Użytkownicy nie mogą drukować po zainstalowaniu dodatku Service Pack, pakietu zbiorczego aktualizacji lub poprawki dla drukarki na serwerze z systemem Windows 2000 lub Windows Server 2003

BUG #: 15360 (Content Maintenance)BUG #: 24181 (Windows SE)Ważne: Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Symptomy

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Microsoft Windows 2000, dodatku Service Pack dla systemu Windows Server 2003, pakietu zbiorczego aktualizacji lub poprawki aktualizującej plik Unidrvui.dll mogą wystąpić następujące problemy:
 • Gdy komputer kliencki lub serwer usiłuje drukować, usługa Bufor wydruku pozornie przestaje odpowiadać („zawiesza się”) i wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
  Nie można utworzyć zadania drukowania.
 • Podczas próby drukowania strony testowej przy użyciu konsoli serwera wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
  Wydruk strony testowej nie powiódł się.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli na serwerze, na którym znajduje się wiele sterowników drukarek PCL (Printer Control Language) opartych na specyfikacji Unidrv, zainstalowano dodatek Service Pack lub poprawkę HotFix.

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack lub pliku poprawki HotFix aktualizującej plik Unidrvui.dll na serwerze korzystającym z wielu sterowników drukarek PCL (Printer Control Language) opartych na specyfikacji Unidrv, serwer może przez dłuższy czas (maks. 2 godziny) regenerować analizowane binarne pliki opisu drukarek (pliki bud), używane do zwiększenia efektywności buforu dla tych sterowników. Przez ten czas Bufor wydruku nie może odbierać przychodzących zadań drukowania i może wysyłać klientom komunikaty wskazujące, że kolejka wydruku jest pełna. Jest to jednorazowa operacja związana z analizą plików, która nie jest ponownie wykonywana po pomyślnym zregenerowaniu analizowanych binarnych plików bud.


Binarne pliki bud, generowane na podstawie plików ogólnego opisu drukarki (GPD, Generic Printer Description), muszą być regenerowane, ponieważ zmieniana jest wersja pliku analizatora GPD. Po przeanalizowaniu wszystkich sterowników PCL opartych na specyfikacji Unidrv bufor może ponownie odbierać zadania drukowania. W związku z tym firma Microsoft zaleca, aby instalowanie dodatku Service Pack lub poprawki HotFix na serwerach, na których znajduje się wiele sterowników drukarek PCL opartych na specyfikacji Unidrv, zaplanować w taki sposób, aby było wystarczająco dużo czasu na tę dwugodzinną kompilację plików bud.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy uwzględnić w harmonogramie czas wymagany do ukończenia przez serwer analizy wszystkich sterowników drukarek zgodnych ze specyfikacjami Unidrv dla każdego uaktualnionego pliku sterownika, a następnie zaplanować czas wymagany dla każdej drukarki korzystającej z tych plików.

Obejście problemu

Ostrzeżenie: Nieprawidłowe użycie Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Edytora rejestru można używać na własną odpowiedzialność.

Jeżeli nie można czekać na ukończenie przez serwer analizy wszystkich sterowników drukarek zgodnych ze specyfikacjami Unidrv, należy ręcznie usunąć wszystkie buforowane binarne pliki opisu drukarki (pliki bud), a następnie zezwolić na ich automatyczne odtworzenie. Zależnie od szybkości serwera, proces automatycznego odtworzenia może być wykonany w krótszym czasie. Zazwyczaj ta operacja trwa około 30 minut.

Uwaga: Podczas uruchamiania usługi Bufor wydruku instalowana jest nowa wersja pliku Unidrv.dll. Pliki bud są więc nieaktualne. Pliki bud są skompilowanymi wersjami plików ppd i można je całkowicie zregenerować na podstawie tych plików ppd. Z tego powodu można usunąć pliki bud. W tym celu wykonaj następujące kroki:
 1. Zatrzymaj usługę Bufor wydruku. Aby to zrobić, uruchom następujące polecenie w wierszu polecenia:
  net stop spooler
 2. Wyszukaj wszystkie pliki bud, a następnie upewnij się, że są oznaczone zgodnie z bieżącą godziną i datą. Pliki są wyświetlane z bieżącą datą.
 3. Usuń wszystkie pliki bud, których sygnatura czasowa jest wcześniejsza niż bieżąca data i godzina. Te pliki znajdują się w następującym folderze:
  %SYSTEMROOT%\System32\Spool\Drivers\w32x86\3
 4. Usuń następujący klucz rejestru, jeśli istnieje:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\PostSPUpgrade
  Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom wpisz polecenie regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print
  3. W menu Rejestr kliknij polecenie Eksportuj plik rejestru.
  4. W polu Nazwa pliku wpisz tekst printkey, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

   Uwaga: W przyszłości można przywrócić klucz rejestru Print, klikając dwukrotnie zapisany plik Printkey.reg.
  5. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru, jeżeli istnieje:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\PostSPUpgrade
  6. W menu Edycja kliknij polecenie Usuń, a następnie kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie klucza rejestru PostSPUpgrade.

   Uwaga: Klucz rejestru PostSPUpgrade może pojawić się ponownie po uruchomieniu komputera. Takie zachowanie występuje wtedy, gdy istnieją inne pliki bud, które nie zostały jeszcze przeanalizowane. Po analizie tych plików ten klucz rejestru jest automatycznie usuwany.
 5. Ponownie uruchom serwer.
Po ponownym uruchomieniu serwera funkcja drukowania jest udostępniana użytkownikom po około 30 minutach.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 832219 — ostatni przegląd: 11.06.2009 — zmiana: 1

Opinia