W systemie Windows Server 2003 nie można wykonywać kopii zapasowych na urządzeniach taśmowych w sieci magazynowania

Ważne: Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Symptomy

Na komputerze z systemem Windows Server 2003 nie można wykonywać kopii zapasowych na urządzeniach taśmowych w sieci magazynowania (SAN).

Przyczyna

Ten problem może się pojawić, jeśli istnieje konflikt między procesem Plug and Play a innym procesem na komputerze. Aby sprawdzić stan urządzenia kopii zapasowej proces Plug and Play co sekundę wysyła do urządzenia żądanie Test Unit Ready (Test gotowości urządzenia). To żądanie może powodować konflikt z innymi operacjami wykonywanymi na komputerze.

Obejście problemu

Istnieją trzy metody rozwiązania tego problemu.

Metoda 1: Wyłączenie żądań TUR (Test Unit Ready) dla usługi urządzeń taśmowych

Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W kluczu \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum wyszukaj podklucze rejestru dotyczące wszystkich wystąpień klasy wartości równych TapeDrive.
 3. W takim podkluczu będzie także znajdować się wartość usługi informująca, jaka usługa obsługuje dane urządzenie. Klucz Nazwa_usługi znajduje się w podkluczu rejestru \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services. W kluczu Nazwa_usługi znajduje się klucz Enum. Za pomocą tego klucza można się upewnić, jakie urządzenia obsługuje dana usługa.
 4. Znajdź podklucz odpowiadający używanemu urządzeniu magazynowania, a następnie prawym przyciskiem myszy kliknij ten podklucz.
 5. Wskaż polecenie Nowy i kliknij polecenie Wartość DWORD. Wpisz nazwę wpisu AutoRun, a następnie naciśnij klawisz ENTER.


 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję AutoRun, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj. W polu Dane wartości wpisz wartość 0, aby wyłączyć funkcję AutoRun.

  Klucz: \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Nazwa_usługi
  Wartość: Autouruchamianie
  Typ: REG_DWORD
  Data: 0 — wyłączona, 1 — włączona (wartość domyślna).

Metoda 2: Wyłączenie żądań TUR tylko dla określonych urządzeń obsługiwanych przez usługę urządzeń taśmowych

 1. Zlokalizuj usługę urządzeń taśmowych, tak jak opisano w krokach 1–4 metody 1.
 2. Ustaw wartość REG_SZ AutoRunAlwaysDisable, tak jak pokazano poniżej. (Nie ustawiaj wartości REG_DWORD AutoRun).
  1. Pierwsze 8 znaków to identyfikator dostawcy. Jeśli identyfikator dostawcy składa się z mniej niż 8 znaków, są dodawane spacje.
  2. Drugie 16 znaków to identyfikator produktu. Jeśli identyfikator produktu składa się z mniej niż 16 znaków, są dodawane spacje.
  3. Jeśli jest dodawanych kilka urządzeń, następne jest dołączane do poprzedniego.

   Klucz: \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Nazwa_usługi
   Wartość: AutoRunAlwaysDisable
   Typ: REG_SZ
   Data: Ciąg identyfikatora dostawcy/produktu do wyłączenia.
W poniższym przykładzie można zobaczyć korelację z urządzeniem w kluczu Enum:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dlttape-VRTS] "AutoRunAlwaysDisable"="QUANTUM DLT7000 " [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dlttape-VRTS\Enum] "0"="SCSI\\Sequential&Ven_QUANTUM&Prod_DLT7000&Rev_2255\\3&193c6d71&0&060"

Metoda 3: Wyłączenie żądań TUR dla określonych urządzeń w sposób programowy

Aby programowo wyłączyć żądania TUR dla określonych urządzeń, należy wywołać funkcję DeviceIoControl za pomocą kodu sterującego IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL I/O. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Firma HP udokumentowała obejście problemu wymagające uruchamiania i zatrzymywania usługi Magazyn wymienny po każdym ponownym uruchomieniu serwera. To rozwiązanie jest skuteczne, ponieważ przy każdym zatrzymaniu usługi Magazyn wymienny jest wywoływana funkcja DeviceIoControl dla wszystkich urządzeń taśmowych.

Jak rozwiązać problem z żądaniami TUR dotyczący urządzeń do taśmowych kopii zapasowych (TBU) firmy Dell

Konflikt w systemie Windows Server 2003 powoduje problem z żądaniami TUR (Test Unit Ready) w przypadku urządzeń dołączonych do złącza SCSI lub złącza światłowodowego. Gdy wystąpi ten problem, przepełnienie żądań TUR powoduje, że urządzenie magazynowania nie będzie odpowiadać lub będzie wolno odpowiadać na polecenia SCSI. W środowisku sieci magazynowania każdy komputer z systemem Windows Server 2003, który znajduje się w strefie umożliwiającej wykrywanie urządzeń TBU, może wysyłać żądania TUR. Jeśli w Menedżerze urządzeń na serwerze są widoczne urządzenia, będą one wysyłać żądania TUR nawet wtedy, gdy nie zainstalowano dla nich sterowników. W celu obejścia tego problemu można zastosować jedną z dwóch metod. Metoda 1 jest poprawką tymczasową. Metoda 2 dotyczy rejestru. Metoda 2 będzie działać tylko do czasu zmiany plików sterowników. Po zmianie lub uaktualnieniu sterowników trzeba będzie ponownie zastosować tę poprawkę.

Metoda 1: Używanie usługi Magazyn wymienny

Za pomocą usługi Magazyn wymienny można tymczasowo wyłączyć przepełnienie żądań TUR. W tym celu włącz usługę. Następnie uruchom i zatrzymaj tę usługę. Ta metoda umożliwia zatrzymanie wysyłania żądań TUR do czasu ponownego uruchomienia komputera lub zmiany sterownika.

Uwaga: Usługa Magazyn wymienny jest domyślnie wyłączona.

Aby tymczasowo zatrzymać wysyłanie żądań TUR, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wpisz polecenie services.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W prawym okienku kliknij dwukrotnie pozycję Magazyn wymienny.
 3. Na liście Typ uruchomienia kliknij pozycję Ręczny, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
 4. Kliknij przycisk Uruchom, a następnie kliknij przycisk Zatrzymaj.
 5. Na liście Typ uruchomienia kliknij pozycję Wyłączony, a następnie kliknij przycisk OK.

Metoda 2: Modyfikowanie rejestru w celu wyłączenia żądań TUR dla urządzeń TBU

Aby skorzystać z tej metody, należy znaleźć pliki sterowników urządzeń TBU. Następnie należy skonfigurować w rejestrze ustawienia dla każdego pliku sterownika. Aby znaleźć plik sterownika każdego z urządzeń TBU, można użyć Menedżera urządzeń. W Menedżerze urządzeń jest wyświetlany także sterownik Nieznany zmieniacz nośników.

Aby znaleźć szczegóły plików sterowników urządzeń TBU, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wpisz polecenie sysdm.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W oknie dialogowym Właściwości systemu kliknij kartę Sprzęt.
 3. Kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
 4. W oknie Menedżer urządzeń prawym przyciskiem myszy kliknij urządzenie TBU, kliknij polecenieWłaściwości, a następnie kliknij kartę Sterownik.
 5. Na karcie Sterownik kliknij przycisk Szczegóły sterownika.
 6. Zanotuj nazwę pliku sterownika wyświetloną w oknie dialogowym Szczegóły pliku sterownika.
 7. Potwórz kroki od 4 do 6 dla wszystkich urządzeń TBU w komputerze.
W przypadku sterowników takich jak sterownik Nieznany zmieniacz nośników w oknie Szczegóły sterownika nie są wyświetlane żadne szczegółowe informacje. Jednak mimo to można zastosować poprawkę do tego sterownika.

Ogólnie w Menedżerze urządzeń są wyświetlane następujące pliki sterowników urządzeń TBU firmy Dell:
 • MountMgr (to jest sterownik Nieznany zmieniacz nośników)
 • PV132T.sys
 • PV136T. sys
 • ADIC1000.sys (sterownik Veritas)
 • ADICSC.sys
 • Qntmdlt.sys
 • Halfinch.sys (sterownik Veritas)
 • Ibmlto.sys
Po zanotowaniu szczegółów dotyczących sterowników urządzeń TBU należy skonfigurować w rejestrze ustawienia dla każdego pliku sterownika. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W lewym okienku zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
 3. Rozwiń podklucz Services, a następnie prawym przyciskiem myszy kliknij podklucz zawierający nazwę pliku sterownika, która jest taka sama, jak nazwa zanotowana podczas korzystania z Menedżera urządzeń.
 4. Wskaż polecenie Nowy i kliknij polecenie Wartość DWORD.
 5. Wpisz wartość AutoRun, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję AutoRun, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 7. W polu Dane wartości wpisz wartość 0, aby wyłączyć funkcję AutoRun.
 8. Powtórz kroki od 3 do 7 dla każdego pliku sterownika, którego nazwę zanotowano podczas korzystania z Menedżera urządzeń.
 9. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.

Rozwiązanie dla urządzeń firmy HP

Firma HP dostarcza obejście problemu związanego z żądaniami TUR, który występuje w systemie Windows Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego obejścia problemu, odwiedź następującą witrynę pomocy technicznej firmy HP w sieci Web:

Rozwiązanie dla urządzeń firmy Overland

Firma Overland dostarcza obejście problemu związanego z żądaniami TUR, który występuje w systemie Windows Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego obejścia problemu, odwiedź następującą witrynę firmy Overland w sieci Web:Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 842411 — ostatni przegląd: 17.07.2008 — zmiana: 1

Opinia