Jak zainstalować kartę Microsoft Loopback w systemie Windows XP

BUG #: 19317 (Content Maintenance)
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 236869 .

Streszczenie

Karta Microsoft Loopback jest narzędziem do wykonywania testów w wirtualnym środowisku sieciowym, w którym dostęp do sieci jest niemożliwy. Ponadto karty Loopback należy używać wówczas, gdy występują konflikty z kartą sieciową lub sterownikiem karty sieciowej. Można powiązać klientów sieci, protokoły oraz inne elementy konfiguracji z kartą Loopback, a także zainstalować później sterownik karty sieciowej lub kartę sieciową, zachowując informacje dotyczące konfiguracji sieci. Można również zainstalować kartę Loopback podczas procesu instalacji nienadzorowanej.

Powrót do początku

Instalacja ręczna
Aby ręcznie zainstalować kartę Microsoft Loopback w systemie Windows XP, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Jeżeli wyświetlany jest widok klasyczny, kliknij przycisk Przełącz do widoku kategorii w obszarze Panel sterowania w lewym okienku.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Drukarki i inny sprzęt, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. W lewym okienku, pod nagłówkiem Zobacz też, kliknij łącze Dodaj sprzęt, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Kliknij opcję Tak, sprzęt został już podłączony, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Przewiń listę do końca, kliknij opcję Dodaj nowe urządzenie sprzętowe, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Kliknij opcję Zainstaluj sprzęt, który wybiorę ręcznie z listy, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. Kliknij opcję Karty sieciowe, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 9. W polu Producent kliknij pozycję Microsoft.
 10. W polu Karta sieciowa kliknij pozycję Karta Microsoft Loopback, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 11. Kliknij przycisk Zakończ.


Po pomyślnym zainstalowaniu karty można ręcznie skonfigurować jej opcje, podobnie jak w przypadku dowolnej innej karty. Jeżeli właściwości protokołu TCP/IP są skonfigurowane do korzystania z protokołu DHCP, karta będzie używać adresu autonet (169.254.x.x/16), ponieważ karta nie jest w rzeczywistości połączona z żadnym nośnikiem fizycznym.

Uwaga Domyślnie właściwości protokołu TCP/IP są skonfigurowane do korzystania z protokołu DHCP.

Powrót do początku

Instalacja nienadzorowana

Aby zainstalować kartę Microsoft Loopback, należy użyć następującego przykładowego pliku Unattend.txt jako modelu pliku Unattend.txt:
[NetAdapters] Adapter01=Params.Adapter01

[Params.Adapter01] InfID="*msloop" ; Microsoft Loopback Adapter ConnectionName ="Karta MS Loopback"

[NetProtocols] MS_TCPIP=Params.MS_TCPIP ; Parametry protokołu TCP/IP ; Należy użyć wartości parametrów odpowiednich dla danej sieci

[Params.MS_TCPIP] AdapterSections=params.TCPIP.Adapter01 DNS=yes DNSSuffixSearchOrder=mycorp.com EnableLMHosts=No ; Parametry protokołu TCP/IP specyficzne dla karty ; Należy użyć wartości parametrów odpowiednich dla danej sieci

[params.TCPIP.Adapter01] SpecificTo=Adapter01 DNSDomain=mycorp.com DNSServerSearchOrder=192.168.5.251 WINS=no DHCP=no IPAddress=192.168.5.10 SubnetMask=255.255.255.0 DefaultGateway=192.168.5.254
Powrót do początku

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz plik Pomocy dotyczącej preinstalacji (Preinstallation Reference) systemu Windows XP w folderze Support\Tools\Deploy.cab na dysku CD-ROM z systemem Windows XP.

Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 839013 — ostatni przegląd: 08.01.2014 — zmiana: 1

Opinia