Opóźnienie podczas logowania do domeny lub łączenia się z zasobem sieciowym przy użyciu komputera z systemem Windows XP

Ważne: W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
BUG #: 15860 (Content Maintenance)

Streszczenie

W tym artykule jest opisany problem dotyczący opóźnień podczas logowania do domeny lub otwierania udziałów sieciowych. Jego przyczyny mogą być różnorodne. Na przykład opóźnienia mogą powstawać na skutek problemów z usługą WebClient, ustawieniami serwerów proxy i konfiguracją serwerów.

Jeden z łatwych testów, który można przeprowadzić, polega na wyłączeniu usługi WebClient na komputerze klienckim lub usługi serwera nasłuchującej na porcie 80 protokołu TCP (Transmission Control Protocol). Jeżeli żadna z tych prób obejścia problemu nie rozwiązuje go, można zastosować metody umożliwiające ponowne włączenie tych usług i skrócenie opóźnienia. Należy aktualizować oprogramowanie do najnowszego dodatku Service Pack dla systemu Windows XP, pominąć serwer proxy dla serwerów lokalnych, zmienić kolejność dostawców sieci, tak aby usługa WebClient była ostatnim z nich, zainstalować wszelkie aktualizacje usługi WebClient, a następnie dostosować się do lokalnej konfiguracji programu Internet Explorer.

Symptomy

Jeżeli na używanym komputerze jest zainstalowany jeden z systemów operacyjnych wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”, może wystąpić jeden lub kilka z następujących symptomów:
 • Po wpisaniu hasła na ekranie logowania komputer może pozornie przestać odpowiadać (zawiesić się). To zachowanie występuje w czasie od przetworzenia zasad grupy do wyświetlenia niebieskiego ekranu, bezpośrednio przez pojawieniem się ikon na pulpicie. Może ono trwać kilka minut.
 • Podczas procesu logowania przez kilka minut widoczny jest komunikat „Stosowanie ustawień komputera”. Po rozłączeniu połączenia sieciowego można jednak szybko zalogować się do tego samego komputera.
 • Podczas próby otwarcia udziału sieciowego występuje znaczne opóźnienie.
 • Próba otwarcia pliku znajdującego się w udziale rozproszonego systemu plików (DFS, Distributed File System) może trwać od 90 sekund do 15 minut. Ten sam plik można jednak szybko otworzyć przy użyciu bezpośredniej ścieżki pliku.
 • Podczas uzyskiwania dostępu do udziałów na serwerze z systemem Microsoft Windows NT 4.0 lub Microsoft Windows 2000 za pomocą programu Microsoft Internet Explorer 6 wydaje się, że proces uzyskiwania dostępu przestaje odpowiadać (zawiesza się).

  Uwaga: Dostęp do żądanych udziałów można uzyskać po dłuższym czasie (co najmniej 10 minut).

Przyczyna

Każdy z tych symptomów występuje wtedy, gdy komputer musi otworzyć udział sieciowy. Żądanie otwarcia udziału sieciowego korzysta ze ścieżki UNC (Uniform Naming Convention) \\Nazwa_serwera\Nazwa_udziału\Katalog\Nazwa_pliku.rozszerzenie. Lokalizacja UNC jest w pierwszej kolejności przekazywana do usługi WebClient. Usługa WebClient może próbować połączyć się z adresem http://Nazwa_serwera/Nazwa_udziału. Usługa WebClient może próbować używać rozszerzeń internetowych systemu Windows do kontaktowania się z serwerami obsługującymi protokół WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning) za pośrednictwem serwera proxy. Serwer proxy próbuje skontaktować się z serwerem docelowym przy użyciu portu 80. Jedna lub kilka następujących przyczyn powoduje opóźnienia w dostępie do udziału:
 • Usługa WebClient oczekuje na odpowiedź serwera proxy. Odpowiedź może nie być wysłana. Jeżeli odpowiedź nigdy nie zostanie wysłana, następuje opóźnienie do momentu przekroczenia limitu czasu usługi WebClient. Domyślna wartość opóźnienia wynosi 10 minut.

 • Jeżeli serwer docelowy nie obsługuje protokołu HTTP na porcie 80 protokołu TCP lub serwer docelowy jest przełączony do trybu offline, serwer proxy może nie odesłać oczekiwanego kodu błędu protokołu HTTP do usługi WebClient.

 • Jeżeli na serwerze proxy, do którego przekazano żądanie, występuje odwołanie do nieaktywnego zewnętrznego serwera systemu DFS, przyczyną opóźnienia może być przekroczenie limitu czasu związanego z usterką połączenia z zewnętrznym systemem DFS.

 • Na liście dostawców sieci pozycja Web Client Network jest wymieniona przed pozycją Microsoft Windows Network.
 • Na kontrolerze domeny używanym do uwierzytelniania uruchomiona jest usługa nasłuchująca na porcie 80 protokołu TCP. Na przykład kontroler domeny jest również serwerem Exchange z programem Outlook Web Access (OWA).
 • Ustawienia serwera proxy w programie Internet Explorer nie zostały skonfigurowane jako Nie używaj serwera proxy do adresów lokalnych. Ponadto w pełni kwalifikowane nazwy domen lokalnego intranetu nie są wprowadzone na liście wyjątków.
 • Zmienna instrukcji PATH zawiera odwołanie do następującego łącza systemu DFS:
  PATH=\\corp.domain.com\dfsroot\DFSLink;C:\WINDOWS\system32;

Rozwiązanie

Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym zmodyfikowaniem rejestru będzie możliwe. Możesz modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.

Aby przeprowadzić szybki test, należy w pierwszej kolejności spróbować wykonać kroki opisane w sekcji „Obejście problemu”. Jeżeli informacje zamieszczone w sekcji „Obejście problemu” umożliwiają rozwiązanie problemu, oznacza to, że jego przyczyną była usługa WebClient. Jeżeli metody opisane w sekcji Obejście problemu nie umożliwiają rozwiązania problemu, należy uznać, że wykracza on poza zakres tego artykułu.

Jeżeli w przypadku jednej lub kilku używanych aplikacji wymagana jest usługa WebClient i można zastosować metody opisane w sekcji Obejście problemu do jego rozwiązania, należy korzystać z nich zgodnie z podaną kolejnością, aż do chwili jego rozwiązania.

Metoda 1. Instalacja najnowszego dodatku Service Pack dla systemu Windows XP

Aby zweryfikować, czy dodatek SP1 dla systemu Windows XP jest zainstalowany, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Zlokalizuj wersję dodatku Service Pack na karcie Ogólne w obszarze System.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących uzyskiwania najnowszego dodatku Service Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Metoda 2. Konfigurowanie programu Internet Explorer do pomijania serwera proxy

Aby skonfigurować program Internet Explorer do pomijania serwera proxy w przypadku adresów lokalnych, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program Internet Explorer.
 2. Kliknij menu Narzędzia polecenie Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Połączenia, a następnie kliknij przycisk Ustawienia sieci LAN.
 4. Jeżeli pole wyboru Użyj serwera proxy dla sieci LAN (te ustawienia nie są stosowane dla połączeń telefonicznych lub VPN) nie jest zaznaczone, przejdź do następnej metody.
  Jeżeli pole wyboru Użyj serwera proxy dla sieci LAN (te ustawienia nie są stosowane dla połączeń telefonicznych lub VPN) jest zaznaczone, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Nie używaj serwera proxy dla adresów lokalnych.
 5. Kliknij kartę Zaawansowane.
 6. W polu Wyjątki wpisz w pełni kwalifikowane nazwy domen wszystkich lokalnych serwerów, a następnie kliknij przycisk OK trzy razy.
Uwaga: Można również skonfigurować program Internet Explorer, tak aby pomijał serwer proxy, modyfikując pole REG_BINARY w następującym kluczu rejestru: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\SavedLegacySettings. Ten wpis rejestru będzie obecny i używany przez usługę Webclient nawet wtedy, gdy w oknie Opcje internetowe oraz w kluczach rejestru HKCU i DEFAULT wyświetlana jest informacja, że serwer proxy jest wyłączony.

Metoda 3. Zmiana kolejności dostawców sieci

 1. Na pulpicie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Moje miejsca sieciowe, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. W menu Zaawansowane kliknij polecenie Ustawienia zaawansowane.
 3. Na karcie Kolejność dostawców na liście Dostawcy sieci kliknij pozycję Web Client Network.
 4. Naciśnij przycisk z ikoną strzałki skierowanej w dół, tak aby Web Client Network był ostatnim dostawcą na liście, a następnie kliknij przycisk OK.


Alternatywne rozwiązanie polega na zmianie kolejności dostawców sieci w rejestrze. Chodzi o wpis rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\NetworkProvider\Order\ProviderOrder. Domyślna wartość tego wpisu to RDPNP,LanmanWorkstation,WebClient.

Metoda 4: Instalacja odpowiednich poprawek

Jeżeli dodatek SP1 dla systemu Windows XP został zainstalowany, gdy stosowana była metoda 1, dostępna jest najnowsza wersja pliku Webclient.dll. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących instalowania najnowszej wersji usługi WebClient, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824383 Error message when you try to copy a file by using WebDAV to a WebDAV server from a Windows XP-based computer

Po zainstalowaniu tej poprawki należy ustawić wartość wpisu rejestru ServerNotFoundCacheLifeTimeInSec. Aby to zrobić, wykonaj kroki opisane w sekcji „Część 2” następującego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
823372 Your Word documents take a long time to open when they have attached templates

Metoda 5. Dostosowanie instalacji programu Internet Explorer

Jeżeli zestaw Internet Explorer Administration Kit jest używany do dostosowania i wdrażania instalacji programu Internet Explorer 6 oraz zarządzania nimi, a program Internet Explorer został wdrożony z wykorzystaniem gałęzi rejestru .DEFAULT, można rozwiązać opisany problem przy użyciu tej metody.

Usługa WebClient korzysta z ustawienia rejestru .DEFAULT. Każde żądanie usługi WebClient jest wysyłane do serwera proxy. Może to spowodować przekroczenie limitu czasu żądania proxy.
Po uruchomieniu komputera z systemem Windows XP stosowany jest plik zasad komputera.
 1. Dostawca MUP (Multiple UNC Provider) jest powiadamiany, że klient musi połączyć się z witryną kontroler_domeny1.domena.com lub podawana jest tylko nazwa NetBIOS serwera logowania. Informowane są dostępne readresatory.
 2. Usługa WebClient usiłuje obsługiwać żądanie.
 3. Usługa WinInet ładuje i odczytuje konfigurację serwera proxy z rejestru:

  HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  ProxyEnable
  ProxyOverride
  ProxyServer
 4. Jeżeli te trzy klucze są skonfigurowane do korzystania z serwera proxy, usługa WinInet wysyła żądanie do serwera proxy. Przetwarzanie żądania może zakończyć się niepowodzeniem na skutek przekroczenia limitu czasu. W takim przypadku usługa WebClient zwraca negatywną odpowiedź do dostawcy MUP.
W tym przypadku można obejść problem, podając nazwę NetBIOS kontrolera domeny jako wartość ProxyOverride.

Uwaga: W zależności od nazwy umieszczonej w żądaniu protokołu WebDAV może to być również nazwa domeny wewnętrznej.

Poniżej przedstawiono przykład:
"ProxyEnable"=1 "ProxyServer"="http:// Nazwa_serwera_proxy : Numer_portu " "ProxyOverride"="*.intranet; domaincontroller1;*.domain.com;10.10.*;<local>" 
W tym przykładzie Nazwa_serwera_proxy to nazwa używanego serwera proxy, a Numer_portu to numer portu TCP dla protokołu HTTP. Numer portu zazwyczaj jest równy 80 lub 8080.
KluczWartość
ProxyEnable0 = Manualne wykrywanie serwera proxy jest wyłączone. 1 = Manualne wykrywanie serwera proxy jest włączone.
ProxyServerNazwa i port serwera proxy.
ProxyOverrideAdresy systemu DNS (Domain Name System), rozdzielone średnikami, które nie powinny być przekazywane do serwera proxy. Korzystając z wartości <local>, można pominąć serwer proxy w przypadku adresów lokalnych. Jeżeli ta wartość zostanie uwzględniona, musi to być ostatnia wartość w ciągu.
Uwaga: W przypadku bieżącego użytkownika lokalizacja w rejestrze jest następująca:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Wpisy na liście wyjątków serwera proxy są przechowywane w wartości ProxyOverride. Aby dodać nowe wartości do listy, wykonaj następujące kroki:
 1. W programie Internet Explorer w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 2. Kliknij kartę Połączenia, a następnie kliknij przycisk Ustawienia sieci LAN.
 3. Kliknij przycisk Zaawansowane.
 4. W polu Wyjątki wpisz odpowiednie informacje.
Uwaga: Wartości tych kluczy można przeglądać w raporcie WinMSD w obszarze Ustawienia internetowe w sekcji Połączenia programu Internet Explorer. Można również konfigurować ustawienia serwera proxy na komputerach klienckich przy użyciu zestawu Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK).

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zestawu IEAK, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga: Jeśli wykorzystywany jest plik pac, żądania protokołu WebDAV są generowane, gdy plik pac zawiera następujące instrukcje:
function FindProxyForURL(url, host) { }

Można zmodyfikować plik pac, aby wyeliminować ruch sieciowy związany z protokołem WebDAV:


function FindProxyForURL(url, host) {if (shExpMatch(host, "DCNAME*")) { return "DIRECT"; } 

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy zastosować jedno z następujących rozwiązań:
 • Zatrzymanie usługi nasłuchującej na porcie 80 protokołu TCP na kontrolerze domeny lub serwerze plików (jeżeli jest to możliwe).
 • Wyłączenie usługi WebClient na komputerze klienckim z systemem Windows XP.
Aby zbadać stan usługi WebClient lub wyłączyć tę usługę na komputerze klienckim WebDAV, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Zarządzanie komputerem.
 2. W okienku szczegółów kliknij dwukrotnie węzeł Usługi i aplikacje.
 3. Kliknij dwukrotnie pozycję Usługi.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję WebClient, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Kliknij kartę Ogólne.
 6. Na liście Typ uruchomienia kliknij pozycję Wyłączony.
 7. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie przycisk OK.
Uwaga: Usługę WebClient można wyłączyć, pod warunkiem że modyfikowanie lub zapisywanie plików na serwerach WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning) nie jest konieczne.W systemie Windows 2000 usługa WebClient nie jest zaimplementowana. Usługa WebClient jest domyślnie wyłączona w systemie Windows Server 2003.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wyłączonych usług, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

812519 Services that are turned off by default in Windows Server 2003

Istnieje kilka rozwiązań alternatywnych wobec usługi WebClient. Jeśli korzystasz z systemu Windows XP, wykonaj następujące kroki:
 1. Wyłącz usługę WebClient.
 2. Zainstaluj program korzystający z folderów sieci Web. Na przykład zainstaluj pakiet Microsoft Office XP lub jego nowszą wersję.
 3. Usuń swoje oryginalne miejsce sieciowe.
 4. Utwórz nowe miejsce sieciowe.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących protokołu WebDAV i usługi WebClient, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

817929 Files do not appear when you use Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) to add a network place shortcut to a Windows SharePoint Services Web site

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Usługa WebClient umożliwia programom przeznaczonym dla systemu Windows tworzenie, otwieranie i modyfikowanie plików internetowych przy użyciu interfejsu API systemu Win32. Jeżeli ta usługa jest zatrzymana, funkcje nie są dostępne.

Wyłączenie usługi WebClient powoduje zatrzymanie readresatora WebDAV. W takim przypadku w wierszu polecenia nie można używać poleceń, takich jak net use, dir, copy i rename, w odniesieniu do serwera sieci Web. Nie można dodawać lokalizacji WebDAV przy użyciu funkcji Dodaj miejsce sieciowe. We wspólnotach MSN nie można publikować przy użyciu Kreatora publikowania. Nadal można jednak korzystać z serwerów obsługujących protokół SMB (Server Message Block).

W systemie Windows XP i nowszych wersjach systemu Windows readresator plików systemu Windows zawiera wbudowanego klienta WebDAV. W pakiety Microsoft Office 2000 i Microsoft Office XP oraz w system Microsoft Office System 2003 zostały wbudowane readresatory WebDAV, działające niezależnie od usługi WebClient.

Readresator WebDAV systemu Windows XP

System Windows XP zawiera nowy składnik readresatora WebDAV. Za pomocą składnika readresatora WebDAV programy uruchomione w systemie Windows XP mogą łączyć się z Internetem oraz odczytywać i zapisywać dane w Internecie w trybie macierzystym. Protokół WebDAV jest rozszerzeniem protokołu HTTP umożliwiającym zapisywanie danych w lokalizacjach docelowych HTTP, takich jak wspólnoty Microsoft MSN w sieci Web. Readresator WebDAV zapewnia dostęp na poziomie systemu plików do tych serwerów, podobnie jak istniejący readresator zapewnia dostęp do serwerów SMB i serwerów CIFS (Common Internet File System).

Jedną z metod uzyskania dostępu do udziału WebDAV jest korzystanie z polecenia net use. Na przykład można użyć następującego polecenia w wierszu polecenia: NET USE * http://webserver/davscratch

Aby połączyć się ze wspólnotą MSN, należy użyć lokalizacji docelowej http://www.msnusers.com/nazwa_twojej_wspólnoty/files/ jako miejsca docelowego. Trzeba skorzystać z poświadczeń usługi Microsoft .NET Passport. Szczegółowe informacje należy wprowadzić w oknie dialogowym Połącz przy użyciu innej nazwy użytkownika, jeżeli używany jest mapowany dysk sieciowy lub trzeba skorzystać z przełącznika /u: oraz polecenia net use. Na przykład można użyć następującego polecenia w wierszu polecenia: NET USE http://www.msnusers.com/twoje_nazwisko/files /u:twoje_konto_paszportu@hotmail.com

System Windows XP

Usługa WebClient jest używana, jeśli port nie jest określony podczas łączenia się z folderami sieci Web. Na przykład gdy używany jest adres URL „http://serwer_sieci_web/udział_dav”, wyniki śledzenia sieci zawierają informacje podobne do następującego nagłówka protokołu HTTP:
 HTTP: User-Agent = Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600 

Pakiet Microsoft Office

Jeżeli w używanej składni jest uwzględniony numer portu, można łączyć się przy użyciu readresatora WebDAV pakietu Office. Na przykład gdy używany jest adres URL „http://webserver:80/davscratch”, wyniki śledzenia sieci zawierają informacje podobne do następujących:
HTTP: User-Agent = Microsoft Data Access Internet Publishing Provider DAV

Uwaga: Te informacje nie zawsze są wyświetlane jako ruch sieciowy protokołu „HTTP” w Monitorze sieci, ponieważ port serwera proxy może ulegać zmianie.

Uwagi:

W dalszej części artykułu są opisane niektóre znane problemy dotyczące współdziałania, związane z protokołem WebDAV:
 • Domyślnie w systemie Windows Server 2003 klient WebDAV nie jest włączony ze względów bezpieczeństwa. Konieczne jest włączenie usługi WebClient.

 • Połączenia z udziałem WebDAV systemu Windows przy użyciu pakietu Microsoft Office 2000 są obsługiwane tylko wtedy, gdy pakiet Office 2000 jest uruchomiony w systemie Windows 2000 lub w starszych systemach operacyjnych. Łączenie się z udziałem WebDAV systemu Windows przy użyciu pakietu Office 2000, uruchomionego na komputerze z systemem Windows XP, nie jest obsługiwane.

 • Jeżeli używany jest pakiet Microsoft Office na komputerze z systemem Windows XP, należy zastosować readresator WebDAV pakietu Office zamiast readresatora plików systemu Windows XP. Ogólnie mówiąc, w przypadku produktów Microsoft Office najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z plików reprezentowanych przez nazwy HTTP zamiast ścieżek UNC. Na przykład użyj adresu „http://Nazwa urządzenia/Katalog wirtualny/Nazwa pliku” zamiast ścieżki „\\Nazwa urządzenia\Katalog główny\Nazwa pliku”.

Wyłączenie usługi WebClient nie wpływa na przeglądanie Internetu. Usługa WebClient jest używana tylko w przypadku połączeń protokołu WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning).Jeżeli używana jest nazwa pliku UNC (Universal Naming Conventions), readresator wykorzysta protokół SMB i/lub protokół WebDAV, zależnie od oprogramowania dostępnego na serwerze.Podczas próby otwarcia przez aplikację pliku znajdującego się w sieci menedżer We/Wy przekazuje żądanie do składnika systemu zwanego dostawcą MUP (Multiple UNC Provider). W hierarchii logicznej dostawca MUP jest obiektem nadrzędnym nad wszystkimi readresatorami. Po otrzymaniu ścieżki sieciowej dostawca MUP sonduje wszystkie zarejestrowane readresatory, aby ustalić, czy rozpoznają daną ścieżkę. Readresatory kontaktują się natomiast z serwerem w celu ustalenia, czy ścieżka jest prawidłowa dla określonego protokołu. Jeżeli serwer może zapewnić obsługę połączenia, readresator zwraca do dostawcy MUP zawiadomienie o pomyślnym wykonaniu operacji. W przeciwnym przypadku readresator zwraca komunikat o błędzie. Wszystkie następne żądania dotyczące operacji We/Wy związanych z danym plikiem są przekazywane do readresatora, który zaakceptował podaną ścieżkę. Jeżeli kilka readresatorów akceptuje ścieżkę, dostawca MUP wybiera readresatora, do którego przypisano najwyższy priorytet, zgodnie z ustawieniami w rejestrze.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z wieloma readresatorami, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

171386 Connectivity delay with multiple redirectors installed

Narzędzie URLScan blokuje żądania protokołu WebDAV

Aby dowiedzieć się więcej o programie URLScan, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Ustawienie limitów czasu w rejestrze

Usługa WebClient utrzymuje listę serwerów nieobsługujących protokołu DAV (negatywna pamięć podręczna), z którymi kontaktowano się przez ostatnie 60 sekund. Jeżeli serwer zostanie odnaleziony na liście, niezwłocznie zgłaszany jest błąd, a komunikacja sieciowa nie jest inicjowana. Czas, w którym serwer pozostaje na liście, można modyfikować, zmieniając wartość wpisu ServerNotFoundCacheLifeTimeInSec w rejestrze.

Uwaga: Jeżeli wpis rejestru \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters\ServerNotFoundCacheLifeTimeInSec nie istnieje, należy go utworzyć.
Typ: REG_DWORD
Wartość: Domyślnie 60 (wartość dziesiętna)
Brak wartości maksymalnej i minimalnej


Wartość RequestTimeoutInSec reprezentuje liczbę sekund określającą czas oczekiwania protokołu WebDAV na usługę WinInet po zgłoszeniu żądania, takiego jak „pobierz plik” lub „umieść plik”.

\HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRxDAV\Parameters\RequestTimeoutInSec
Typ: REG_DWORD
Wartość: Domyślnie 600 (wartość dziesiętna)

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji na tematy pokrewne, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

812924 Access to Windows NT 4.0 or Windows 2000 share may stop responding

312181 Duże opóźnienia podczas otwierania zasobów w udziale DFS

171386 Connectivity delay with multiple redirectors installed

271361 Jak wyłączyć automatyczne buforowanie serwera proxy w programie Internet Explorer

320507 Internet Explorer does not retry bad proxy server for 30 minutes

810401 „Local device name is already in use” error message after you interrupt a „NET USE” command

812924 Access to Windows NT 4.0 or Windows 2000 share may stop responding

817929 Files do not appear when you use Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) to add a network place shortcut to a Windows SharePoint Services Web site

819961 Jak skonfigurować ustawienia klienckiego serwera proxy przy użyciu pliku rejestru

823372 Your Word documents take a long time to open when they have attached templates

826286 New user cannot access the Internet and proxy settings are blank

829909 Windows XP stops responding when you connect to a shared folder

830561 Documents that have attached templates take a long time to open in Word 2002 and in Word 2003

317506 You may not be able to log on to the domain with VPN if a Winsock proxy is enabled

262981 Internet Explorer uses proxy server for local IP address even if the „Bypass proxy server for local addresses” option is turned on

209252 Maximum number of characters that can be specified in the proxy exceptions list

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących protokołu WebDAV, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 832161 — ostatni przegląd: 27.07.2006 — zmiana: 1

Opinia