Informacje dotyczące uruchamiania wielu wersji pakietu Office z pakietem Office 2003

BUG #: 9840 (Content Maintenance)
Wersja tego artykułu dla pakietu Microsoft Office XP: 290576 .

Wersja tego artykułu dla pakietów Microsoft Office 2000 i Microsoft Office 97: 218861 .

Ważne Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Streszczenie

Chociaż firma Microsoft tego nie zaleca, możliwe jest zainstalowanie i korzystanie z kilku wersji pakietu Microsoft Office na tym samym komputerze. Można na przykład na tym samym komputerze zainstalować zarówno pakiet Microsoft Office 2003, jak i pakiet Microsoft Office 97, i z obu korzystać. W tym artykule opisano problemy, które mogą wystąpić w takiej sytuacji, oraz wyjaśniono, jak zapobiegać konfliktom między różnymi wersjami pakietu Office.

Uwaga Firma Microsoft nie popiera korzystania z kilku wersji pakietu Microsoft Office na serwerze terminali. Ich współistnienie nie jest możliwe w systemach operacyjnych Windows, w których działają usługi terminalowe. Jeśli musisz korzystać z kilku wersji pakietu Office, wyłącz usługi terminalowe.

Więcej informacji

Kolejność instalacji

Uwaga Ta kolejność instalacji obowiązuje także w przypadku autonomicznych produktów z pakietu Microsoft Office, na przykład programu Microsoft FrontPage.

Jeśli chcesz zainstalować na tym samym komputerze więcej niż jedną wersję pakietu Office i używać ich wszystkich, musisz rozpocząć instalację od wersji najstarszej. Na przykład instalując na tym samym komputerze zarówno pakiet Office 97, jak i pakiet Microsoft Office XP, najpierw zainstaluj pakiet Office 97. Ten krok jest wymagany ze względu na sposób zarządzania kluczami rejestru, programami współużytkowanymi, rozszerzeniami plików i innymi ustawieniami przez poszczególne wersje pakietu Office oraz dołączone do nich programy.

W następującej tabeli pokazano kolejność, w jakiej trzeba instalować poszczególne wersje pakietu Office.
Wersja pakietu OfficeKolejność instalacji
Office 97Pierwszy
Office 2000Drugi
Office XPTrzeci
Office 2003Czwarty
Ważne Jeśli później zostanie usunięta jedna z zainstalowanych wersji pakietu Office, poprawne działanie programów będzie wymagało ponownego zainstalowania pozostałych wersji pakietu Office w podanej kolejności.

W dalszej części tego artykułu zakłada się, że poszczególne wersje pakietu Office zainstalowano w podanej kolejności.

Lokalizacja folderu Office Bin zmieniona na folder \Office11

W przypadku instalowania pakietu Office 2003 domyślnym folderem instalacji jest nadal \Program Files\Microsoft Office. Jednak folder Office Bin (folder, w którym instalowane są pliki .exe pakietu Office) został zmieniony na \Program Files\Microsoft Office\Office11. Po raz pierwszy wprowadzono tę zmianę w przypadku pakietu Office XP, aby zapewnić większy komfort użytkownikom, którzy wymagają wielu wersji pakietu Office zainstalowanych na tym samym komputerze. Nie ma sposobu zmiany nazwy folderu Office Bin.

Wiele wersji programu Outlook

Program Microsoft Office Outlook 2003 nie może współistnieć z żadną starszą wersją programu Microsoft Outlook. W przypadku wybrania opcji instalacji programu Office Outlook 2003 Instalator nie pozwala na zachowanie żadnej starszej wersji. Program Microsoft Outlook 2002, Microsoft Outlook 2000 lub Microsoft Outlook 98 zostanie usunięty, nawet jeśli zaznaczy się pole wyboru Przechowaj te programy w oknie dialogowym Trwa usuwanie poprzednich wersji.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

826319 Instalator pakietu Office 2003 może usuwać wcześniejsze wersje pakietu Office

Korzystanie z paska skrótów pakietu Office

Pakiet Office 2003 nie obejmuje paska skrótów pakietu Office; jeśli jednak na tym samym komputerze są zainstalowane starsze wersje pakietu Office, pasek skrótów pakietu Office zostaje zachowany wraz ze starszymi wersjami pakietu Office.

Jeśli wraz z pakietem Office 2003 są zainstalowane starsze wersje pakietu Office 2003, paski skrótów mogą być uruchamiane osobno, ale nie jednocześnie, i każdy z nich może mieć swój własny zestaw niestandardowych pasków narzędzi i przycisków. Te paski narzędzi i przyciski nie mogą być współużytkowane w dwóch paskach skrótów pakietu Office.

Skróty w menu Start

W przypadku pakietów Office 97, Office 2000 i Office XP używane są te same nazwy skrótów w menu Start służące do uruchamiania programów. Obecnie pakiet Office 2003 automatycznie instaluje swoje skróty w podfolderze Office w menu Start. Nowe skróty pakietu Office 2003 zawierają numer wersji. Jednak, aby zapobiec zamieszaniu, firma Microsoft zaleca dodanie numeru wersji do każdego skrótu dla starszych produktów. Przed zainstalowaniem pakietu Office 2003 należy na przykład zmienić nazwę skrótu wskazującego program Microsoft Access na Microsoft Access 97. Skróty pakietu Office 97 można również przenieść do innego podfolderu w menu Start.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

292584 Office XP Setup program overwrites Start menu items from earlier versions of Office


Po ręcznym przeniesieniu skrótów pakietów Office XP lub Office 2000 i ponownym zainstalowaniu produktu lub po naprawieniu skrótów zostają one ponownie utworzone w podmenu Programy menu Start.

Uwaga Używając Kreatora instalacji niestandardowej zawartego w zestawie Microsoft Office 2003 Resource Kit, można tak dostosować Instalatora pakietu Office 2003, Office XP lub Office 2000, aby instalował skróty w innej lokalizacji w menu Start.

Aby uzyskać więcej informacji o zestawie Microsoft Office 2003 Resource Kit, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Microsoft Office Binder

Jeśli pakiet Office 97 zostanie zainstalowany na tym samym komputerze, co pakiet Office 2000, w oknie dialogowym Dodawanie sekcji wyświetlane są typy dokumentów obsługiwanych przez ostatnio zainstalowaną wersję pakietu Office, aż do wersji 2000. W rezultacie po wstawieniu sekcji do pliku spinacza używanym typem dokumentu jest dokument pakietu Office 2000. Takie zachowanie może być przyczyną problemów występujących podczas współużytkowania pliku spinacza z użytkownikami starszych wersji pakietu Office.

Uwaga Począwszy od pakietu Office XP, pakiet Microsoft Office nie zawiera programu Microsoft Office Binder. Dostarczane jest jednak narzędzie służące do wyodrębniania wszystkich dokumentów pakietu Office z pliku spinacza.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

281931 OFFXP: Komunikat o błędzie podczas próby otwarcia pliku programu Microsoft Binder

Dwukrotnie kliknięcie pliku w Eksploratorze Microsoft Windows

W przypadku dwukrotnego kliknięcia dokumentu pakietu Office w Eksploratorze Windows lub w folderze niedawno otwieranych dokumentów systemu Windows są stosowane następujące reguły:
 • Jeśli w danym momencie uruchomiona jest wersja programu, w której utworzono dokument, zostaje ona użyta do otwarcia dokumentu.
 • W przypadku pakietu Office 97, Office 2000 lub Office XP, jeśli nie jest uruchomiona żadna wersja programu, w którym utworzono dokument, dokument zostaje otwarty w tej wersji programu, która została najpóźniej zainstalowana.
 • W przypadku programów Microsoft Access i Microsoft Word (Word for Windows 95, Word 97, Word 2000, Word 2002 lub Word 2003), jeśli nie jest uruchomiona żadna wersja programu, w którym utworzono dokument, dokument zostaje otwarty w tej wersji programu, która była ostatnio otwarta.
 • Aby ponownie skojarzyć dokumenty z programami dołączonymi do określonej wersji pakietu Office, uruchom program instalacyjny pakietu Office i kliknij przycisk Zainstaluj ponownie (w przypadku wersji 97) lub przycisk Napraw pakiet Office (w przypadku pakietu Office 2000 lub Office XP). Spowoduje to zarejestrowanie skojarzeń plików dla danej wersji pakietu Office.
Uwaga Nie rozwiązuje to problemu w przypadku używania programu Access lub Word.

Wstawianie obiektów OLE pakietu Office do innych programów

Jeśli zainstalujesz wiele wersji pakietu Office na tym samym komputerze i wstawisz obiekt pakietu Office, na przykład obiekt arkusza programu Microsoft Excel, do innego programu, na przykład dokumentu programu Word, używana jest najnowsza wersja tego programu. Może to być przyczyną problemów, jeśli plik kontenera, na przykład dokument programu Word zawierający arkusz programu Excel, współużytkuje się z użytkownikami, którzy nie używają pakietu Office 2003.

Programy współużytkowane

Jeśli poszczególne wersje pakietu Office zostaną zainstalowane w kolejności opisanej w sekcji „Kolejność instalacji”, zazwyczaj nie występują żadne problemy w przypadku korzystania z programów współużytkowanych, takich jak Edytor równań czy Clip Gallery. Należy zwrócić uwagę, że w oknie dialogowym Obiekt może być wyświetlana więcej niż jedna pozycja dla każdego programu współużytkowanego. Takie zachowanie może wystąpić, gdy na komputerze zainstalowanych jest wiele wersji programu współużytkowanego.

Komunikat „Przygotowanie do instalacji”, gdy uruchamiany jest program Word

Jeśli na komputerze zainstalowanych jest kilka wersji programu Word, to uruchomienie pakietu Office Word 2003 może spowodować, że przed uruchomieniem programu Word może zostać uruchomiony Instalator Windows i wyświetlony komunikat, że Instalator przygotowuje się do instalacji.

Aby uzyskać instrukcje instalowania kilku wersji jako opcji podwójnego rozruchu, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Porady dotyczące usuwania błędów lub rozwiązywania problemów związanych z instalacją po danej stronie

Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru za pomocą Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Problemy te mogą spowodować, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Możesz modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnInstall\<GUID For Office 2003 Product>
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Kopiuj nazwę klucza.
 4. Zamknij Edytora rejestru bez wprowadzania zmian.
 5. Wklej skopiowaną nazwę klucza w oknie programu Notatnik.
 6. Kliknij tekst <GUID For Office 2003 Product> w oknie programu Notatnik, a następnie skopiuj go.
 7. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie Msiexec.exe /fm < Identyfikator GUID produktu pakietu Office 2003>, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Uwaga To polecenie wiersza polecenia naprawia rejestrację składników i ikon pakietu Microsoft Office 2003. Wprowadzona w jego wyniku naprawa produktu dostępnego przed pakietem Office 2003 została przetestowana pod kątem stabilności produktu dla pakietu Office 2003 i zatwierdzona.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 828956 — ostatni przegląd: 20.05.2008 — zmiana: 1

Opinia