Administrowanie książką adresową trybu offline w programach Outlook 2003 i Outlook 2007


Ważne: Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Należy się upewnić, że znany jest sposób przywrócenia rejestru w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Streszczenie


Programy Microsoft Office Outlook 2007 i Microsoft Office Outlook 2003 oferują wiele funkcji i ulepszeń, które są związane z książką adresową trybu offline. Domyślnie program Outlook używa konfiguracji trybu buforowanego. Ponieważ tryb buforowany generuje książkę adresową trybu offline, bardzo ważne jest, aby wiedzieć, jak skonfigurować książkę adresową trybu offline, by działała efektywnie w organizacji programu Microsoft Exchange.

Aby ułatwić znalezienie potrzebnych informacji, ten artykuł jest podzielony na kategorie w formacie pytań i odpowiedzi.

Więcej informacji


Informacje ogólne

P1: Co to jest tryb buforowany?

O1:
Tryb buforowany to nowa konfiguracja domyślna programu Outlook. Tryb ten działa w sposób podobny do konfiguracji trybu offline znanej ze starszych wersji programu Outlook. Gdy jest używany tryb buforowany, skrzynka pocztowa programu Exchange jest synchronizowana z plikiem lokalnym (plikiem ost), a lista adresów trybu offline z komputera z programem Exchange jest synchronizowana z kolekcją plików (plikami oab) na komputerze klienckim. Program Outlook korzysta bezpośrednio z plików ost i oab na dysku twardym komputera zamiast komunikować się z serwerem lub serwerami. Umożliwia to znaczne ograniczenie komunikacji sieciowej między programami Outlook i Exchange.

P2: Dlaczego tryb buforowany generuje książką adresową trybu offline?

O2:
Książka adresowa trybu offline zawiera zestaw wszystkich właściwości użytkownika (jak adresy e-mail i nazwy), które są wymagane przez program Outlook. Mając książkę adresową trybu offline, program Outlook nie musi łączyć się z wykazem globalnym, aby rozpoznawać nazwy, ani nie musi otwierać szczegółowych rekordów osób. Zamiast tego program Outlook uzyskuje z łatwością te informacje z książki adresowej trybu offline.

P3: Czy książka adresowa trybu offline funkcjonuje dokładnie tak samo jak globalna lista adresowa?

O3:
Książka adresowa trybu offline jest migawką informacji z usługi katalogowej Active Directory, które są dostępne na globalnej liście adresowej. W związku z tym niektóre informacje dostępne na globalnej liście adresowej są niedostępne w książce adresowej trybu offline. Książka adresowa trybu offline nie zawiera następujących elementów dostępnych na globalnej liście adresowej:
 • Właściwości niestandardowe w usłudze Active Directory dodane przez administratora (na przykład identyfikatory poszczególnych pracowników)
 • Informacje o hierarchii organizacji
 • Informacje o członkostwie grupy
Program Outlook musi mieć dostęp do serwera, by uzyskać te informacje. W związku z tym, jeśli używany jest tryb buforowany i użytkownik pracuje w trybie online (czyli jego status połączenia jest określony jako „Połączono”), program Outlook udostępnia pełną listę informacji o użytkowniku, korzystając zarówno z książki adresowej trybu offline, jak i globalnej listy adresowej. Jeśli używany jest tryb buforowany i status połączenia użytkownika jest określony jako „Rozłączono” lub „Offline”, można wyświetlić tylko te informacje, które są dostępne w książce adresowej trybu offline.

P4: Jakie są nowe funkcje książki adresowej trybu offline w programie Microsoft Exchange Server 2003?

O4:
Program Exchange 2003 obsługuje książką adresową trybu offline w formacie Unicode. Wersja w formacie Unicode jest nazywana wersją 3a. Program Exchange 2003 obsługuje również wcześniejsze wersje książki adresowej trybu offline w formacie ANSI, co umożliwia działanie klientów programu Outlook ze starszymi wersjami. Wersja w formacie ANSI jest nazywana wersją 2. Na komputerach z programem Exchange 2003 znajduje się ponadto mechanizm filtrowania, który sprawia, że tylko te certyfikaty, które są wykorzystywane przez program Outlook dla infrastruktury klucza publicznego, są obecne w książce adresowej trybu offline. Dzięki temu mechanizmowi książki adresowe trybu offline z serwerów, na których jest uruchomiony program Exchange 2003, są znacznie mniejsze niż książki adresowe trybu offline z serwerów, na których są uruchomione starsze wersje programu Exchange. Dotyczy to zarówno wersji w formacie Unicode, jak i ANSI.

Pobieranie i aktualizowanie

P5: Jak często książka adresowa trybu offline jest aktualizowana na kliencie programu Outlook?

O5:
Działający bez przerwy program Outlook w trybie buforowanym automatycznie aktualizuje książkę adresową trybu offline na kliencie co 24 godziny. Okres 24 godzin jest mierzony od czasu, kiedy książka adresowa trybu offline została po raz ostatni pomyślnie pobrana. Jeśli na przykład pobieranie książki adresowej trybu offline zostało zakończone o godzinie 9:00 jednego dnia, program Outlook rozpocznie pobieranie książki adresowej trybu offline następnego dnia o godzinie 9:00. W związku z tym różne osoby będą otrzymywały aktualizacje w różnych godzinach.

Uwaga: Generowanie pliku różnicowego książki adresowej trybu offline jest domyślnie zaplanowane na komputerze z programem Exchange na godzinę 4:00 każdego dnia. Aby zmiana dokonana w usłudze Active Directory dotarła do komputera klienckiego, muszą wystąpić następujące zdarzenia:
 • Zmiana musi zostać pobrana przez komputer z programem Exchange, który generuje pliki książki adresowej trybu offline. Może to potrwać kilka godzin. W najgorszym razie zajmie 24 godziny. Ta zmienna jest nazywana „x”.
 • Klienci programu Outlook muszą pobierać aktualizacje książki adresowej trybu offline co 24 godziny. Ta aktualizacja może potrwać kilka godzin. W najgorszym razie zajmie 24 godziny. Ta zmienna jest nazywana „y”.
Aktualizacja dociera do komputerów klienckich po x+y godzinach. O ile nie było żadnych problemów z usługą Active Directory lub replikacją folderów publicznych, jest bardzo mało prawdopodobne, aby klient musiał kiedykolwiek czekać ponad 48 godzin.

P6: Jak można stwierdzić, kiedy program Outlook spróbuje następnym razem pobrać książkę adresową trybu offline?

O6:
Jeśli użytkownik nie zauważył, kiedy program Outlook ostatnio pobierał książkę adresową trybu offline, może nie wiedzieć, na kiedy jest zaplanowane następne jej pobieranie. Interfejs użytkownika programu Outlook nie zawiera żadnego wskaźnika, który informowałby o harmonogramie pobierania książki adresowej trybu offline. W związku z tym, aby ręcznie wymusić pobranie najnowszej książki adresowej trybu offline (przyjmując, że jest ona dostępna na komputerze z programem Exchange), należy zastosować jedną z następujących metod:
 • W menu Narzędzia, wskaż polecenie Wyślij/Odbierz, a następnie kliknij polecenie Pobierz książkę adresową.
 • Zakończ działanie programu Outlook, a następnie uruchom go ponownie. Pobieranie książki adresowej trybu offline rozpocznie się po upływie od jednej do pięciu minut od uruchomienia programu Outlook.

  Uwaga: Program Outlook porównuje identyfikator sekwencji ostatniego pobierania z identyfikatorem sekwencji pełnego/różnicowego pliku OAB na serwerze Exchange. Jeśli program Outlook określi, że dowolny identyfikator sekwencji jest wysoki w porównaniu z identyfikatorem sekwencji, który został pobrany, rozpocznie pobieranie.
P7: Jak często są generowane pliki książki adresowej trybu offline na komputerze z programem Exchange?

O7:
Domyślnie pliki książki adresowej trybu offline są generowane przez komputer z programem Exchange codziennie o godzinie 5:00.

P8: W jaki sposób jest aktualizowana książka adresowa trybu offline na serwerze i kliencie?

O8
: Komputer z programem Exchange każdego dnia generuje pełną książkę adresową trybu offline i plik różnicowy z poprzedniego dnia. Komputer z programem Exchange przechowuje plik różnicowy i pełny plik dla dnia bieżącego oraz tylko pliki różnicowe dla poprzednich dni.

Proces, zgodnie z którym programy Exchange i Outlook określają, które pliki książki adresowej trybu offline powinny zostać pobrane przez klienta, jest opisany w następującej tabeli.
ExchangeOutlook
DzieńKolejny numer pełnej książki adresowej trybu offlineKolejny numer pliku różnicowegoDziałanie klientaWynikowa książka adresowa trybu offline na kliencie
00Brak pliku różnicowego.Brak.Brak.
111Brak.Brak.
222Uruchomiony program Outlook.Pobrana książka adresowa trybu offline o kolejnym numerze 2.
333Brak.Brak.
444Uruchomiony program Outlook.Pobrane pliki różnicowe o kolejnych numerach 3 i 4 (lub książka adresowa trybu offline o kolejnym numerze 4, jeśli pliki różnicowe o kolejnych numerach 3 i 4 są większe niż jedna ósma rozmiaru pełnej książki adresowej trybu offline o kolejnym numerze 4).
P9: Jaki jest zazwyczaj rozmiar książki adresowej trybu offline?

O9:
Rozmiar książki adresowej trybu offline może wynosić od 3 do 700 MB (nieskompresowany). Na rozmiar książki adresowej trybu offline wpływ mają następujące czynniki:
 • Stopień wykorzystania certyfikatów w firmie. Im więcej certyfikatów PKI, tym większa książka adresowa trybu offline. Rozmiar certyfikatu PKI może wynosić od 1 do 3 KB. Ze wszystkich pojedynczych elementów certyfikaty PKI mają największy udział w rozmiarze książki adresowej trybu offline.
 • Liczba użytkowników w usłudze Active Directory.
 • Liczba grup dystrybucyjnych w usłudze Active Directory.
 • Informacje dodawane przez firmę do usługi Active Directory dla każdego użytkownika i każdej grupy dystrybucyjnej. Na przykład w niektórych organizacjach właściwości adresu są wypełniane dla każdego użytkownika, a w innych nie.
P10: Czy można częściej aktualizować pliki książki adresowej trybu offline na komputerze z programem Exchange?

O10:
Nie zalecamy częstszego aktualizowania, ponieważ może to się odbić na wydajności klienta i serwera. Generowanie plików książki adresowej trybu offline na komputerze z programem Exchange z większą częstotliwością może spowodować problemy z wydajnością serwera. Ten wpływ na wydajność można zauważyć w następujących aspektach.
 • Serwer musi częściej generować książkę adresową trybu offline. Wykonanie tej operacji może zająć kilka godzin w zależności od rozmiaru usługi Active Directory.
 • Dla każdej aktualizacji program Outlook musi utworzyć kopię książki adresowej trybu offline na komputerze lokalnym i zastosować zmiany przyrostowe pobrane z serwera. Jeśli rozmiar książki adresowej trybu offline na komputerze lokalnym wynosi 150 MB, program Outlook musi tworzyć kopię takiej ilości danych przy każdej aktualizacji.
 • Program Outlook jest wyposażony w mechanizm „dławiący”, który spowalnia aktualizację książki adresowej trybu offline, jeśli wykryje aktywność użytkownika. W zależności od rozmiaru książki adresowej trybu offline aktualizacja może potrwać od 1 do 8 godzin, jeśli użytkownik jest przez cały czas aktywny.
Jeśli wymagane jest zwiększenie częstotliwości aktualizacji, należy zadbać o to, aby książka adresowa trybu offline nie była zbyt duża. Dobry rozmiar wynosi od 1 do 25 MB bez kompresji.

Aby dostosować generowanie tych plików na serwerze, wykonaj następujące kroki:
 1. W Menedżerze systemu Exchange (ESM) rozwiń kontener Recipients.
 2. Kliknij węzeł Offline Address Lists.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy listę adresów trybu offline, określoną dla magazynu skrzynki odbiorczej, a następnie kliknij polecenie Properties.
 4. Kliknij przycisk Customize.
 5. Dostosuj godziny, kiedy mają być generowane pliki książki adresowej trybu offline na serwerze.
Jeśli została zwiększona częstotliwość generowania plików książki adresowej trybu offline na komputerze z programem Exchange, można również zwiększyć częstotliwość pobierania książki adresowej trybu offline na kliencie. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Wyślij/Odbierz, wskaż polecenie Ustawienia wysyłania/odbierania, a następnie kliknij polecenie Definiuj grupy Wyślij/Odbierz.
 2. Kliknij przycisk Nowy.
 3. Wpisz nazwę grupy niestandardowej.
 4. Kliknij konto programu Exchange, a następnie kliknij pole wyboru Dołącz wybrane konto do tej grupy, aby je zaznaczyć.
 5. W grupie Wybierz żądane opcje dla wybranego konta upewnij się, że jedynym zaznaczonym polem wyboru jest pole wyboru Pobierz książkę adresową trybu offline, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. W oknie dialogowym Grupy Wyślij/Odbierz kliknij nową grupę.
 7. W obszarze Ustawienie dla grupy nazwa_grupy, kliknij pole wyboru Zaplanuj automatyczne wysyłanie/odbieranie co, aby było jedynym zaznaczonym, a następnie wprowadź liczbę minut.
 8. W obszarze Gdy program Outlook jest w trybie offline kliknij pola wyboru, aby je wyczyścić.
 9. Kliknij przycisk Zamknij.
Za pomocą niestandardowej grupy wysyłania i odbierania program Outlook będzie żądał pobrania książki adresowej trybu offline z serwera tak często, jak zostało to określone w ustawieniu wysyłania i odbierania.

P11: Czy można programowo pobrać książkę adresową trybu offline przez model obiektów programu Outlook?

O11:
Nie. Pobierania książki adresowej trybu offline nie można udostępniać przez model obiektów programu Outlook.

P12: Został dodany nowy użytkownik do usługi Active Directory, ale nie jest on wyświetlany w programie Outlook.

O12:
Książka adresowa trybu offline jest nieaktualna. Aby zmiany pokazały się w programie Outlook, muszą wystąpić dwa zdarzenia:
 • Serwer musi wygenerować książkę adresową trybu offline i dołączyć zmiany w plikach różnicowych.
 • Klient programu Outlook musi pobrać zmiany z serwera.
Jeśli wiadomo na pewno, że pierwsze zdarzenie nastąpiło, można ręcznie pobrać książkę adresową trybu offline. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Narzędzia, wskaż polecenie Wyślij/Odbierz, a następnie kliknij polecenie Pobierz książkę adresową.
 2. W oknie dialogowym Książka adresowa trybu offline upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Pobierz zmiany od ostatniego wysyłania/odbierania.
 3. Kliknij przycisk OK.
Jeśli zmiany w książce adresowej trybu offline są wprowadzane często, można zmodyfikować sposób uzyskiwania dostępu sieciowego do książki adresowej przez komputery z programem Outlook. Można wyłączyć pobieranie książki adresowej trybu offline i zmusić komputery z programem Outlook do korzystania z globalnej listy adresowej, jeśli korzystają z trybu buforowanego programu Exchange.

Aby to zrobić, dodaj następujące wartości rejestru na komputerach, stosownie do używanej wersji programu Outlook:

Outlook 2007

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Cached Mode
Parametr: DownloadOAB
Typ: REG_DWORD
Wartość: 0

Outlook 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Cached Mode
Parametr: DownloadOAB
Typ: REG_DWORD
Wartość: 0

Użycie wartości 0 (zero) oznacza, że książka adresowa trybu offline nie jest pobierana automatycznie, a program Outlook musi skontaktować się z globalną listą adresową. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wartości parametru rejestru DownloadOAB, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

823580 Jak skonfigurować sposób pobierania książki adresowej trybu offline podczas używania programu Outlook 2003 w trybie buforowanego programu Exchange

Zgodnie z tym artykułem, jeśli pliki książki adresowej trybu offline (oab) zostały uprzednio pobrane i skojarzone z profilem MAPI dla programu Outlook, to ustawienie nie będzie działało poprawnie. Aby to ustawienie działało poprawnie, należy ustawić wartość rejestru, usunąć wszystkie pliki oab z komputera lokalnego, a następnie przeprowadzić synchronizację.

P13: Jaki jest wpływ pobierania książki adresowej trybu offline na sieć? Czy pobieranie książki adresowej trybu offline przeciąży sieć?

O13:
Gdy profil w trybie buforowanym zostanie uruchomiony po raz pierwszy, program Outlook pobierze pełną książkę adresową trybu offline z serwera. Może to wpłynąć na sieć, zwłaszcza jeśli wiele klientów jest równocześnie uruchamianych.

Inne przypadki, gdy klienci programu Outlook wymagają pobrania pełnej książki adresowej trybu offline, są opisane w pytaniu 14. Pobrania różnicowe nie powinny wywierać dużego wpływu na sieć, jeśli wszyscy klienci aktualizują pliki różnicowe codziennie.

W programie Outlook uwzględniono następujące mechanizmy chroniące sieć przed nadmiernym pobieraniem książki adresowej trybu offline.
 • W konfiguracji domyślnej program Outlook próbuje pobrać pełną książkę adresową trybu offline tylko raz na 13 godzin. Za próbę uznaje się każdą sytuację, w której program Outlook otrzymuje odpowiedź od serwera i może przynajmniej rozpocząć pobieranie książki adresowej trybu offline.
 • W konfiguracji domyślnej programu Outlook liczba prób aktualizacji różnicowych jest nieograniczona. Jeśli aktualizacja różnicowa nie powiedzie się, program Outlook ponowi próbę aktualizacji po jednej godzinie.
Ponadto program Outlook nie pobiera pełnych ani różnicowych plików książki adresowej trybu offline, jeśli klient jest uruchomiony w trybie pobierania tylko nagłówków. W konfiguracji domyślnej, gdy program Outlook wykryje „wolne” połączenie, na przykład łącze 56 KB, automatycznie przestawia się na tryb pobierania tylko nagłówków. Aby ręcznie przejść na tryb pobierania tylko nagłówków, wskaż polecenie Tryb buforowanego programu Exchange w menu Plik, a następnie kliknij polecenie Pobierz nagłówki.

Uwaga: Tryb pobierania tylko nagłówków działa jedynie z programem Exchange 2003. Programy Microsoft Exchange 2000 Server i Microsoft Exchange Server w wersji 5.5 nie obsługują tego trybu.
P14: W jakich okolicznościach program Outlook pobiera pełną książkę adresową trybu offline?

O14:
Program Outlook pobiera pełną książkę adresową trybu offline, jeśli są spełnione następujące warunki:
 • Na komputerze klienckim nie ma książki adresowej trybu offline. Ten stan może wystąpić, jeśli program Outlook nie wykonał jeszcze pierwszej kompletnej synchronizacji.
 • Całkowity rozmiar plików różnicowych jest większy niż jedna ósma rozmiaru pełnej książki adresowej trybu offline. W tym przypadku program Outlook pobiera pełną książkę adresową trybu offline, aby zapewnić lepszą wydajność. Ten stan może wystąpić, jeśli w wielu obiektach usługi Active Directory zmieniono atrybut, który znajduje się w książce adresowej trybu offline. Na przykład zaktualizowano numery telefonów w związku z nowym numerem kierunkowym, dodano departamenty do wszystkich użytkowników w usłudze Active Directory lub dodano nowe typy adresów.

  Aby zmodyfikować tę regułę jednej ósmej rozmiaru, wykonaj następujące kroki:

  Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru za pomocą Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Użytkownik dokonuje modyfikacji rejestru na własną odpowiedzialność.
  1. Na komputerze klienckim z programem Outlook kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Exchange Provider
  3. Jeśli w prawym okienku nie zostanie wyświetlony wpis OAB Dif Divisor, utwórz go. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
   1. W lewym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy podklucz Exchange Provider, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
   2. Wpisz nazwę OAB Dif Divisor, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  4. Kliknij dwukrotnie wartość OAB Dif Divisor.
  5. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD wpisz 4 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.

   To przykładowe ustawienie (4) pozwala programowi Outlook pobierać pliki książki adresowej trybu offline, których rozmiar jest równy maksymalnie jednej czwartej rozmiaru pełnej książki adresowej trybu offline.

   Uwaga: Jeśli wartość rejestru OAB Dif Divisor jest równa 0 (zero), program Outlook używa wartości 16, aby nie dzielić przez 0.
  6. Zamknij Edytor rejestru.
 • Tabela nadrzędnych nazw wyróżniających została zmieniona. Jeśli to się zdarzy, wszyscy klienci programu Outlook również będą próbowali wykonać pełne pobieranie. Zmiana ta może wystąpić, jeśli zostanie utworzona nowa nadrzędna nazwa wyróżniająca lub jeśli nazwa ta zostanie usunięta.

  Nadrzędna nazwa wyróżniająca jest częścią nazwy wyróżniającej (DN) w starszym formacie programu Exchange, która nie zawiera ostatecznej względnej nazwy wyróżniającej (RDN). Na przykład dla /o=org/ou=site/cn=Recipients/cn=bob nadrzędna nazwa wyróżniająca to o=org/ou=site/cn=Recipients.

  Tabela nadrzędnych nazw wyróżniających to zestaw wszystkich nadrzędnych nazw wyróżniających, które znajdują się w usłudze Active Directory. Pochodzą one od atrybutu legacyExchangeDN i od atrybutu proxyAddresses oraz zaczynają się od następującego prefiksu:
  x500:
  Adresy X500 są dołączane tylko wtedy, gdy zaczynają się od członu /o=nazwa_org, gdzie nazwa_org jest nazwą lokalnej organizacji programu Exchange. Oznacza to, że adresy x500 dla użytkowników, którzy migrowali z innej organizacji, nie będą dołączone.
 • Na serwerze brakuje pliku różnicowego. Program Outlook nie może bez niego zaktualizować wersji bieżącej. To zachowanie może wystąpić, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:
  • Program Outlook nie był uruchamiany (w celu zalogowania się do skrzynki odbiorczej programu Exchange) od 30 dni. Zasady serwera zezwalają na pliki różnicowe tylko z 30 dni.
  • Na serwerze wystąpił błąd i nie został wygenerowany plik różnicowy dla jednego dnia.
  • Serwer został zresetowany lub uległ awarii przed ogłoszeniem plików różnicowych, ale już po ogłoszeniu pełnych plików książki adresowej trybu offline w folderze publicznym.
 • Wersja na serwerze jest niezgodna z wersją na kliencie. Na serwerze znajduje się nowsza wersja książki adresowej trybu offline. Na przykład jest dostępna wersja 3a (książka adresowa trybu offline w formacie Unicode), a poprzednio była pobierana książka adresowa trybu offline w wersji 2.
 • Nie powiodło się zastosowanie zmian do książki adresowej trybu offline. Na przykład pliki różnicowe na serwerze są uszkodzone. Uszkodzenie mogło nastąpić, jeśli serwer został wyłączony podczas generowania pliku różnicowego.
 • Tabela legacyDN uległa zmianie. Na przykład została dodana nowa tabela legacyDN lub istniejąca tabela legacyDN została usunięta z usługi Active Directory.
 • Na komputerze klienckim nie było jednego lub więcej plików książki adresowej trybu offline. Na przykład użytkownik przypadkowo usunął jeden z plików oab na swoim komputerze.
 • Poprzednie pełne pobieranie nie powiodło się i program Outlook musi zacząć od początku.
 • Książka adresowa trybu offline została pobrana ręcznie.
Uwaga: Program Outlook nie wykonuje pełnego pobrania, jeśli na komputerze klienckim jest problem z miejscem na dysku. To ograniczenie pozwala zabezpieczyć sieć przed nadmiernym pobieraniem.

P15: Czy podczas pobierania książki adresowej trybu offline dane są kompresowane?

O15:
Aby zaoszczędzić przepustowość, podczas pobierania książka adresowa trybu offline jest kompresowana do rozmiaru wynoszącego mniej niż jedna trzecia pełnego rozmiaru. Rozmiar książki adresowej trybu offline organizacji można sprawdzić, przechodząc do lokalizacji jej przechowywania w publicznym folderze systemowym programu Exchange. Pełne pliki książki adresowej trybu offline można wyświetlić przy użyciu programu Outlook Web Access oraz następującego lub podobnego adresu URL:
http://nazwa_komputera_z_programem_Exchange/public/ non_ipm_subtree/offline%20address%book
W obliczeniach przyjmuje się, że rozmiar pełnej książki adresowej trybu offline wynosi około 1 MB na 1000 użytkowników. Jeśli książka adresowa trybu offline zawiera certyfikaty użytkowników, będą one zajmowały około 1 KB na każdy certyfikat.

P16: W programie Outlook przez długi czas wyświetlany jest status „Aktualizowanie książki adresowej”. Dlaczego?

O16:
Program Outlook jest wyposażony w funkcję dławienia, która spowalnia aktualizację książki adresowej, gdy użytkownik pracuje w programie Outlook. Może to spowodować, że przez długi czas będzie wyświetlany status „Aktualizowanie książki adresowej”. Program Outlook pomaga wykonać inne działania i nie pozwala, aby aktualizowanie książki adresowej w nich przeszkadzało.

P17: Komputer działa wolniej, gdy w programie Outlook jest wyświetlony status „Aktualizowanie książki adresowej”. Dlaczego?

O17:
Na komputerach z wolnymi dyskami twardymi, jak na przykład starsze komputery przenośne, proces aktualizowania książki adresowej może spowolnić komputer, jeśli dysk twardy jest pofragmentowany. Aby poprawić wydajność pobierania książki adresowej trybu offline, spróbuj zdefragmentować dysk twardy. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

314848 Jak defragmentować woluminy dysków twardych w systemie Windows XP

P18: Czy ustawienia wysyłania i odbierania wpływają na automatyczne pobieranie książki adresowej trybu offline co 24 godziny?

O18:
Pole wyboru Pobierz książkę adresową trybu offline w oknie dialogowym Ustawienia wysyłania/odbierania - „nazwa_grupy nie wpływa na proces pobierania co 24 godziny. Program Outlook w trybie buforowanym będzie pobierał książkę adresową trybu offline co 24 godziny niezależnie od tego, czy opcja jest włączona.

Uwaga: Aby zlokalizować tę opcję, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Wyślij/Odbierz, wskaż polecenie Ustawienia wysyłania/odbierania, a następnie kliknij polecenie Definiuj grupy Wyślij/Odbierz.
 2. Kliknij grupę kont, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
Jeśli klikniesz pole wyboru Pobierz książkę adresową trybu offline, aby je zaznaczyć, a następnie klikniesz przycisk Ustawienia książki adresowej, zostanie wyświetlone okno dialogowe Książka adresowa trybu offline. W tym oknie dialogowym możesz wybrać opcję Brak szczegółów lub Pełne szczegóły. Ustawienia te wpływają na sposób pobierania książki adresowej trybu offline. Jeśli na przykład zostanie wybrana opcja Brak szczegółów, podczas pobierania książki adresowej trybu offline zostanie automatycznie pobrana do komputera wersja bez szczegółów.

P19: Jak określić, czy klient pobiera pełną książkę adresową trybu offline?

O19:
Aby program Outlook wyświetlał okno dialogowe z monitem przed rozpoczęciem pobierania książki adresowej trybu offline, wykonaj następujące kroki.

Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru za pomocą Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Użytkownik dokonuje modyfikacji rejestru na własną odpowiedzialność.
 1. Na komputerze klienckim z programem Outlook kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange\Exchange Provider
 3. Jeśli w kolumnie Nazwa w prawym okienku nie zostanie wyświetlony wpis Allow Full OAB Prompt, utwórz go. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. W menu Edycja kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
  2. Wpisz Allow Full OAB Prompt, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość Allow Full OAB Prompt, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 5. Wpisz 1, a następnie kliknij przycisk OK.

  Jeśli ta wartość wynosi 1, monit jest wyświetlany. Jeśli wynosi 0, monit nie jest wyświetlany.
Gdy program Outlook będzie rozpoczynał pobieranie książki adresowej trybu offline, zostanie wyświetlone okno dialogowe z monitem o potwierdzenie, czy ma zostać wykonane pełne pobieranie. Jeśli klikniesz przycisk Nie, program Outlook wyświetli monit ponownie po godzinie.

P20: Czy pliki książki adresowej trybu offline w formacie ANSI są usuwane, gdy program Outlook pobierze książkę adresową trybu offline w formacie Unicode?

O20:
Gdy profil programu Outlook przejdzie z trybu ANSI na tryb Unicode, program Outlook usunie stare pliki książki adresowej trybu offline w formacie ANSI. Program Outlook usuwa jednak tylko te pliki książki adresowej trybu offline, które należą do bieżącego profilu. Jeśli zostanie utworzony nowy profil w trybie Unicode, stare pliki książki adresowej trybu offline w formacie ANSI skojarzone z innym profilem programu Outlook mogą nadal być wyświetlane.

Rozpoznawanie nazw

P21: Jak wskazać, że ma być wykonywane dokładne dopasowywanie aliasów do książki adresowej trybu offline?

O21:
Gdy program Outlook działa w trybie buforowanym, sposób dopasowywania nazw do książki adresowej trybu offline zależy od ustawienia rejestru. Domyślnie fragmenty nazw są dopasowywane do wszystkich pól z nazwami, a nie tylko aliasu e-mail. Następująca tabela zawiera przykłady sposobu rozpoznawania nazw w trybie buforowanym programu Outlook:
ImięNazwiskoAlias
BobBrewerbobb
BobbyJohnsonbjohnson
Jeśli w polu Adres zostanie wpisana nazwa bobb, program Outlook dopasuje ją do obu wpisów w trybie buforowanym.

Można wskazać, że ma być wykonywane dokładne dopasowanie do aliasu e-mail, wpisując znak równości przed tekstem aliasu e-mail. Jeśli na przykład zostanie wpisane =bobb, program Outlook rozpozna alias „bobb” jako Boba Brewera.

Jeśli program Outlook jest używany w trybie buforowanym, można włączyć dokładne dopasowywanie aliasów e-mail bez konieczności używania znaku równości. Aby użyć tej funkcji, wykonaj następujące kroki:

Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru za pomocą Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Użytkownik dokonuje modyfikacji rejestru na własną odpowiedzialność.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Exchange\Exchange Provider
 3. W menu Edycja kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 4. Wpisz nazwę OAB Exact Alias Match, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość OAB Exact Alias Match, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. Wpisz 1, a następnie kliknij przycisk OK.

  Jeśli ta wartość wynosi 1, dokładne dopasowywanie jest włączone.
P22: Dla właściwości My Name w usłudze Active Directory wybrane jest ustawienie „Lastname, Firstname”, ale wartości Firstname nie są rozpoznawane. Dlaczego?

O22:
Książka adresowa trybu offline obsługuje indeksy rozpoznawania nazw tylko według następujących właściwości:
 • Lastname
 • DisplayName
 • Alias
 • OfficeLocation
 • Primary SMTP Address
 • Primary X500 Address
Natomiast usługę Active Directory można konfigurować. Administrator może wybrać takie ustawienia serwera, aby nazwy były rozpoznawane według dowolnego zestawu właściwości. Ograniczone indeksy w książce adresowej trybu offline działają dobrze w organizacjach, w których w usłudze Active Directory jest ustawiona nazwa „Firstname Lastname”. Następujące przykładowe informacje o użytkowniku pokazują, dlaczego rozpoznawanie nazw działa dobrze w tej konfiguracji:
 • Lastname: Pica
 • DisplayName: Guido Pica
 • Alias: GPica
 • OfficeLocation: 18/2231
 • Primary SMTP address: GPica@exchange.contoso.com
 • Primary X500 address: /o=Contoso/ou=APPS/cn=recipients/cn=gpica
W tej konfiguracji użytkownika można znaleźć, wpisując „Guido”, „Pica” lub „Guido Pica”.

Gdyby w usłudze Active Directory nazwa wyświetlana była ustawiona na „Lastname, Firstname”, następujące wartości byłyby indeksowane dla właściwości w przykładowych informacjach o użytkowniku:
 • Pica
 • Pica, Guido
 • GPica
 • 18/2231
 • gpica@exchange.contoso.com
 • /o=Contoso/ou=APPS/cn=recipients/cn=gpica
W tej konfiguracji użytkownika nie można znaleźć, wpisując „Guido”. Na drugiej liście nie ma właściwości zaczynającej się od „Guido”.

Jeśli w usłudze Active Directory organizacji jest ustawiona nazwa „Lastname, Firstname” lub jest absolutnie niezbędne, aby zapewnić rozpoznawanie według właściwości Firstname, należy zainstalować dodatek Service Pack 2 (SP2) dla pakietu Microsoft Office 2003. Ten problem nie występuje w dodatku SP2, ponieważ książka adresowa trybu offline dla dodatku SP2 pobiera atrybut PR_GIVEN_NAME. Jeśli zainstalowanie dodatku SP2 nie jest możliwe, konieczne jest wykonanie dodatkowych kroków dla klientów bez dodatku SP2. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

831124 Jak wymusić w programie Outlook 2007 lub Outlook 2003 rozpoznawanie adresów serwerów proxy i właściwości niestandardowych w trybie buforowanego programu Exchange

W artykule 831124 znajduje się zalecenie, aby wyłączyć rozpoznawanie nazw udostępniane przez książkę adresową trybu offline. Może to zmniejszyć efektywność trybu buforowanego, ponieważ program Outlook musi rozpoznawać nazwy za pomocą serwera wykazu globalnego.

P23: Nie można rozpoznawać adresów serwera proxy. Dlaczego?

O23:
Książka adresowa trybu offline obsługuje rozpoznawanie nazw według pól DisplayName, Lastname, OfficeLocation, Alias i Email address. Jeśli te pola nie spełniają wymagań, można zmusić program Outlook do rozpoznawania adresów serwera proxy.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

831124 Jak wymusić w programie Outlook 2007 lub Outlook 2003 rozpoznawanie adresów serwerów proxy i właściwości niestandardowych w trybie buforowanego programu Exchange

Konfigurowanie książki adresowej trybu offline

P24: Czy można dodać właściwość niestandardową do książki adresowej trybu offline?

O24:
Nie. Do książki adresowej trybu offline nie można dodać właściwości niestandardowej. Wszystkie właściwości niestandardowe dodawane do karty Ogólne okna dialogowego Właściwości: nazwa_użytkownika muszą być pobierane z serwera wykazu globalnego, gdy program Outlook jest w trybie online. Może to spowodować wysyłanie zdalnych wywołań procedury do serwera i opóźnienia, jeśli te właściwości są opublikowane na karcie Ogólne. Firma Microsoft zaleca, aby te właściwości niestandardowe były dodawane do kart alternatywnych. Informacje niestandardowe można na przykład dodać w polu Uwagi na karcie Telefony okna dialogowego Właściwości: nazwa_użytkownika w przystawce Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. Informacje te będą wyświetlane w polu Uwagi na karcie Telefon/Notatki w oknie dialogowym Właściwości: nazwa_użytkownika w książce adresowej trybu offline.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozpoznawania właściwości niestandardowych podczas korzystania z programu Outlook, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

831124 Jak wymusić w programie Outlook 2007 lub Outlook 2003 rozpoznawanie adresów serwerów proxy i właściwości niestandardowych w trybie buforowanego programu Exchange

P25: Czy można pobrać więcej niż jedną książkę adresową trybu offline? Czy można używać dwóch profili buforowanych z własnymi książkami adresowymi trybu offline?

O25:
Nie. Program Outlook obsługuje tylko jedną książkę adresową trybu offline na każde konto użytkownika na komputerze. Jeśli użytkownik ma wiele profili, tylko jeden profil może pobierać książkę adresową trybu offline. Jeśli użytkownik musi używać dwóch profili w trybie buforowanym, powinien sprawić, aby jeden z tych profili nie pobierał książki adresowej trybu offline.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wyłączania pobierania książki adresowej programu Outlook dla profilu w trybie buforowanym, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

823580 Jak skonfigurować sposób pobierania książki adresowej trybu offline podczas używania programu Outlook 2003 w trybie buforowanego programu Exchange

P26: Jak określić, czy program Outlook używa książki adresowej trybu offline na komputerze lokalnym?

O26:
Aby określić, czy program Outlook używa pobranej książki adresowej trybu offline czy globalnej listy adresowej, wykonaj następujące kroki:
 1. Otwórz nową wiadomość, a następnie kliknij przycisk Do:.
 2. Na liście Pokaż nazwy z kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Globalna lista adresowa, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  Jeśli jest podana ścieżka do pliku lokalnego, program Outlook używa pobranej książki adresowej trybu offline. Jeśli jest podana nazwa serwera, jak na przykład Win2003GC, program Outlook otrzymuje te informacje w trybie online i pełne pobranie książki adresowej trybu offline nie zostało jeszcze zakończone.
P27: Czy książki adresowe trybu offline mogą być współużytkowane między wieloma profilami na jednym komputerze?

O27:
Nie. Informacje związane z książką adresową trybu offline są przechowywane dla każdego profilu osobno. Książki adresowe trybu offline nie mogą być współużytkowane między wieloma profilami.

P28: Jak pobrać książkę adresową trybu offline w formacie Unicode?

O28:
Domyślnie, jeśli komputer jest połączony z serwerem, na którym jest uruchomiony program Exchange 2003, pobierana jest książka adresowa trybu offline w formacie Unicode. Jeśli komputer jest połączony z serwerem, na którym jest uruchomiony program Exchange 2000 lub Exchange 5.5, zawsze pobierana jest książka adresowa trybu offline w formacie ANSI.

Podstawowe reguły są następujące:
 • Jeśli program Outlook jest uruchomiony w trybie Unicode, próbuje pobrać książkę adresową trybu offline w formacie Unicode. Jeśli książka adresowa trybu offline w formacie Unicode jest niedostępna, program Outlook pobiera książkę adresową trybu offline w formacie ANSI.
 • Jeśli program Outlook jest uruchomiony w trybie ANSI, zawsze pobiera książkę adresową trybu offline w formacie ANSI.
Uwaga: Jeśli na komputerze jest uruchomiony program Exchange 2003, w profilu również musi być ustawiony tryb Unicode, aby była pobierana książka adresowa trybu offline w formacie Unicode. Aby sprawdzić ustawienie trybu dla profilu, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta e-mail.
 2. Kliknij opcję Wyświetl lub zmień istniejące konta e-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Kliknij konto programu Exchange , a następnie kliknij przycisk Zmień.
 4. W oknie dialogowym Konta e-mail kliknij przycisk Więcej ustawień.
 5. Kliknij kartę Zaawansowane.
 6. Zwróć uwagę na opis w obszarze Tryb skrzynki pocztowej.
 7. Jeśli używany jest tryb inny niż Unicode i komputer z programem Exchange 2000 lub Exchange 2003, można spróbować utworzyć nowy profil programu Outlook, aby przejść na tryb Unicode.
P29: Czy w trybie buforowanym konieczna jest książka adresowa trybu offline z pełnymi szczegółami, czy można zamiast niej używać książki adresowej trybu offline bez szczegółów?

O29:
Płynne działanie trybu buforowanego programu Outlook zależy od informacji zawartych w książce adresowej trybu offline z pełnymi szczegółami. Książka adresowa trybu offline bez szczegółów nie zawiera wszystkich właściwości, które są wymagane do funkcjonowania programu Outlook bez dostępu do serwera. Brak właściwości może spowodować, że program Outlook będzie czasami przestawał reagować.

P30: Jakie kontenery znajdują się w książce adresowej trybu offline?

O30:
Książka adresowa trybu offline obsługuje tylko jeden „kontener”. Następujący przykład pokazuje sposób, w jaki wpływa to na program Outlook:
 1. Otwórz nową wiadomość e-mail w profilu w trybie buforowanym.
 2. Kliknij przycisk Do:.

  Na liście Pokaż nazwy z zostanie wyświetlona globalna lista adresowa jako domyślny kontener.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Globalna lista adresowa, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  W obszarze Bieżącym serwerem jest podana jest ścieżka lokalna plików książki adresowej trybu offline. Oznacza to, że globalna lista adresowa jest używana jako kontener dla książki adresowej trybu offline. W tej konfiguracji po wybraniu nazwy z globalnej listy adresowej nie będzie można zaobserwować żadnej komunikacji sieciowej między klientem a serwerem.
 4. W oknie dialogowym Właściwości: Globalna lista adresów kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij listę Pokaż nazwy z.
 6. Zwróć uwagę na dodatkowe kontenery w obszarze All Address Lists (Wszystkie listy adresów). Żaden z tych kontenerów nie znajduje się w książce adresowej trybu offline.
 7. W obszarze All Address Lists (Wszystkie listy adresów) kliknij dowolny kontener. Na przykład kliknij kontener All Contacts (Wszystkie kontakty).

  Jeśli klikniesz dowolną nazwę w kontenerze All Contacts, program Outlook pobierze informacje z serwera, a nie z lokalnej książki adresowej trybu offline.
P31: Gdzie znajdują się pliki książki adresowej trybu offline?

O31:
Pliki książki adresowej trybu offline znajdują się w folderze %profil_użytkownika%\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook. Folder ten zawiera sześć plików w przypadku książki adresowej trybu offline z pełnymi szczegółami lub pięć plików w przypadku książki adresowej trybu offline bez szczegółów. Nazwy plików wskazują, czy książka adresowa trybu offline jest w formacie Unicode czy ANSI. Nazwy plików znajdujących się w tym folderze są podane w poniższej tabeli.
ANSIUnicodeUwagi
Anrdex.oabUanrdex.oab
Browse.oabUbrowse.oab
Details.oabUdetails.oabTen plik nie istnieje w przypadku książki adresowej trybu offline bez szczegółów.
Rdndex.oabUrdndex.oab
Pdndex.oabUpdndex.oab
Tmplts.oabUtmplts.oab
P32: Na dysku C w komputerze nie ma miejsca. Czy można przenieść książkę adresową trybu offline na inny dysk?

O32:
Tak. Aby przenieść książkę adresową trybu offline, wykonaj następujące kroki:

Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru za pomocą Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Użytkownik dokonuje modyfikacji rejestru na własną odpowiedzialność.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles\nazwa_profilu\13dbb0c8aa05101a9bb000aa002fc45a
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość ciągu.
 4. Wpisz wartość 001e660e, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość 001e660e, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. W polu Dane wartości wpisz ścieżkę folderu, w którym chcesz przechowywać pliki książki adresowej trybu offline, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Zamknij Edytor rejestru.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących trybu buforowanego i książki adresowej trybu offline, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web: