Opcje ograniczania dostępne w programie Internet Explorer 6.0 z dodatkiem SP1

Streszczenie

W tym artykule zdefiniowano ustawienia rejestru dotyczące nowych opcji ograniczania użytkownika, które administrator komputera może zastosować w programie Internet Explorer 6.0 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1).

Więcej informacji

Program Internet Explorer 6.0 z dodatkiem SP1 daje administratorom komputerów większą swobodę ograniczania użytkownikom dostępu do różnych funkcji w programie. Każda z następujących wartości ma typ DWORD. Aby włączyć opcję, ustaw jej wartość na 1. Aby ją wyłączyć, ustaw wartość na 0 (zero).

Uwaga: Za pomocą zasad grupy lub zestawu Internet Explorer Administration Kit (IEAK) można zastosować większość tych ustawień. Po ich zastosowaniu należy ponownie uruchomić program Internet Explorer, aby zmiany zostały uwzględnione.

Wartości ustawień dotyczące ograniczania w kluczach rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions i HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions:

W każdym z tych kluczy rejestru znajdują się następujące wartości dotyczące ograniczania:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
Jeśli administrator komputera ustawił odpowiednią wartość rejestru, ograniczając w ten sposób użytkownikom dostęp do poleceń menu, przy próbie użycia poleceń menu może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Operacja została anulowana z powodu ograniczeń dotyczących tego komputera. Skontaktuj się z administratorem systemu.
 • NoFileOpen: wyłącza polecenie Otwórz w menu Plik.
 • NoFileNew: wyłącza polecenie Nowy w menu Plik.
 • NoBrowserOptions: wyłącza polecenie Opcje internetowe w menu Narzędzia.
 • NoSelectDownloadDir: wyłącza przycisk Zapisz w oknie dialogowym Pobieranie pliku.
 • NoBrowserClose: wyłącza przycisk Zamknij znajdujący się w prawym górnym rogu okna lub okna dialogowego. Ta wartość wyłącza również polecenie Zamknij w menu Plik.
Ustawiając odpowiedni klucz rejestru na jedną z następujących wartości, można usunąć skojarzone z nim menu:
 • NoBrowserSaveAs: usuwa polecenie Zapisz jako z menu Plik.
 • NoFavorites: usuwa menu Ulubione i wyłącza pasek o tej samej nazwie.
 • NoHelpItemTipOfTheDay: usuwa polecenie Porada dnia z menu Pomoc.
 • NoHelpItemNetscapeHelp: usuwa polecenie Dla użytkowników programu Netscape z menu Pomoc.
 • NoHelpItemTutorial: usuwa polecenie Samouczek programu Internet Explorer z menu Pomoc.
 • NoHelpItemSendFeedback: usuwa polecenie Prześlij opinię z menu Pomoc.
 • NoPrinting: usuwa polecenie Drukuj z menu Plik.
 • No_LaunchMediaBar: usuwa z paska narzędzi polecenie Pasek multimediów, które jest dostępne podczas odtwarzania zawartości online przez użytkownika.
Dodanie odpowiedniego klucza i wartości rejestru powoduje wyłączenie następujących menu:
 • NoTheaterMode: wyłącza klawisz F11 (tryb pełnoekranowy).
 • NoBrowserContextMenu: wyłącza menu skrótów pojawiające się na stronie sieci Web po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.
 • NoFindFiles: wyłącza klawisz F3 i pasek wyszukiwania.
 • NoViewSource: wyłącza polecenie Źródło w menu Widok. Aby jednak całkowicie uniemożliwić użytkownikowi wyświetlenie źródła, należy dodać wartość NoBrowserContextMenu.
 • NoOpeninNewWnd: wyłącza skrót CTRL+N i polecenie Otwórz umożliwiające otwarcie nowego okna.
 • AlwaysPromptWhenDownload: ukrywa pole wyboru Zawsze pytaj przed otwarciem pliku tego typu w oknie dialogowym Bezpieczne otwieranie pliku, sprawiając, że jest ono zawsze zaznaczone.

  Uwaga: Ta wartość nie ma zastosowania do żadnego pliku, który jest potencjalnie niebezpieczny.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat listy niebezpiecznych plików w programie Internet Explorer, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  291369 Informacje dotyczące listy plików uznanych za niebezpieczne w programie Internet Explorer 6
 • NoNavButtons: wyłącza przyciski nawigacji Wstecz i Dalej na pasku narzędzi.
 • NoHelpMenu: wyłącza menu Pomoc programu Internet Explorer.
 • No_MediaBarOnlineContent: uniemożliwia odtwarzanie zawartości w trybie online.

Wartości ustawień dotyczące ograniczania w kluczu rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions

Wartości ograniczające dostęp do paska narzędzi znajdują się w następującym kluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions


Jeśli dostęp do poniższego menu ograniczono przy użyciu odpowiedniej wartości DWORD rejestru, może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Operacja została anulowana z powodu ograniczeń dotyczących tego komputera. Skontaktuj się z administratorem systemu.


 • NoToolbarOptions: komunikat o błędzie pojawi się po kliknięciu któregokolwiek polecenia w menu Widok z wyjątkiem poleceń Dostosuj i Zablokuj paski narzędzi.

  Dodanie odpowiedniego klucza i wartości DWORD rejestru powoduje usunięcie następujących menu:
 • NoToolBar: usuwa pasek narzędzi. Można jednak dodać standardowe przyciski w menu Pasek narzędzi widoku. Aby całkowicie odblokować to ustawienie, należy wyzerować wartość NoToolbarOptions typu DWORD.
 • NoAddressBar: usuwa pasek adresu.
 • NoLinksBar: usuwa pasek łączy. Przy próbie kliknięcia polecenia Łącza w menu Pasek narzędzi pojawia się następujący komunikat o błędzie:
  Operacja została anulowana z powodu ograniczeń dotyczących tego komputera. Skontaktuj się z administratorem systemu.

  Wartości ustawień dotyczące ograniczania w kluczu rejestru HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

  Wartości ograniczające dostęp znajdują się w następującym kluczu rejestru:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
  Dodanie odpowiedniej wartości rejestru DWORD powoduje usunięcie następującego menu:
 • NoWindowsUpdate: usuwa polecenie Windows Update z menu Narzędzia.
Aby wyłączyć polecenie Synchronizuj w menu Narzędzia, wykonaj następujące kroki:
 1. Zlokalizuj następujący podklucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
  Uwaga: Jeśli ten podklucz nie istnieje, należy go utworzyć. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft
  2. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
  3. Wpisz tekst Internet Explorer, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  4. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
  5. Wpisz tekst Infodelivery, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  6. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
  7. Wpisz tekst Restrictions, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy podklucz HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 3. Wpisz tekst NoManualUpdates, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość NoManualUpdates, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 5. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 823057 — ostatni przegląd: 22.02.2008 — zmiana: 1

Opinia