Komunikat o błędzie „Odmowa dostępu” lub „Nie można odnaleźć ścieżki sieciowej” podczas próby zdalnego zarządzania komputerem, na którym jest uruchomiony system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

Ten artykuł jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników komputera. Jeśli nie masz doświadczenia z zaawansowanym rozwiązywaniem problemów, możesz poprosić kogoś o pomoc lub skontaktować się z centrum pomocy technicznej. Aby uzyskać informacje jak skontaktować się z centrum pomocy technicznej, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Ważne Ta procedura może zwiększyć ryzyko złamania zabezpieczeń. Te kroki mogą także spowodować, że komputer lub sieć będą w większym stopniu narażone na ataki złośliwych użytkowników lub szkodliwych programów, na przykład wirusów. Firma Microsoft zaleca zastosowanie procesu opisanego w tym artykule, aby umożliwić programom działanie zgodne z przeznaczeniem lub by wdrożyć określone funkcje programów. Przed wprowadzeniem tych zmian zaleca się dokonanie oceny zagrożenia związanego z zastosowaniem tego procesu w danym środowisku. Jeżeli to rozwiązanie zostanie zastosowane, należy wykonać odpowiednie czynności dodatkowe celem zabezpieczenia systemu. Firma Microsoft zaleca stosowanie tego procesu tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.

Symptomy

Podczas próby zdalnego zarządzania komputerem, na którym jest uruchomiony system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do jednego z następujących:
Nie można zarządzać komputerem \\NAZWA_KOMPUTERA.PRZYKLAD.COM. Nie można odnaleźć ścieżki sieciowej.

Wybierz polecenie „Podłącz do innego komputera” z menu Akcja, aby zarządzać innym komputerem.
Nie można uzyskać dostępu do komputera NazwaKomputera.
Wystąpił błąd: Odmowa dostępu.
Nie można uzyskać dostępu do komputera NazwaKomputera.
Wystąpił błąd: Nie można odnaleźć ścieżki sieciowej.
Nie można otworzyć obiektu zasad grupy na komputerze NazwaKomputera. Być może nie masz odpowiednich uprawnień.
Szczegóły: Nie można odnaleźć ścieżki sieciowej.
Nie można odnaleźć obiektu (komputera) o następującej nazwie: „NazwaKomputera” . Sprawdź, czy wybrane typy i lokalizacja obiektów oraz wpisana nazwa obiektu są prawidłowe lub usuń zaznaczenie tego obiektu.
Wystąpił błąd systemowy 53. Nie można odnaleźć ścieżki sieciowej.

Przyczyna

Ten problem może występować w przypadku próby zarządzania komputerem zdalnym przy użyciu jednego z narzędzi programu MMC (Microsoft Management Console):
 • Certyfikaty
 • Zarządzanie komputerem
 • Menedżer urządzeń
 • Zarządzanie dyskami
 • Podgląd zdarzeń
 • Zasady grupy
 • Usługa indeksowania
 • Monitor zabezpieczeń protokołu Ipsec
 • Zasady zabezpieczeń IP
 • Użytkownicy i grupy lokalne
 • Zarządzanie magazynem wymiennym
 • Wynikowy zestaw zasad
 • Usługi
 • Foldery udostępnione
 • Sterowanie usługą WMI
Ten problem może również występować podczas próby zarządzania komputerem zdalnym przy użyciu narzędzia Net.exe lub uzyskania dostępu do komputera zdalnego przy użyciu następujących okien dialogowych:
 • Wybieranie użytkowników, komputerów lub grup
 • Znajdowanie użytkowników, kontaktów i grup
 • Net.exe
Przyczyną występowania tego problemu jest blokowanie przychodzącego ruchu sieciowego na porcie 445 protokołu TCP (Transmission Control Protocol) przez domyślną konfigurację programu Zapora systemu Windows w systemie Windows XP z dodatkiem SP2. W przypadku łączenia się z komputerem zdalnym przy użyciu wymienionych narzędzi administracyjnych komputer zdalny musi akceptować przychodzący ruch sieciowy na porcie 445 protokołu TCP.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj jedną z następujących metod.

Metody 1 i 2 umożliwiają rozwiązanie tego problemu na poszczególnych komputerach. Metoda 3 umożliwia rozwiązanie tego problemu na wielu komputerach przy użyciu przystawki Zasady grupy.

Użytkownicy zaawansowani

Te metody są przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników komputera. Jeśli nie masz doświadczenia z zaawansowanym rozwiązywaniem problemów, możesz poprosić kogoś o pomoc lub skontaktować się z centrum pomocy technicznej. Aby uzyskać informacje jak skontaktować się z centrum pomocy technicznej, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Metoda 1: Korzystanie z narzędzia wiersza polecenia Netsh

Na komputerze zdalnym z systemem Windows XP z dodatkiem SP2 uruchom polecenie netsh, aby umożliwić akceptowanie ruchu sieciowego przez Zaporę systemu Windows na porcie 445 protokołu TCP:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  netsh firewall set portopening tcp 445 smb enable
  Zostanie wyświetlony następujący komunikat:
  Ok.
 3. Zamknij okno wiersza polecenia.
Aby wdrożyć tę zmianę w całej organizacji, uruchom polecenie netsh przy użyciu pliku wsadowego lub skryptu.

Metoda 2: Korzystanie z graficznego interfejsu użytkownika

Na komputerze zdalnym z systemem Windows XP z dodatkiem SP2 zmodyfikuj Zaporę systemu Windows, aby umożliwić akceptowanie przychodzącego ruchu sieciowego na porcie 445 protokołu TCP:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij polecenie Centrum zabezpieczeń, a następnie kliknij łącze Zapora systemu Windows.
 3. Kliknij kartę Wyjątki, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Udostępnianie plików i drukarek, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
 4. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru TCP 445, kliknij przycisk Zmień zakres, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij opcję Tylko moja sieć (podsieć).
  • Kliknij opcję Lista niestandardowa, a następnie wpisz adresy IP, których chcesz używać do zarządzania danym komputerem.
 5. Kliknij przycisk OK cztery razy.

Metoda 3: Konfigurowanie zasady „Zezwalaj na wyjątek administracji zdalnej” przy użyciu przystawki Zasady grupy

Uwaga: W przypadku tych kroków założono, że wszystkie komputery zarządzane przy użyciu tej zasady znajdują się w tej samej jednostce organizacyjnej. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu korzystania z przystawki Zasady grupy, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
W tych krokach założono, że Zapora systemu Windows jest skonfigurowana do korzystania z profilu domeny. Profil domeny jest najbardziej typowym scenariuszem. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących profilów Zapory systemu Windows i sposobu wybierania przez system Windows profilu przeznaczonego do załadowania, skorzystaj z podręcznika Deploying Windows Firewall Settings for Microsoft Windows XP with Service Pack 2. Aby uzyskać ten podręcznik, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby skonfigurować zasady grupy do zezwalania na zdalne administrowanie swoimi komputerami, wykonaj następujące kroki:
 1. Utwórz obiekt zasad grupy dla jednostki organizacyjnej zawierającej komputery z systemem Windows XP z dodatkiem SP2, którymi chcesz zarządzać:
  1. Zaloguj się do kontrolera domeny.
  2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie dsa.msc w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Rozwiń domenę, kliknij prawym przyciskiem myszy jednostkę organizacyjną, w której chcesz utworzyć obiekt zasad grupy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  4. Kliknij kartę Zasady grupy, a następnie kliknij przycisk Nowy.
  5. Wpisz nazwę obiektu zasad grupy, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
  6. Kliknij przycisk Zamknij.
 2. Zaloguj się do należącego do domeny komputera z systemem Windows XP z dodatkiem SP2 jako użytkownik będący członkiem jednej lub kilku z następujących grup zabezpieczeń:
  • Administratorzy domeny
  • Administratorzy przedsiębiorstwa
  • Twórcy-właściciele zasad grupy
 3. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie mmc w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W menu Plik kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę.
 5. Na karcie Autonomiczna kliknij przycisk Dodaj.
 6. W oknie dialogowym Dodawanie przystawki autonomicznej kliknij pozycję Edytor obiektów zasad grupy, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
 7. W oknie dialogowym Wybieranie obiektu zasad grupy kliknij przycisk Przeglądaj.
 8. Kliknij obiekt zasad grupy, który chcesz aktualizować zgodnie z nowymi ustawieniami Zapory systemu Windows. Na przykład kliknij jednostkę organizacyjną zawierającą komputery z systemem Windows XP z dodatkiem SP2, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij obiekt zasad grupy utworzony w kroku 1.
 9. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
 10. Kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk OK.
 11. W obszarze Katalog główny konsoli rozwiń obiekt zasad grupy wybrany w kroku 8, rozwiń węzeł Konfiguracja komputera, rozwiń węzeł Szablony administracyjne, rozwiń węzeł Sieć, rozwiń węzeł Połączenia sieciowe, rozwiń węzeł Zapora systemu Windows, a następnie kliknij pozycję Profil domeny.
 12. Po prawej stronie kliknij dwukrotnie pozycję Zapora systemu Windows: Zezwalaj na wyjątek administracji zdalnej.
 13. Kliknij opcję Włączona, a następnie określ zakres administracyjny w polu Zezwalaj na niechciane komunikaty przychodzące z. Na przykład, aby zezwolić na zdalną administrację z określonego adresu IP, wpisz adres IP w polu Zezwalaj na niechciane komunikaty przychodzące z.

  Aby zezwolić na zdalną administrację z określonej podsieci, wpisz odpowiednią podsieć zgodnie z formatem CIDR (Classless Internet Domain Routing). W tym scenariuszu wpisz 192.168.1.0/24, aby określić sieć 192.168.1.0 z 24-bitową maską podsieci 255.255.255.0. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu określania prawidłowego zakresu administracyjnego, zobacz obszar Składnia na karcie Ustawienie tych zasad.
 14. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij polecenie Zakończ w menu Plik.

Więcej informacji

Klienckie narzędzia administracyjne są zestawem przystawek programu MMC (Microsoft Management Console) ułatwiających administrowanie użytkownikami, komputerami, usługami oraz innymi składnikami systemu na komputerach lokalnych i zdalnych.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu łączenia się za pośrednictwem Zapory systemu Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu włączania lub wyłączania zasad Wyjątek administracji zdalnej, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pokrewnych tematów, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

832578 Komunikat o błędzie „Nie można odnaleźć ścieżki sieciowej” podczas usuwania nieaktywnych profilów na komputerze zdalnym przy użyciu programu Delprof.exe
Jeżeli te artykuły nie pomogą w rozwiązaniu problemów lub występują symptomy inne niż opisane w tym artykule, należy poszukać dalszych informacji w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base. Aby przeszukać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Następnie wpisz tekst otrzymanego komunikatu o błędzie lub opis problemu w polu Wyszukiwanie w pomocy technicznej (Baza wiedzy).
Właściwości

Identyfikator artykułu: 840634 — ostatni przegląd: 18.05.2009 — zmiana: 1

Opinia