Jak ustawić drukowanie dwustronne dla klientów Automatyzacji programu Microsoft Word

Streszczenie

Klienci Automatyzacji programu Microsoft Word nie mogą ustawić flagi drukowania dwustronnego (dupleksu) przed rozpoczęciem zadania drukowania w programie Microsoft Office Word 2003. Chociaż jeden z parametrów w metodzie PrintOut wskazuje, że drukowanie dwustronne jest obsługiwane, nie zapewnia on prawdziwego drukowania dwustronnego. Ponadto ten parametr może być niedostępny — zależy to od systemu operacyjnego lub zainstalowanego języka. W celu obejścia tego ograniczenia w systemach Microsoft Windows trzeba zmienić flagę dupleksu dla aktywnej drukarki przed wywołaniem funkcji PrintOut w programie Word.

W tym artykule opisano, jak użyć interfejsu Microsoft Windows API do zmiany ustawienia dupleksu drukarki aktywnej w celu umożliwienia dwustronnego wydrukowania dokumentu programu Word.

Powrót do początku

Więcej informacji

Dodawanie lokalnego sterownika drukarki dla drukarki sieciowej w systemie Microsoft Windows 2000

Sterownik drukarki nie znajduje się na komputerze lokalnym. Znajduje się on na serwerze wydruku. Dla użytkowników systemu Microsoft Windows 2000, którzy muszą drukować na udostępnionej drukarce sieciowej, może to stanowić problem. Chociaż administrator zabezpieczeń może tak skonfigurować serwer wydruku, aby użytkownicy końcowi mogli zmieniać ustawienia globalne, firma Microsoft zazwyczaj tego nie zaleca. Aby obejść ten problem, można zainstalować lokalny sterownik drukarki dla drukarki sieciowej, a następnie pozwolić poszczególnym użytkownikom na kontrolowanie ustawień ich systemów lokalnych. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Drukarki, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj drukarkę.

  Zostaje uruchomiony Kreator dodawania drukarki.

  Kliknij przycisk Dalej.
 2. Kliknij opcję Drukarka lokalna, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Kliknij opcję Utwórz nowy port, a następnie kliknij pozycję Local Port w sekcji Typ.
 4. W polu Nazwa portu wpisz lokalizację drukarki w sieci.

  Wpisz na przykład \\serwer_wydruku\nazwa_drukarki.

  Uwaga: Użyj dokładnej ścieżki i nazwy drukarki.
 5. Kliknij przycisk Dalej, a następnie wybierz sterownik drukarki przeznaczony dla systemu Windows 2000.
 6. Kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć pracę kreatora.
Powrót do początku

Tworzenie przykładu

Zmiana właściwości drukarki dla drukarki aktywnej wpływa na wszystkie aplikacje korzystające z drukarki aktywnej, a nie tylko na program Word. Jeśli trzeba zmienić ustawienia dla określonego zadania drukowania, po jego zakończeniu należy przywrócić ustawienia oryginalne.

W poniższym kodzie używana jest funkcja API DocumentProperties do zamiany ustawień drukowania sterownika drukarki, tak aby włączyć drukowanie dwustronne. Aby ten kod działał poprawnie, użytkownik końcowy musi mieć odpowiednie uprawnienia do zmiany globalnych ustawień drukowania dla drukarki. Jeśli użytkownik końcowy nie ma odpowiednich uprawnień do zmiany ustawień sterownika, po wywołaniu funkcji API OpenPrinter odbiera komunikat o błędzie „Odmowa dostępu”.
 1. Uruchom program Microsoft Visual Basic 6.0. Utwórz nowy projekt.

  Domyślnie tworzony jest formularz Form1.
 2. Dodaj do projektu standardowy moduł .bas. Dodaj następujący kod w oknie kodu tego modułu:
  Option Explicit

  Public Type PRINTER_DEFAULTS

  pDatatype As Long
  pDevmode As Long
  DesiredAccess As Long
  End Type

  Public Type PRINTER_INFO_2
  pServerName As Long
  pPrinterName As Long
  pShareName As Long
  pPortName As Long
  pDriverName As Long
  pComment As Long
  pLocation As Long
  pDevmode As Long ' Wskaźnik do DEVMODE
  pSepFile As Long
  pPrintProcessor As Long
  pDatatype As Long
  pParameters As Long
  pSecurityDescriptor As Long ' Wskaźnik do SECURITY_DESCRIPTOR
  Attributes As Long


  Priority As Long
  DefaultPriority As Long
  StartTime As Long
  UntilTime As Long
  Status As Long
  cJobs As Long
  AveragePPM As Long
  End Type

  Public Type DEVMODE
  dmDeviceName As String * 32

  dmSpecVersion As Integer
  dmDriverVersion As Integer
  dmSize As Integer
  dmDriverExtra As Integer
  dmFields As Long
  dmOrientation As Integer
  dmPaperSize As Integer
  dmPaperLength As Integer
  dmPaperWidth As Integer
  dmScale As Integer
  dmCopies As Integer
  dmDefaultSource As Integer
  dmPrintQuality As Integer
  dmColor As Integer
  dmDuplex As Integer
  dmYResolution As Integer
  dmTTOption As Integer
  dmCollate As Integer
  dmFormName As String * 32
  dmUnusedPadding As Integer
  dmBitsPerPel As Integer
  dmPelsWidth As Long
  dmPelsHeight As Long
  dmDisplayFlags As Long
  dmDisplayFrequency As Long
  dmICMMethod As Long
  dmICMIntent As Long
  dmMediaType As Long
  dmDitherType As Long
  dmReserved1 As Long
  dmReserved2 As Long
  End Type

  Public Const DM_DUPLEX = &H1000&
  Public Const DM_IN_BUFFER = 8

  Public Const DM_OUT_BUFFER = 2
  Public Const PRINTER_ACCESS_ADMINISTER = &H4
  Public Const PRINTER_ACCESS_USE = &H8
  Public Const STANDARD_RIGHTS_REQUIRED = &HF0000
  Public Const PRINTER_ALL_ACCESS = (STANDARD_RIGHTS_REQUIRED Or _
  PRINTER_ACCESS_ADMINISTER Or PRINTER_ACCESS_USE)

  Public Declare Function ClosePrinter Lib "winspool.drv" _
  (ByVal hPrinter As Long) As Long
  Public Declare Function DocumentProperties Lib "winspool.drv" _
  Alias "DocumentPropertiesA" (ByVal hwnd As Long, _
  ByVal hPrinter As Long, ByVal pDeviceName As String, _
  ByVal pDevModeOutput As Long, ByVal pDevModeInput As Long, _
  ByVal fMode As Long) As Long
  Public Declare Function GetPrinter Lib "winspool.drv" Alias _
  "GetPrinterA" (ByVal hPrinter As Long, ByVal Level As Long, _
  pPrinter As Byte, ByVal cbBuf As Long, pcbNeeded As Long) As Long
  Public Declare Function OpenPrinter Lib "winspool.drv" Alias _
  "OpenPrinterA" (ByVal pPrinterName As String, phPrinter As Long, _
  pDefault As PRINTER_DEFAULTS) As Long
  Public Declare Function SetPrinter Lib "winspool.drv" Alias _
  "SetPrinterA" (ByVal hPrinter As Long, ByVal Level As Long, _
  pPrinter As Byte, ByVal Command As Long) As Long

  Public Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" _
  (pDest As Any, pSource As Any, ByVal cbLength As Long)

  ' ==================================================================
  ' SetPrinterDuplex.
  '
  ' Programowo ustawia flagę dupleksu dla określonych właściwości domyślnych
  ' sterownika drukarki.
  '
  ' Zwraca: prawdę w przypadku sukcesu i fałsz w przypadku błędu. W przypadku błędu

  ' wyświetlany jest również komunikat o błędzie. Jest to tylko komunikat
  ' informacyjny. Kod trzeba zmodyfikować w celu lepszej
  ' obsługi błędów w aplikacji użytkowej.
  '
  ' Parametry:
  ' sPrinterName - nazwa drukarki, która ma być używana.
  '
  ' nDuplexSetting - jedno z następujących ustawień standardowych:
  ' 1 = Brak
  ' 2 = Dupleks wzdłuż dłuższej krawędzi (książka)
  ' 3 = Dupleks wzdłuż krótszej krawędzi (kalendarz)
  '
  ' ==================================================================
  Public Function SetPrinterDuplex(ByVal sPrinterName As String, _
  ByVal nDuplexSetting As Long) As Boolean

  Dim hPrinter As Long
  Dim pd As PRINTER_DEFAULTS
  Dim pinfo As PRINTER_INFO_2
  Dim dm As DEVMODE

  Dim yDevModeData() As Byte
  Dim yPInfoMemory() As Byte
  Dim nBytesNeeded As Long
  Dim nRet As Long, nJunk As Long

  On Error GoTo cleanup

  If (nDuplexSetting < 1) Or (nDuplexSetting > 3) Then
  MsgBox "Błąd: ustawienie dwDuplexSetting jest niepoprawne."
  Exit Function
  End If

  pd.DesiredAccess = PRINTER_ALL_ACCESS
  nRet = OpenPrinter(sPrinterName, hPrinter, pd)
  If (nRet = 0) Or (hPrinter = 0) Then
  If Err.LastDllError = 5 Then
  MsgBox "Odmowa dostępu — aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł."
  Else
  MsgBox "Nie można otworzyć określonej drukarki " & _
  "(upewnij się, czy nazwa drukarki jest poprawna)."
  End If
  Exit Function
  End If

  nRet = DocumentProperties(0, hPrinter, sPrinterName, 0, 0, 0)
  If (nRet < 0) Then
  MsgBox "Nie można pobrać rozmiaru struktury DEVMODE."
  GoTo cleanup
  End If

  ReDim yDevModeData(nRet + 100) As Byte
  nRet = DocumentProperties(0, hPrinter, sPrinterName, _
  VarPtr(yDevModeData(0)), 0, DM_OUT_BUFFER)
  If (nRet < 0) Then
  MsgBox "Nie można pobrać struktury DEVMODE."
  GoTo cleanup
  End If

  Call CopyMemory(dm, yDevModeData(0), Len(dm))

  If Not CBool(dm.dmFields And DM_DUPLEX) Then
  MsgBox "Nie można zmodyfikować flagi dupleksu dla tej drukarki, " & _
  "ponieważ nie obsługuje ona dupleksu lub sterownik " & _
  "nie obsługuje ustawiania go za pomocą interfejsu Windows API."
  GoTo cleanup
  End If

  dm.dmDuplex = nDuplexSetting
  Call CopyMemory(yDevModeData(0), dm, Len(dm))

  nRet = DocumentProperties(0, hPrinter, sPrinterName, _
  VarPtr(yDevModeData(0)), VarPtr(yDevModeData(0)), _
  DM_IN_BUFFER Or DM_OUT_BUFFER)

  If (nRet < 0) Then
  MsgBox "Nie można ustawić dupleksu dla tej drukarki."
  GoTo cleanup
  End If

  Call GetPrinter(hPrinter, 2, 0, 0, nBytesNeeded)
  If (nBytesNeeded = 0) Then GoTo cleanup

  ReDim yPInfoMemory(nBytesNeeded + 100) As Byte

  nRet = GetPrinter(hPrinter, 2, yPInfoMemory(0), nBytesNeeded, nJunk)
  If (nRet = 0) Then
  MsgBox "Nie można pobrać ustawień drukarki udostępnionej."
  GoTo cleanup
  End If

  Call CopyMemory(pinfo, yPInfoMemory(0), Len(pinfo))
  pinfo.pDevmode = VarPtr(yDevModeData(0))
  pinfo.pSecurityDescriptor = 0
  Call CopyMemory(yPInfoMemory(0), pinfo, Len(pinfo))

  nRet = SetPrinter(hPrinter, 2, yPInfoMemory(0), 0)
  If (nRet = 0) Then
  MsgBox "Nie można ustawić właściwości drukarki udostępnionej."
  End If

  SetPrinterDuplex = CBool(nRet)

  cleanup:
  If (hPrinter <> 0) Then Call ClosePrinter(hPrinter)

  End Function


 3. Dodaj standardowy przycisk CommandButton do formularza Form1.
 4. Dodaj następujący kod w oknie kodu formularza Form1:
     
  Option Explicit
  Private Sub Command1_Click()
  Dim oWord As Object
  Dim oDoc As Object

  Set oWord = CreateObject("Word.application")

  oWord.Visible = True

  Set oDoc = oWord.Documents.Add
  oDoc.Range.Select


  oWord.Selection.TypeText "To jest na stronie 1" & vbCr
  oWord.Selection.InsertBreak 1
  oWord.Selection.TypeText "To jest strona 2"

  SetPrinterDuplex Printer.DeviceName, 2

  oDoc.PrintOut Background:=False

  SetPrinterDuplex Printer.DeviceName, 1

  MsgBox "Wydruk gotowy", vbMsgBoxSetForeground

  oDoc.Saved = True
  oDoc.Close
  Set oDoc = Nothing

  oWord.Quit
  Set oWord = Nothing
  End Sub

 5. Uruchom przykład.

  Jeśli drukarka obsługuje drukowanie dwustronne, dokument testowy jest drukowany po obu stronach arkusza papieru.
Powrót do początku

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji o problemach, które mogą wystąpić przy próbie dwustronnego drukowania dokumentów programu Word, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

176189 Shading of solid black or gray won't print duplex on NT

196857 First page prints on back of last page with duplex

214683 Duplex printing does not work with objects on page

Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 828638 — ostatni przegląd: 24.05.2006 — zmiana: 1

Opinia