Dostępny jest Instalator Windows 3.0

WPROWADZENIE

Instalator Windows 3.0 firmy Microsoft jest dostarczany w dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Microsoft Windows XP i jest obecnie dostępny jako nadający się do redystrybucji składnik systemowy dla systemów Microsoft Windows 2000 z dodatkiem SP3, Microsoft Windows 2000 z dodatkiem SP4, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP z dodatkiem SP1 i Microsoft Windows Server 2003. Dzięki dodatkowym funkcjom obsługa aktualizacji aplikacji jest łatwiejsza i wydajniejsza. (Obsługa ta obejmuje opracowywanie, tworzenie i dystrybucję aktualizacji oraz zarządzanie nimi). Te funkcje rozwiązują również problemy, które istnieją w starszych wersjach Instalatora Windows.

Więcej informacji

Użytkownicy systemu Windows XP

Aby zainstalować Instalatora Windows 3.0, należy zaktualizować system do wersji Windows XP z dodatkiem SP2.

Użytkownicy systemu Windows Server 2003 lub Windows 2000 Server

Historia wydań:
 • Instalator Windows 3.0 firmy Microsoft: KB884016 wersja 1.0 (8 listopada 2004)
 • Instalator Windows 3.0 firmy Microsoft: KB884016 wersja 2.0 (15 listopada 2004)
Ten poprawiony pakiet umożliwia zainstalowanie Instalatora Windows 3.0 na komputerach z dodatkiem Windows 2000 Multilingual User Interface Pack (MUI).

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

Pobierz Pobierz pakiet 884016 teraz.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Nowe funkcje w Instalatorze Windows 3.0

 • Ustalanie właściwej kolejności poprawek

  Dzięki tej funkcji nowe lub istniejące poprawki są wdrażane we właściwej, logicznej kolejności niezależnie od ich kolejności chronologicznej, w jakiej były odbierane na komputerze.
 • Poprawki usuwalne

  Obecnie można usunąć poprawki zainstalowane przez Instalatora Windows 3.0, jeśli są oznaczone jako usuwalne w pakiecie poprawek. Usuwanie poprawek pozwala na przywrócenie stanu danego programu sprzed zastosowania poprawki.
 • Sprawniejsze stosowanie poprawek

  W tej wersji wprowadzono kilka udoskonaleń, jeśli chodzi o stosowanie poprawek. Są to następujące udoskonalenia:
  • Aby zastosować poprawkę, można ją kliknąć dwukrotnie.
  • Poprawki są mniejsze i bardziej niezawodne.
  • Poprawki korzystające z kompresji delta nie wymagają już nośnika źródłowego.
  • Można zainstalować wiele poprawek w jednej transakcji.
  • W jednej transakcji można zainstalować poprawki przeznaczone dla różnych produktów.
 • Możliwość instalowania poprawek przez użytkownika bez uprawnień administracyjnych

  Użytkownik mający konto z ograniczeniami może teraz zastosować poprawki, które zostały oznaczone przez administratora systemu jako zaufane.
 • Interfejsy API listy źródłowej i interfejsy API do zarządzania spisami

  Dzięki nowym interfejsom API listy źródłowej administratorzy systemu mogą łatwo analizować i zmieniać listę lokalizacji źródłowych, które są zarejestrowane przez Instalatora Windows. Instalator Windows 3.0 obsługuje również bogate kwerendy dotyczące spisów produktów, funkcji, składników i poprawek dzięki nowym interfejsom API do zarządzania spisami. Użytkownicy z kontami uprzywilejowanymi mogą używać tych interfejsów API we wszystkich kontekstach użytkownika i instalacji.
 • Standardowe opcje wiersza polecenia

  Aby ułatwić wdrażanie programów, Instalator Windows obsługuje standardowe opcje wiersza polecenia, które sterują wyświetlaniem i zachowaniem podczas ponownego uruchamiania oraz instalacją, usuwaniem, rejestrowaniem i zastosowaniem aktualizacji. Opcje wiersza polecenia Instalatora Windows 2.0 są nadal obsługiwane i mogą być używane wraz z nowymi opcjami wiersza polecenia. Obsługiwane są następujące nowe opcje wiersza polecenia:
  • /help
  • /quiet
  • /passive
  • /norestart
  • /forcerestart
  • /promptrestart
  • /uninstall
  • /log
  • /package
  • /update
  Instalator Windows 3.0 obsługuje również opcję msiexec /?. Można jej użyć w celu wyświetlenia wszystkich parametrów wiersza polecenia dostępnych w Instalatorze Windows 3.0.
 • Lepsza obsługa assembli

  Obsługa binarnych poprawek oraz nowe wytyczne dotyczące tworzenia i obsługi assembli poprawiają obsługę assembli.
 • Udoskonalony interfejs apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania systemu Windows XP

  Aplet Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania umożliwia teraz użytkownikom wyświetlanie zainstalowanych aktualizacji programów i oddziaływanie na nie. Mając zainstalowany dodatek SP2 dla systemu Windows XP, użytkownicy mogą zaznaczyć jedno pole wyboru, aby wyświetlić aktualizacje programu i ich relację z programem. Aktualizacje są teraz pogrupowane według odpowiednich programów i zawierają datę instalacji.

Problemy rozwiązane w Instalatorze Windows 3.0

 • Instalator Windows nie używał poprawnego tokenu po wywołaniu funkcji LogonUser.
 • Występował błąd, gdy akcja niestandardowa wywoływała interfejs API, który wyszukiwał ciąg o długości przekraczającej 256 znaków.
 • Wyświetlany był błąd „Nie można uzyskać dostępu do usługi Instalator Windows”, gdy na serwerze brakowało rejestracji klasy MSIServer.
 • Wykonanie funkcji MsiOpenProduct kończyło się niepowodzeniem, jeśli rejestracja produktu była uszkodzona.
 • Instalacja kończyła się niepowodzeniem, jeśli zamknięto okno przeglądarki przez dwukrotne kliknięcie ikony programu po otwarciu menu ikony programu.
 • Tabela ServiceInstall nie instalowała poprawnie usług, jeśli ścieżka zawierała spację.
 • Wywołanie funkcji MsiGetComponentPath czasami nieoczekiwanie kończyło się niepowodzeniem.
 • Czynność anulowania instalacji programu podczas inicjowania aparatu Instalatora była ignorowana i powodowała zwrócenie nieoczekiwanego błędu.
 • Przy próbie usunięcia programu jako działający program wyświetlany był niewłaściwy program.
 • Tabela MsiAssemblyName, która była niepoprawnie napisana, mogła uniemożliwiać usunięcie z komputera assembli globalnych.
 • Instalator Windows wycofywał instalację, jeśli akcje niestandardowe kończyły się niepowodzeniem, ale ostatecznie błędnie raportował, że instalacja zakończyła się pomyślnie.
 • Instalator Windows nie pozwalał zewnętrznemu interfejsowi użytkownika na wychwytywanie komunikatów o plikach w użyciu. Instalator Windows 3.0 dodaje teraz do nagłówków publicznych parametr INSTALLLOGMODE_FILESINUSE = (1 << (INSTALLMESSAGE_FILESINUSE >> 24)).
 • Wartość rejestru DependantService była obcinana.
 • Instalator Windows podawał niewystarczające informacje dziennika, jeśli wykonanie funkcji API BindImage nie powiodło się.
 • Instalator Windows nie deklarował parametru INSTALLMODE_NODETECTION_ANY w nagłówku publicznym dla funkcji MsiProvideAssembly.
 • Aktywacja modelu COM kończyła się niepowodzeniem, jeśli składnik został uruchomiony ze źródła, a sprawdzanie poprawności źródła nie powiodło się.
 • Jako klepsydra wyświetlany był wskaźnik możliwości wykonania akcji, który się nie zmieniał.
 • Usługa nie była zamykana po wystąpieniu w niej błędu.
 • Jeśli administratorowi lub systemowi lokalnemu odmówiono dostępu do pliku, Instalator Windows nie mógł usunąć tego pliku.
 • Tabela ServiceInstall nie respektowała bitu msidbServiceInstallErrorControlVital, jeśli modalne okna dialogowe były wyłączane przez przełącznik /qb- lub /qn.
 • Metoda OpenPackage ignorowała flagę Safe Session.
 • W definicji biblioteki typów dla interfejsu automatyzacji Instalatora Windows brakowało definicji tabeli msiUILevelSourceResOnly.
 • Pliki mające określone wersje nie mogły zostać zainstalowane, jeśli były określone pliki towarzyszące ze składnikami uruchamianymi ze źródła.
 • W oknie dialogowym błędu używanym przez okno dialogowe informacji o kliencie był używany niewłaściwy wskaźnik.
 • Naciśnięcie spacji lub klawisza ENTER włączało ukryty przycisk Anuluj.
 • Instalator Windows nie pozwalał użytkownikom bez uprawnień administratora generować skryptów anonsów, jeśli DisableMSI=1.
 • W komunikatach o błędach zabezpieczeń wyświetlany był tylko przycisk OK, kiedy użytkownik był monitowany o kliknięcie przycisku Ponów próbę lub Anuluj.
 • Usunięcie programów powodowało utratę zmiennych środowiskowych.
 • Interfejs API Instalatora Windows podający ścieżki do składników zwracał niewłaściwe ścieżki, jeśli był instalowany ze składnikiem uruchamianym ze źródła i jeśli identyfikator dysku nośnika tego składnika był większy od 99.
 • Instalator Windows nie mógł usunąć plików, jeśli konta administratora i systemu miały do niego uprawnienia tylko do odczytu.
 • Okno dialogowe FilesInUse mogło wyświetlać niepoprawne tytuły okien, jeśli zawierały one odwołania [propertyname].
Właściwości

Identyfikator artykułu: 884016 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia