie należy włączać zapory dla żadnego połączenia, które nie łączy bezpośrednio z Internetem. Funkcja ICF nie jest wymagana, jeśli sieć ma już zaporę lub serwer proxy.

  Aby uzyskać więcej informacji o funkcji Zapora połączenia internetowego w systemie Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  283673 Jak włączyć lub wyłączyć zaporę w systemie Windows XP

  Aby uzyskać więcej informacji o funkcji Zapora połączenia internetowego, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  320855 Opis funkcji Zapora połączenia internetowego systemu Windows XP

  Powrót do początku
 • Połączenie bezprzewodowe

  W zależności od odległości, konstrukcji domu i źródeł zakłóceń, wydajność połączenia sieci bezprzewodowej może nie być najlepsza. Aby uzyskać podstawowe informacje dotyczące jakości danego połączenia, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij łącze Połączenia sieciowe i internetowe, a następnie kliknij łącze Połączenia sieciowe.
  3. Kliknij dwukrotnie połączenie sieciowe, które chcesz sprawdzić.
  4. Zwróć uwagę na informacje o stanie wyświetlane w okienku Połączenie.
  Aby uzyskać więcej informacji o rozwiązywaniu problemów z połączeniem sieci bezprzewodowej, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  313242 Jak rozwiązywać problemy z połączeniami sieci bezprzewodowej w systemie Windows XP


  Konfiguracja sieci Powrót do początku
 • Połączenie telefoniczne

  Skontaktuj się z producentem modemu lub komputera, aby uzyskać najnowszą aktualizację sterownika modemu. Aby uzyskać więcej informacji o możliwościach skontaktowania się z producentem sprzętu, zobacz sekcję „Materiały referencyjne”. Jeśli problem nadal występuje, spróbuj zmienić usługodawcę internetowego. W Internecie jest dostępnych wielu usługodawców internetowych.


  Uwaga: Jeśli jest używane połączenie telefoniczne i procedury opisane w tym artykule nie rozwiązują problemu, być może musisz użyć szybszego połączenia internetowego. Dobrym rozwiązaniem może być połączenie DSL lub połączenie kablowe. Powrót do początku
 • Użycie sieci zgodnej z UPnP

  UPnP to coś więcej niż tylko proste rozszerzenie modelu urządzeń peryferyjnych Plug and Play. Tę technologię zaprojektowano z myślą o obsłudze konfiguracji zerowej, sieciach niewidocznych i automatycznym wykrywaniu rozmaitych kategorii urządzeń pochodzących od różnych dostawców. Dzięki technologii UPnP urządzenie może dynamicznie dołączyć do sieci, uzyskać adres IP, przedstawić swoje możliwości oraz wykryć obecność i możliwości innych urządzeń — wszystko automatycznie; technologia ta umożliwia więc tworzenie sieci o konfiguracji zerowej. Urządzenia mogą następnie komunikować się ze sobą bezpośrednio, co umożliwia tworzenie sieci urządzeń równorzędnych. Przy zakupie sprzętu należy zwrócić uwagę, czy na opakowaniu jest logo UPnP. Jeśli częścią istniejącej sieci jest sprzęt UPnP, sprawdź, czy jest on włączony w ustawieniach, lub skontaktuj się z producentem, aby uzyskać więcej informacji.
Aby uzyskać więcej informacji o usłudze Udostępnianie połączenia internetowego, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
234815 Opis funkcji Udostępnianie połączenia internetowego


Uwaga: Zapora została zaprojektowana w celu ułatwienia ochrony komputera przed atakiem złośliwych użytkowników lub złośliwym oprogramowaniem, takim jak wirusy komputerowe, korzystającym z niepożądanego przychodzącego ruchu sieciowego. Przed wyłączeniem zapory należy odłączyć komputer od wszystkich sieci, w tym od Internetu.

Powrót do początku

Definicje

Aby uzyskać więcej informacji o skonfigurowaniu sieci domowej, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Poniżej przedstawiono listę definicji typowych terminów, z którymi można się zetknąć podczas konfigurowania sieci domowej:
 • Sieć obwodowa (znana również jako DMZ, strefa zdemilitaryzowana i podsieć ekranowana): Kolekcja urządzeń i podsieci umieszczonych między siecią prywatną a Internetem, która pomaga w ochronie sieci prywatnej przed nieupoważnionym dostępem użytkowników Internetu.
 • Zapora: System zabezpieczeń pomagający w ochronie sieci przed zagrożeniami zewnętrznymi, takimi jak ataki złośliwych użytkowników, które mają swoje źródło poza daną siecią. Zapora sprzętowa to urządzenie rozsyłające, które ma skonfigurowane specjalne ustawienia sprawdzania danych i pomaga w ochronie podłączonych do niego urządzeń. Zapora programowa znajduje się na pojedynczym komputerze i pomaga w ochronie tego komputera przed zagrożeniami zewnętrznymi.
 • Oprogramowanie układowe: Informacje programowe, które są przechowywane w trwałej pamięci urządzenia.
 • Brama: Urządzenie (nazywane również routerem), które pełni rolę punktu centralnego dla urządzeń sieciowych, odbiera przesyłane wiadomości i przekazuje je dalej.
 • Koncentrator: Urządzenie z wieloma portami, które pełni rolę centralnego węzła dla linii komunikacyjnych ze wszystkich urządzeń w sieci. Gdy dane docierają do jednego portu, są one kopiowane do innych portów.
 • ICF: Skrót nazwy Internet Connection Firewall (Zapora połączenia internetowego). Oprogramowanie zapory, którego można użyć w celu ustawienia ograniczeń dotyczących informacji przesyłanych między siecią a Internetem.
 • Udostępnianie połączenia internetowego: Funkcja w systemie Windows, która umożliwia komputerom w sieci dostęp do usług online za pośrednictwem jednego połączenia internetowego.
 • Port: Połączenie fizyczne, które przesyła dane między komputerem a innymi urządzeniami (takimi jak monitor, modem czy drukarka), siecią lub innym komputerem. Także kanał oprogramowania dla komunikacji sieciowej.
 • Router: Urządzenie (nazywane również bramą), które pełni rolę punktu centralnego dla urządzeń sieciowych, odbiera przesyłane wiadomości i przekazuje je dalej.
 • Przełącznik: Urządzenie centralne pełniące rolę podobną do koncentratora, które przesyła dalej pakiety do określonych portów, zamiast emitować wszystkie pakiety do wszystkich portów. Przełącznik jest wydajniejszy w przypadku sieci o dużym natężeniu ruchu.
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Powrót do początku

Materiały referencyjne

Aby uzyskać informacje dotyczące kontaktowania się z producentem sprzętu, kliknij odpowiedni numer artykułu na następującej liście w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
65416 Hardware and software vendor contact information, A-K

60781 Hardware and software vendor contact information, L-P

60782 Hardware and software vendor contact information, Q-Z
Firma Microsoft udostępnia informacje kontaktowe innych firm, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.
Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 819836 — ostatni przegląd: 14.07.2008 — zmiana: 1

Opinia