POPRAWKA: Błąd ogólny sieci podczas próby utworzenia kopii zapasowej lub przywrócenia bazy danych programu SQL Server na komputerze z systemem Windows Server 2003

Symptomy

Podczas próby utworzenia kopii zapasowej bazy danych programu Microsoft SQL Server na komputerze z systemem Microsoft Windows Server 2003 może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
Processed <Liczba stron> pages for database '<Nazwa_bazy_danych>', file '<Nazwa_bazy_danych>' on file 1. (Przetworzone strony: <Liczba stron> dla bazy danych „<Nazwa_bazy_danych>”, plik: „<Nazwa_bazy_danych>” w pliku 1).
100 percent backed up. (Skopiowano do kopii zapasowej: 100 procent).

[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]ConnectionRead (WrapperRead()).
Serwer: Komunikaty: 11, Poziom: 16, Stan: 1, Wiersz: 0
Błąd ogólny sieci. Zajrzyj do dokumentacji sieci.
Processed 1 pages for database '<Nazwa_bazy_danych>', file '<Nazwa_pliku>' on file 1. (Przetworzone strony: 1 dla bazy danych „<Nazwa_bazy_danych>”, plik: „<Nazwa_pliku>” w pliku 1).
Processed 1 pages for database (Przetworzone strony: 1 dla bazy danych) Jednak plik urządzenia do wykonywania kopii zapasowych jest tworzony pomyślnie i dane kopii zapasowej są prawidłowe.

Podobny problem może także wystąpić podczas próby przywrócenia bazy danych programu SQL Server na komputerze z systemem Microsoft Windows Server 2003. Może wtedy zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
Processed <Liczba stron> pages for database '<Nazwa_bazy_danych>', file '<Nazwa_pliku>' on file 1. (Przetworzone strony: <Liczba stron> dla bazy danych „<Nazwa_bazy_danych>”, plik: „<Nazwa_pliku>” w pliku 1).

[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]ConnectionRead (WrapperRead()).
Serwer: Komunikaty: 11, Poziom: 16, Stan: 1, Wiersz: 0
Błąd ogólny sieci. Zajrzyj do dokumentacji sieci.
Processed 1 pages for database '<Nazwa_bazy_danych>', file '<Nazwa_pliku>' on file 1. (Przetworzone strony: 1 dla bazy danych „<Nazwa_bazy_danych>”, plik: „<Nazwa_pliku>” w pliku 1).
ODBC: Komunikaty: 11, Poziom: 16, Stan: 1
Błąd łącza komunikacyjnego
Zazwyczaj plik urządzenia do wykonywania kopii zapasowych jest jednak tworzony. Jednak plik ten może nie być prawidłowy, w zależności od tego, kiedy wystąpił błąd. W razie wystąpienia tego problemu w dzienniku błędów programu SQL Server zwykle jest rejestrowany błąd podobny do następującego:
2004-05-26 09:44:16.77 backup BACKUP failed to complete the command backup database testdb to disk='c:\temp\testdb.bak' with init, stats=10
Uwaga Ten problem może wystąpić, gdy połączenie programu SQL Server korzysta z biblioteki sieciowej nazwanych potoków.

Gdy narzędzie Sqlmaint.exe uruchamia polecenie RESTORE VERIFYONLY, można zauważyć komunikat o błędzie podobny do następującego komunikatu w dzienniku błędów programu SQL Server:
BackupDiskFile::OpenMedia: Backup device 'C:\MSSQL\db_200401261900.BAK' failed to open. (Nie można otworzyć urządzenia do tworzenia kopii zapasowych C:\MSSQL\db_200401261900.BAK). Operating system error = 32 (Błąd systemu operacyjnego = 32) (Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces).
Można także zaobserwować komunikat o błędzie podobny do następującego komunikatu w pliku wyjściowym planu konserwacji programu SQL Server:
Microsoft SQL-DMO (ODBC SQLState: 42000)] Error 3201: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot open backup device 'C:\MSSQL\db_200401261900.BAK'. (Nie można otworzyć urządzenia do tworzenia kopii zapasowych C:\MSSQL\db_200401261900.BAK). Device error or device off-line. (Błąd urządzenia lub urządzenie jest w trybie offline). See the SQL Server error log for more details. (Zobacz dziennik błędów programu SQL Server, aby uzyskać szczegółowe informacje). [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]VERIFY DATABASE is terminating abnormally. (VERIFY DATABASE kończy działanie w nienormalny sposób). End of maintenance plan 'ABC Maintenance Plan' on 1/26/2004 7:00:08 PM (Koniec planu konserwacji „ABC Maintenance Plan” w dniu 26.01.2004 7:00:08) SQLMAINT.EXE Process Exit Code: 1 (Failed)" (Kod zakończenia procesu: 1 — niepowodzenie)

Rozwiązanie

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.
Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku
----------------------------------------------
17-09-2003 2000.85.1022.42 28 672 bajtów dbnmpntw.dll
Uwaga Z powodu zależności plików najnowsza poprawka lub funkcja zawierająca te pliki może również zawierać pliki dodatkowe.

Uwaga Aby uzyskać listę wszystkich poprawek dostępnych dla składników MDAC 2.8, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
839801 POPRAWKA: Poprawki dostępne dla składników MDAC 2.8 (j. ang.)


Obejście problemu

Aby obejść ten problem, należy na potrzeby nawiązywania połączeń z bazą danych programu SQL Server użyć biblioteki sieciowej protokołu TCP/IP zamiast biblioteki sieciowej nazwanych potoków, a następnie utworzyć kopię zapasową bazy danych lub przywrócić bazę danych.

Szczegółowa procedura ustawiania biblioteki sieciowej protokołu TCP/IP na kliencie, na którym jest wykonywana operacja tworzenia kopii zapasowej lub przywracania, znajduje się w rozdziale poświęconym konfigurowaniu klienta w celu używania protokołu TCP/IP (narzędzie sieciowe klienta) w podręcznikach w trybie online (Books Online) programu SQL Server 2000.

Podczas nawiązywania połączenia z wystąpieniem programu SQL Server przy użyciu programu SQL Query Analyzer można wymusić stosowanie biblioteki sieciowej protokołu TCP/IP dla połączenia. Aby to zrobić, należy wpisać nazwę wystąpienia programu SQL Server z prefiksem tcp w polu tekstowym SQL Server w oknie dialogowym Connect to SQL Server (Nawiązywanie połączenia z programem SQL Server). Wygląda to następująco:
tcp:nazwa wystąpienia programu SQL Server

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 827452 — ostatni przegląd: 31.12.2008 — zmiana: 1

Opinia