Przenoszenie skrzynek pocztowych w programie Exchange Server 2003

Streszczenie

W procesie przenoszenia skrzynek pocztowych w programie Exchange Server 2003 wprowadzono kilka ulepszeń w stosunku do tego samego procesu w programie Microsoft Exchange 2000 Server. W tym artykule opisano te ulepszenia, podano sugestie dotyczące skutecznych procedur przenoszenia skrzynek pocztowych oraz ogólne informacje na temat rozwiązywania problemów.

Więcej informacji

Przenoszenie skrzynek pocztowych za pomocą programu Exchange System Manager

Aby przenieść skrzynki pocztowe w programie Exchange 2000, używa się polecenia Move Mailbox (Przenieś skrzynkę pocztową) przystawki Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. W programie Exchange Server 2003 to polecenie jest również dostępne w programie Exchange System Manager. Używając programu Exchange System Manager do przenoszenia skrzynek pocztowych, można łatwo przenieść wszystkich użytkowników z jednej bazy danych lub z jednego serwera do innej lokalizacji. Ponieważ liczba użytkowników programu Exchange w organizacji zmienia się, przenoszenie skrzynek pocztowych można stosować do równoważenia obciążenia serwera.

Uwaga: Przenoszenie skrzynek pocztowych jest obsługiwane w programie Microsoft Exchange Server 5.5 z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym.

Aby przenieść skrzynki pocztowe w programie Exchange Server 2003, wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom program Exchange System Manager na komputerze z programem Exchange Server 2003, na którym chcesz wykonać tę operację.
 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Servers (Serwery), a następnie zlokalizuj kontener serwera, na którym są zlokalizowane skrzynki pocztowe użytkowników.

  Na przykład, jeśli należy przenieść skrzynki pocztowe z domyślnej grupy magazynów oraz magazynu skrzynki pocztowej, kliknij dwukrotnie węzeł First Storage Group (Pierwsza grupa magazynowania), kliknij dwukrotnie magazyn skrzynek pocztowych Mailbox Store, a następnie kliknij pozycję Mailboxes (Skrzynki pocztowe).
 3. W prawym okienku kliknij skrzynki pocztowe, które chcesz przenieść.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybranych użytkowników, a następnie kliknij polecenie Exchange Tasks (Zadania programu Exchange).
 5. W kreatorze Exchange Task Wizard kliknij przycisk Next (Dalej).
 6. Na stronie Available Tasks (Dostępne zadania) kliknij pozycję Move Mailbox w sekcji Select a task to perform (Wybierz zadanie do wykonania), a następnie kliknij przycisk Next.
 7. Na stronie Move Mailbox kliknij miejsce docelowe na liście Server, a następnie kliknij magazyn skrzynki pocztowej na liście Mailbox Store.
 8. Kliknij przycisk Next.
 9. Skonfiguruj sposób obsługi uszkodzonych wiadomości napotkanych podczas przenoszenia, a następnie kliknij przycisk Next.
 10. Kliknij przycisk Next.

Przetwarzanie operacji przenoszenia skrzynek pocztowych w programie Exchange Server 2003

W programie Exchange Server 2003 można jednocześnie wykonywać wiele operacji przenoszenia skrzynek pocztowych. Można na przykład rozpocząć przenoszenie skrzynek pocztowych z jednej bazy danych, a następnie rozpocząć kolejną sesję przenoszenie skrzynek pocztowych z innej bazy danych na ten sam serwer. Teraz proces przenoszenia skrzynek pocztowych będzie się odbywać wielowątkowo, a procesy te będą się uruchamiać osobno w tym samym czasie. Liczba operacji przenoszenia, które można wykonywać w tym samym czasie, zależy od używanego sprzętu oraz liczby skrzynek pocztowych, które mają być przeniesione.

Uwaga: Dla każdego wystąpienia operacji Move Mailbox są używane cztery wątki.

W programie Exchange Server 2003 można również automatycznie pomijać i rejestrować uszkodzone elementy skrzynek pocztowych. W programie Exchange 2000 cały proces przenoszenia skrzynek pocztowych zakończy się niepowodzeniem, jeśli zostanie napotkany uszkodzony element. Podczas przenoszenia skrzynek pocztowych w programie Exchange Server 2003 można zatrzymać przetwarzanie źródłowej skrzynki pocztowej po napotkaniu uszkodzonego elementu lub pominąć uszkodzone elementy i kontynuować przenoszenie skrzynki pocztowej.

Uwaga: Liczba elementów, które można pominąć podczas operacji przenoszenia, jest określana przez wartość Maximum number of corrupted items to skip (Maksymalna liczba uszkodzonych elementów do pominięcia). Domyślna wartość to 3, a wartość maksymalna to 100; tę wartość można skonfigurować w momencie rozpoczynania procesu przenoszenia.

Ponieważ uszkodzone elementy są na stałe usuwane ze skrzynki pocztowej, należy wykonać kopię zapasową źródłowych skrzynek pocztowych przed podjęciem próby ich przeniesienia. Na przykład, jeśli pomija się do sześciu uszkodzonych elementów, to można usunąć do sześciu wiadomości ze skrzynki pocztowej i wciąż pomyślnie ją przenieść. Jeśli zostanie przekroczona maksymalna liczba uszkodzonych elementów, skrzynka nie będzie przeniesiona.

Podczas przenoszenia skrzynek pocztowych w programie Exchange Server 2003 można też określić czas zakończenia procesu przenoszenia. Na przykład można wybrać grupę skrzynek pocztowych do przeniesienia w nocy; operacja przenoszenia zostanie automatycznie anulowana, jeśli jakakolwiek skrzynka pocztowa nie będzie całkowicie przeniesiona przed określonym czasem zakończenia. Wszelkie skrzynki pocztowe, które nie zostały całkowicie przeniesione, zostaną przywrócone w źródłowej lokalizacji. Skrzynki pocztowe przeniesione przed czasem zakończenia pozostaną w nowej lokalizacji.
Podczas przenoszenia jest generowany szczegółowy dziennik operacji przenoszenia skrzynek pocztowych. Ten raport jest zapisywany w formacie XML i umieszczany w folderze dysk:\Documents and Settings\Profile\Moje dokumenty\Exchange Task Wizard Logs, gdzie dysk oznacza dysk twardy, na którym jest zainstalowany system Microsoft Windows, a Profil to folder profilu użytkownika, który uruchomił procedurę przenoszenia skrzynki pocztowej.

Uwaga: Raport można być otworzony automatycznie po zakończeniu przenoszenia skrzynek pocztowych.

Jeśli użytkownik spróbuje zalogować się do swojej skrzynki pocztowej w trakcie, gdy jest ona przenoszona, w dzienniku aplikacji zostanie zarejestrowane następujące zdarzenie na komputerze z programem Exchange Server 2003, na którym znajduje się skrzynka pocztowa: Funkcja Move Mailbox programu Exchange Server 2003 pomaga zapobiec przypadkowemu przeniesieniu skrzynek pocztowych systemu. Jeśli zostanie podjęta próba przeniesienia skrzynki pocztowej System Attendant, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Not available for exchangeAdminService objects (Niedostępne dla obiektów exchangeAdminService)
Jeśli zostanie podjęta próba przeniesienia skrzynki pocztowej Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Not available for mailGateway objects (Niedostępne dla obiektów mailGateway)
Jeśli zostanie podjęta próba przeniesienia skrzynki pocztowej systemu, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
This is a System Mailbox and it cannot be moved (To jest skrzynka pocztowa systemu i nie można jej przenieść)

Zalecenia dotyczące korzystania z funkcji Move Mailbox

Firma Microsoft zaleca utworzenie kopii zapasowej źródłowych skrzynek pocztowych przed podjęciem próby przeniesienia jakiejkolwiek skrzynki pocztowej. Dodatkowo należy wykonać pełną kopię zapasową online programu Exchange na docelowym serwerze po zakończeniu przenoszenia skrzynek pocztowych. Należy także rozważyć skopiowanie wiadomości do plików .pst; to umożliwi szybkie przywrócenie, jeśli nie będzie możliwe przeniesienie konkretnych skrzynek pocztowych.

Wraz z każdym gigabajtem przenoszonych danych jest generowany dodatkowy gigabajt dzienników transakcji na serwerze źródłowym i docelowym. Należy zweryfikować, czy jest wystarczająca ilość wolnego miejsca na dyskach dzienników transakcji. Jeśli brak wystarczającej ilości miejsca na dysku dzienników transakcji dla generowanego pliku dziennika transakcji, można tymczasowo włączyć rejestrowanie cykliczne na karcie General strony właściwości grupy magazynowania. Jeśli rejestrowanie cykliczne jest włączone podczas przenoszenia skrzynek pocztowych, pamiętaj, aby je wyłączyć po zakończeniu przenoszenia. Jeśli rejestrowanie cykliczne pozostanie włączone, nie będzie możliwości powrotu do punktu awarii, gdy zajdzie konieczność przywrócenia bazy danych z kopii zapasowej. Jeśli przestrzeń dyskowa jest ograniczona, można rozważyć również wykonanie przyrostowych kopii zapasowych podczas przenoszenia skrzynek pocztowych, aby wyczyścić pliki dziennika.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przenoszenia skrzynek pocztowych w programie Exchange Server 2000 oraz Exchange Server 5.5, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

328810 XADM: Przenoszenie skrzynek pocztowych między serwerami

Zdarzenia i komunikaty o błędach związane z przenoszeniem skrzynek pocztowych

Jeśli w organizacji występuje program Microsoft Exchange Server 5.5 połączony za pomocą łącznika usługi Microsoft Active Directory, należy zatrzymać replikację wykonywaną na podstawie jednej lub kilku umów na połączenia adresatów do czasu zakończenia przenoszenia skrzynek pocztowych. Gdy zmiany zostaną zreplikowane w całej usłudze katalogowej Microsoft Active Directory, można uruchomić replikację.

Jak rozwiązywać problemy z przenoszeniem skrzynek pocztowych

Jeśli w czasie procesu przenoszenia skrzynek pocztowych wystąpią problemy, zajrzyj do dziennika przenoszenia skrzynek pocztowych opisanego wcześniej w tym artykule.

Można także zwiększyć poziom szczegółowości danych zapisywanych w dzienniku aplikacji, zwiększając poziom rejestrowania. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. W programie Exchange System Manager kliknij prawym przyciskiem myszy serwer źródłowy, a następnie kliknij polecenie Properties (Właściwości).
 2. Kliknij kartę Diagnostics Logging (Rejestrowanie diagnostyczne).
 3. Na liście Services (Usługi) kliknij dwukrotnie pozycję MSExchangeIS, a następnie kliknij pozycję System.
 4. Na liście Categories (Kategorie) kliknij pozycję Move Mailbox.
 5. W obszarze Logging level (Poziom rejestrowania) kliknij opcję Maximum, a następnie kliknij przycisk OK.
Inne problemy mogące wystąpić podczas operacji przenoszenia skrzynek pocztowych to między innymi:
 • Limity rozmiaru na serwerze docelowym, w tym limity rozmiarów skrzynki pocztowej, mogą uniemożliwić pomyślne przeniesienie skrzynek pocztowych. W programie Exchange Server 2003 Standard Edition jest ograniczenie do 16 gigabajtów.
 • Skrzynka pocztowa musi być związana z ważnym kontem. Jeśli konto związane ze skrzynką pocztową jest wyłączone, skojarzone konto zewnętrzne musi wskazywać na konto SELF w usłudze katalogowej Active Directory w koncie zasobu.

  Uwaga: Konto SELF jest dostępne we wszystkich domenach systemu Microsoft Windows 2000. Konta SELF mają dobrze znany identyfikator zabezpieczeń identyczny we wszystkich domenach.
 • Zajrzyj do pliku Admindmp.txt, aby rozwiązać problemy występujące po przeniesieniu skrzynek pocztowych.
 • Spróbuj porównać atrybuty skrzynek pocztowych powodujących problemy z atrybutami skrzynek pocztowych, o których wiadomo, że działają poprawnie, aby stwierdzić, czy problem jest powodowany przez różnice w konfiguracji.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 821829 — ostatni przegląd: 25.11.2007 — zmiana: 1

Opinia