Włączanie łączności z programem SQL Server w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano sposób włączania łączności z programem SQL Server w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2.


Zapora systemu Windows w komputerach z systemem Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 jest domyślnie włączona. Porty używane do udostępniania plików i drukarek, takie jak 445, są zamknięte, co uniemożliwia komputerom połączonym z Internetem dostęp do współdzielonych plików i zadań drukowania na komputerze użytkownika lub innych zasobów. Gdy program SQL Server nasłuchuje przychodzących połączeń klienckich za pomocą nazwanych potoków w sesji NetBIOS, łączy się on za pomocą portów TCP, które muszą być otwarte. Użytkownicy programu SQL Server nie będą mieli do niego dostępu do czasu ustawienia odpowiedniego wyjątku w zaporze systemu Windows. Aby ustawić wyjątek w zaporze systemu Windows dla programu SQL, należy wykonać kroki opisane w sekcji „Więcej informacji” .

Więcej informacji

Tworzenie wyjątków dla poszczególnych instalacji programu SQL Server

Czynności opisane poniżej pozwalają otworzyć dodatkowy port UDP (User Datagram Protocol) 1434, oprócz portu TCP (Transmission Control Protocol). Informacje dotyczące ręcznego otwierania tych portów znajdują się w następującym artykule w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
841252 Ręczne włączanie portu TCP/IP w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 dla programu SQL Server 2000Uwaga: W przypadku wielu instalacji programu SQL Server trzeba utworzyć osobne wyjątki dla każdej z nich.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz polecenie Firewall.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W oknie dialogowym Zapora systemu Windows kliknij przycisk Dodaj program na karcie Wyjątki.
 4. W oknie dialogowym Dodaj program można wybrać daną instalację programu SQL Server lub kliknąć przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować instalację, którą trzeba dodać do listy wyjątków. Domyślne foldery instalacji programu SQL Server podano w tabeli poniżej.

  WersjaŚcieżka do pliku
  Program SQL Server 7.0 Mssql\Binn\Sqlservr.exe
  Domyślna instalacja programu SQL Server 2000Program Files\Microsoft SQL Server\Mssql\Binn\Sqlservr.exe
  Nazwana instalacja programu SQL Server 2000Program Files\Microsoft SQL Server\Mssql$nazwainstalacji\Binn\Sqlservr.exe
  Domyślna instalacja programu SQL Server 2005Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.x\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
  Nazwana instalacja programu SQL Server 2005Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.x\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

  Uwaga: Każda instalacja programu SQL Server 2005 zawiera osobny zestaw usług z właściwymi sobie ustawieniami sortowania i innych opcji. Struktura katalogów i rejestru oraz nazwy usług odzwierciedlają identyfikator danej instalacji programu SQL Server tworzony podczas konfiguracji programu SQL Server 2005. x jest przykładem identyfikatora instalacji programu SQL Server tworzonego podczas konfiguracji programu SQL Server 2005.
 5. Wybierz nazwę instalacji, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. W oknie Programy i usługi zaznacz pole wyboru obok nazwy wybranej w kroku 6, a następnie kliknij przycisk OK.

Używanie wieloprotokołowego zdalnego wywoływania procedur (RPC)

Jeśli używasz biblioteki wieloprotokołowej, musisz wykonać kroki opisane w sekcji „Tworzenie wyjątków dla poszczególnych instalacji programu SQL Server” , a także otworzyć odpowiednie porty TCP w zaporze systemu Windows.
Używanie RPC za pośrednictwem portu TCP
Ostrzeżenie: Błędy popełnione podczas modyfikowania rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody mogą być przyczyną poważnych problemów. W przypadku wystąpienia tych problemów konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Użytkownik modyfikuje rejestr na własną odpowiedzialność.

Aby używać zdalnego wywoływania procedury (RPC) za pośrednictwem portu TCP, wykonaj następujące kroki:
 1. Otwórz port 135 w zaporze systemu Windows. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz polecenie Firewall.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Na karcie Wyjątki kliknij przycisk Dodaj port.
  4. W polu Numer portu wpisz 135, a następnie kliknij przycisk TCP.
  5. W polu Nazwa wpisz nową nazwę portu, np. MULTI, a następnie kliknij przycisk OK.
  6. Nowa usługa będzie widoczna na karcie Wyjątki. Aby włączyć port, zaznacz pole wyboru obok nowej usługi, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zmień klucz rejestru \\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\RPC.

  Uwaga: W nowych instalacjach programu SQL Server ten klucz rejestru nie istnieje. Trzeba go utworzyć i ustawić jego wartość. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz polecenie Regedit, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie uruchomiony Edytor rejestru.
  3. Znajdź klucz rejestru \\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\RPC.
  4. Ustaw wartość klucza RestrictRemoteClients na 0.
  5. Zamknij Edytor rejestru.
 3. Uruchom ponownie komputer, na którym działa program SQL Server.
Używanie zdalnego wywoływania procedury (RPC) za pośrednictwem nazwanych potoków
Aby móc korzystać z RPC w nazwanych potokach, trzeba otworzyć port 445 w zaporze systemu Windows. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz polecenie Firewall.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Na karcie Wyjątki kliknij przycisk Dodaj port.
 4. W polu Numer portu wpisz 445, a następnie kliknij przycisk TCP.
 5. W polu Nazwa wpisz nową nazwę portu, np. MULTI, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Nowa usługa będzie widoczna na karcie Wyjątki. Aby włączyć port, zaznacz pole wyboru obok nowej usługi, a następnie kliknij przycisk OK.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania programu SQL Server 2000 w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

841249 Konfigurowanie zapory systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 do użytku z programem SQL Server

Właściwości

Identyfikator artykułu: 841251 — ostatni przegląd: 11.07.2008 — zmiana: 1

Opinia