Przełączniki wiersza polecenia dla pakietów aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Streszczenie

Firma Microsoft przyjęła stały zestaw przełączników wiersza polecenia służących do rozmieszczania pakietów zawierających aktualizacje oprogramowania, takich jak aktualizacje zabezpieczeń, aktualizacje krytyczne i poprawki. W tym artykule opisano nowe przełączniki wiersza polecenia i ich zachowanie.

Uwaga: W celu zachowania zgodności z poprzednimi wersjami programów pakiety, które obsługują nowe przełączniki wiersza polecenia, obsługują także starsze przełączniki. Należy jednak zaprzestać korzystania ze starszych przełączników wiersza polecenia, ponieważ ich obsługa może być w przyszłości usunięta z aktualizacji oprogramowania.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące bieżących przełączników wiersza polecenia wykorzystywanych przez pakiety IExpress, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
197147 Przełączniki wiersza polecenia dla pakietów aktualizacji oprogramowania IExpress

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przełączników wiersza polecenia używanych przez pakiety aktualizacji systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
262841 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows

Aby uzyskać dodatkowe informacje o przełącznikach wiersza polecenia używanych przez Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące standardowej terminologii przyjętej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Więcej informacji

Firma Microsoft przyjęła następujące przełączniki wiersza polecenia dla pakietów aktualizacji oprogramowania:
  • /help; /h; /? — powoduje wyświetlenie okna dialogowego przedstawiającego poprawną składnię polecenia setup, w tym listę wszystkich jego przełączników wiersza polecenia i ich działanie. Informacje pomocy można wyświetlić w interfejsie wiersza polecenia (CLI) lub w graficznym interfejsie użytkownika (GUI). Niepoprawne użycie dowolnego przełącznika wiersza polecenia powoduje wywołanie przełącznika pomocy i wyświetlenie poprawnego użycia. W tym oknie dialogowym znajdują się także odwołania do innych informacji w trybie online.
  • /quiet — uruchamia program Instalatora lub program usuwający w trybie „cichym”. Program nie wyświetla żadnych komunikatów monitujących użytkownika. Program wprowadza wszystkie komunikaty w pliku dziennika. Jeśli wprowadzenie zmian wymaga ponownego uruchomienia komputera, program domyślnie ponownie uruchamia komputer bez monitu lub ostrzeżenia. Aby zmienić domyślne zachowanie dotyczące ponownego uruchamiania, należy użyć innego trybu ponownego uruchamiania.
  • /passive — uruchamia program Instalatora lub program usuwający w trybie „pasywnym”. Program nie monituje użytkownika żadnymi komunikatami o błędzie. Użytkownik widzi pasek postępu wskazujący, że trwa instalacja lub usuwanie. Użytkownik nie może anulować instalacji lub usuwania. Domyślnie program wywołuje przełącznik /warnrestart. Jeśli program instaluje wiele aktualizacji, pasek postępu wskazuje postęp instalacji lub usuwania każdej z nich.
  • /norestart — powoduje, że komputer nie jest ponownie uruchamiany po wykonaniu instalacji lub usunięcia, niezależnie od tego, czy proces wymaga ponownego uruchomienia, aby zmiany zostały uwzględnione.
  • /forcerestart — powoduje, że komputer jest ponownie uruchamiany po wykonaniu instalacji lub usunięcia, niezależnie od tego, czy proces wymaga ponownego uruchomienia, aby wprowadzić zmiany. Ponowne uruchomienie wymusza zamknięcie uruchomionych programów.
  • /warnrestart[:x] — wywołuje okno dialogowe z ostrzeżeniem dla użytkownika, że za x s (30 sekund, jeśli wartość nie zostanie określona) nastąpi ponowne uruchomienie. Na przykład aby ostrzec użytkownika, że ponowne uruchomienie nastąpi za 60 sekund, należy wpisać polecenie /warnrestart:60. Okno dialogowe zawiera przycisk Anuluj i przycisk Uruchom ponownie. W przypadku kliknięcia przycisku Anuluj komputer nie zostanie ponownie uruchomiony.
  • /promptrestart — monituje użytkownika o ponowne uruchomienie komputera w celu wprowadzenia zmian. Użytkownik może wybrać, czy chce ponownie uruchomić komputer.
  • /uninstall — usuwa pakiet.
  • /log — umożliwia zdefiniowanie ścieżki do lokalnego pliku dziennika. Ten przełącznik wywołuje domyślne zachowanie rejestrowania.
  • /extract — umożliwia wyodrębnienie plików instalacyjnych do określonego folderu.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 824687 — ostatni przegląd: 09.03.2009 — zmiana: 1

Opinia