Jak resetować foldery systemowe w programie Exchange Server 2003

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób tworzenia nowego folderu systemowego w programie Exchange Server 2003 przy użyciu narzędzi Guidgen.exe i Edycja ADSI.

Narzędzie Guidgen.exe losowo generuje identyfikator GUID. Korzystając z identyfikatora GUID, można odbudować folder systemowy przy użyciu narzędzia Edycja ADSI. Utworzenie nowego folderu systemowego powoduje utratę danych przechowywanych w oryginalnym folderze systemowym.

Tworzenie nowego folderu systemowego

Aby utworzyć nowy folder systemowy, należy postępować zgodnie z następującymi krokami:

Ostrzeżenie Jeżeli identyfikator GUID folderu systemowego grupy administracyjnej zostanie zmieniony, nie wolno przywracać poprzednich kopii zapasowych magazynu folderów publicznych w organizacji programu Exchange. Zmiany tego typu mogą być przyczyną utworzenia duplikatów folderów systemowych, zniszczenia istniejących folderów systemowych lub trwałego zaprzestania replikowania publicznej bazy danych serwera folderów systemowych albo mogą uniemożliwiać akceptowanie replik folderów systemowych przez inne magazyny publiczne w witrynie. Aby rozwiązać problemy tego typu, konieczne może być usunięcie i odbudowanie magazynów folderów publicznych na niektórych lub wszystkich serwerach w organizacji programu Exchange.


Nie można resetować identyfikatora GUID tylko dla pojedynczego folderu systemowego. Jeżeli identyfikator GUID zostanie zresetowany, usuwane są informacje książki adresowej trybu offline oraz informacje Wolny/Zajęty programu Microsoft Exchange Server 5.5, dotyczące pojedynczej grupy administracyjnej. Nazwa książki adresowej trybu offline programu Exchange Server 5.5 jest tworzona w następujący sposób:
/OFFLINE ADDRESS BOOK/EX:/o=ORGNAME/ou=ADMINGROUPNAME/

Ostrzeżenie Jeżeli używana jest przystawka Edycja ADSI, narzędzie LDP lub inny klient LDAP w wersji 3 i atrybuty obiektów usługi Active Directory zostaną zmodyfikowane niepoprawnie, mogą wystąpić poważne problemy. Konieczna może być ponowna instalacja systemu Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003 lub zarówno systemu Windows, jak i programu Exchange. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawną modyfikacją atrybutów obiektów usługi Active Directory. Te atrybuty można modyfikować na własną odpowiedzialność.

 1. Pobierz i zainstaluj narzędzie Guidgen.exe. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Kliknij dwukrotnie plik Guidgen.exe.
 3. W obszarze GUID Format (Format identyfikatora GUID) kliknij pozycję Registry Format (i.e. {xxxxxxxx-xxxx...xxxx}) (Format rejestru), kliknij przycisk Copy (Kopiuj), a następnie kliknij przycisk Exit (Zakończ).
 4. Uruchom Notatnik, a następnie otwórz pusty dokument.
 5. W menu Edycja kliknij polecenie Wklej, aby wkleić identyfikator GUID do dokumentu.
 6. Usuń wszystkie nawiasy i łączniki z identyfikatora GUID.
 7. Wpisz 0x (zwróć uwagę na znak „0”) przed każdą grupą składającą się z dwóch znaków w identyfikatorze GUID, a następnie dodaj znak spacji. W następującym przykładzie przedstawiono identyfikator GUID przed formatowaniem i po nim w celu uwzględnienia znaków 0x i spacji:
  Przed:

  72D9691FA2194b798F24C0F6E5D2115F
  Po:

  0x72 0xD9 0x69 0x1F 0xA2 0x19 0x4b 0x79 0x8F 0x24 0xC0 0xF6 0xE5 0xD2 0x11 0x5F
  Ważne Jeżeli używane jest narzędzie Edycja ADSI zawarte w systemie Windows Server 2003, nie należy wpisywać formatu 0x. Należy umieścić spację między każdą grupą składającą się z dwóch znaków, tak jak w następującym przykładzie:
  Przed:

  72D9691FA2194b798F24C0F6E5D2115F

  Po:

  72 D9 69 1F A2 19 4b 79 8F 24 C0 F6 E5 D2 11 5F
 8. Uruchom narzędzie Edycja ADSI.
 9. Zlokalizuj następujący obiekt:
  CN=GrupaAdministracyjna,CN=Administrative Groups,CN=Organizacja,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=Domena,DC=com
  Aby to zrobić, rozwiń gałąź Configuration Container [Komputer.Domena.com], gałąź CN=Configuration, DC=Domena,DC=com, gałąź CN=Services, gałąź CN=Microsoft Exchange, gałąź CN=Organizacja, a następnie gałąź CN=Administrative Groups.
 10. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł CN=GrupaAdministracyjna, a następnie kliknij pozycję Właściwości.
 11. Kliknij kartę Attributes (Atrybuty) lub kartę Attributes Editor (Edytor atrybutów). Jeżeli nie używasz narzędzia Edycja ADSI zawartego w systemie Windows Server 2003, przejdź do kroku 12. Jeżeli używasz narzędzia Edycja ADSI zawartego w systemie Windows Server 2003, wykonaj następujące kroki oznaczone literami i nie wykonuj następnych kroków oznaczonych numerami:
  1. W kolumnie Attributes (Atrybuty) kliknij pozycję SiteFolderGuid.
  2. Kliknij przycisk Edit (Edytuj), a następnie kliknij opcję Hexadecimal (Szesnastkowo) w polu Edit Value As (Edytuj wartość jako).
  3. W polu Value (Wartość) wklej identyfikator GUID sformatowany w kroku 7 ze znakami spacji. Kliknij przycisk OK, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
  4. Zamknij narzędzie Edycja ADSI, a następnie ponownie uruchom usługi związane z programem Exchange.
 12. W polu Select which properties to view (Wybierz właściwości do przeglądania) kliknij opcję Optional (Opcjonalne).
 13. W polu Select a property to view (Wybierz właściwość do przeglądania) kliknij pozycję SiteFolderGuid.
 14. W polu Edit Attribute (Edytowanie atrybutu) wklej identyfikator GUID sformatowany w kroku 7 ze znakami 0x i spacjami.
 15. Kliknij przycisk Set, a następnie kliknij przycisk OK.
 16. Zamknij narzędzie Edycja ADSI.
 17. Ponownie uruchom usługi związane z programem Exchange.
Uwagi
 • Jeżeli kilka serwerów jest dostępnych w grupie administracyjnej, należy ponownie uruchomić usługę Magazyn informacji programu Exchange na każdym serwerze.
 • Po utworzeniu folderu systemowego przy użyciu narzędzia Guidgen.exe jedyne istniejące repliki folderu systemowego znajdują się na serwerze folderów systemowych. Wszystkie pozostałe repliki w organizacji są niszczone natychmiast po zakończeniu replikacji folderów publicznych.


Materiały referencyjne

Narzędzie Edycja ADSI uwzględniono w zestawie narzędzi obsługi systemu Windows. Narzędzia obsługi systemu Windows można zainstalować z folderu Support\Tools na dysku CD-ROM z systemem Windows 2000 Server lub Windows Server 2003.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalowania narzędzi obsługi systemu Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

301423 JAK: Instalowanie Narzędzi obsługi systemu Windows 2000 na komputerze z systemem Windows 2000 Server

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzi i aktualizacji programu Exchange Server 2003, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 822444 — ostatni przegląd: 03.12.2007 — zmiana: 1

Opinia