Jak rozwiązać problem z komunikatami o błędach „Stop 0x0000007B” w systemie Windows 2000

Ważne: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak rozwiązać problem z komunikatami o błędach „Stop 0x0000007B”, które mogą występować na komputerze z systemem Windows 2000 W pewnych sytuacjach na komputerze z systemem Windows 2000 może się pojawić niebieski ekran z komunikatem o błędzie podobnym do następującego:
***STOP 0x0000007B (parametr1, parametr2, parametr3, parametr4)

INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
Komunikat o błędzie „Stop 0x0000007B” jest komunikatem o błędzie zatrzymania Windows 2000 Executive w trybie znakowym. Jego przyczyny mogą być różne. Może wskazywać, że wystąpiła awaria podczas inicjowania systemu wejścia/wyjścia, gdy sterownik urządzenia rozruchowego inicjuje urządzenie, z którego system Microsoft Windows próbuje się uruchomić, lub że system plików nie został zainicjowany, ponieważ nie rozpoznaje danych przechowywanych na urządzeniu rozruchowym. Ten komunikat o błędzie może wystąpić w następujących sytuacjach:
 • Jeśli system Windows jest zainstalowany na dysku, który nie jest obsługiwany, lub na kontrolerze SCSI.
 • Po zainstalowaniu nowej karty SCSI lub kontrolera dysku.
 • Jeśli dysk został ponownie podzielony na partycje i została utworzona partycja systemowa.
W tym artykule opisano zarówno ogólne, jak i szczegółowe czynności naprawcze, które można wykonać po wyświetleniu tego komunikatu o błędzie na ekranie monitora komputera z systemem Windows 2000.

Uwaga: W tym artykule nie omówiono sposobów rozwiązania problemu związanego z komunikatami o błędach „Stop 0x0000007B”, które pojawiają się podczas pracy Instalatora Windows 2000 lub podczas instalacji tego instalatora. Aby rozwiązać problem związany z komunikatami o błędach „Stop 0x0000007B”, które mogą zostać wyświetlone po uruchomieniu Instalatora Windows 2000 lub podczas instalacji dodatku Service Pack dla systemu Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
822051 How to troubleshoot "Stop 0x0000007B" error messages that occur when you run Windows 2000 Setup

Powrót do początku

Ogólne procedury rozwiązywania problemów

Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemu, który spowodował wyświetlenie komunikatu o błędzie „Stop 0x0000007B”, należy przeczytać cały ten artykuł, aby stwierdzić, czy którykolwiek z problemów wymienionych dalej w tym artykule dotyczy danej sytuacji. Jeśli nie, należy wykonać następujące czynności ogólne mające na celu rozwiązanie problemu:
 1. Jeżeli niedawno został dodany nowy sprzęt, usuń go lub zmień jego konfigurację, aby nie był w konflikcie z zasobami innych zainstalowanych kontrolerów.

  Jeśli między kontrolerem rozruchu i innym kontrolerem wystąpił konflikt przerwania IRQ lub konflikt adresu portu WE/WY, w systemie Windows 2000 może zostać wyświetlony komunikat o błędzie „Stop 0x0000007B”. Sprawdź na liście zgodności sprzętu (HCL) firmy Microsoft, czy sprzęt, który chcesz dodać, i jego sterowniki są zgodne z systemem Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji o liście HCL, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać informacje dotyczące sprzętu, który chcesz zainstalować, skontaktuj się z jego producentem.
 2. Użyj funkcji Ostatnia znana dobra konfiguracja. Dzięki tej funkcji można rozwiązać problem, jeśli ostatnio zainstalowano sterownik urządzenia niezgodny z kontrolerem rozruchu.

  Korzystanie z funkcji Ostatnia znana dobra konfiguracja polega na uruchomieniu komputera z użyciem ustawień, które ostatnio były poprawne. Funkcja ta przywraca informacje o rejestrze i ustawienia sterowników obecne podczas ostatniego pomyślnego uruchomienia komputera. Opcji tej należy użyć, jeśli po wprowadzeniu zmian na komputerze nie można uruchomić systemu Windows (na przykład po zainstalowaniu lub uaktualnieniu sterownika urządzenia).

  Aby uruchomić komputer z użyciem funkcji Ostatnia znana dobra konfiguracja, wykonaj następujące kroki:
  1. Ponownie uruchom komputer.
  2. Naciśnij klawisz F8, gdy pojawi się następujący komunikat:
   Wybierz system operacyjny do uruchomienia
  3. W menu Menu opcji zaawansowanych systemu Windows za pomocą klawiszy strzałek wybierz polecenie Ostatnia znana dobra konfiguracja, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  4. Jeśli na komputerze są uruchamiane inne systemy operacyjne, kliknij na wyświetlanej liście pozycję Microsoft Windows 2000, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Ostrzeżenie: Po uruchomieniu komputera za pomocą funkcji Ostatnia znana dobra konfiguracja tracone są zmiany wprowadzone od ostatniego pomyślnego uruchomienia komputera.

   Jeśli można uruchomić komputer za pomocą funkcji Ostatnia znana dobra konfiguracja, przyczyną problemu może być ostatnia zmiana wprowadzona na komputerze (np. instalacja sterownika). Aby rozwiązać problem, usuń lub zaktualizuj sterownik, a następnie sprawdź system Windows, aby stwierdzić, czy problem został rozwiązany.
 3. Użyj awaryjnego dysku naprawczego. Jeśli masz taki dysk, rozwiąż problem za jego pomocą. Za pomocą awaryjnego procesu naprawczego można naprawiać pliki systemowe, sektor rozruchowy partycji i środowisko rozruchowe.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje o funkcji naprawy awaryjnej, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  231777 Jak utworzyć awaryjny dysk naprawczy w systemie Windows 2000

Powrót do początku

Szczegółowe procedury rozwiązywania problemów

Wirus w sektorze rozruchowym

Komunikat o błędzie „Stop 0x0000007B” może się pojawić, jeżeli komputer jest zarażony wirusem sektora rozruchowego. Aby sprawdzić, czy komputer został zainfekowany, należy użyć programu antywirusowego. Ponadto przed ponownym użyciem dyskietek należy sprawdzić, czy nie są one zainfekowane.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat lepszej ochrony sektora rozruchowego przed wirusami, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

122221 How to protect boot sector from viruses in Windows


Firma Microsoft nie oferuje oprogramowania do wykrywania lub usuwania wirusów komputerowych. Jeśli zachodzi podejrzenie, że komputer został zainfekowany wirusem, lub zostało to potwierdzone, należy uzyskać aktualne oprogramowanie antywirusowe. Aby uzyskać listę producentów oprogramowania antywirusowego, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
49500 Lista dostawców oprogramowania antywirusowego
Powrót do początku

Szczegółowa lista problemów

Na poniższej liście znajdują się informacje dotyczące konkretnych sytuacji, w których może zostać wyświetlony komunikat o błędzie „Stop 0x0000007B”. Kliknij odpowiednie łącza, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów rozwiązywania problemu:
Powrót do początku

Komunikat o błędzie „Stop 0x0000007B” jest wyświetlany przy próbie uruchomienia komputera po przeniesieniu dynamicznego dysku twardego

Podczas uruchamiania komputera z systemem Windows 2000 pojawia się następujący komunikat o błędzie zatrzymania:
STOP: 0x0000007b (0xf881b84c,0xc0000034,0x00000000,0x00000000)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

0xc00000034 STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND

Przyczyna

Ten komunikat o błędzie może zostać wyświetlony, jeśli tożsamość grupy dysku podstawowego na dysku twardym nie jest zgodna z tożsamością grupy dysku podstawowego w rejestrze. Ta niezgodność może wystąpić, jeśli są spełnione wszystkie poniższe warunki:

 • Skonfigurowano dysk twardy zawierający partycję systemową jako dysk dynamiczny na komputerze z systemem Windows 2000.
 • Usunięto dysk twardy z komputera, a następne zainstalowano dysk twardy na innym komputerze z systemem Windows 2000.
 • Zaimportowano dysk twardy do grupy dysków zawierającej dyski dynamiczne na innym komputerze z systemem Windows 2000.
 • Przełożono dysk twardy z drugiego komputera do pierwszego komputera.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy użyć Edytora rejestru i za jego pomocą usunąć klucz rejestru grupy dysków podstawowych z rejestru komputera, którego nie można uruchomić. Aby usunąć ten klucz, należy wykonać poniższe czynności.

Ostrzeżenie: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.
 1. Wyjmij dysk twardy zawierający partycję systemową z komputera, którego nie można uruchomić, i zainstaluj go w drugim komputerze.
 2. Uruchom drugi komputer. Na drugim komputerze kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedt32 w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W Edytorze rejestru kliknij klucz HKEY_LOCAL_MACHINE, a następnie w menu Rejestr kliknij polecenie Załaduj gałąź Rejestru.
 4. Znajdź, a następnie kliknij plik System zawierający gałąź systemu operacyjnego pierwszego komputera.

  Uwaga: Plik System znajduje się w folderze dysk:\Winnt\System32\Config, gdzie dysk to litera dysku twardego pochodzącego z pierwszego komputera.
 5. Kliknij przycisk Otwórz, w polu Nazwa klucza wpisz polecenie Temp, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij dwukrotnie klucz HKEY_LOCAL_MACHINE, a następnie kliknij dwukrotnie klucz Temp.
 7. Kliknij dwukrotnie klucz ControlSet00n, gdzie n to numer zestawu sterującego.
 8. Kliknij dwukrotnie klucz Services, kliknij dwukrotnie klucz dmio, a następnie kliknij klucz Boot Info.
 9. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz rejestru Primary Disk Group, a następnie kliknij polecenie Usuń.
 10. Ponownie wykonaj czynności od 7 do 9 dla każdego wystąpienia podklucza ControlSet00n, które pojawia się w podkluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\Temp.
 11. Kliknij pozycję Temp, w menu Rejestr kliknij polecenie Zwolnij gałąź Rejestru, a następnie kliknij przycisk Tak.
 12. Zamknij program Edytor rejestru.
 13. Wyłącz drugi komputer, a następnie wyjmij dysk twardy pochodzący z pierwszego komputera.
 14. Ponownie zainstaluj dysk twardy w pierwszym komputerze, a następnie uruchom pierwszy komputer.
W systemie Windows 2000 może istnieć tylko jedna grupa dysków dynamicznych. Podczas przenoszenia dysku dynamicznego z jednego komputera do drugiego, zawierającego już dyski dynamiczne, tożsamość grupy dysków podstawowych na dysku zostanie zmieniona, a dysk zostanie włączony do bazy danych dysków dynamicznych drugiego komputera. Jednak tożsamość grupy dysków podstawowych przechowywana w rejestrze systemu operacyjnego na dysku nie jest zmieniana. Po przeniesieniu dysku twardego z powrotem do pierwszego komputera niezgodność między nową tożsamością grupy dysków podstawowych a tożsamością grupy dysków podstawowych przechowywaną w rejestrze powoduje błąd.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat numerowania dysków dynamicznych, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

222470 Dynamic disk numbering and the DmDiag.exe tool

222189 Description of disk groups in Windows Disk Management

Powrót do początku

Komunikat o błędzie „Stop 0x0000007B” jest wyświetlany po przeniesieniu dysku systemowego do innego komputera

Po przeniesieniu dysku systemowego (rozruchowego) z jednego komputera z systemem Windows 2000 do drugiego może pojawić się następujący komunikat o błędzie podczas próby uruchomienia drugiego komputera:
*** STOP: 0x0000007B (0xF741B84C,0xC0000034,0x00000000,0x00000000)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

Przyczyna

Ten problem występuje, jeśli komputer, do którego przeniesiono dysk systemowy, korzysta z innego sprzętu niż komputer z systemem Windows 2000, z którego przeniesiono dysk. Na przykład ten problem występuje w przypadku przeniesienia dysku twardego do komputera zapasowego, który jest innym modelem komputera niż komputer początkowy. W takiej sytuacji wpisy rejestru i sterowniki kontrolera pamięci masowej w komputerze zapasowym nie są zainstalowane w systemie Windows.

Istnieje kilka różnych mikroukładów dostępnych dla kontrolerów IDE, a każdy z nich używa innego identyfikatora Plug and Play (PNP) do jego identyfikacji. Informacje dotyczące identyfikatorów PNP kontrolerów pamięci masowej komputera zapasowego muszą znajdować się w rejestrze, tak by system Windows mógł zainicjować odpowiednie sterowniki podczas uruchamiania komputera.

Rozwiązanie

Obsługiwana metoda przeniesienia instalacji systemu Windows 2000 na nowy sprzęt została udokumentowana w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
249694 Jak przenieść instalację systemu Windows 2000 na inny komputer

Jednak jako metodę odzyskiwania danych należy zastosować metodę odpowiednią do danej sytuacji:
 • Użyj tego samego sprzętu jako komputera zapasowego.
 • Wymień elementy sprzętu powodujące problem w komputerze zapasowym na elementy tego samego producenta, tej samej marki i ten sam model, co w przypadku komputera, dla którego tworzysz komputer zapasowy.
 • Użyj kontrolera SCSI tej samej marki i tego samego modelu w nowym komputerze, jeśli dysk systemowy jest dyskiem SCSI.
 • Jeśli dysk systemowy jest dyskiem IDE, użyj płyty głównej tego samego typu z mikroukładem IDE tego samego typu i o tym samym identyfikatorze PNP-ID, co w komputerze początkowym.
W przypadku systemów dysków SCSI można przygotować rejestr i upewnić się, że wybrane sterowniki są instalowane podczas instalacji kontrolera SCSI używanego przez komputer zapasowy przed przeniesieniem zawartości dysku systemowego. Funkcja PNP systemu Windows wykrywa kontroler, konfiguruje krytyczne wpisy rejestru, a następnie kopiuje odpowiedni sterownik.

Po upewnieniu się, że kontroler SCSI jest wyświetlany w oknie Menedżera urządzeń, można bezpiecznie usunąć kontroler alternatywny. Jeśli później trzeba przenieść dysk systemowy do innego komputera z kontrolerem SCSI tej samej marki i tego samego typu, system Windows może zostać uruchomiony pomyślnie, ponieważ już raz używał tego kontrolera i są w nim zapisane właściwe informacje konfiguracyjne.

Informacje dodatkowe

Mimo że firma Microsoft nie obsługuje metody opisanej poniżej, można zaimportować lub scalić wymagane wpisy rejestru i skopiować sterowniki wcześniej, aby były obsługiwane kontrolery IDE macierzyście obsługiwane przez system Windows. Ta metoda może pozwolić na pomyślne uruchomienie sterowników systemowych. Jednak inne różnice między urządzeniami mogą powodować inne problemy. To rozwiązanie może zapewnić obsługę kontrolerów IDE, których identyfikator PNP jest zgodny z poniższą listą. Jeśli jednak trzeba wcześniej określić kontrolery IDE używane na komputerze bieżącym i zapasowym, można wyszukać identyfikator PNP w pliku %SystemRoot%\Setupapi.log wykrytym podczas instalacji. Po wyszukaniu identyfikatorów PNP używanych na komputerach można zdecydować się na scalenie lub wprowadzenie do rejestru tylko wybranych identyfikatorów PNP.

Poniżej przedstawiono listę identyfikatorów PNP macierzyście obsługiwanych kontrolerów IDE w systemie Windows:

;***********(Standardowe kontrolery IDE ATA/ATAPI)*********
Primary_IDE_Channel=%systemroot%\inf\mshdc.inf
Secondary_IDE_Channel=%systemroot%\inf\mshdc.inf

;*********** Generic_ESDI_Hard_Disk_Controller **********
*PNP0600=%systemroot%\inf\mshdc.inf

;*********** Aztech IDE Controller **********************
*AZT0502=%systemroot%\inf\mshdc.inf

;*********** Device ID for generic Dual PCI IDE *********
PCI\CC_0101=%systemroot%\inf\mshdc.inf

;************Acer Labs Inc ******************************
PCI\VEN_10B9&DEV_5215=%systemroot%\inf\mshdc.inf
PCI\VEN_10B9&DEV_5219=%systemroot%\inf\mshdc.inf
PCI\VEN_10B9&DEV_5229=%systemroot%\inf\mshdc.inf

;************Appian Technology **************************
PCI\VEN_1097&DEV_0038=%systemroot%\inf\mshdc.inf

;************CMD Technology *****************************
PCI\VEN_1095&DEV_0640=%systemroot%\inf\mshdc.inf
PCI\VEN_1095&DEV_0646=%systemroot%\inf\mshdc.inf

;************Compaq *************************************
PCI\VEN_0E11&DEV_AE33=%systemroot%\inf\mshdc.inf

;*************Intel *************************************
PCI\VEN_8086&DEV_1222=%systemroot%\inf\mshdc.inf
PCI\VEN_8086&DEV_1230=%systemroot%\inf\mshdc.inf
PCI\VEN_8086&DEV_7010=%systemroot%\inf\mshdc.inf
PCI\VEN_8086&DEV_7111=%systemroot%\inf\mshdc.inf
PCI\VEN_8086&DEV_2411=%systemroot%\inf\mshdc.inf
PCI\VEN_8086&DEV_2421=%systemroot%\inf\mshdc.inf
PCI\VEN_8086&DEV_7199=%systemroot%\inf\mshdc.inf

;*************PC Technology *****************************
PCI\VEN_1042&DEV_1000=%systemroot%\inf\mshdc.inf

;*************Silicon Integrated System *****************
PCI\VEN_1039&DEV_0601=%systemroot%\inf\mshdc.inf
PCI\VEN_1039&DEV_5513=%systemroot%\inf\mshdc.inf

;*************Symphony Labs *****************************
PCI\VEN_10AD&DEV_0001=%systemroot%\inf\mshdc.inf
PCI\VEN_10AD&DEV_0150=%systemroot%\inf\mshdc.inf

;*************Promise Technology ************************
PCI\VEN_105A&DEV_4D33=%systemroot%\inf\mshdc.inf

;*************VIA Technologies, Inc. ********************
PCI\VEN_1106&DEV_0571=%systemroot%\inf\mshdc.inf
Aby zaimportować te informacje, należy wykonać poniższe czynności na dwóch różnych komputerach testowych, na których jest wyświetlany komunikat o błędzie Stop 0x0000007B po zamianie dysków między komputerami. Po wykonaniu tych czynności na każdym komputerze testowym należy przenieść dyski twarde i uruchomić oba komputery, tak by nie był wyświetlany komunikat o błędzie. Należy jednak zwrócić uwagę, że inne różnice między urządzeniami mogą być przyczyną innych problemów. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Skopiuj poniższe informacje do Notatnika, a następnie zapisz plik na dyskietce pod nazwą Mergeide.reg.

  Uwaga: Pamiętaj, aby zapisać plik z rozszerzeniem reg, a nie z rozszerzeniem txt.
  ********* TUTAJ ROZPOCZNIJ KOPIOWANIE ************* 

  Edytor rejestru systemu Windows wersja 5.00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\primary_ide_channel]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="atapi"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\secondary_ide_channel]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="atapi"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*pnp0600]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="atapi"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*azt0502]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="atapi"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\gendisk]
  "ClassGUID"="{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="disk"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#cc_0101]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" "
  Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_0e11&dev_ae33]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_0601]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_5513]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1042&dev_1000]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_105a&dev_4d33]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0640]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1097&dev_0038]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0001]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0150]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5215]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5219]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5229]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1106&dev_0571]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1222]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1230]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2411]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2421]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7010]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7111]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7199]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"

  ;Dodawanie sterownika urządzenia Atapi (wymagany plik atapi.sys w katalogu sterowników)

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi]
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "Group"="Miniport SCSI"
  "Start"=dword:00000000
  "Tag"=dword:00000019
  "Type"=dword:00000001
  "DisplayName"="Standardowy kontroler dysku twardego IDE/ESDI"
  "ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\
  52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,61,00,74,00,61,00,70,00,69,00,2e,\
  00,73,00,79,00,73,00,00,00

  ;Dodawanie sterownika urządzenia intelide (wymagany plik intelide.sys w katalogu sterowników)

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IntelIde]
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "Group"="Rozszerzenie magistrali systemowej"
  "Start"=dword:00000000
  "Tag"=dword:00000004
  "Type"=dword:00000001
  "ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\
  52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,69,00,6e,00,74,00,65,00,6c,00,69,\
  00,64,00,65,00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00


  ;Dodawanie sterownika urządzenia pciide (wymagany plik pciide.sys i pciidex.sys w katalogu sterowników)

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PCIIde]
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "Group"="Rozszerzenie magistrali systemowej"
  "Start"=dword:00000000
  "Tag"=dword:00000003
  "Type"=dword:00000001
  "ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\
  52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,70,00,63,00,69,00,69,00,64,00,65,\
  00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00

  ************ TUTAJ ZAKOŃCZ KOPIOWANIE***************
 2. Wyodrębnij pliki Atapi.sys, Intelide.sys, Pciide.sys i Pciidex.sys z pliku %SystemRoot%\Driver Cache\i386\Driver.cab lub skopiuj je do folderu %SystemRoot%\System32\Drivers z nośnika dystrybucyjnego ostatnio zainstalowanego dodatku Service Pack, jeśli dodatek Service Pack został już zainstalowany na komputerze.
 3. W programie Eksploratorze Windows kliknij prawym przyciskiem myszy plik Mergeide.reg znajdujący się na dyskietce, a następnie kliknij polecenie Scal.
 4. Kliknij przycisk Tak po wyświetleniu monitu o potwierdzenie zamiaru dodania informacji z pliku Mergeide.reg do rejestru.
 5. Wyłącz komputer, przenieś dysk systemowy do drugiego komputera, na monitorze którego został wyświetlony komunikat o błędzie „Stop 0x0000007b”, a następnie uruchom ten komputer.
Powrót do początku

Komunikat o błędzie „Stop 0x0000007B” jest wyświetlany po zaktualizowaniu sterownika SCSI PERC2 na serwerze Dell PowerEdge 2450

Po zaktualizowaniu sterowników kontrolera SCSI za pomocą witryny Microsoft Windows Update w sieci Web podczas ponownego uruchamiania komputera może zostać wyświetlony niebieski ekran z komunikatem o błędzie zatrzymania podobnym do poniższego:
*** STOP: 0x0000007B (0xF201B848, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

Przyczyna

Ten problem może wystąpić podczas aktualizowania sterowników kontrolera SCSI dla kontrolera tablicy RAID PERC2 na serwerze Dell PowerEdge 2450; wówczas występuje jeden z następujących warunków:
 • Oprogramowanie układowe nie jest aktualizowane w kontrolerze RAID PERC2 przed zainstalowaniem sterownika SCSI za pomocą witryny Windows Update w sieci Web.
 • Do rejestru systemu Windows jest ładowany sterownik UpperFilter narzędzia „Fast Utility” Afamgt.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj następujące metody w podanej kolejności. Do metody 2 należy przejść, tylko jeśli nie można rozwiązać problemu, korzystając z metody 1. Do metody 3 należy przejść, tylko jeśli nie można rozwiązać problemu za pomocą metody 2.

Metoda 1: Zastąpienie pliku sterownika Perc2.sys

Zastąp zaktualizowany plik sterownika Perc2.sys wersją odpowiednią dla poziomu oprogramowania układowego kontrolera RAID SCSI. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Jeśli oprogramowanie układowe kontrolera RAID było wcześniej aktualizowane, należy uzyskać właściwą wersję sterownika Perc2.sys od firmy Dell. Nie można używać wersji pliku znajdującej się na dysku CD-ROM z oprogramowaniem OpenManage dołączonym do sprzętu. Aby uzyskać właściwą wersję pliku Perc2.sys, skontaktuj się z firmą Dell lub pobierz plik z następującej witryny FTP firmy Dell:
 1. Uruchom komputer, korzystając z dysku CD-ROM z systemem Windows 2000, a następnie naciśnij klawisz F6, aby zainstalować sterownik SCSI lub RAID innego producenta.

  Uwaga: W celu uruchomienia komputera z dysku CD lub DVD może być konieczna zmiana ustawień systemu BIOS. Więcej informacji o tym, jak skonfigurować komputer, żeby uruchamiał się ze stacji CD-ROM lub DVD-ROM, można uzyskać z dokumentacji komputera lub kontaktując się z producentem komputera.
 2. Naciśnij klawisz S, aby wybrać urządzenie dodatkowe, a następnie do stacji dysków włóż dyskietkę zawierającą sterownik właściwy dla wersji oprogramowania układowego, zainstalowanego przez kontroler RAID PERC2.
 3. Naciśnij klawisz R, aby naprawić instalację systemu Windows 2000.
 4. Naciśnij klawisz C, aby użyć Konsoli odzyskiwania.
 5. Wpisz liczbę odpowiadającą instalacji systemu Windows 2000, którą chcesz naprawić, a następnie po wyświetleniu monitu wpisz hasło administratora.
 6. W wierszu polecenia wpisz polecenie cd system32\drivers i naciśnij klawisz ENTER.
 7. Zmień nazwę pliku sterownika Perc2.sys datowanego na 29.10.01.


  W tym celu w wierszu polecenia wpisz polecenie ren perc2.sys perc2.old i naciśnij klawisz ENTER.
 8. Skopiuj właściwą wersję pliku Perc2.sys z dyskietki do folderu Winnt\System32\Drivers.

  W tym celu w wierszu polecenia wpisz polecenie copy a:\perc2.sys i naciśnij klawisz ENTER.
 9. Wpisz polecenie exit, aby zamknąć Konsolę odzyskiwania, i uruchom ponownie komputer.
Jeśli system Windows nie zostanie pomyślnie uruchomiony, zastosuj metodę 2.

Metoda 2: Usunięcie sterownika filtru Afamgt

Usuń sterownik filtru Afamgt z rejestru systemu Windows. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

Ostrzeżenie: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.
 1. Wykonaj równoległą instalację systemu Windows 2000.


  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu wykonania tego zadania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  266465 How to perform a parallel installation of Windows 2000 or Windows Server 2003

 2. W nowej instalacji systemu Windows uruchom Edytor rejestru, a następnie znajdź klucz rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE.
 3. W menu Rejestr kliknij polecenie Załaduj gałąź Rejestru.
 4. Znajdź folder SystemRoot\System32\Config oryginalnej instalacji systemu Windows, kliknij plik System, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 5. W polu Załaduj gałąź Rejestru wpisz polecenie test, a następnie kliknij przycisk OK.

  Gałąź HKEY_LOCAL_MACHINE oryginalnej instalacji systemu Windows zostanie załadowana jako podklucz bieżącego klucza rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE.
 6. Usuń element danych AFAMGT z wartości UpperFilters z następującej lokalizacji w załadowanej gałęzi rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\test\ControlSet001\Control\Class\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002 BE10318}
  Wartość: UpperFilters

  Dane: AFAMGT Zwolnij gałąź rejestru
  W tym celu kliknij klucz test, a następnie kliknij polecenie Zwolnij gałąź rejestru w menu Rejestr.
 7. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić zwolnienie testowego klucza rejestru i wszystkich jego podkluczy.
 8. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom na komputerze oryginalną instalację systemu Windows.
Jeśli system Windows nie zostanie pomyślnie uruchomiony, zastosuj metodę 3.

Metoda 3: Aktualizacja oprogramowania układowego kontrolera RAID

Zaktualizuj oprogramowanie układowe kontrolera RAID do najnowszej wersji. Aby uzyskać informacje na temat aktualizowania oprogramowania układowego, zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do urządzenia lub skontaktuj się z firmą Dell. Aby skontaktować się z firmą Dell, odwiedź następującą witrynę firmy Dell w sieci Web: Powrót do początku

Komunikat o błędzie „Stop: 0x0000007B” jest wyświetlany po uruchomieniu komputera ze zdublowanego dysku dynamicznego

Jeśli jest używana funkcja dublowania oprogramowania na partycji rozruchowej na dyskach dynamicznych, podczas uruchamiania lub wyłączania komputera może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie
STOP: 0x0000007B (0x817bdee8, 0xc0000010, 0x00000000, 0x00000000) Inaccessible_Boot_Device
Uwaga: Drugi parametr w komunikacie o błędzie to:
0xc0000010 STATUS_INVALID_DEVICE_REQUEST

Przyczyna

Ten problem może wystąpić wówczas, gdy podstawowy dysk rozruchowy w pewnym momencie zgłosił błędy WE/WY, których nie można naprawić, i nie można w jego wypadku zastosować redundancji. Powoduje to oznaczenie głównego woluminu rozruchowego jako „do odzyskania” w bazie danych Menedżera dysków logicznych i uniemożliwia rozruch starego woluminu.

Rozwiązanie

Aby obejść ten problem, należy użyć awaryjnej dyskietki rozruchowej w celu ponownego uruchomienia komputera z systemem operacyjnym znajdującym się na kopii dysku.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tworzeniu dyskietki rozruchowej, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119467 Jak utworzyć dysk rozruchowy dla partycji NTFS lub FAT

Po ponownym uruchomieniu komputera z systemem operacyjnym na kopii dysku uruchom narzędzie Zarządzanie dyskami, kliknij prawym przyciskiem myszy dysk podstawowy (obok tego dysku powinien być wyświetlany żółty trójkąt, co oznacza, że dysk wymaga uwagi), a następnie kliknij polecenie Uaktywnij ponownie dysk, aby usunąć flagę odzyskiwania i rozpocząć odtwarzanie. Po odtworzeniu kopii i sprawdzeniu, czy nie jest uszkodzona, można ponownie uruchomić komputer, tak jak zazwyczaj postępuje się w przypadku dysku podstawowego.

Należy jednak sprawdzić, dlaczego na dysku podstawowym wystąpiły błędy WE/WY, i usunąć problem, aby zapobiec jego ponownemu występowaniu. Należy sprawdzić, czy w dzienniku zdarzeń systemu nie występują komunikaty zarejestrowane przez źródło zdarzeń Dmio przed wystąpieniem problemu z rozruchem.

Uwaga: Jeśli nieodwracalne błędy WE/WY dysku, które są przyczyną tego problemu, wystąpiły tylko w początkowym etapie procesu rozruchu, w dzienniku zdarzeń systemu nie są zapisywane żadne komunikaty dotyczące niepowodzenia redundancji, dopóki nie nastąpi pomyślne uruchomienie komputera z kopii dysku.

Jeśli przed ponownym uruchomieniem komputera dysk systemowy zostanie zdublowany za pomocą funkcji dublowania dysku dynamicznego, w oknie Zarządzanie dyskami należy sprawdzić, czy wolumin zdublowany i dyski dynamiczne działają prawidłowo i nie zgłaszają błędów. Jeśli występują błędy, usuń błąd lub błędy, ponownie aktywując dysk w celu usunięcia flag Menedżera dysków logicznych. Jeśli ta czynność nie przyniesie odpowiednich rezultatów, należy ponownie uruchomić komputer z kopii dysku za pomocą awaryjnej dyskietki rozruchowej w celu następnego zaplanowanego ponownego uruchomienia.


Powrót do początku

Komunikat o błędzie „Stop 0x0000007B” jest wyświetlany podczas uruchamiania komputera po zainstalowaniu nowej płyty głównej

Podczas uruchamiania komputera po zainstalowaniu nowej płyty głównej może pojawić się niebieski ekran z następującym komunikatem o błędzie:
STOP: 0x0000007B: (parametr1, parametr2, parametr3, parametr4)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

Przyczyna

Ten problem może się pojawić, jeśli nowa płyta główna zawiera osadzony kontroler IDE, korzystający z innego mikroukładu niż poprzednia płyta główna.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, uruchom ponownie Instalatora systemu Windows 2000 i napraw instalację systemu Windows 2000. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom komputer, używając dyskietek instalacyjnych lub dysku CD z systemem Windows 2000.

  Uwaga: Aby uruchomić komputer z dysku CD z systemem Windows 2000, konfiguracja komputera musi pozwalać na uruchamianie systemu ze stacji CD-ROM lub DVD-ROM. Aby uzyskać więcej informacji o sposobie skonfigurowania komputera do uruchamiania ze stacji CD-ROM lub DVD-ROM, zajrzyj do dokumentacji dostarczonej z komputerem lub skontaktuj się z producentem.
 2. Gdy pojawi się ekran zaproszenia do instalacji, naciśnij klawisz ENTER.
 3. Przeczytaj umowę licencyjną, a następnie po wyświetleniu monitu o zaakceptowanie umowy licencyjnej systemu Windows 2000 naciśnij klawisz F8.
 4. Wybierz bieżącą instalację systemu Windows 2000 (jeśli nie jest jeszcze zaznaczona), a następnie naciśnij klawisz R.
 5. Aby naprawić instalację systemu Windows 2000, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Powrót do początku

Komunikat o błędzie „Stop 0x00000058 FTDISK_INTERNAL_ERROR” jest wyświetlany po uruchomieniu komputera na kopii dysku z uszkodzonego zdublowanego dysku podstawowego

W systemie Windows 2000 można uaktualnić serwer oparty na systemie Microsoft Windows NT 4.0, jeśli programowo zdublowano dysk, na którym jest zainstalowany system operacyjny, bez konieczności uprzedniego podziału zdublowanego dysku. W systemie Windows 2000 obowiązują określone ograniczenia dotyczące dysków podstawowych i wcześniejszych zestawów odpornych na awarie, np. dysków zdublowanych. Ze względu na jedno z nich nie można uruchamiać komputera z przestarzałego lub niezsynchronizowanego dysku podstawowego na kopię dysku. Powrót do początku
Jeśli z jakiegokolwiek powodu podstawowy dysk systemu operacyjnego nie działa lub przechodzi do trybu offline w konfiguracji obejmującej dublowanie programowe, system Windows 2000 działa nadal i jest obsługiwany z kopii dysku. Jeśli na tym etapie system zostanie zamknięty w typowy sposób i zostanie przywrócony podstawowy dysk systemu operacyjnego, nie można wykonywać rozruchu na działającej kopii dysku z dysku podstawowego. Jest to widoczne tylko, jeśli w pliku Boot.ini znajduje się wpis wskazujący system operacyjny kopii dysku i użytkownik próbuje użyć go, gdy nie można zastosować redundancji w przypadku dysku podstawowego. W takiej sytuacji przy próbie rozruchu podstawowego dysku z systemem operacyjnym lub kopii takiego dysku pojawia się komunikat o błędzie „Stop 0x00000058 FTDISK_INTERNAL_ERROR”. Jeśli wówczas kopia dysku zostanie usunięta lub wyłączona, a następnie zostanie wykonana próba rozruchu na przestarzałym dysku podstawowym, pojawi się komunikat o błędzie „Stop 0x0000007B INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE”. Jest to także mechanizm zabezpieczający, ponieważ większość bieżących danych znajduje się na kopii dysku.

Uwaga: Informacje zawarte w tym artykule dotyczą tylko dysków podstawowych i nie dotyczą dysków dynamicznych.
Aby zabezpieczyć się przed utratą danych i w pełni usunąć problem powodujący wyświetlanie komunikatu o błędzie „Stop 0x00000058 FTDISK_INTERNAL_ERROR”, wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom komputer za pomocą awaryjnej dyskietki rozruchowej systemu Windows NT na kopii dysku systemowego (zapasowym dysku systemowym).

  Aby uzyskać dodatkowe informacje o tworzeniu dysku rozruchowego, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  119467 Jak utworzyć dysk rozruchowy dla partycji NTFS lub FAT

 2. W systemie Windows 2000 wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Zarządzanie komputerem.
  3. Kliknij dwukrotnie ikonę Magazyn, a następnie kliknij ikonę Zarządzanie dyskami.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy partycję zdublowaną, a następnie kliknij polecenie Synchronizuj ponownie dublowanie.

   Jeśli zostanie wyświetlona informacja o tym, że wolumin zdublowany jest Zdrowy, wyłącz komputer i uruchom go ponownie.
  5. Uruchom komputer na zdrowym dysku podstawowym z systemem operacyjnym.
  Uwaga: Zdublowane dyski dynamiczne z systemem operacyjnym nie podlegają takim ograniczeniom. Jeśli w podobnej sytuacji używane są zdublowane dyski dynamiczne, po uruchomieniu komputera na kopii dysku nie jest wyświetlany komunikat o błędzie „Stop 0x00000058 FTDISK_INTERNAL_ERROR”. Jest to jedna z zalet dysków dynamicznych w porównaniu z innymi dyskami podstawowymi.

  Powrót do początku

Komunikat o błędzie „Stop 0x0000007B” jest wyświetlany po usunięciu programu Roxio Easy CD Creator 5 Platinum

Jeśli po usunięciu programu Roxio Easy CD Creator 5 Platinum komputer zostanie uruchomiony ponownie, może zostać wyświetlony następujący lub podobny komunikat o błędzie zatrzymania (na niebieskim ekranie):
*** STOP: 0x0000007B (0xF741B84C, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
Ten komunikat o błędzie może także zostać wyświetlony podczas ponownej instalacji programu Roxio Easy CD Creator 5 Platinum.

Przyczyna

Problem ten może wystąpić, jeśli wraz z usunięciem programu Easy CD Creator 5 Platinum nie zostanie usunięty wpis rejestru sterownika PrtSeqRd.sys UpperFilters, który został dodany przez Instalatora programu Easy CD Creator 5 Platinum. Podczas usuwania programu usuwany jest plik sterownika PrtSeqRd.sys, ale wpis UpperFilters może pozostać w rejestrze. W tej sytuacji może pojawić się komunikat o błędzie „Stop 0x0000007B” podczas uruchamiania systemu Windows.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj następujące metody w podanej kolejności. Kolejną metodę należy zastosować, tylko jeśli zastosowanie poprzedniej nie pozwoliło usunąć problemu.

Ostrzeżenie: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.
Metoda 1: Edytowanie rejestru za pomocą gałęzi System kopii zapasowej rejestru

W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom komputer przy użyciu dysku CD z systemem Windows 2000.


  Uwaga: W celu uruchomienia komputera z dysku CD lub DVD może być konieczna zmiana ustawień systemu BIOS. Więcej informacji o tym, jak skonfigurować komputer, żeby uruchamiał się ze stacji CD-ROM lub DVD-ROM, można uzyskać z dokumentacji komputera lub kontaktując się z producentem komputera.
 2. Jeśli potrzebny jest kontroler dysku twardego innej firmy, naciśnij klawisz S, aby określić urządzenie dodatkowe, a następnie włóż dyskietkę zawierającą poprawny sterownik dla kontrolera dysku twardego.
 3. Naciśnij klawisz R, aby wybrać opcję Napraw, a następnie naciśnij klawisz C, aby wybrać Konsolę odzyskiwania.
 4. Wpisz liczbę odpowiadającą instalacji systemu Windows 2000, którą chcesz naprawić, a następnie po wyświetleniu monitu wpisz hasło administratora.
 5. Zmień folder na %windir%\System32\Config, zmień nazwę pliku System na System.old, a następnie skopiuj plik System z folderu %windir%\Repair\System.

  W tym celu wpisz następujące polecenia w wierszu polecenia dysk:\WinNT (gdzie dysk i WinNT to dysk i folder instalacji systemu Windows 2000), naciskając po każdym poleceniu klawisz ENTER:
  cd system32\config
  ren system system.old
  copy C:\winnt\repair\system
  Zostanie wyświetlona następująca informacja:


  Skopiowano plików: 1.
 6. Wpisz polecenie exit, naciśnij klawisz ENTER, aby zamknąć Konsolę odzyskiwania, a następnie uruchom ponownie system Windows.

  Uwaga: Jeśli system Windows nie uruchomi się pomyślnie, przejdź do sekcji „Metoda 2: Wyłączenie usług Easy CD Creator” w tym artykule i nie wykonuj pozostałych czynności objętych tą metodą.
 7. Zaloguj się do systemu Windows jako Administrator.
 8. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a w polu Otwórz wpisz polecenie regedt32, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Kliknij klucz HKEY_LOCAL_MACHINE, a następnie w menu Rejestr kliknij polecenie Załaduj gałąź Rejestru.
 10. Znajdź folder C:\Winnt\System32\Config, kliknij plik System.old, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 11. W polu Nazwa klucza wpisz test, a następnie kliknij przycisk OK.

  Oryginalna gałąź System zostaje załadowana pod bieżącą gałęzią HKEY_LOCAL_MACHINE jako „test”.
 12. Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\test\ControlSet001\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 13. W prawym okienku kliknij wartość LowerFilters, a następnie w menu Edycja kliknij polecenie Usuń.


  Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie.
 14. W prawym okienku kliknij wartość UpperFilters, a następnie w menu Edycja kliknij polecenie Usuń.


  Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie.
 15. Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\test\ControlSet001\Control\Class\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 16. W prawym okienku kliknij dwukrotnie wartość UpperFilters.
 17. W polu Dane usuń wpis PrtSeqRd.sys, a następnie kliknij przycisk OK.


  Jeśli ukaże się monit o zezwolenie na usunięcie pustego ciągu przez Edytor rejestru, kliknij przycisk OK
 18. Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\test\ControlSet001\Services
 19. Jeśli istnieją usługi odpowiadające następującym podkluczom rejestru, wyłącz je, zmieniając wartość Start na 4:
  Cdr4_2K
  Cdralw2k
  Cdudf dvd_2K
  Mmc_2K
  PrtSeqRd
  Pwd_2K
  UdfReadr
  W tym celu w prawym okienku kliknij podklucz (np. Cdr4_2K), kliknij dwukrotnie wartość Start, w polu Dane wpisz wartość 4, a następnie kliknij przycisk OK.
 20. Powtórz czynności 12–19 dla wszystkich pozostałych wpisów ControlSet00xxx (gdzie xxx to numer) w podkluczu rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\test, np. ControlSet002.
 21. Zwolnij gałąź rejestru System.old. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij klucz test, a następnie w menu Rejestr kliknij polecenie Zwolnij gałąź Rejestru.
  2. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić zwolnienie klucza test i wszystkich jego podkluczy.
 22. Zamknij Edytor rejestru, a następnie załaduj ponownie oryginalną gałąź System rejestru. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
  1. Wyłącz komputer, a następnie uruchom go ponownie z dysku CD z systemem Windows 2000.
  2. Jeśli potrzebny jest kontroler dysku twardego innej firmy, naciśnij klawisz S, aby określić urządzenie dodatkowe, a następnie włóż dyskietkę zawierającą poprawny sterownik dla kontrolera dysku twardego.
  3. Naciśnij klawisz R, aby wybrać opcję Napraw, a następnie naciśnij klawisz C, aby wybrać Konsolę odzyskiwania.
  4. Wpisz liczbę odpowiadającą instalacji systemu Windows 2000, którą chcesz naprawić, a następnie po wyświetleniu monitu wpisz hasło administratora.
  5. Przejdź do folderu %windir%\System32\Config, zmień nazwę pliku System na System.xxx, a następnie zmień nazwę pliku System.old na System.


   W tym celu wpisz następujące polecenia w wierszu polecenia dysk:\WinNT (gdzie dysk i WinNT to dysk i folder instalacji systemu Windows 2000), naciskając po każdym poleceniu klawisz ENTER:
   cd system32\config
   ren system system.xxx
   ren system.old system
  6. Wpisz polecenie exit, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby zakończyć pracę Konsoli odzyskiwania.
  7. Ponownie uruchom komputer w zwykły sposób.
Metoda 2: Wyłączenie usług Easy CD Creator
 1. Uruchom komputer przy użyciu dysku CD z systemem Windows 2000.
 2. Jeśli potrzebny jest kontroler dysku twardego innej firmy, naciśnij klawisz S, aby określić urządzenie dodatkowe, a następnie włóż dyskietkę zawierającą poprawny sterownik dla kontrolera dysku twardego.
 3. Naciśnij klawisz R, aby wybrać opcję Napraw, a następnie naciśnij klawisz C, aby wybrać Konsolę odzyskiwania.
 4. Wpisz liczbę odpowiadającą instalacji systemu Windows 2000, którą chcesz naprawić, a następnie po wyświetleniu monitu wpisz hasło administratora.
 5. Przejdź do folderu %windir%\System32\Config, zmień nazwę pliku System na System.xxx, a następnie zmień nazwę pliku System.old na System.


  Aby to zrobić, wpisz następujące polecenia w wierszu polecenia dysk:\WinNT (gdzie dysk: i WinNT to dysk i folder instalacji systemu Windows 2000), naciskając po każdym poleceniu klawisz ENTER:
  cd system32\config
  ren system system.xxx
  ren system.old system
 6. Przejdź do folderu %windir%\System32\Drivers.


  W tym celu w wierszu polecenia wpisz poniższe polecenie i naciśnij klawisz ENTER:
  cd C:\WinNT\System32\Drivers
 7. W wierszu polecenia wpisz następujące wiersze, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER:
  ren prtseqrd.sys prtseqrd.old
  copy diskperf.sys prtseqrd.sys
 8. Jeśli istnieją następujące usługi Roxio, wyłącz je:

  Cdr4_2K
  Cdralw2k
  Cdudf dvd_2K

  Mmc_2K

  PrtSeqRd

  Pwd_2K

  UdfReadr
  W tym celu wpisz polecenie disable nazwa_usługi, a następnie naciśnij klawisz ENTER, gdzie nazwa_usługi to nazwa jednej z usług na tej liście. Na przykład wpisz disable cdr4_2k i naciśnij klawisz ENTER.
 9. Jeśli w folderze C:\Winnt\System32\Drivers znajdują się poniższe pliki, zmień rozszerzenia ich nazw na .old:

  Cdr4_2K.sys
  Cdralw2k.sys
  Cdudf.sys
  Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
  1. W wierszu polecenia wpisz polecenie dir cdr4_2k.sys, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Jeśli zostanie wyświetlona nazwa pliku, wpisz polecenie ren cdr4_2K.sys cdr4_2K.old, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  2. W wierszu polecenia wpisz polecenie dir cdralw2k.sys, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Jeśli zostanie wyświetlona nazwa pliku, wpisz polecenie ren cdralw2k.sys cdralw2k.old, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  3. W wierszu polecenia wpisz polecenie dir cdudf.sys, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Jeśli zostanie wyświetlona nazwa pliku, wpisz polecenie ren cdudf.sys cdudf.old, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 10. Wpisz polecenie exit, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby zamknąć Konsolę odzyskiwania i ponownie uruchomić system Windows.
 11. Uruchom komputer z dysku CD z systemem Windows 2000, naciśnij klawisz ENTER, aby skonfigurować system Windows, a następnie naciśnij klawisz R, aby naprawić bieżącą instalację systemu Windows.
Metoda 3: Edytowanie gałęzi System z równoległej instalacji systemu Windows
 1. Wykonaj równoległą instalację systemu Windows.


  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu wykonania tego zadania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  266465 How to perform a parallel installation of Windows 2000 or Windows Server 2003

 2. W nowej instalacji systemu Windows kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Znajdź i kliknij klucz HKEY_LOCAL_MACHINE.
 4. W menu Rejestr kliknij polecenie Załaduj gałąź Rejestru.
 5. Znajdź folder %SystemRoot%\System32\Config oryginalnej instalacji systemu Windows, kliknij plik System, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 6. W polu Załaduj gałąź Rejestru wpisz polecenie test, a następnie kliknij przycisk OK.

  Gałąź System oryginalnej instalacji systemu Windows zostaje załadowana pod bieżącą gałęzią HKEY_LOCAL_MACHINE jako „test”.
 7. Powtórz czynności 12–19 z sekcji „Metoda 1: Edytowanie rejestru za pomocą gałęzi System kopii zapasowej rejestru” wcześniej w tym artykule, aby zmodyfikować testowy podklucz rejestru.
 8. Zwolnij testowy podklucz rejestru. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij klucz test, a następnie w menu Rejestr kliknij polecenie Zwolnij gałąź Rejestru.
  2. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić zwolnienie klucza test i wszystkich jego podkluczy.
 9. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom na komputerze oryginalną instalację systemu Windows.

  Jeśli uruchomienie oryginalnej instalacji systemu Windows na komputerze jest niemożliwe, uruchom komputer z dysku CD z systemem Windows 2000, naciśnij klawisz ENTER, aby skonfigurować system Windows, a następnie naciśnij klawisz R, aby naprawić bieżącą instalację systemu Windows.
Powrót do początku

Komunikat o błędzie „Stop 0x0000007B” jest wyświetlany podczas uruchamiania komputera po zainstalowaniu oprogramowania Iomega IomegaWare 3.1

Przy próbie uruchomienia komputera może pojawić się komunikat o błędzie podobny do następującego:
STOP 0x0000007B (parametr1, parametr2, parametr3, parametr4)

INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli na komputerze zainstalowano program Iomega IomegaWare w wersji 3.1.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować następujące metody w podanej kolejności.

Metoda 1
 1. Przywróć poprzedni stan komputera za pomocą Konsoli odzyskiwania. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
  1. Uruchom komputer przy użyciu dysku CD z systemem Windows 2000.


   Uwaga: W celu uruchomienia komputera z dysku CD lub DVD może być konieczna zmiana ustawień systemu BIOS. Więcej informacji o tym, jak skonfigurować komputer, żeby uruchamiał się ze stacji CD-ROM lub DVD-ROM, można uzyskać z dokumentacji komputera lub kontaktując się z producentem komputera.
  2. Naciśnij klawisz R, aby wybrać opcję Napraw, a następnie naciśnij klawisz C, aby wybrać Konsolę odzyskiwania.
  3. Wpisz liczbę odpowiadającą instalacji systemu Windows 2000, którą chcesz naprawić, a następnie po wyświetleniu monitu wpisz hasło administratora.
  4. Zmień folder na %windir%\System32\Config, zmień nazwę pliku System na System.old, a następnie skopiuj plik System z folderu %windir%\Repair\System.

   W tym celu wpisz następujące polecenia w wierszu polecenia dysk:\WinNT (gdzie dysk i WinNT to dysk i folder instalacji systemu Windows 2000), naciskając po każdym poleceniu klawisz ENTER:
   cd system32\config
   ren system system.old
   copy C:\WinNT\repair\system
  5. Wpisz polecenie exit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  6. Uruchom komputer w zwykły sposób.

   Jeśli komputer można uruchomić w zwykły sposób, przejdź do punktu 2 tej metody, a następnie wykonaj pozostałe czynności tej metody. Jeśli nie można uruchomić komputera w zwykły sposób, przejdź do metody 2.
 2. Zmodyfikuj rejestr. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

 3. Ostrzeżenie: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. W polu Otwórz wpisz polecenie regedt32, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Znajdź i kliknij następujący klucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE
  4. W menu Rejestr kliknij polecenie Załaduj gałąź Rejestru, a następnie załaduj gałąź Windows\System32\Config\System.old.
  5. Po pojawieniu się monitu o podanie nazwy wpisz Test.
  6. Znajdź i kliknij następujące klucze, w których ciągi xxx odpowiadają numerom, takim jak 001 i 002:
   ControlSetxxx\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
   ControlSetxxx\Control\Class\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
  7. Usuń wpis LowerFilters dla każdego klucza z kroku 2f.
  8. W kluczu ControlSetxxx\Services wyłącz usługi odpowiadające poniższym podkluczom rejestru, zmieniając wartość Start na 4:
   Iomdisk
   Iomega Activity Disk2
   IomegaAccess
   ZipToA
   W tym celu w prawym okienku kliknij podklucz (np. Iomdisk), kliknij dwukrotnie wartość Start, w polu Dane wpisz wartość 4, a następnie kliknij przycisk OK.
  9. W menu Rejestr kliknij polecenie Zwolnij gałąź Rejestru, a następnie zwolnij gałąź Windows\System32\Config\System.old.
  10. Zamknij Edytor rejestru.
 4. Przywróć plik System. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
  1. Uruchom komputer przy użyciu dysku CD z systemem Windows 2000.
  2. Naciśnij klawisz R, aby wybrać opcję Napraw, a następnie naciśnij klawisz C, aby wybrać Konsolę odzyskiwania.
  3. Wpisz liczbę odpowiadającą instalacji systemu Windows 2000, którą chcesz naprawić, a następnie po wyświetleniu monitu wpisz hasło administratora.
  4. Przejdź do folderu %windir%\System32\Config, zmień nazwę pliku System na System.xxx, a następnie zmień nazwę pliku System.old na System. W tym celu wpisz następujące polecenia w wierszu polecenia dysk:\WinNT (gdzie dysk i WinNT to dysk i folder instalacji systemu Windows 2000), naciskając po każdym poleceniu klawisz ENTER:
   cd system32\config
   ren system system.xxx
   ren system.old system
  5. Wpisz polecenie exit, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby zakończyć pracę Konsoli odzyskiwania.
 5. Uruchom komputer w zwykły sposób, a następnie usuń program IomegaWare z komputera za pomocą narzędzia Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania.
Metoda 2

Jeśli nie można normalnie uruchomić komputera po wykonaniu czynności opisanych w punkcie 1 metody 1, wykonaj następujące czynności:
 1. Za pomocą Konsoli odzyskiwania cofnij odzyskiwanie systemu. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
  1. Uruchom komputer przy użyciu dysku CD z systemem Windows 2000.
  2. Naciśnij klawisz R, aby wybrać opcję Napraw, a następnie naciśnij klawisz C, aby wybrać Konsolę odzyskiwania.
  3. Wpisz liczbę odpowiadającą instalacji systemu Windows 2000, którą chcesz naprawić, a następnie po wyświetleniu monitu wpisz hasło administratora.
  4. Przejdź do folderu %windir%\System32\Config, zmień nazwę pliku System na System.xxx, a następnie zmień nazwę pliku System.old na System.


   W tym celu wpisz następujące polecenia w wierszu polecenia dysk:\WinNT (gdzie dysk i WinNT to dysk i folder instalacji systemu Windows 2000), naciskając po każdym poleceniu klawisz ENTER:
   cd system32\config
   ren system system.xxx
   ren system.old system
 2. Zmień nazwy, a następnie skopiuj sterowniki Iomdisk.sys.

  Aby to zrobić, wpisz następujące polecenia w wierszu polecenia, naciskając po każdym poleceniu klawisz ENTER:
  cd WinNT\system32\drivers
  ren iomdisk.sys iomdisk.old
  copy atapi.sys iomdisk.sys
 3. Wyłącz usługi Iomega. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
  1. W wierszu polecenia wpisz polecenie listsvc, a następnie znajdź następujące usługi Iomega:
   • Iomdisk
   • Iomega Activity Disk2
   • IomegaAccess
   • ZipToA
  2. Dla każdej usługi z tej listy wpisz disable nazwa_usługi, gdzie nazwa_usługi to nazwa usługi, którą chcesz wyłączyć.
 4. Przeprowadź uaktualnienie systemu Windows 2000 w miejscu.


  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzania uaktualnienia systemu Windows 2000 w miejscu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  292175 How to perform an in-place upgrade of Windows 2000

 5. Usuń program IomegaWare z komputera za pomocą narzędzia Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania.
Powrót do początku

Komunikat o błędzie „Stop 0x0000007B” jest wyświetlany po zainstalowaniu oprogramowania Iomega Tools

Podczas instalowania na komputerze oprogramowania Iomega Tools może pojawić się komunikat o błędzie podobny do następującego:
STOP 0x0000007B (parametr1, parametr2, parametr3, parametr4)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeżeli wystąpiły problemy ze sterownikiem ATAPI Iomega, który uniemożliwia poprawne uruchomienie systemu Windows.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom komputer przy użyciu dysku CD z systemem Windows 2000.
 2. Naciśnij klawisz R, aby wybrać opcję Napraw, a następnie naciśnij klawisz C, aby wybrać Konsolę odzyskiwania.
 3. Wpisz liczbę odpowiadającą instalacji systemu Windows 2000, którą chcesz naprawić, a następnie po wyświetleniu monitu wpisz hasło administratora.
 4. Aby wyłączyć sterowniki Iomega, w wierszu polecenia Konsoli odzyskiwania wpisz poniższe polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  disable imgatapi
 5. Aby sprawdzić, czy usługa Atapi Iomega ma nadal być uruchamiana (ustawienie Rozruch), wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER:
  listsvc
 6. Wykonaj jedną z następujących czynności, zależnie od sytuacji:
  • Jeśli usługa Atapi Iomega ma być uruchamiana (ustawienie Rozruch), wpisz polecenie exit, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby ponownie uruchomić komputer.
  • Jeśli usługa Atapi Iomega jest Wyłączona, wpisz następujące polecenia, naciskając klawisz ENTER po każdym wierszu:
   enable atapi service_boot_start
   exit
 7. Usuń program IomegaWare z komputera za pomocą narzędzia Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania.
Powrót do początku

Komunikat o błędzie „Stop 0x0000007B” jest wyświetlany po usunięciu oprogramowania Veritas Open Transaction Manager

Po usunięciu oprogramowania Veritas Open Transaction Manager i ponownym uruchomieniu komputera może pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędach:
STOP 0x0000007B (parametr1, parametr2, parametr3, parametr4)

INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
STOP 0x00000050 (parametr1, parametr2, parametr3, parametr4)

PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Uruchomienie komputera za pomocą funkcji Ostatnia znana dobra konfiguracja i ostatnich ustawień, które działały prawidłowo, nie rozwiązuje problemu.

Veritas Open Transaction Manager jest składnikiem oprogramowania Veritas Backup Exec.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli określone wpisy rejestru dodane przez program Veritas Open Transaction Manager podczas instalacji nie zostały usunięte podczas usuwania go z komputera. Wpisy te uniemożliwiają poprawne uruchomienie komputera.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy ręcznie usunąć sterownik Otman5 z rejestru. W tym celu należy najpierw zainstalować równoległą kopię systemu Windows 2000 w innym folderze, a następnie za pomocą Edytora rejestru zmodyfikować gałąź System w rejestrze. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
 1. Wykonaj równoległą instalację systemu Windows.


  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu wykonania tego zadania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  266465 How to perform a parallel installation of Windows 2000 or Windows Server 2003

 2. W nowej instalacji systemu Windows kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Znajdź i kliknij klucz HKEY_LOCAL_MACHINE.
 4. W menu Rejestr kliknij polecenie Załaduj gałąź Rejestru.
 5. Znajdź folder %SystemRoot%\System32\Config oryginalnej instalacji systemu Windows, kliknij plik System, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 6. W polu Załaduj gałąź Rejestru wpisz polecenie test, a następnie kliknij przycisk OK.

  Gałąź System oryginalnej instalacji systemu Windows zostaje załadowana pod bieżącą gałęzią HKEY_LOCAL_MACHINE jako „test”.
 7. Znajdź i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Test\Select
  Zanotuj wartość wpisu Default.

  Na przykład może to być wartość 0x1.
 8. Znajdź i kliknij następujący klucz rejestru, gdzie x to numer ustalony wcześniej w kroku 7:
  ControlSet00x\Control\Class\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 9. W prawym okienku kliknij dwukrotnie wartość UpperFilters, a następnie usuń wiersz Otman5.
 10. Znajdź i kliknij następujący klucz rejestru, gdzie x to numer ustalony wcześniej w kroku 7:
  ControlSet00x\Control\Class\{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}

 11. W prawym okienku kliknij dwukrotnie wartość UpperFilters, a następnie usuń wiersz Otman5.
 12. Zwolnij testowy podklucz rejestru. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij klucz test, a następnie w menu Rejestr kliknij polecenie Zwolnij gałąź Rejestru.
  2. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić zwolnienie klucza test i wszystkich jego podkluczy.
 13. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom na komputerze oryginalną instalację systemu Windows.
Powrót do początku
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Powrót do początku

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu korzystania z Konsoli odzyskiwania, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

301645 JAK: Korzystanie z Konsoli odzyskiwania na komputerze, który nie uruchamia się w systemie Windows 2000

216417 Jak zainstalować Konsolę odzyskiwania systemu Windows 2000

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wyłączania usługi lub urządzenia uniemożliwiającego poprawne uruchomienie systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
165748 How to disable a service or device that prevents NT from booting

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów z uruchamianiem systemu Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

315396 JAK: Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem w systemie Windows 2000

Aby uzyskać informacje o tym, jak skontaktować się z firmą P1, kliknij odpowiedni numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
65416 Hardware and software vendor contact information, A-K

60781 Hardware and software vendor contact information, L-P

60782 Hardware and software vendor contact information, Q-Z
Firma Microsoft podaje informacje o sposobach kontaktu z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.
Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 822052 — ostatni przegląd: 12.03.2008 — zmiana: 1

Opinia