Jak rozwiązywać problemy związane z komunikatem o błędzie „503 Usługa niedostępna” w programie Outlook Web Access w programie Exchange Server 2003

BUG #: 10426 (Content Maintenance)Ważne: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

W TYM ZADANIU

Streszczenie

Po wpisaniu adresu programu Microsoft Outlook Web Access (OWA) na komputerze z programem Microsoft Exchange Server 2003 w przeglądarce może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie przed wyświetleniem monitu logowania programu OWA:
503 Usługa niedostępna


Ten problem występuje wówczas, gdy plik Davex.dll nie może komunikować się z magazynem skrzynki pocztowej lub folderu publicznego. Powrót do początku

Sprawdzanie, czy wszystkie usługi są uruchomione

Komunikat o błędzie „503 Usługa niedostępna” może być wyświetlany wówczas, gdy usługi programu Exchange 2003 nie są uruchomione, a zwłaszcza gdy usługi System Attendant i Magazyn informacji nie są uruchomione. Aby przejrzeć listę i upewnić się, że wszystkie usługi są uruchomione:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Usługi.
 2. W okienku Usługi znajdź pozycje Magazyn informacji programu Microsoft Exchange i Microsoft Exchange System Attendant w kolumnie Nazwa, a następnie odszukaj etykietę Uruchomiono w kolumnie Stan.
 3. Jeżeli usługa nie jest uruchomiona, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę usługi, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
Powrót do początku

Upewnianie się, że usługi są uruchomione w kontekście konta System lokalny

Komunikat o błędzie „503 Usługa niedostępna” może być wyświetlany wówczas, gdy usługi programu Exchange 2003 nie są uruchomione w kontekście konta System lokalny. Aby upewnić się, że usługi są uruchomione w kontekście konta System lokalny:
 1. Otwórz okienko Usługi.
 2. W kolumnie Nazwa znajdź pozycje Magazyn informacji programu Microsoft Exchange i Microsoft Exchange System Attendant, a następnie znajdź wpis System lokalny w kolumnie Logowanie jako.
 3. Jeżeli usługa nie jest zalogowana w kontekście konta System lokalny:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę usługi, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  2. Kliknij kartę Logowanie, a następnie kliknij opcję Lokalne konto systemowe w obszarze Logowanie jako.
  3. Kliknij przycisk OK.
Powrót do początku

Instalowanie magazynów skrzynek pocztowych i folderów publicznych

Komunikat o błędzie „503 Usługa niedostępna” może występować wówczas, gdy magazyny skrzynek pocztowych i folderów publicznych, do których użytkownik usiłuje uzyskać dostęp, nie są zainstalowane. Konieczne jest więc zainstalowanie magazynów skrzynek pocztowych i folderów publicznych. Aby zainstalować magazyny skrzynek pocztowych i folderów publicznych:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Microsoft Exchange, a następnie kliknij polecenie System Manager.
 2. Jeżeli opcja Display administrative groups (Wyświetlaj grupy administracyjne) jest włączona, rozwiń węzeł Administrative Groups (Grupy administracyjne), a następnie rozwiń węzeł Pierwsza grupa administracyjna (gdzie Pierwsza grupa administracyjna jest nazwą grupy administracyjnej użytkownika).

  Uwaga: Aby wyświetlić grupy administracyjne, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy organizację użytkownika, kliknąć polecenie Properties (Właściwości), kliknąć, aby zaznaczyć pole wyboru Display administrative groups (Wyświetlaj grupy administracyjne), kliknąć przycisk OK dwa razy, a następnie ponownie uruchomić program Exchange System Manager.
 3. Rozwiń węzeł Servers (Serwery), rozwiń węzeł nazwa serwera Exchange użytkownika, a następnie rozwiń węzeł First Storage Group (Pierwsza grupa magazynów).
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Mailbox Store (Magazyn skrzynki pocztowej), kliknij polecenie Mount Store (Zainstaluj magazyn), a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Public Folder Store (Magazyn folderu publicznego), kliknij polecenie Mount Store (Zainstaluj magazyn), a następnie kliknij przycisk OK.
Powrót do początku

Sprawdzanie, czy klucz rejestru zawierający ponad 259 znaków znajduje się w gałęzi rejestru HKEY_CLASSES_ROOT

Komunikat o błędzie „503 Usługa niedostępna” może występować wówczas, gdy klucz rejestru zawierający ponad 259 znaków znajduje się w gałęzi rejestru HKEY_CLASSES_ROOT. Podczas inicjowania dostawca Exchange OLE DB (ExOLEDB) skanuje gałąź HKEY_CLASSES_ROOT w celu identyfikacji zarejestrowanych typów plików. Jeżeli domyślna wartość dowolnego podklucza zwiera ponad 259 znaków lub z jednym z podkluczy jest związana nieprawidłowa lista arbitralnej kontroli dostępu, dostawca ExOLEDB może nieoczekiwanie zakończyć działanie.

Jeżeli podklucz zawiera więcej niż 259 znaków lub lista arbitralnej kontroli dostępu jest nieprawidłowa, następująca seria komunikatów oznaczonych identyfikatorami zdarzeń jest rejestrowana w dzienniku zdarzeń aplikacji podczas ponownego uruchomienia usług programu Exchange 2003:
Typ zdarzenia: Informacje

Źródło zdarzenia: MSExchangeSA

Kategoria zdarzenia: Informacje ogólne

Identyfikator zdarzenia: 9014
Opis:

Usługa Microsoft Exchange System Attendant została pomyślnie uruchomiona dla serwera Exchange nazwa_serwera.
Typ zdarzenia: Informacje
Źródło zdarzenia: MSExchangeSA

Kategoria zdarzenia: Monitorowanie

Identyfikator zdarzenia: 9095

Opis:

Trwa inicjowanie wątku MAD Monitoring.
Typ zdarzenia: Informacje

Źródło zdarzenia: MSExchangeSA

Kategoria zdarzenia: Monitorowanie

Identyfikator zdarzenia: 9096

Opis:

Trwa inicjowanie wątku MAD Monitoring.
Typ zdarzenia: Informacje
Źródło zdarzenia: EXOLEDB

Identyfikator zdarzenia: 101

Opis:

Usługa Microsoft Exchange OLEDB została pomyślnie zamknięta.
Typ zdarzenia: Błąd

Źródło zdarzenia: MSExchangeIS

Identyfikator zdarzenia: 9542

Opis:

Inicjowanie zewnętrznego interfejsu OLEDB nie powiodło się. Błąd ecServerOOM.
Ponadto komunikat związany z następującym identyfikatorem zdarzenia może być wielokrotnie rejestrowany w dzienniku zdarzeń aplikacji: Usługa Wolny/Zajęty również może generować błędy.
Typ zdarzenia: Błąd

Źródło zdarzenia: EXCDO

Kategoria zdarzenia: Informacje ogólne

Identyfikator zdarzenia: 8206

Opis:

Zapisywanie terminu przez agenta kalendarza nie powiodło się, kod błędu 0x800XXXXX.
Komunikat związany z następującym identyfikatorem zdarzenia może być wielokrotnie rejestrowany w dzienniku systemu:
Typ zdarzenia: Błąd

Źródło zdarzenia: DCOM

Kategoria zdarzenia: Brak

Identyfikator zdarzenia: 10002

Opis:

Zabroniony dostęp przy próbie uruchomienia serwera DCOM. Serwerem jest: {9DA0E106-86CE-11D1-8699-00C04FB98036} Użytkownikiem jest: SYSTEM/NT AUTHORITY, SID=S-1-5-18
Aby ułatwić rozwiązanie tego problemu, należy uruchomić narzędzie HKCRScan (HKCRScan.exe). Narzędzie HKCRScan wylicza gałąź rejestru HKEY_CLASSES_ROOT, aby zlokalizować podklucze zawierające ponad 259 znaków. Ponadto narzędzie HKCRScan ułatwia ustalenie, czy istnieje nieprawidłowa arbitralna lista kontroli dostępu, zwracając kod błędu 0x5. Ten kod błędu oznacza odmowę dostępu podczas wyliczania klucza rejestru. Narzędzie HKCRScan jest narzędziem wewnętrznym opracowanym przez firmę Microsoft. Aby uzyskać to narzędzie, należy skontaktować się z Pomocą techniczną firmy Microsoft (PSS). Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące kontaktowania się z Pomocą techniczną, odwiedź następującą witrynę sieci Web firmy Microsoft:
Powrót do początku

Sprawdzanie, czy istnieje obiekt zasad grupy ograniczający możliwość inicjowania usługi MSExchangeIS

Komunikat o błędzie „503 Usługa niedostępna” może być wyświetlany wówczas, gdy istnieje obiekt zasad grupy (GPO) ograniczający możliwość inicjowania usługi MSExchangeIS.

Mogą być wyświetlane komunikaty związane z identyfikatorami zdarzeń podobnymi do zdarzeń 101 (EXOLEDB) i 9542 (MSExchangeIS) opisanych w tym artykule.

Uwaga: Opisy komunikatów związanych z identyfikatorami zdarzeń mogą różnić się od opisów zamieszczonych w tym artykule.

Mogą być również wyświetlane komunikaty związane z następującymi identyfikatorami zdarzeń:
Typ zdarzenia: Błąd

Źródło zdarzenia: EXCDO

Identyfikator zdarzenia: 8208

Opis:

Rozwijanie terminów cyklicznych przez agenta kalendarza nie powiodło się, kod błędu 0x8000ffff.

Typ zdarzenia: Błąd

Źródło zdarzenia: DCOM

Identyfikator zdarzenia: 10009

Opis:

DCOM nie mógł komunikować się z komputerem RCC-EXH-02-W przy użyciu skonfigurowanych protokołów.
Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru za pomocą Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. W przypadku wystąpienia tego typu problemu może być konieczna ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Użytkownik może modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność. W celu obejścia tego problemu:
 1. Zlokalizuj i wyeksportuj następujący klucz rejestru, aby wykonać kopię zapasową:
  [HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{9DA0E0EA-86CE-11D1-8699-00C04FB98036}] "LocalService"="MSEXCHANGEIS"
 2. Usuń następujący klucz rejestru:
  [HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{9DA0E0EA-86CE-11D1-8699-00C04FB98036}] "LocalService"="MSEXCHANGEIS"
 3. Uwaga: Przed wykonaniem czynności opisanych w tym kroku należy wykonać czynności z kroku 2.

  W narzędziu Konfiguracja DCOM (Dcomcnfg.exe) na karcie Tożsamość usługi ExOLEDB DCOM ustaw wartość Użytkownik uruchamiający:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie dcomcnfg, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Rozwiń węzeł Usługi składowe, a następnie rozwiń węzeł Komputery.

   Uwaga: Rozwijanie węzła Komputery może trwać kilka minut.
  3. Rozwiń węzeł Mój komputer, a następnie rozwiń węzeł Konfiguracja DCOM.
   Wyświetlany jest następujący komunikat:
   Identyfikator klasy {9DA0E103-86CE-11D1-8699-00C04FB98036}, element C:\Program Files\Exchsrvr\bin\STORE.EXE i tytuł Exoledb Session Factory ma nazwaną wartość AppID, która nie jest zapisana w gałęzi \\HKEY_CLASSES_ROOT\AppId. Czy chcesz ją zapisać?
  4. Kliknij przycisk Tak.
  5. W folderze Konfiguracja DCOM kliknij prawym przyciskiem Exoledb Session Factory, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

   Ważne: Pozycja Exoledb Session Factory nie jest wyświetlana, jeżeli nie zostanie usunięty klucz rejestru opisany w kroku 2. Ponadto po kliknięciu polecenia Właściwości okno dialogowe Właściwości: Exoledb Session Factory może zostać wyświetlone dopiero po kilku minutach.
  6. Kliknij kartę Tożsamość, kliknij opcję Użytkownik uruchamiający, a następnie kliknij przycisk OK dwa razy.
  Jeżeli ta procedura umożliwia wyeliminowanie błędu „503 Usługa niedostępna” programu OWA, problem jest związany z obiektem zasad grupy (GPO, Group Policy Object). W takim wypadku konieczna może być zmiana lub usunięcie obiektu GPO będącego przyczyną problemu. Jeżeli ta procedura nie umożliwia rozwiązania problemu związanego z błędem „503 Usługa niedostępna”, należy zaimportować klucz rejestru, który został wcześniej wyeksportowany i usunięty. Trwałe usunięcie tego klucza może powodować występowanie innych problemów na serwerze, jeżeli przyczyną opisanego problemu nie jest obiekt GPO.
Powrót do początku

Ponowne rejestrowanie składników MDAC

Jeżeli wyświetlane są komunikaty związane z identyfikatorami zdarzeń 101 (EXOLEDB) i 9542 (MSExchangeIS), takie jak wymienione poniżej, prawdopodobnie niektóre składniki MDAC (Microsoft Data Access Components) mogą być niepoprawnie zarejestrowane i konieczne może być ich ponowne zarejestrowanie.
Typ zdarzenia: Informacje

Źródło zdarzenia: EXOLEDB

Identyfikator zdarzenia: 101

Opis:

Usługa Microsoft Exchange OLEDB została pomyślnie zamknięta.
Typ zdarzenia: Błąd

Źródło zdarzenia: MSExchangeIS

Identyfikator zdarzenia: 9542

Opis:

Inicjowanie zewnętrznego interfejsu OLEDB nie powiodło się; Nieznany błąd.

Następujące pliki dll są niezbędne do ponownego zarejestrowania składników MDAC w celu rozwiązania tego problemu. Należy zatrzymać usługę Magazyn informacji przed ponownym zarejestrowaniem plików, a następnie ponownie ją uruchomić po pomyślnym ponownym zarejestrowaniu następujących plików dll.

Uwaga: Wymagana jest wersja pliku Oledb32.dll 2.8.1022.0 lub nowsza.
 • C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\Oledb32.dll
 • C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\Oledb32r.dll
 • C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\Msdaipp.dll
 • C:\Program Files\Common Files\System\ado\Msado15.dll
 • C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\Msdaurl.dll
Aby zarejestrować plik dll:
 • Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz polecenie regsvr32 oraz ścieżkę i nazwę pliku dll, który chcesz zarejestrować. Na przykład, aby zarejestrować plik Oledb32.dll, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
  regsvr32 "c:\program files\common files\system\ole db\oledb32.dll"
Uwaga: Podczas próby zarejestrowania jednego z tych plików może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
Niepowodzenie procedury Load library („ścieżka i nazwa pliku”) — Nie można odnaleźć określonej procedury:
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego scenariusza, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

837285 Users may receive a "503 Service Unavailable" error message in Exchange Server 2003 when they try to use a Web browser to gain access to OWA

Powrót do początku

Sprawdzanie uprawnień do klucza rejestru HKEY_CLASSES_ROOT

Uprawnienia domyślne są następujące.
RolaUprawnienie
AdministratorzyPełna kontrola, Odczyt
Użytkownicy uwierzytelnieniOdczyt
TWÓRCA WŁAŚCICIELUprawnienia specjalne
Operatorzy serweraOdczyt, Uprawnienia specjalne
SYSTEMPełna kontrola, Odczyt
Właściwości

Identyfikator artykułu: 823159 — ostatni przegląd: 03.12.2007 — zmiana: 1

Opinia