Lista poprawek dla programu Internet Explorer w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano problemy związane z programem Internet Explorer oraz scenariusze aktualizacji dotyczące dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Microsoft Windows XP.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące problemów, które rozwiązuje dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

811113 List of fixes included in Windows XP Service Pack 2

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskiwania dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Więcej informacji

Dodatek SP2 dla systemu Windows XP obejmuje następujące scenariusze związane z programem Internet Explorer:

Skrót klawiaturowy ALT+N nie działa zgodnie z oczekiwaniami
Gdy skrót klawiaturowy ALT+N jest używany w celu zaznaczenia elementu na ekranie, element nie jest zaznaczany. Na przykład po uruchomieniu Kreatora usługi Passport w sieci Microsoft .NET skrót klawiaturowy ALT+N nie umożliwia zaznaczenia przycisku Dalej po wykonaniu zadań na pierwszej stronie. Zamiast tego użycie skrótu klawiaturowego ALT+N powoduje zaznaczenie paska informacji programu Internet Explorer.

Takie zachowanie pojawia się tylko wtedy, gdy jest wyświetlony pasek informacji.Aby uzyskać dodatkowe informacje o pasku informacji programu Internet Explorer, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

843017 Opis paska informacji programu Internet Explorer w systemie Windows XP z dodatkiem SP2
W celu obejścia tego problemu należy użyć klawisza TAB, aby przejść do elementu na ekranie, na następnie nacisnąć klawisz SPACJA lub ENTER. W celu zaznaczenia elementu na ekranie można użyć także urządzenia wskazującego.
BUG #: 86736 (Windows SE)

Nie można dodać strefy Mój komputer do stref zabezpieczeń programu Internet Explorer


Nie można dodać strefy Mój komputer do stref zabezpieczeń programu Internet Explorer przy użyciu następującego podklucza rejestru:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zarządzania ustawieniami stref zabezpieczeń i prywatności programu Internet Explorer w rejestrze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

182569 Opis wpisów rejestru stref zabezpieczeń programu Internet Explorer
BUG #: 96546 (Windows SE)

Złośliwe formanty ActiveX są blokowane w programie Internet Explorer

W systemie Windows XP z dodatkiem SP2 jest używany bit „zabicia”, który uniemożliwia stronom sieci Web ładowanie złośliwych formantów ActiveX w programie Internet Explorer. Jednak ta funkcja powoduje, że niektóre strony sieci Web nie działają prawidłowo.Aby uzyskać dodatkowe informacje o wpływie bitu „zabicia” na formanty ActiveX, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

240797 Jak zatrzymać uruchamianie formantu ActiveX w programie Internet Explorer

870669 Jak wyłączyć obiekt ADODB.Stream w programie Internet Explorer

BUG #: 111204 (Windows SE)
Właściwości

Identyfikator artykułu: 838199 — ostatni przegląd: 09.05.2007 — zmiana: 1

Opinia