Opis nowych funkcji instalatora pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows

Streszczenie

Wersja 6.1.22.0 i wersje nowsze instalatora pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows (Update.exe) zawierają następujące nowe funkcje i zmiany:
 • Nowy przełącznik wiersza polecenia /log, włączający przekierowanie plików dziennika tworzonych przez instalator pakietów.
 • Nowy przełącznik wiersza polecenia /warnrestart, wyświetlający na zakończenie nienadzorowanej instalacji lub nienadzorowanego usunięcia programu okno dialogowe z zegarem i ostrzeżeniem, że system zostanie ponownie uruchomiony, jeśli jest to wymagane.
 • Nowy przełącznik wiersza polecenia /promptrestart, wyświetlający na zakończenie nienadzorowanej instalacji lub nienadzorowanego usunięcia programu okno dialogowe z monitem o zezwolenie na ponowne uruchomienie systemu, jeśli jest ono wymagane.
 • Zmiany w przełączniku wiersza polecenia /passive, umożliwiające wyświetlenie na zakończenie nienadzorowanej instalacji lub nienadzorowanego usunięcia programu okna dialogowego z zegarem i ostrzeżeniem, że system zostanie ponownie uruchomiony, jeśli jest to wymagane.
 • Zestaw flag w kluczu rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\UpdateExeVolatile, sygnalizujących, kiedy po instalacji lub usunięciu aktualizacji oprogramowania, takiej jak aktualizacja zabezpieczeń, aktualizacja krytyczna czy poprawka, jest wymagane ponowne uruchomienie systemu.
 • Przełączniki wiersza polecenia /uninstall i /listupdates zostały wycofane. Aby uzyskać informacje o ich zamiennikach, zobacz sekcję „Więcej informacji”.
Wersja 5.4.15.0 i wersje nowsze instalatora pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows (Update.exe) zawierają następujące nowe funkcje:
 • Nowy przełącznik wiersza polecenia /integrate do integracji aktualizacji oprogramowania z plikami źródłowymi systemu Windows.
 • Zmiany w przełączniku /extract.

WPROWADZENIE

Pakiety aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft są tworzone przy użyciu kilku formatów samowyodrębniających się plików, które umożliwiają automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego znajdującego się w pakiecie. W tym artykule opisano nowe funkcje, których można używać z pakietami aktualizacji oprogramowania wykorzystującymi jako program instalacyjny plik Update.exe w wersji 5.4.15.0 lub nowszej.

Aby ustalić, czy w danym pakiecie aktualizacji oprogramowania jako program instalacyjny jest używany plik Update.exe i jaka jest jego wersja, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij pakiet prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Na karcie Wersja w obszarze Pozostałe informacje o wersji kliknij pozycję Mechanizm instalatora. Powinna zostać wyświetlona wartość update.exe.
 3. Aby ustalić wersję programu Update.exe, wybierz pozycję Wersja instalatora. Wartość w polu określa wersję programu Update.exe używanego dla tego pakietu.
W przypadku pakietów wydanych przed lipcem roku 2004 należy wykonać następujące kroki, aby ustalić, czy jest używany program Update.exe i jaka jest jego wersja:
 1. Wyodrębnij pakiet aktualizacji oprogramowania do unikatowego folderu tymczasowego. Aby wyodrębnić na przykład pliki dla pakietu aktualizacji o nazwie Numer_artykułu_KB.exe do folderu o nazwie wyodrębniony_pakiet na dysku C, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
  numer_artykułu_KB /X:C:\wyodrębniony_pakiet
 2. Otwórz folder tymczasowy zawierający wyodrębnione pliki dla pakietu aktualizacji oprogramowania. Na przykład otwórz folder C:\wyodrębniony_pakiet.
 3. Jeśli plik Update.exe występuje, to przejdź do kroków 4 i 5. Jeśli plik Update.exe nie występuje, to dany pakiet nie jest aktualizacją systemu Windows wykorzystującą jako program instalacyjny plik Update.exe.
 4. Aby ustalić wersję programu Update.exe, kliknij prawym przyciskiem myszy ten plik w folderze, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Kliknij kartę Wersja, a następnie zanotuj wartość podaną w wierszu Wersja pliku.

Więcej informacji

Program Update.exe w wersji 6.1.22.0 lub nowszej zawiera następujące nowe funkcje i zmiany:
 • Nowy przełącznik wiersza polecenia /log, włączający przekierowanie plików dziennika tworzonych przez instalator pakietów.

  Plik Numer_KB.log można przekierować do lokalizacji innej niż katalog domyślny %systemdrive%\Windows. Aby zainstalować pakiet i przekierować jego plik dziennika, należy wpisać następujący tekst w wierszu polecenia:
  <Placeholder>nazwa_pakietu </Placeholder>/log:<Placeholder>&lt;ścieżka i nazwa dziennika&gt;</Placeholder>
  Pomiędzy dwukropkiem a ścieżką do pliku dziennika nie powinno być spacji, a podany katalog powinien już istnieć. Należy także podać nazwę pliku dziennika. Na przykład:
  WindowsXP-KB884539-x86-enu.exe /log:C:\logi\nowykb884539.log
 • Nowy przełącznik wiersza polecenia /warnrestart, wyświetlający na zakończenie nienadzorowanej instalacji lub nienadzorowanego usunięcia programu okno dialogowe z zegarem i ostrzeżeniem, że system zostanie ponownie uruchomiony, jeśli ponowne uruchomienie jest konieczne.

  Przełącznik /warnrestart jest przewidziany do wykorzystywania z przełącznikiem /quiet. Jeśli po nienadzorowanej instalacji jest wymagane ponowne uruchomienie komputera, to przełącznik /warnrestart spowoduje wyświetlenie okna dialogowego z zegarem odliczającym sekundy do automatycznego ponownego uruchomienia komputera. Wartość domyślna to 30 sekund, można jednak podać inną wartość. Aby skorzystać z tej funkcji, w wierszu polecenia wpisz następujące polecenie:
 • <Placeholder>Nazwa_pakietu</Placeholder> /quiet /warnrestart:
  <Placeholder>Liczba<?xm-insertion_mark_start author="Cristal Weber" time="20060419T111426-0800"?>
  <?xm-insertion_mark_end ?><?xm-insertion_mark_start author="Cristal Weber" time="20060419T111424-0800"?>
  <?xm-insertion_mark_end ?>sekund</Placeholder>
  Uwaga: Liczba sekund może być wartością za zakresu od 1 do 99.
 • Nowy przełącznik wiersza polecenia /promptrestart, wyświetlający na zakończenie nienadzorowanej instalacji lub nienadzorowanego usunięcia programu okno dialogowe z monitem o zezwolenie na ponowne uruchomienie systemu, jeśli jest ono konieczne.

  Przełącznik /promptrestart jest przewidziany do wykorzystywania z przełącznikiem /quiet. Jeśli po nienadzorowanej instalacji jest wymagane ponowne uruchomienie komputera, przełącznik /promptrestart powoduje wyświetlenie okna dialogowego z powiadomieniem, że do zakończenia instalacji jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeżeli ten przełącznik nie zostanie podany, to komputer jest ponownie uruchamiany automatycznie. Aby użyć tego przełącznika, należy wpisać w wierszu polecenia tekst:
  <Placeholder>Nazwa_pakietu</Placeholder> /quiet /promptrestart
 • Zmiany w przełączniku wiersza polecenia /passive, umożliwiające wyświetlenie na zakończenie nienadzorowanej instalacji lub nienadzorowanego usunięcia programu okna dialogowego z zegarem i ostrzeżeniem, że system zostanie ponownie uruchomiony, jeśli jest to konieczne.

  Podanie przełącznika /passive w przypadku, gdy jest wymagane ponowne uruchomienie komputera, powoduje wyświetlenie okna dialogowego z zegarem odliczającym sekundy do automatycznego ponownego uruchomienia komputera. Domyślny czas opóźnienia wynosi 30 sekund. Aby określić inną wartość, należy użyć przełącznika /warnrestart (zob. poprzedni krok).
 • Zestaw flag w kluczu rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\UpdateExeVolatile, sygnalizujących, kiedy po instalacji lub usunięciu aktualizacji oprogramowania, takiej jak aktualizacja zabezpieczeń, aktualizacja krytyczna czy poprawka, jest wymagane ponowne uruchomienie systemu.

  Sprawdzenie zawartości tego klucza rejestru za pomocą narzędzia RegEdit pozwala ustalić, czy jest przewidziane ponowne uruchomienie systemu w wyniku instalacji lub usunięcia aktualizacji oprogramowania. Poniżej podano wartości flag występujących w tym kluczu oraz ich znaczenie:
  Wartość w programie RegEditZnaczenie
  0x00000000 (0)Ponowne uruchomienie nie jest oczekiwane.
  0x00000001 (1)Jest oczekiwane ponowne uruchomienie w związku z usunięciem aktualizacji oprogramowania.
  0x00000002 (2)Jest oczekiwane ponowne uruchomienie w związku z instalacją aktualizacji oprogramowania.
  0x00000003 (3)Jest oczekiwane ponowne uruchomienie w związku z instalacją oraz usunięciem aktualizacji oprogramowania.
  Jeśli ten klucz w ogóle nie występuje, to nie jest oczekiwane żadne ponowne uruchomienie systemu. Należy zauważyć, że flagi te ustawiają tylko aktualizacje przygotowane za pomocą wersji 6.1.22.0 lub nowszej. Dlatego ten klucz rejestru nie zawsze wskazuje, czy ponowne uruchomienie systemu jest oczekiwane, gdyż nadal występuje wiele pakietów aktualizacji oprogramowania utworzonych za pomocą starszych wersji programu Update.exe.

  Innym kluczem rejestru, który czasami można wykorzystać do ustalenia, czy jest wymagane ponowne uruchomienie systemu, jest klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations. Jeśli ten klucz istnieje i zawiera listę plików, to jest oczekiwane ponowne uruchomienie systemu. Należy zauważyć, że jeśli nawet ten klucz nie występuje lub jest pusty. to nadal ponowne uruchomienie systemu może być oczekiwane.
 • Przełączniki wiersza polecenia /uninstall i /listupdates zostały wycofane. Są one co prawda nadal dostępne w obecnym wydaniu Instalatora, lecz należy zaprzestać ich używania.

  Przełącznik /uninstall może zawieść w niektórych istotnych przypadkach. Ponadto jest on niezgodny ze wspomnianymi nowymi przełącznikami wiersza polecenia. Aby usunąć aktualizację, należy ją zlokalizować w oknie Dodawanie lub usuwanie programów i kliknąć przycisk Usuń lub uruchomić program %dysk_systemowy%\Windows\$NTUninstall_Numer_KB$\spuninst\spuninst.exe.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące usuwania aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  823836 Removing Windows software updates in the wrong order may cause the operating system to stop functioning

  Przełącznik /listupdates powoduje tylko wyświetlenie listy aktualizacji oprogramowania systemu Windows, a nie innych aplikacji. Może to prowadzić do pomyłek w interpretacji wyników. Aby uzyskać pełną listę aktualizacji zainstalowanych na komputerze, należy przejrzeć pozycje w oknie Dodawanie lub usuwanie programów lub skorzystać z narzędzia typu Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA — tylko w przypadku aktualizacji zabezpieczeń). Aby pobrać narzędzie MBSA, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Program Update.exe w wersji 5.4.15.0 lub nowszej zawiera następujące nowe funkcje:
 • Przełącznik wiersza polecenia /integrate.

  Przełącznik /integrate można wykorzystać do integrowania aktualizacji oprogramowania, na przykład aktualizacji zabezpieczeń, aktualizacji krytycznych lub poprawek używających programu Update.exe jako programu instalacyjnego dla plików źródłowych instalacji systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących użycia tego przełącznika do integracji aktualizacji oprogramowania z plikami źródłowymi instalacji systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  828930 Jak integrować aktualizacje produktu z plikami źródłowymi instalacji systemu Windows

 • Zmiany w przełączniku /extract.

  Funkcje przełącznika wiersza polecenia /extract zmieniły się następująco:

  Aby wyodrębniać pakiety, trzeba mieć poświadczenia administracyjne.

  Nie można wyodrębniać plików na dyski sieciowe. Wyodrębnianie plików jest ograniczone do dysków lokalnych.
 • Obsługa platformy sprzętowej AMD64.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

262841 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows


Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące programu Update.exe, zapoznaj się z oficjalnym dokumentem „Inside Update.exe — The Package Installer for Windows and Windows Components” („Poznaj program Update.exe — instalator pakietów dla systemu Windows i jego składników”), opublikowanym w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:

Właściwości

Identyfikator artykułu: 832475 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia