Opis znanych problemów występujących w programie Outlook Web Access na komputerach z systemem Windows XP z dodatkiem SP2

Streszczenie

W tym artykule omówiono znane problemy z korzystaniem z programu Microsoft Outlook Web Access na komputerach z systemem Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Tematy są omówione w następującej kolejności:
 • Korzystanie z programu Outlook Web Access na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem SP2.
 • Istnienie znanych problemów.
 • Utrata funkcjonalności formantu S/MIME programu Outlook Web Access.
 • Istnienie różnych zmian.

WPROWADZENIE

Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP wprowadza nowe zachowanie programu Microsoft Internet Explorer, które mogą odczuć użytkownicy programu Outlook Web Access. W tym artykule omówiono znane problemy, które mogą wystąpić podczas korzystania z programu Outlook Web Access na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem SP2.

Więcej informacji

Jak używać programu Outlook Web Access na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem SP2

W celu połączenia się z programem Outlook Web Access na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem SP2, należy użyć jednej z poniższych metod.
 • Metoda 1 W programie Internet Explorer dodaj adres URL witryny sieci Web programu Outlook Web Access do listy Dozwolone witryny sieci Web narzędzia blokującego wyskakujące okienka. Zaleca się wykonanie tej czynności. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Blokowanie wyskakujących okienek, a następnie kliknij polecenie Ustawienia blokowania wyskakujących okienek.
  2. W polu Adres witryny sieci Web, która ma być dozwolona wpisz adres URL witryny sieci Web programu Outlook Web Access.
  3. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
  Uwaga: Zaleca się użycie metody 1. Metoda 1 umożliwia działanie narzędzia blokującego wyskakujące okienka w stosunku do innych witryn sieci Web.
 • Metoda 2 Można wybrać klienta podstawowego zamiast klienta zaawansowanego podczas logowania za pomocą uwierzytelniania opartego na formularzach.

  Uwaga: Jeśli użytkownik nie ma wystarczających uprawnień, aby użyć metody 1, zaleca się użycie metody 2. (Na przykład użytkownik może nie mieć wystarczających uprawnień do użycia metody 1, jeśli korzysta z kiosku).
 • Metoda 3 Można obniżyć poziom filtrowania. To dopuszcza pojawianie się niektórych wyskakujących reklam, a niektóre funkcje programu Outlook Web Access mogą przestać działać zgodnie z oczekiwaniami.
Dodatkowo można wyłączyć funkcję blokowania wyskakujących okienek w programie Internet Explorer. Nie jest to jednak zalecane.

Znane problemy

Poziom filtrowania rzutuje na funkcje

Jeśli funkcja blokowania wyskakujących okienek jest włączona w programie Internet Explorer, poziom filtrowania ma domyślne ustawienie Średni, a adres URL programu Outlook Web Access nie znajduje się na liście Dozwolone witryny sieci Web, to funkcje programu Outlook Web Access mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniem.
Programy Exchange 2000 Server i Exchange Server 2003
Następujące problemy występują jedynie w programach Exchange 2000 Server i Exchange Server 2003.

Funkcja blokowania wyskakujących okienek blokuje:
 • Operację Nowy folder.
 • Okno dialogowe Załączniki.
 • Przycisk Nowa wiadomość w oknie dialogowym Znajdowanie nazw.
 • Przycisk Wyślij pocztę do kontaktu na formularzu Kontakt.
 • Przypomnienia i powiadomienia o nowej poczcie e-mail.
 • Następujące polecenia w menu skrótów elementów skrzynki pocztowej:
  • Otwórz
  • Odpowiedz
  • Odpowiedz wszystkim
  • Prześlij dalej
  • Utwórz regułę
  • Przenieś/Kopiuj
Ponadto mogą występować następujące problemy:
 • W oknie dialogowym Znajdowanie nazw, jeśli zostanie zaznaczona i kliknięta nazwa użytkownika, a następnie zostanie kliknięte polecenie Właściwości, lub jeśli zostanie dwukrotnie kliknięta nazwa użytkownika, wystąpi błąd skryptu.
 • Kliknięcie polecenia Sprawdź nazwy na formularzu Edytowanie reguły w sytuacji, gdy nie można rozpoznać żadnej nazwy, spowoduje wystąpienie błędu.
 • Dwukrotne kliknięcie rozpoznanej nazwy i następne kliknięcie polecenia Pokaż zablokowane okienko wyskakujące spowoduje wyświetlenie następującego komunikatu:
  Czy na pewno nie chcesz już oglądać tej strony? Wszystkie zmiany dokonane od ostatniego zapisu zostaną utracone. Naciśnij przycisk OK, aby kontynuować, lub przycisk Anuluj, aby pozostać na bieżącej stronie.

  Jeśli klikniesz przycisk OK w odpowiedzi na ten komunikat, to aktywne okno zostanie zastąpione oknem Właściwości i utracisz wszelkie zmiany wprowadzone od czasu ostatniej operacji zapisu.
Exchange Server 5.5
Następujące problemy występują jedynie w programie Exchange Server 5.5:
 • Podczas wyświetlania wiadomości przycisk Odpowiedz jest zablokowany przez narzędzie blokowania wyskakujących okienek.

Nie działa formant S/MIME programu Outlook Web Access

Następujące informacje dotyczą jedynie formantu S/MIME programu Outlook Web Access w programie Exchange Server 2003 i w nowszych wersjach programu Exchange Server.
 • Po uaktualnieniu do dodatku SP2 dla systemu Windows XP program Outlook Web Access może nie móc wykryć zainstalowanego formantu S/MIME. To zachowanie powoduje następujące skutki:
  • Przycisk Szyfruj treść i załączniki wysyłanych wiadomości na formularzu redagowania wiadomości jest niedostępny.
  • Przycisk Dodaj podpis cyfrowy do tej wiadomości na formularzu redagowania wiadomości jest niedostępny.
  • Obszar Zabezpieczenia poczty e-mail na formularzu Opcje programu Outlook Web Access sygnalizuje, że formant S/MIME nie jest zainstalowany. Jedynie przycisk Pobierz jest dostępny.
  • Nie można przeciągać załączników do formularza Redaguj wiadomość.
Dostępna jest aktualizacja rozwiązująca ten problem. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskania aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

883543 Formant S/MIME nie jest ładowany w kliencie OWA programu Exchange Server 2003 działającym na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

Uwaga: Po zainstalowaniu poprawki do programu Exchange opisanej w artykule 883543 trzeba pobrać zaktualizowany formant S/MIME na komputer z systemem Windows XP z dodatkiem SP2. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Zaloguj się do programu Outlook Web Access.
 2. W prawym dolnym okienku kliknij przycisk Opcje.
 3. W obszarze Zabezpieczenia poczty e-mail kliknij przycisk Pobierz.

Różne zmiany

Po uaktualnieniu do dodatku SP2 dla systemu Windows XP niektóre funkcje programu Outlook Web Access zachowują się inaczej. Nie wymaga to podejmowania żadnych akcji.

Przykłady niektórych zmian w programie Outlook Web Access:
 • W oknie dialogowym, takim jak Opcje wiadomości pojawia się u dołu pasek stanu.
 • Podczas pobierania formantu S/MIME ze strony opcji programu Outlook Web Access wyświetlane jest okno Ostrzeżenie o zabezpieczeniach pobierania plików. Program Internet Explorer w systemie Windows XP SP2 zamienia przycisk Otwórz dostępny w tym oknie na przycisk Uruchom. Po wyświetleniu okna Ostrzeżenie o zabezpieczeniach pobierania plików należy kliknąć przycisk Uruchom.
 • Po połączeniu się za pomocą programu Outlook Web Access z komputerem, na którym jest zainstalowany program Exchange Server 2003 nie można otworzyć okna zmiany reguły przez dwukrotne kliknięcie reguły, która ma zostać wyedytowana lub zmieniona. W celu wyedytowania lub zmiany reguły należy kliknąć tę regułę, a następnie przycisk Zmień regułę.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 883575 — ostatni przegląd: 22.02.2008 — zmiana: 1

Opinia