Komunikat o błędzie „Błąd instalacji: Nie można odnaleźć pliku” lub „Błąd 0x51F” jest wyświetlany podczas próby aktualizacji programów pakietu Office 2003 przy użyciu witryny Office Update lub witryny Microsoft Office – Centrum pobierania w sieci Web

Symptomy

Podczas próby aktualizacji programu pakietu Microsoft Office 2003 przy użyciu witryny Microsoft Update w sieci Web lub funkcji AutoUpdate wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
Błąd 0x51F
Podobnie podczas próby aktualizacji programu pakietu Microsoft Office 2003 przy użyciu witryny Microsoft Office – Centrum pobierania lub witryny Microsoft Update wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
Błąd instalacji: Nie można odnaleźć pliku
Nie znaleziono pliku nazwa_pliku.CAB wymaganego do instalacji.

Jest wymagane oryginalne źródło instalacji:

Jeżeli program nazwa programu został zainstalowany z dysku CD, włóż odpowiedni dysk CD. Jeżeli program nazwa programu został zainstalowany za pośrednictwem sieci komputerowej, zlokalizuj źródło instalacji w sieci. Po zlokalizowaniu źródła instalacji kliknij przycisk OK.
Uwaga: Zazwyczaj nazwa pliku to SKUxxx.cab, gdzie xxx odpowiada drugiej, trzeciej i czwartej cyfrze kodu produktu.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących oznaczeń kodowych produktów pakietu Office 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

832672 Opis schematu numerowania identyfikatorów GUID produktów należących do pakietu Office 2003

Uwaga: Aby wyszukać aktualizacje przeznaczone dla pakietu Office 2003, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Przyczyna

Ten problem może wystąpić wtedy, gdy spełniony jest jeden z następujących warunków:
 • Brak plików źródłowych w folderze C:\MSOCache\All Users\90000409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9.
 • Folder MSOCache został usunięty.
 • Wystąpił problem problem z lokalnym źródłem instalacji (LIS) dla programu.

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy użyć jednej z metod omówionych w tej sekcji.

Uwaga: Niezależnie od wykorzystanej metody obejścia tego problemu, można rozwiązać ten problem, jeżeli dostępny jest odpowiedni dysk CD z programem pakietu Office 2003. Aby trwale rozwiązać ten problem, należy naprawić lokalne źródło instalacji za pomocą narzędzia Local Installation Source Tool. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu korzystania z narzędzia Local Installation Source Tool, zobacz sekcję „Korzystanie z narzędzia Local Installation Source Tool”.

Metoda 1: Dostarczenie oryginalnego źródła, które było używane do zainstalowania programu po raz pierwszy

Po wyświetleniu komunikatu o błędzie wspomnianego w sekcji „Symptomy” należy wykonać jeden z następujących kroków w celu dostarczenia oryginalnego oryginalnego źródła, które było używane do zainstalowania programu:
 • Włóż oryginalny dysk CD z programem pakietu Office 2003, użyty do zainstalowania pakietu Office 2003, a następnie kliknij przycisk OK.
 • Kliknij przycisk Przeglądaj, zlokalizuj folder instalacji programu pakietu Office 2003 w sieci, a następnie kliknij przycisk OK.
Te kroki umożliwiają dostarczenie wymaganych plików instalacji źródłowej i kontynuowanie aktualizacji, jednak ten problem może ponownie wystąpić podczas kolejnej próby zaktualizowania programu pakietu Office 2003 za pomocą witryny Office Update w sieci Web.

Uwaga: Jeżeli kroki uwzględnione w metodzie 1 nie umożliwiają rozwiązania problemu, być może pliki znajdujące się w folderze MSOCache\All Users\kod pobierania nie są zgodne z plikami znajdującymi się na dostarczonym dysku CD. Należy się upewnić, że włożony dysk CD odpowiada żądanemu produktowi. Na przykład zainstalowanym produktem może być pakiet Microsoft Office Professional Edition 2003, a dysk CD może zawierać pliki przeznaczone dla pakietu Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003. W takim przypadku należy usunąć produkt Microsoft Office, a następnie ponownie zainstalować produkt z dostępnego dysku CD.

Uwaga: Firma Toshiba udostępnia skompresowany obraz dysku CD z programem OneNote na dysku DVD „Toshiba Recovery and Applications/Drivers”, znajdujący się w następującym folderze:
stacja dysków CD-ROM\COMPS\MICROSOFT OFFICE ONENOTE 20030\MANUAL
W tym folderze znajduje się pojedynczy plik B21654A.exe. Aby wyodrębnić plik B21654A.exe, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij dwukrotnie plik B21654A.exe.

  Wyświetlane jest okno dialogowe alertu Winzip Self Extractor z następującym komunikatem:
  Microsoft Office OneNote 2003 W32 English OPK v. 11.5510.5606 Setup will start when the extraction is complete (Instalator zostanie uruchomiony po zakończeniu wyodrębniania plików programu OneNote). Ponownie uruchom komputer po zakończeniu instalacji.
 2. Kliknij przycisk OK.

  Pojawia się kolejne okno dialogowe zawierające kilka opcji instalacji.
 3. Aby wyodrębnić pliki bez instalowania programu Microsoft Office OneNote 2003, kliknij w celu usunięcia zaznaczenia pola wyboru When done unzipping open: SETUP.exe (Po zakończeniu rozpakowywania otwórz program SETUP.exe). Domyślnie pliki są wyodrębniane do folderu C:\OneNote2003.temp. Jeżeli te pliki powinny być wyodrębnione do innej lokalizacji, należy zmienić lokalizację.
 4. Kliknij przycisk Unzip (Rozpakuj).
 5. Po zakończeniu wyodrębniania wyświetlane jest następujące okno dialogowe programu Winzip Extractor:
  53 file(s) unzipped successfully (Pomyślnie rozpakowano 53 pliki)
  Kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Close (Zamknij), aby zamknąć okno dialogowe WinZip Self-Extractor - B21654A.exe.
Jeżeli podczas aktualizacji pakietu Office 2003 z dodatkiem SP1 wymagane jest określenie lokalizacji pliku, wskaż lokalizację, w której znajdują się wyodrębnione pliki.

Uwaga: Niektóre komputery z oprogramowaniem OEM są dostarczane z wstępnie zainstalowanym programem Microsoft Office OneNote 2003 lub wersją próbną pakietu Microsoft Office 2003. Nie zawsze można jednak dostarczyć odpowiedni dysk CD lub źródłem może być dysk do odzyskiwania, z którego nie można wyodrębnić plików. Można rozwiązać ten problem, wykonując następujące kroki:
 1. Zweryfikuj, że można zlokalizować kod produktu programu OneNote 2003 lub pakietu Microsoft Office, dostarczonego razem z danym komputerem. Kod produktu programu OneNote 2003 lub pakietu Office powinien być podany w Certyfikacie autentyczności.
 2. Usuń istniejącą instalację programu OneNote 2003.
 3. Pobierz wersję próbną programu Microsoft Office OneNote 2003, znajdującą się w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web: OneNote 2003 Trial Software - Microsoft Internet Explorer

  Możesz również pobrać 60-dniową wersję próbną pakietu Microsoft Office Standard Edition 2003, znajdującą się w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web: Office Standard Edition 2003 Trial Software - Microsoft Internet Explorer

 4. Zainstaluj wersję próbną programu OneNote 2003 lub pakietu Office Standard 2003, a następnie podaj kod produktu Office z Certyfikatu autentyczności, zlokalizowany w kroku 1, zamiast kodu produktu podanego na stronie sieci Web wspomnianej w kroku 3.
 5. Uruchom wersję próbną programu OneNote 2003 lub pakietu Office Standard 2003, a następnie rozpocznij proces weryfikacji licencji produktu po wyświetleniu odpowiedniego monitu.

  Uwaga: Wersja próbna programu OneNote 2003 będzie już zaktualizowana do programu Microsoft Office OneNote z dodatkiem Service Pack 1. W przypadku wersji próbnej pakietu Office Standard 2003 konieczne będzie zainstalowanie dodatku Service Pack 1 dla pakietu Microsoft Office 2003 z następującej witryny Microsoft Office Update w sieci Web: Należy zauważyć, że w tej wersji próbnej pakietu Office Standard 2003 mogą być uwzględnione inne programy niż programy wstępnie zainstalowane na danym komputerze.

Metoda 2: Korzystanie z witryny Office Update

Witryna Microsoft Update służy do instalowanie aktualizacji bez interakcji użytkownika. Na przykład użytkownik korzystający z witryny Microsoft Update nie musi dostarczać dysku CD z odpowiednim programem. Jeżeli używana jest witryna Office Update, monit o dostarczenie dysku CD-ROM z programem jest jednak wyświetlany wówczas, gdy wystąpi problem z lokalnym źródłem instalacji na danym komputerze.

Aby przy użyciu witryny Office Update w sieci Web ustalić listę wymaganych aktualizacji, które należy zainstalować na danym komputerze, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Kliknij łącze Wyszukaj aktualizacje. Po ukończeniu wykrywania pojawi się lista zalecanych aktualizacji, które można zainstalować. Należy kliknąć przycisk Rozpocznij instalację, aby zakończyć proces aktualizacji.

Microsoft Office Downloads Home Page - Microsoft Internet Explorer

Uwaga: Należy upewnić się, że dysk CD z odpowiednim programem jest dostępny wówczas, gdy aktualizacja jest instalowana za pośrednictwem witryny Office Update w sieci Web. Włóż dysk CD, jeżeli zostanie wyświetlony odpowiedni monit.

Metoda 3: Korzystanie z witryny Microsoft — Centrum pobierania

Korzystając z witryny Microsoft — Centrum pobierania, można pobrać pełną wersję aktualizacji, jeżeli spełnione są następujące warunki:
 • Nie można uzyskać dostępu do dysku CD z programem.
 • Podczas instalowania aktualizacji występowały problemy związane z lokalnym źródłem instalacji.
Aby korzystać z witryny Microsoft — Centrum pobierania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby odnaleźć aktualizację, którą chcesz zainstalować, wykonaj następujące kroki:
 1. Jeżeli znasz nazwę aktualizacji, którą chcesz zainstalować, wpisz tę nazwę w polu Słowa kluczowe (opcjonalne), a następnie kliknij przycisk Idź.

  Microsoft – Centrum pobierania – Microsoft Internet Explorer

  Jeżeli chcesz odnaleźć dostępne aktualizacje programu, który chcesz zaktualizować, możesz również kliknąć odpowiedni program na liście w polu Produkt/technologia, a następnie kliknąć przycisk Przejdź.

  Microsoft – Centrum pobierania – Microsoft Internet Explorer

 2. Zlokalizuj, a następnie kliknij aktualizację, którą chcesz zainstalować.

  Microsoft – Centrum pobierania – Microsoft Internet Explorer

 3. Przeczytaj informacje wyświetlone na stronie sieci Web służącej do pobierania aktualizacji, aby ustalić, czy dostępna jest pełna wersja aktualizacji. Jeżeli dostępna jest pełna wersja aktualizacji, kliknij tę wersję, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi pobierania oraz instalowania aktualizacji.

  Microsoft – Centrum pobierania – Microsoft Internet Explorer

Więcej informacji

Podczas instalowania programu pakietu Office 2003 program instalacyjny kopiuje pliki źródłowe programu pakietu Office 2003 do następującego folderu na dostępnym lokalnym dysku twardym pod warunkiem, że jest na nim odpowiednia ilość wolnego miejsca:
dysk:\MSOCache\All Users\90000409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9

Jak korzystać z narzędzia Local Installation Source Tool

 1. Zamknij wszystkie programy pakietu Office 2003.
 2. Przejdź do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:Microsoft Internet Explorer

 3. Kliknij przycisk Pobierz.

  Microsoft Internet Explorer

 4. W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij przycisk Zapisz.

  Okno dialogowe Pobieranie pliku

 5. Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik LISTool.exe, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Okno dialogowe Zapisywanie jako

 6. Uruchom Eksploratora Windows.

  Okno dialogowe Uruchom

 7. Otwórz folder, do którego został pobrany plik LISTool.exe, a następnie kliknij dwukrotnie plik LISTool.exe.

  Pulpit

 8. Wpisz pełną ścieżkę folderu, a następnie kliknij przycisk OK.

  Okno dialogowe Informacje Microsoft

  Możesz również kliknąć przycisk Przeglądaj, aby otworzyć folder, do którego chcesz wyodrębnić plik LISTool.exe.

  Okno dialogowe Informacje Microsoft

Jeżeli wystąpił problem z lokalnym źródłem instalacji, możesz spróbować rozwiązać ten problem przy użyciu narzędzia Local Installation Source Tool.

Aby usunąć i wyłączyć lokalne źródło instalacji dla programu, wykonaj następujące kroki:
 1. Otwórz folder, do którego zostało wyodrębnione narzędzie Local Installation Source Tool, a następnie kliknij dwukrotnie plik LISTool.exe.

  Eksplorator Windows

 2. Kliknij opcję Delete and disable LIS (Usuń i wyłącz źródło LIS), a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Lokalne źródło instalacji pakietu Microsoft Office 2003

 3. Zaakceptuj Umowę Licencyjną Użytkownika Oprogramowania, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Lokalne źródło instalacji pakietu Microsoft Office 2003

 4. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru programu, dla którego chcesz wyłączyć lokalne źródło instalacji, a następnie kliknij przycisk Dalej. Na przykład kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Microsoft Office Project Professional Edition 2003.

  Lokalne źródło instalacji pakietu Microsoft Office 2003

 5. Kliknij przycisk Delete (Usuń).

  Lokalne źródło instalacji pakietu Microsoft Office 2003

 6. Kliknij przycisk OK po wyświetleniu następującego komunikatu:
  Microsoft Office Local Installation Source has been successfully deleted and disabled. (Lokalne źródło instalacji pakietu Microsoft Office zostało pomyślnie usunięte i wyłączone).


  Lokalne źródło instalacji pakietu Microsoft Office 2003

Aby włączyć lokalne źródło instalacji dla programu, wykonaj następujące czynności:

Uwaga: Dysk CD z odpowiednim programem jest niezbędny do wykonania tych kroków.
 1. Zlokalizuj kopię dysku CD z odpowiednim programem.
 2. Otwórz folder, do którego zostało wyodrębnione narzędzie Local Installation Source Tool, a następnie kliknij dwukrotnie plik LISTool.exe.

  Eksplorator Windows

 3. Kliknij opcję Enable LIS (Włącz źródło LIS), a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Lokalne źródło instalacji pakietu Microsoft Office 2003

 4. Zaakceptuj Umowę Licencyjną Użytkownika Oprogramowania, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Lokalne źródło instalacji pakietu Microsoft Office 2003

 5. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru programu, dla którego chcesz włączyć lokalne źródło instalacji, a następnie kliknij przycisk Dalej. Na przykład kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Microsoft Office Project Professional 2003.

  Lokalne źródło instalacji pakietu Microsoft Office 2003

 6. Kliknij opcję Enable (Włącz).

  Lokalne źródło instalacji pakietu Microsoft Office 2003

 7. Kliknij przycisk OK po wyświetleniu następującego komunikatu:
  Microsoft Office Local Installation Source has been successfully enabled. (Lokalne źródło instalacji pakietu Microsoft Office zostało pomyślnie włączone.)


  Lokalne źródło instalacji pakietu Microsoft Office 2003

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji lokalnego źródła instalacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

830168 Często zadawane pytania dotyczące funkcji Lokalne źródło instalacji w pakiecie Office 2003

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 875556 — ostatni przegląd: 11.11.2008 — zmiana: 1

Opinia