Nie można zalogować się do witryny sieci Web ani wykonać transakcji internetowej albo pojawia się strona z komunikatem HTTP 500 (wewnętrzny błąd serwera)

Symptomy

Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 832894 (MS04-004) zalogowanie do witryny sieci Web lub wykonanie transakcji internetowej może okazać się niemożliwe. Na przykład jeśli nazwa użytkownika i hasło znajdujące się w formularzu na stronie HTTPS sieci Web zostaną przesłane do serwera sieci Web zabezpieczonego protokołem SSL, może pojawić się strona sieci Web z komunikatem HTTP 500 (wewnętrzny błąd serwera).

Przyczyna

Ten problem może wystąpić po zastosowaniu aktualizacji zabezpieczeń 832894 (MS04-004) lub poprawki 821814 na komputerze z systemem Microsoft Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition lub Windows 98.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tych aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
832894 MS04-004: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
821814 Po ogłoszeniu w witrynie wymagającej uwierzytelnienia pojawia się komunikat o błędzie „Nie można wyświetlić strony”
Aktualizacja zabezpieczeń 832894 (MS04-004) i poprawka 821814 zmieniają sposób, w jaki rozszerzenia internetowe dla systemu Windows (moduł Wininet.dll) ponawiają żądania POST po zresetowaniu połączenia przez serwer sieci Web. Jeśli serwer sieci Web zamknie lub zresetuje inicjujące żądanie połączenia, programy, które ogłaszają dane (takie jak nazwa użytkownika lub hasło) na serwerze sieci Web za pomocą funkcji interfejsu API modułu Wininet, ponowią żądanie POST, nie dołączając danych POST.

Uwaga: Żądanie POST nie zawiera danych POST, jeśli jego zawartość ma długość 0 lub żądanie jest puste.

Czasami to zachowanie zapobiega ponownemu zresetowaniu żądania i umożliwia dokończenie procesu uwierzytelniania. Jeśli jednak serwer sieci Web wymaga dołączenia danych POST do żądania POST ponowionego przez moduł Wininet, może pojawić się strona sieci Web z komunikatem HTTP 500 (wewnętrzny błąd serwera).

Rozwiązanie

Informacje dotyczące aktualizacji

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, odwiedź witrynę Windows Update firmy Microsoft w sieci Web, a następnie zainstaluj aktualizację krytyczną 831167: Administratorzy mogą pobrać tę aktualizację z witryny Microsoft – Centrum pobierania lub z wykazu witryny Microsoft Windows Update i wdrożyć ją na wielu komputerach. Jeśli chcesz zainstalować tę aktualizację później na jednym lub wielu komputerach, wyszukaj identyfikator tego artykułu, używając zaawansowanych opcji wyszukiwania w wykazie rozszerzenia Windows Update.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania aktualizacji z wykazu rozszerzenia Windows Update, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
323166 Jak pobrać aktualizacje i sterowniki systemu Windows z wykazu rozszerzenia Windows Update
Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
Pobierz Pobierz pakiet Q831167.exe (32-bitowy).
Pobierz Pobierz pakiet Q831167.exe (64-bitowy).
Data wydania: 12 lutego 2004

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które utrudniają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Wymagania wstępne

Aby zainstalować tę aktualizację, musi być zainstalowany program Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 (wersja 6.00.2800.1106) w jednej z następujących wersji systemu Windows:
 • Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition z dodatkiem Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 2, Service Pack 3 lub Service Pack 4
 • Microsoft Windows NT Workstation, Server lub Terminal Server Edition 4.0 z dodatkiem Service Pack 6a
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 98 Wydanie drugie
 • Microsoft Windows Millennium Edition
Uwaga: Aktualizacja zabezpieczeń 832894 (MS04-004) obsługuje systemy Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie, Windows Millennium Edition i Windows 2000 z dodatkiem SP2, dlatego można ją zainstalować w tych systemach.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje aktualizację 821814 dla systemów Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition, Windows 98 Wydanie drugie i Windows 98.

Uwaga: Ta aktualizacja nie zastępuje aktualizacji 821814 dla systemu Windows Server 2003, ponieważ problem opisany w tym artykule nie występuje na komputerach z systemem Windows Server 2003.

Informacje dotyczące wdrażania

Pakiety tej aktualizacji obsługują następujące przełączniki Instalatora:

 • /q: Tryb dyskretny lub pomijanie komunikatów podczas wyodrębniania plików.
 • /q:u: Tryb dyskretny użytkownika. W tym trybie wyświetlane są wybrane okna dialogowe zawierające informacje przeznaczone dla użytkownika.
 • /q:a: Tryb cichy administratora. W tym trybie nie są wyświetlane żadne okna dialogowe zawierające informacje dla użytkownika.
 • /t: ścieżka Określanie lokalizacji folderu tymczasowego, który jest używany przez Instalatora, lub folderu docelowego dla wyodrębnianych plików (jeśli użyto przełącznika /c).
 • /c Wyodrębnianie plików bez ich instalowania. Jeśli nie użyto przełącznika /t: ścieżka, pojawi się monit o wskazanie folderu docelowego.
 • /c: ścieżka Określanie ścieżki i nazwy pliku .inf lub pliku .exe Instalatora.
 • /r:n Rezygnacja z ponownego uruchamiania komputera po instalacji.
 • /r:i Monitowanie użytkownika o ponowne uruchomienie komputera, jeśli jest ono wymagane (z wyjątkiem sytuacji, w której użyto również przełącznika /q:a).
 • /r:a Ponowne uruchamianie komputera zawsze po zakończeniu instalacji.
 • /r:s Ponowne uruchamianie komputera po zakończeniu instalacji bez monitowania użytkownika.
 • /n:v Brak sprawdzania wersji. Instalując aktualizację którejkolwiek wersji programu Internet Explorer przy użyciu tego przełącznika, należy zachować ostrożność.
Na przykład, aby zainstalować tę aktualizację bez udziału użytkownika i bez ponownego uruchomienia komputera, użyj następującego polecenia:
q831167.exe /q:a /r:n

Informacje dotyczące plików

Wersja anglojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku Platforma
----------------------------------------------------------------------
06-lut-2004 18:05 6.0.2800.1405 588 288 Wininet.dll
07-lut-2004 01:41 6.0.2800.1405 1 796 608 Wininet.dll IA-64

Obejście problemu

Jeśli nie można zastosować aktualizacji opisanej w sekcji Rozwiązanie, należy po stronie serwera wykonać jedną z następujących czynności, aby obejść problem:
 • Zwiększenie interwału limitu czasu utrzymywania aktywności HTTP na serwerze sieci Web lub serwerze proxy. W Internetowych usługach informacyjnych Microsoft (IIS, Internet Information Services) można sterować limitem czasu utrzymywania aktywności wyłącznie za pomocą wartości KeepAliveTime w rejestrze systemu Windows. Na niektórych serwerach sieci Web i serwerach proxy można jednak określić czas ważności połączenia. W ten sposób można pośrednio zwiększyć limit czasu utrzymywania aktywności. Informacje na temat poprawnych ustawień nazw i wartości znajdują się w dokumentacji serwera sieci Web. Domyślny limit czasu utrzymywania aktywności w programie Internet Explorer jest równy jednej minucie (60 sekundom). Dlatego na serwerze sieci Web lub serwerze proxy należy ustawić interwał limitu czasu utrzymywania aktywności HTTP przekraczający jedną minutę.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat parametru KeepAliveInterval systemu Windows oraz parametru KeepAliveTimeout programu Internet Explorer, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  314053 Parametry konfiguracji TCP/IP i NBT dla systemu Windows XP
  120642 Parametry konfiguracji TCP/IP i NBT dla systemu Windows
  813827 Jak zmienić domyślną wartość limitu czasu utrzymania aktywności w programie Internet Explorer
 • Wyłączenie funkcji „utrzymywania aktywności połączeń HTTP” na serwerze.
  Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
  238210 HTTP keep-alive header sent whenever ASP buffering is enabled

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w programie Microsoft Internet Explorer 6.

Więcej informacji

Ostrzeżenie: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Po zastosowaniu aktualizacji oprogramowania 831167 opisanej w tym artykule programy używające funkcji Wininet do ogłaszania danych na serwerze sieci Web będą wysyłać pełne żądania POST w przypadku, gdy połączenie z serwerem sieci Web zostanie zresetowane.

Aby włączyć zachowanie „tylko nagłówek” przy ogłaszaniu danych, utwórz wartość DWORD o nazwie Aplikacja.exe, gdzie Aplikacja to nazwa pliku wykonywalnego, który uruchamia dany program. Ustaw dla tej wartości DWORD dane wartości 1 w jednym z następujących kluczy rejestru:
 • Dla wszystkich użytkowników programu ustaw tę wartość w następującym kluczu rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Retry_HeaderOnlyPOST_OnConnectionReset
 • Tylko dla bieżącego użytkownika programu ustaw tę wartość w następującym kluczu rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Retry_HeaderOnlyPOST_OnConnectionReset
Na przykład, aby w programie Internet Explorer i w Eksploratorze Windows włączyć zachowanie „tylko nagłówek” przy ogłaszaniu danych, utwórz wartości DWORD dotyczące programów Iexplore.exe i Explorer.exe w jednym z następujących kluczy rejestru, a następnie ustaw dla nich dane wartości 1.

Uwaga: Aby włączyć zachowanie „tylko nagłówek” dla wszystkich programów używających funkcji Wininet do ogłaszania danych na serwerze sieci Web, utwórz wartość DWORD o nazwie * w tym samym kluczu rejestru i ustaw dla niej dane wartości 1.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 831167 — ostatni przegląd: 13.04.2006 — zmiana: 1

Opinia