JAK: Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (część 7)

Streszczenie

Niniejszy artykuł stanowi część 7 cyklu Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition. Część 7 zawiera opis pozostałych wskazówek.
Aby zapoznać się z pozostałymi częściami, użyj łączy znajdujących się na końcu artykułu.

Inne artykuły na ten temat:

Część 1. Przygotowanie 
Część 2. Ponowne konfigurowanie menu Start
Część 3. Ograniczanie dostępu do Panelu sterowania
Część 4. Usuwanie list historii
Część 5. Dostosowywanie paska zadań
Część 6. Rozwijanie menu kontekstowych
Część 7. Pozostałe wskazówki


Ostatni artykuł zawiera kilka przydatnych wskazówek i porad dotyczących określonych ustawień rejestru:

 • Wyświetlanie numeru wersji systemu Windows na pulpicie
 • Zmienianie informacji o użytkowniku (nazwa i firma)
 • Zmienianie ścieżki instalacji systemu Windows
 • Upraszczanie struktury Edytora rejestru wyświetlanej po uruchomieniu


Wyświetlanie numeru wersji systemu Windows na pulpicie

W przypadku korzystania z wielu systemów operacyjnych na jednym komputerze wyświetlanie aktualnego numeru wersji systemu Windows na pulpicie może być użyteczne.

 1. Uruchom program REGEDIT.EXE i przejdź do klucza

  • HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop

 2. Zmień wartość wpisu PaintDesktopVersion na 1.

 3. Wyloguj się, a następnie ponownie się zaloguj. Po wykonaniu tych czynności będzie wyświetlany numer wersji i stan aktualizacji.
Zmienianie informacji o użytkowniku (nazwa i firma)

Podczas instalowania systemu Windows użytkownik jest proszony o podanie nazwy oraz nazwy firmy. Te informacje można później zmienić.

 1. Przejdź do klucza

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

 2. Zmień wpisy REGISTEREDOWNER i REGISTEREDORGANIZATION. 3. Ponownie uruchom komputer.


Zmienianie ścieżki instalacji

W przypadku próby instalowania określonych funkcji może się pojawić dodatkowo monit o pliki instalacyjne. Ścieżkę instalacji należy sprawdzić i zmienić, jeżeli jest to konieczne, np. w przypadku gdy zmieniona została litera stacji dysków CD-ROM albo gdy pliki instalacyjne zostały skopiowane na dysk twardy.


 1. Przejdź do klucza

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup

 2. Zmień wartość wpisu SOURCEPATH. Podaj pełną ścieżkę, np. D:\XP INSTALLATION.

 3. Istnieje również możliwość dostosowania folderu instalacyjnego dodatku Service Pack. Zmień w tym samym miejscu wartość wpisu SERVICEPACKSOURCEPATH. Podaj pełną ścieżkę, np.: D:\XP SERVICEPACK.
 4. Ponownie uruchom komputer.

Upraszczanie struktury Edytora rejestru wyświetlanej po uruchomieniu

W przypadku częstego korzystania z Edytora rejestru niepraktyczne jest wyświetlanie za każdym razem ostatnio edytowanego klucza. Po pewnym czasie struktura rejestru staje się nieprzejrzysta. Aby tego uniknąć, można umieścić często używane klucze w folderze Ulubione.

 1. Uruchom program REGEDIT.EXE i przejdź do klucza

  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit

 2. We wpisie LASTKEY przechowywany jest ostatnio edytowany klucz. Usuń wartość i kliknij przycisk OK.

 3. Należy również uniemożliwić zapisywanie nowej wartości wpisu LASTKEY.
 4. Kliknij klucz REGEDIT prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Uprawnienia. 5. Zaznacz aktualnego użytkownika i kliknij przycisk Zaawansowane. 6. Zaznacz aktualnego użytkownika i kliknij przycisk Edytuj. 7. Usuń zaznaczenie uprawnienia Ustawianie wartości. 8. Kliknij przycisk OK. 9. Nowe uprawnienie zostanie wprowadzone. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Tak.

 10. Kliknij ponownie przycisk OK. Przy następnym otwarciu programu REGEDIT nie będzie widać żadnych podkluczy. 11. Nie będzie można jednak dodawać elementów do folderu Ulubione. Aby to zmienić, przejdź do klucza

  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit\Favorites

 12. Jeżeli ten klucz nie istnieje, należy go utworzyć. 13. Kliknij klucz FAVORITES prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Uprawnienia.

 14. Kliknij przycisk Zaawansowane. Zauważ, że klucz FAVORITES ma te same uprawnienia co klucz REGEDIT. Przyczyną jest dziedziczenie uprawnień. W tym przypadku należy temu zapobiec. 15. Usuń zaznaczenie opcji Dziedzicz po obiekcie nadrzędnym wpisy uprawnienia stosowane do obiektów podrzędnych. Dzięki temu uprawnienia nadrzędnego klucza REGEDIT nie będą już dziedziczone. 16. Kliknij przycisk Kopiuj, aby zachować wszystkie ustawienia zabezpieczeń.
 17. Zaznacz uprawnienie Ustawianie wartości, a następnie kliknij przycisk Usuń. 18. Po wykonaniu tych czynności zostaną wprowadzone odpowiednie uprawnienia. Zamknij wszystkie okna, klikając przycisk OK. 19. Dodawanie elementów do folderu Ulubione jest znowu możliwe.
MATERIAŁY REFERENCYJNE

Inne artykuły na ten temat:

CZĘŚĆ 1 Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (829378)
Przygotowanie

CZĘŚĆ 2 Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (829379)
Ponowne konfigurowanie menu Start

CZĘŚĆ 3 Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (829380)
Ograniczanie dostępu do Panelu sterowania

CZĘŚĆ 4 Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (829381)
Usuwanie list historii

CZĘŚĆ 5 Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (829382)
Dostosowywanie paska zadań

CZĘŚĆ 6 Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (829383)
Rozwijanie menu kontekstowych

CZĘŚĆ 7 Praktycznie wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (829384)
Pozostałe wskazówki

Ten artykuł jest tłumaczeniem z języka niemieckiego. Wszelkie późniejsze zmiany lub dodatki do oryginalnego artykułu w języku niemieckim mogą nie być uwzględnione w tym tłumaczeniu. Informacje zawarte w tym artykule są oparte na niemieckojęzycznych wersjach tego produktu. Dokładność tych informacji w odniesieniu do innych wersji językowych tego produktu nie została przetestowana w zakresie tego tłumaczenia. Firma Microsoft udostępnia te informacje bez żadnych gwarancji co do ich dokładności i przydatności ani co do kompletności i dokładności tłumaczenia.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 829384 — ostatni przegląd: 04.03.2004 — zmiana: 1

Opinia