Dostępna jest aktualizacja Usługi inteligentnego transferu w tle (BITS) 2.0 dla systemu Windows XP

Streszczenie

Ten artykuł zawiera informacje dotyczące aktualizacji Usługi inteligentnego transferu w tle (BITS). W tym artykule opisano nowe funkcje i ulepszenia, wyjaśniono problemy, które mogą wystąpić w przypadku klientów używających funkcji BITS 2.0, omówiono rozwiązanie i obejście tych problemów oraz podano instrukcje związane z lokalizacją, instalacją i usuwaniem aktualizacji.

WPROWADZENIE

Aktualizacja usługi BITS 2.0 i usług Microsoft Windows HTTP Services (WinHTTP ) 5.1 to składniki wymagane w przypadku nowych wydań witryny Microsoft Windows Update i usługi aktualizacji automatycznej. Usługa BITS 2.0 pozwala zwiększyć prędkość przesyłania danych i odporność na przeciążenia oraz ograniczyć zużycie przepustowości sieciowej podczas przesyłania plików. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące skumulowanej aktualizacji usług BITS 2.0 i WinHTTP 5.1, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

842773 Dostępny jest pakiet aktualizacji Usługi inteligentnego transferu w tle (BITS) w wersji 2.0 i usługi WinHTTP 5.1, przeznaczony dla systemu Windows XP

Więcej informacji

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows

Usługa inteligentnego transferu w tle w wersji 2.0

Usługa BITS 2.0 przesyła pliki między klientem i serwerem oraz zwraca do klienta informacje o postępie procesu pobierania i przekazywania plików. W usłudze BITS 2.0 uwzględniono następujące funkcje:
 • Równoczesne pobieranie na pierwszym planie.
 • Zgodność z protokołem bloku komunikatów serwera (SMB, Server Message Block) w celu obsługi nazw zdalnych.
 • Obsługa pobierania zakresu plików. Program może zmieniać lokalizację źródłową transferu pliku.
 • Optymalizacja użycia przepustowości przez klienta.
Usługa BITS 2.0 pozwala na zarządzanie kolejkami przekazywanych przez wiele programów żądań dotyczących przesyłania plików, zgodnie z priorytetami określonymi przez programy zgłaszające żądania. Umożliwia także równoczesne przesyłanie na pierwszym planie plików z wielu zadań przy użyciu pełnej przepustowości oraz przesyłanie w tle z zastosowaniem wyłącznie niewykorzystanej przepustowości. Jeżeli proces przesyłania pliku zostanie przerwany, usługa BITS może wznowić przesyłanie w punkcie, w którym zostało ono przerwane, bez konieczności ponownego przesyłania całego pliku. Usługa BITS ponownie rozpoczyna przesyłanie od punktu, w którym przerwano proces, zapewniając efektywne wznowienie przesyłania w przypadku takich zakłóceń, jak rozłączenie połączeń sieciowych lub ponowne uruchomienie komputera.


Usługa BITS 2.0 oferuje zestaw interfejsów programowania aplikacji (API) umożliwiający deweloperom korzystanie z nowych funkcji. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących nowego interfejsu API dla usługi BITS 2.0 i zestawu Platform SDK dla systemu Microsoft Windows XP, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Inne ulepszenia

Ulepszenia wprowadzone w usłudze BITS 2.0 zapewniające jej niezawodne uruchamianie i zatrzymywanie, gdy w systemie są obecne programy używające dostawców usług warstwowych. Przykładem takich programów są niektóre zapory sieciowe oferowane przez innych producentów.

Usługa BITS 2.0 przesyła pliki efektywniej w przypadku wolnych połączeń o ograniczonej przepustowości. Ponadto oferuje ulepszoną obsługę ograniczania przepustowości w środowiskach uwierzytelniania Kerberos.

Znane problemy

Klienci usługi BITS 2.0 nie zawsze mogą pobierać pliki z programu SMS 2003

Usługa BITS 2.0 może zgłaszać żądania dotyczące zakresów przekraczających koniec pliku. Gdy usługa BITS 2.0 zgłasza żądanie dotyczące zakresów przekraczających koniec pliku, niektóre programy serwerowe nie działają poprawnie. Ten problem może wystąpić, jeśli usługa BITS 2.0 jest używana z programami korzystającymi z interfejsu Internet Server API (ISAPI), takimi jak program Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003. Ten problem rozwiązano w dodatku Service Pack 1 dla programu Systems Management Server 2003.

WAŻNE: Klient usługi BITS 2.0 nie zawsze może przesłać plik z serwera Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

832860 Windows XP Service Pack 2 clients cannot use Background Intelligent Transfer Service to download files from SMS 2003

Przesyłanie pliku przez klientów usługi BITS 2.0 może zakończyć się niepowodzeniem

Komputer, na którym jest uruchomiona usługa BITS 2.0, może nie przesłać pliku i wyświetlić jeden z następujących komunikatów o błędach:
HTTP 401-Server Authentication required (Wymagane uwierzytelnienie serwera).
UWAGA: W przypadku wyświetlenia tego komunikatu o błędzie przez klienta usługi BITS 2.0 może również wystąpić błąd o kodzie 0x80190191.
HTTP 407-Proxy Authentication (Uwierzytelnianie serwera proxy).
UWAGA: W przypadku wyświetlenia tego komunikatu o błędzie przez klienta usługi BITS 2.0 może również wystąpić błąd o kodzie 0x80190197.

Ten problem występuje, gdy są spełnione następujące warunki:
 • Program kliencki korzystający z usługi BITS 2.0 nie określa, że poświadczenia klienta mogą być używane przez wywołanie metody IBackgroundCopyJob2::SetCredentials.
 • Dla klienta usługi BITS 2.0 skonfigurowano wartość wpisu poziomu zgodności z programem Microsoft LAN Manager (LmCompatibilityLevel) równą 1 lub 0. Wpis poziomu zgodności z programem LAN Manager znajduje się w następującym podkluczu rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel
 • Pliki są przesyłane przez serwer z systemem Windows lub internetowy serwer proxy z systemem Windows, który wymaga zintegrowanego uwierzytelniania systemu Windows.

Zachowanie usługi BITS 2.0 związane z uwierzytelnianiem

Z przyczyn związanych z zabezpieczeniami, aby uniknąć przekazywania poświadczeń do serwera proxy lub serwera żądającego poświadczeń logowania, usługa BITS 2.0 zezwala na korzystanie z poświadczeń logowania tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:
 • Program monituje o podanie poświadczeń w celu wykorzystania ich w wywołaniu następującej funkcji i podobnych parametrów:
  IBackgroundCopyJob2::SetCredentials. (target=serwer_lub_serwer_proxy, Negotiate/NTLM, username=NULL,password=NULL)
 • Wartość wpisu LmCompatibilityLevel klienta jest większa lub równa 2.
WAŻNE: Domyślnie system Windows XP ustawia wartość wpisu LmCompatibilityLevel równą 0. W przypadku usługi BITS 2.0 poświadczenia logowania nie będą używane, jeżeli wartość wpisu LmCompatibilityLevel jest równa 0.

UWAGA: Usługa BITS 1.5 zezwala na używanie poświadczeń logowania do uwierzytelniania serwera proxy, gdy wartość wpisu LmCompatibilityLevel jest mniejsza niż 2 i metoda SetCredentials nie jest wywoływana.

Programy współpracujące z usługą BITS w wersji 1.0 i 1.2 mogą nie działać poprawnie z usługą BITS w wersji 1.5 lub 2.0. Dzieje się tak dlatego, ponieważ wartość domyślna wpisu rejestru LmCompatibilityLevel w systemie Microsoft Windows 2000 i systemie Microsoft Windows XP jest równa 0.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wpisu rejestru LmCompatibilityLevel, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

147706 How to disable LM authentication on Windows NT

Aby rozwiązać ten problem, należy zmienić domyślne zachowanie usługi BITS 2.0, tak aby uniknąć wysyłania poświadczeń logowania do serwera proxy lub serwera wymagającego uwierzytelniania. W tym celu należy zmodyfikować program w celu wywołania metody IBackgroundCopyJob2::SetCredentials, która korzysta z domyślnych poświadczeń logowania, zgodnie z opisem zamieszczonym w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web: Aby obejść ten problem, zmieniając metodę, za pomocą której klient usługi BITS 2.0 udostępnia serwerowi poświadczenia logowania, należy utworzyć wartość rejestru UseLmCompat w podkluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\BITS, a następnie dodać pozycję wartości DWORD o wartości 0. W tym celu wykonaj na komputerze klienckim usługi BITS 2.0 następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz polecenie regedit.
 2. Zlokalizuj następujący podklucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\BITS
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz BITS, wskaż polecenie Nowy, kliknij polecenie Wartość DWORD, wpisz nazwę UseLmCompat, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy klucz UseLmCompat, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 5. W polu Dane wartości wpisz 0, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Zamknij Edytor rejestru.
 7. Uruchom ponownie usługę BITS 2.0.

Jak pobrać i zainstalować aktualizację usług BITS 2.0 i WinHTTP 5.1

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, odwiedź witrynę Microsoft Windows Update w sieci Web. Zainstaluj aktualizację 842773. Administratorzy mogą też pobrać tę aktualizację z Centrum pobierania Microsoft.


WAŻNE: Instalacja usługi BITS 2.0 spowoduje włączenie usługi BITS, jeżeli była ona wcześniej wyłączona.

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
Data wydania: 13.07.04

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.


Administratorzy mogą również rozmieścić tę aktualizację przy użyciu usług aktualizacji oprogramowania (SUS, Software Update Services) firmy Microsoft.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące usług SUS, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

810796 Software Update Services Overview white paper available

Jak usunąć aktualizację usług BITS 2.0 i WinHTTP 5.1

Aby usunąć zainstalowaną aktualizację, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie appwiz.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij aplet Dodawanie lub usuwanie programów.
 3. Na liście aktualnie zainstalowanych programów kliknij pozycję Poprawka systemu Windows XP – KB842773, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby usunąć aktualizację z komputera.
 5. Uruchom komputer ponownie.
Administratorzy mogą również użyć narzędzia Spuninst.exe do usunięcia tego pakietu. Plik programu Spuninst.exe znajduje się w folderze %Windir%\$NTUninstallKB842773\Spuninst.

Jak sprawdzić, czy aktualizacja usług BITS 2.0 i WinHTTP 5.1 jest zainstalowana

Aby zweryfikować, czy aktualizacja opisana w tym artykule jest zainstalowana, należy porównać pliki znajdujące się na komputerze z systemem Windows XP z następującymi informacjami.
Wersja anglojęzyczna aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

Date Time Version Size File name
--------------------------------------------------------------
01-Jul-2004 22:08 6.6.2600.1569 7,680 Bitsprx2.dll
01-Jul-2004 22:08 6.6.2600.1569 7,168 Bitsprx3.dll
01-Jul-2004 22:08 6.6.2600.1569 361,984 Qmgr.dll
01-Jul-2004 22:08 6.6.2600.1569 17,408 Qmgrprxy.dll
01-Jul-2004 22:08 5.1.2600.1557 331,776 Winhttp.dll
30-Jun-2004 23:59 5.1.2600.1570 158,720 Xpob2res.dll
Ewentualnie można sprawdzić, czy aktualizacja jest zainstalowana, za pomocą następującego podklucza rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB842773
Aktualizacja jest zainstalowana, jeżeli wpis zawiera wartość DWORD Installed równą 1.


Planuje się dołączenie tej aktualizacji do dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP.

Materiały referencyjne

Więcej informacji dotyczących usługi BITS można znaleźć w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usługi WinHTTP, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 842309 — ostatni przegląd: 08.01.2014 — zmiana: 1

Opinia