Przenoszenie na inny komputer bazy danych usług Reporting Services z komputera, na którym uruchomiono usługi Reporting Services

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano sposób przenoszenia na inny komputer bazy danych usług Reporting Services z komputera, na którym uruchomiono usługi Reporting Services programu Microsoft SQL Server. W tym artykule omówiono środowiska usług SQL Server 2000 Reporting Services i SQL Server 2005 Reporting Services.

Aby przenieść usługi SQL Server 2000 Reporting Services na inną instalację, odwiedź następującą witrynę Microsoft Developer Network (MSDN) w sieci Web:

Więcej informacji

Istnieje kilka powodów, dla których może zachodzić potrzeba przeniesienia bazy danych usług Reporting Services z jednego komputera na drugi. Jednym z nich jest chęć korzystania z usług Reporting Services do tworzenia raportów na komputerze używanym do rozwoju środowiska aplikacji. Aby przenieść te raporty na komputer używany w środowisku produkcyjnym, trzeba przenieść bazę danych usług Reporting Services razem z usługami Reporting Services Windows i Reporting Services Web. W celu przeniesienia bazy danych usług Reporting Services i samych usług Reporting Services z jednego komputera na drugi nie trzeba ponownie wdrażać raportów.

Usługi SQL Server 2000 Reporting ServicesAby przenieść bazę danych usług SQL Server 2000 Reporting Services na inny komputer i utworzyć punkt usług Reporting Services w tej bazie danych, wykonaj następujące kroki:
 1. Wykonaj kopię zapasową bazy danych usług Reporting Services i tymczasowej bazy danych usług Reporting Services na komputerze źródłowym.

  Uwaga: Domyślną nazwą bazy danych usług Reporting Services jest ReportServer, a nazwą tymczasowej bazy danych usług Reporting Services jest ReportServerTempDB.
 2. Przywróć bazy danych, których kopie zapasowe wykonano w kroku 1, w odpowiedniej instalacji programu SQL Server na komputerze docelowym.
 3. Aby utworzyć punkt usług Reporting Services w bazie danych przywróconej w kroku 2, wpisz następujące polecenie w wierszu poleceń na komputerze skonfigurowanym jako serwer raportów:

  RSConfig -c -s Server name -d Reporting Services database name -a Sql|Windows -u User name -p User password

  Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzia wiersza poleceń Rsconfig.exe, uruchom następujące polecenie w wierszu polecenia:

  RSConfig /?
Aby przenieść bazę danych usług Reporting Services razem z usługami Reporting Services Windows i Reporting Services Web z jednego komputera na inny, trzeba najpierw wykonać kopie zapasowe kluczy szyfrowania na komputerze źródłowym. Następnie można przenieść bazę danych usług Reporting Services z komputera źródłowego na komputer docelowy i przywrócić klucze szyfrowania na komputerze docelowym. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Na komputerze źródłowym użyj narzędzia wiersza poleceń Rskeymgmt.exe, aby wykonać kopie zapasowe kluczy szyfrowania symetrycznego. Aby to zrobić, uruchom następujące polecenie w wierszu polecenia:

  RSKeyMgmt.exe -e -f Path of file name -p Strong password

  Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzia wiersza poleceń Rskeymgmt.exe, uruchom następujące polecenie w wierszu polecenia:

  RSKeyMgmt /?
 2. Na komputerze docelowym wykonaj następujące kroki:
  1. Zainstaluj usługi Reporting Services.
  2. Zatrzymaj usługę Report Server Windows.
  3. Zatrzymaj usługi Microsoft Internet Information Services (IIS).
 3. Przenieś bazę danych usług Reporting Services i tymczasową bazę danych Reporting Services z komputera źródłowego na komputer docelowy do odpowiedniej instalacji programu SQL Server na komputerze źródłowym.

  Uwaga: Domyślną nazwą bazy danych usług Reporting Services jest ReportServer, a nazwą tymczasowej bazy danych usług Reporting Services jest ReportServerTempDB.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przenoszenia baz danych między komputerami z działającym programem SQL Server, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  314546 Przenoszenie baz danych między komputerami z programem SQL Server

 4. Na komputerze docelowym wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom usługę Report Server Windows.
  2. Uruchom usługi IIS.
  3. Użyj narzędzia wiersza poleceń Rsconfig.exe, aby skonfigurować instalację serwera raportów do użytku z bazą danych usług Reporting Services przeniesioną na komputer docelowy w kroku 3. W tym celu wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:

   RSConfig -c -s Server name -d Reporting Services database name -a Sql|Windows -u User name -p User password

   Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzia wiersza poleceń Rsconfig.exe, uruchom następujące polecenie w wierszu polecenia:

   RSConfig /?
  4. Użyj narzędzia wiersza poleceń Rskeymgmt.exe, aby zastosować klucz szyfrowania symetrycznego, którego kopia zapasowa została wykonana w kroku 1. W tym celu wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:

   Uwaga: Path of file name jest ścieżką nazwy pliku, natomiast Strong password jest hasłem użytym w kroku 1):

   RSKeyMgmt -a -f Path of file name -p Strong password
Uwaga: Rozwiązania podane w tym artykule nie obejmują problemów występujących w przypadku przywrócenia standardowej wersji serwera raportów. Problem polega na tym, że po wykonaniu instrukcji wiersz starej instalacji nadal znajduje się w bazie danych. Nie będzie można uruchomić wersji standardowej, ponieważ będzie ona uważała, że komputery źródłowy i docelowy są częścią kolektywu serwerów sieci Web.

Aby rozwiązać ten problem, należy ręcznie uruchomić polecenie Delete from keys where client > -1 przed zastosowaniem zapasowego klucza. Polecenie Delete from keys where client > -1 należy uruchomić ręcznie tylko w przypadku wersji standardowej. W przypadku kolektywu serwerów w sieci Web trzeba wyłączyć wszystkie inne węzły w kolektywie, które mogą jeszcze działać.

Usługi SQL Server 2005 Reporting Services

Uwaga: Należy przyjąć, że nazwą bazy danych usługi SQL Server 2005 Reporting Services jest ReportServer.

Aby przenieść bazę danych usług SQL Server 2005 Reporting Services na inny komputer i utworzyć punkt usług Reporting Services w tej bazie danych, wykonaj następujące kroki:
Operacje na serwerze źródłowym
 1. Otwórz program SQL Server Management Studio, a następnie połącz się z programem SQL Server 2005.
 2. Wykonaj kopię zapasową bazy danych ReportServer, ReportServerTempDB i pozostałych baz danych udostępnianych raportom.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowych i przywracania bazy danych, odwiedź następującą witrynę firmy MSDN w sieci Web:
 3. Wykonaj kopię zapasową klucza szyfrowania za pomocą menedżera konfiguracji usług Reporting Services.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej klucza szyfrowania, odwiedź następującą witrynę firmy MSDN w sieci Web:
 4. Skopiuj pliki zapasowej bazy danych i zapasowego klucza szyfrowania na serwer docelowy.
Operacje na serwerze docelowym
 1. Wyłącz usługi Internet Information Services (IIS), wpisując polecenie iisreset /stop w wierszu poleceń.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących włączania i wyłączania usług IIS, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Otwórz menedżera konfiguracji usług Reporting Services, a następnie połącz się z usługami Reporting Services w programie SQL Server 2005.
 3. Aby wyłączyć usługi Reporting Services Windows, kliknij polecenie Server Status (Stan serwera), a następnie kliknij polecenie Stop (Zatrzymaj) na stronie Report Server Status. Jeżeli polecenie Stop jest niedostępne, oznacza to, że usługa została już wyłączona.
 4. Otwórz program SQL Server Management Studio, a następnie połącz się z programem SQL Server 2005.
 5. Wykonaj kopie zapasowe baz danych ReportServer i ReportServerTempDB, jeżeli takie bazy danych istnieją.
 6. Odłącz bazy danych ReportServer i ReportServerTempDB, jeżeli takie bazy danych istnieją.
 7. Przywróć zapasowe bazy danych z serwera źródłowego.
 8. W menedżerze konfiguracji usług Reporting Services sprawdź, czy konfiguracje na kolejnych stronach są identyczne z tymi na serwerze źródłowym:
  • Konfiguracje w katalogu Report Server Virtual Directory
  • Konfiguracje w katalogu Report Manager Virtual Directory
  • Typ konfiguracji konta usług w Windows Service Identity
  • Konfiguracja Report Server i Report Manager w Web Service Identity
 9. Aby włączyć usługi Reporting Services Windows, kliknij polecenie Server Status (Stan serwera) w menedżerze konfiguracji usług Reporting Services, a następnie kliknij polecenie Start (Uruchom) na stronie Report Server Status.
 10. Włącz usługi Internet Information Services (IIS), wpisując polecenie iisreset /start w wierszu poleceń.
 11. Usuń klucz szyfrowania z serwera źródłowego. Jeśli używane usługi Reporting Services w programie SQL Server 2005 są częścią pakietu SQL Server 2005 Enterprise Edition, można wykonać to zadanie bezpośrednio w menedżerze konfiguracji usług Reporting Services. Jeśli nie, trzeba użyć narzędzia rskeymgmt.

  Środowisko SQL Server 2005 Enterprise Edition

  1. W menedżerze konfiguracji usług Reporting Services kliknij polecenie Initialization (Inicjowanie).
  2. Usuń klucze szyfrowania z innych instalacji programu SQL Server 2005. Zachowaj tylko klucz z nazwą serwera docelowego.
  3. W menedżerze konfiguracji usług Reporting Services kliknij polecenie Encryption Keys (Klucze szyfrowania), a następnie kliknij polecenie Restore (Przywróć) na stronie Encryption Key (Klucz szyfrowania).
  4. W oknie Encryption Key Information (Dane klucza szyfrowania) wpisz hasło użyte podczas tworzenia kopii zapasowej klucza szyfrowania z serwera źródłowego, znajdź kopię zapasową klucza szyfrowania z serwera źródłowego i kliknij przycisk OK.

  Inne wersje środowiska SQL Server 2005  Uwaga: To podejście dotyczy także środowiska SQL Server 2005 Enterprise Edition.
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK, aby otworzyć okno z wierszem poleceń.
  2. Sprawdź istniejące klucze szyfrowania. W zależności od typu programu SQL Server 2005 zainstalowanego na serwerze docelowym wpisz następujące polecenie w oknie wiersza polecenia.

   Instalacja domyślna
   Wpisz rskeymgmt -l i naciśnij klawisz Enter

   Instalacja nazwana
   Wpisz rskeymgmt -l -i InstName, a następnie naciśnij klawisz Enter

   Zostaną wyświetlone dwa klucze szyfrowania. Jeden pochodzi z serwera źródłowego, a drugi z serwera docelowego. Format kluczy szyfrowania jest następujący:
   ComputerName\InstNameEncryptionKeyID

   Uwaga: ComputerName jest nazwą serwera docelowego.InstName jest znakiem zastępczym nazwy instalacji programu SQL Server 2005 na serwerze docelowym. EncryptionKeyID jest symbolem zastępczym identyfikatora klucza szyfrowania.
  3. Usuń klucz szyfrowania z serwera źródłowego. W zależności od typu programu SQL Server 2005 zainstalowanego na komputerze wpisz następujące polecenia w wierszu poleceń.

   Instalacja domyślna
   Wpisz rskeymgmt -r SourceEncryptionKeyID i naciśnij klawisz Enter

   Instalacja nazwana
   Wpisz rskeymgmt -i InstName -r SourceEncryptionKeyID, a następnie naciśnij klawisz Enter

   Uwaga: SourceEncryptionKeyID jest znakiem zastępczym identyfikatora klucza szyfrowania z serwera źródłowego uzyskanym w kroku 2.
  4. Powtórz krok 2. Zobaczysz, że istnieje już tylko klucz szyfrowania serwera docelowego.
 12. Przywróć zapasowy klucz szyfrowania z serwera źródłowego. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. W menedżerze konfiguracji usług Reporting Services kliknij polecenie Encryption Keys (Klucze szyfrowania), a następnie kliknij polecenie Restore (Przywróć) na stronie Encryption Key (Klucz szyfrowania).
  2. W oknie Encryption Key Information (Dane klucza szyfrowania) wpisz hasło użyte podczas tworzenia kopii zapasowej klucza szyfrowania z serwera źródłowego, znajdź kopię zapasową klucza szyfrowania z serwera źródłowego i kliknij przycisk OK.
 13. Upewnij się, że to samo konto użytkownika, co konto usługi ASP.NET, jest ustawione w pliku Rsreportserver.config. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. W menedżerze konfiguracji usług Reporting Services kliknij polecenie Web Service Identity (Tożsamość usługi sieciowej). Zwróć uwagę na dane ASP.NET Service Account (Konto usługi ASP.NET).
  2. Otwórz folder SQLInstall:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.X\Reporting Services\ReportServer. Prawym przyciskiem myszy kliknij plik Rsreportserver.config, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

   Uwaga: SQLInstall jest znakiem zastępczym dysku, na którym zainstalowano program SQL Server 2005. MSSQL.X jest znakiem zastępczym identyfikatora instalacji usług Report Services programu SQL Server 2005 działającego na serwerze docelowym. Aby uzyskać identyfikator instalacji, kliknij polecenie Server Status (Stan serwera) w menedżerze konfiguracji usług Reporting Services, a następnie znajdź Instance ID (Identyfikator instalacji).
  3. W oknie dialogowym Rsreportserver properties (Właściwości Rsreportserver) kliknij kartę Zabezpieczenia.
  4. Jeśli konto usługi ASP.NET nie widnieje na liście, dodaj je. Upewnij się, że konto ASP.NET ma uprawnienia Read (Odczyt) i Read & Execute (Odczyt i wykonywanie).
  5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Rsreportserver properties.
 14. Otwórz przeglądarkę i wyświetl raporty na serwerze docelowym.
Jeśli wystąpią problemy podczas przeglądania raportów na serwerze docelowym, trzeba sprawdzić ustawienia zabezpieczeń komponentów raportów w programie SQL Server Management Studio. Komunikat o błędzie na stronie sieci Web wskaże miejsce, w którym występuje problem.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu administrowania bazą danych usług Reporting Services, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów związanych z uprawnieniami podczas przenoszenia bazy danych między komputerami z działającym programem SQL Server, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

240872 Rozwiązywanie problemów związanych z uprawnieniami podczas przenoszenia bazy danych między serwerami z programem SQL Server

Właściwości

Identyfikator artykułu: 842425 — ostatni przegląd: 17.05.2011 — zmiana: 1

Opinia