Jak utworzyć plik wsadowy i użyć go do przeprowadzenia instalacji dyskretnej wielu aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób wykorzystania pliku wsadowego do przeprowadzenia instalacji dyskretnej wielu aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla programów pakietu Microsoft Office na komputerze użytkownika przy minimalnej liczbie ponownych uruchomień komputera.

WPROWADZENIE

Administratorzy mogą uznać za konieczne zainstalowanie wszystkich wymaganych aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ w jednym procesie wsadowym. Niektóre aktualizacje zabezpieczeń interfejsu GDI+, przeznaczone do programu Microsoft Internet Explorer 6.0 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1), systemu Microsoft Windows XP, pakietu Microsoft Office XP, programu Microsoft Visio 2002, pakietu Microsoft Office 2003 oraz innych produktów firmy Microsoft, są projektowane i pakowane w celu uzyskania różnych właściwości instalacyjnych, dlatego można utworzyć i wykorzystać plik wsadowy do stosowania wielu aktualizacji jednocześnie w celu zwiększenia efektywności instalowania wielu aktualizacji.

W tym artykule udostępniono dwa przykładowe pliki wsadowe, które można łatwo zmodyfikować przy użyciu poprawnych informacji dotyczących ścieżek w celu instalowania wielu aktualizacji zabezpieczeń bez interwencji użytkownika i bez konieczności ponownego uruchamiania komputera. Omówiono tu tylko przykładowe pliki wsadowe, które nie uwzględniają wszystkich możliwych kombinacji aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ instalowanych przez administratora w ramach jednego procesu wsadowego. W każdym środowisku firmowym są wymagane określone pliki wsadowe służące do aktualizacji produktów firmy Microsoft wdrożonych w różnych konfiguracjach komputerów biurowych. Konfiguracje oprogramowania uwzględnione w tym artykule dotyczą zestawu nowszych i starszych produktów, które obecnie mogą być wdrożone w firmie.

UWAGA: Plik wsadowy 1 służy do aktualizacji programu Internet Explorer 6.0 z dodatkiem SP1 na komputerach, na których jest uruchomiony system operacyjny Microsoft Windows 2000.

Ważne: Informacje zawarte w tym artykule są przeznaczone dla informatyków zaznajomionych z tworzeniem i używaniem plików wsadowych. Chociaż te informacje są prawidłowe i opisują jedną z metod zainstalowania wielu aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+, nie jest to zalecana metoda instalowania wielu aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+. Zaleca się użycie narzędzia MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool w celu przeskanowania komputerów w poszukiwaniu wymaganych aktualizacji zabezpieczeń MS04-028 i zastosowania brakujących aktualizacji z udziału w sieci lokalnej (LAN).

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące narzędzia MS04-024 Enterprise Update Scanning Tool, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
886988 Jak uzyskać narzędzie MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool i korzystać z niego w środowiskach bez programu Systems Management Server
885920 Jak uzyskać narzędzie MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool i korzystać z niego w środowiskach korzystających z programu Systems Management Server

Więcej informacji

Aby utworzyć plik wsadowy 1 lub plik wsadowy 2, wykonaj następujące kroki:
 1. Pobierz wymagane aktualizacje produktów firmy Microsoft zainstalowanych na danym komputerze.
 2. W przypadku każdej aktualizacji wyodrębnij pliki .msp związane z wykorzystaniem narzędzia ładowania początkowego OHotfix.
 3. Utwórz nowy folder o nazwie GDIPlus na partycji C:\.
 4. Skopiuj wszystkie wymagane pliki, łącznie z plikami .msp służącymi do instalowania wielu aktualizacji, do folderu GDIPlus utworzonego w kroku 3.


  UWAGA: Listę plików wymaganych w przypadku pliku wsadowego 1 zamieszczono w sekcji „Informacje dotyczące przykładowego pliku wsadowego 1 (GDIPlusWin2k.bat)”, a listę plików wymaganych w przypadku pliku wsadowego 2 zamieszczono w sekcji „Informacje dotyczące przykładowego pliku wsadowego 2 (GDIPlusWinXP.bat)”.
 5. Skopiuj trzy następujące pliki używane przez narzędzie ładowania początkowego OHotfix do folderu GDIPlus:
  • OHotfix.exe
  • OHotfix.ini
  • OHotfixr.dll
 6. Ręcznie zmodyfikuj plik OHotfix.ini, aby włączyć funkcję rejestrowania w trybie informacji pełnej oraz instalacji dyskretnej. Ustawienia pliku OHotfix.ini uwzględnione w pliku wsadowym omówiono w dalszej części tego artykułu.

  UWAGA: Pliki dzienników narzędzia OHotfix są przechowywane w następującej lokalizacji:
  c:\Documents and Settings\%Username%\Local Settings\Temp\OHotfix
 7. Utwórz plik wsadowy 1 lub plik wsadowy 2, kopiując i wklejając odpowiednią zawartość skryptów, zgodnie z opisanymi krokami.
 8. Potwierdź, że spełniono minimalne wymagania wszystkich zainstalowanych produktów firmy Microsoft.
 9. Uruchom plik wsadowy przy użyciu wiersza polecenia lub programu System Management Software (SMS).
 10. Korzystając z artykułów bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base wymienionych w sekcji „Materiały referencyjne”, potwierdź pomyślne zastosowanie wszystkich aktualizacji plików Gdiplus.dll i Mso.dll.
Uwagi
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalowania aktualizacji interfejsu GDI+ na komputerze z programem Microsoft Visio 2002 Service Release 1, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  831932 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Visio 2002: 12 października 2004
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalowania aktualizacji interfejsu GDI+ na komputerze z oryginalną wersją programu Microsoft Project 2002, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  831931 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Project 2002: 12 października 2004
W obu artykułach, 831932 i 831931, opisano procedurę ręcznego edytowania pliku OHotfix.ini w celu zainstalowania aktualizacji interfejsu GDI+ w wymienionych wersjach tych produktów.

Informacje dotyczące przykładowego pliku wsadowego 1 (GDIPlusWin2k.bat)

Następujący przykładowy plik wsadowy (GDIPlusWin2k.bat) jest przeznaczony dla komputerów, na których są uruchomione systemy Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 2(SP2), Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3) lub Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 (SP4).

UWAGA: W tym przykładzie przyjęto założenie, że zainstalowane są następujące produkty firmy Microsoft.

Następujące dodatki Service Pack dla pakietu Microsoft Office XP oraz programów Microsoft Project i Microsoft Visio muszą zostać zainstalowane zgodnie z minimalnymi wymaganiami, aby zapewnić pomyślne zastosowanie aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDIPlus. Należy zauważyć, że aktualizacje interfejsu GDIPlus uwzględniono w dodatku Service Pack 1 (SP1) dla pakietu Microsoft Office 2003, dodatku Service Pack 1 (SP1) dla programu Microsoft Office Project 2003 i dodatku Service Pack 1 (SP1) dla programu Microsoft Office Visio 2003.
 • Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla programu Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Dodatek Service Pack 3 (SP3) dla pakietu Microsoft Office XP
 • Dodatek Service Pack 2 (SP2) dla programu Microsoft Visio 2002
 • Program Microsoft Office Project 2003
Minimalne wymagania dotyczące pliku GDIPlusWin2k.bat są następujące:
 • System Windows 2000 z dodatkiem SP2, Windows 2000 z dodatkiem SP3 lub Windows 2000 z dodatkiem SP4
 • Instalator Microsoft Windows 2.0 lub nowszy
 • Pakiet Office XP z dodatkiem SP3
 • Program Visio 2002 z dodatkiem SP2
 • Program Project 2003
W kroku 4 powyższej procedury wymagane są następujące pliki, które należy skopiować do folderu GDIPlus:
 • Ie6.0sp1-kb833989-x86-enu.exe
 • Ohotfix.exe
 • Ohotfix.ini
 • Ohotfixr.dll
 • Sharedff.msp
 • Visio2002-kb831932-gdi-fullfile.msp
 • Visio2002-kb831932-mso-fullfile.msp
 • Project2003-kb831931-fullfile.msp

Treść pliku wsadowego 1

Plik GDIPlusWin2k.bat

Następujący skrypt należy skopiować do pliku o nazwie GDIPlusWin2k.bat:
Start /wait c:\GDIPlus\IE6.0sp1-KB833989-x86-ENU.exe /q:a /r:n
Start /wait c:\GDIPlus\OHotfix.exe
Exit


REM /q:a (tryb dyskretny administratora, w którym pasek postępu i okna dialogowe NIE są wyświetlane)
REM /r:n (bez ponownego uruchamiania komputera lokalnego)
REM Pełną listę dostępnych przełączników można znaleźć w artykule 833989.
REM Poniższe komentarze pełnią tylko funkcję informacyjną. Plik OHotfix.ini trzeba wyedytować ręcznie.
REM Ten plik wsadowy jest przeznaczony dla komputerów, na których uruchomiony jest system Windows 2000
REM z dodatkiem SP2, SP3 lub SP4 oraz program Internet Explorer 6.0 z dodatkiem SP1.
REM Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej aktualizacji zabezpieczeń, zobacz artykuł 833989 bazy wiedzy
REM Knowledge Base.

REM Pliki używane do instalacji wielu aktualizacji (.msp) będą uruchamiane w kolejności alfabetycznej przy użyciu
REM narzędzia OHotfix.exe.

REM Należy ręcznie zmienić ustawienia w poniższym pliku OHotfix.ini, jeżeli konieczne jest zainstalowanie aktualizacji
REM w trybie dyskretnym z rejestrowaniem informacji pełnej.
REM Pliki dzienników są zawsze tworzone w celu rejestrowania postępów operacji wykonywanych przez narzędzie
REM ohotfix.exe oraz Instalatora Windows.

REM Ustawienia instalacji dyskretnej w pliku OHotfix.ini
; Może zostać wyświetlone końcowe okno dialogowe z potwierdzeniem, że aktualizacja została zastosowana pomyślnie.
; Okno to jest wyświetlane tylko wtedy, gdy zmienna ShowSuccessDialog
; ma wartość 1, a zmienna OHotfixUILevel — wartość n.
; 1 = Wyświetlanie okna dialogowego z potwierdzeniem.
; 0 = Wyłączenie okna dialogowego z potwierdzeniem.
;
Rem ShowSuccessDialog=0

; v = Rejestrowanie wszystkich akcji/komunikatów narzędzia ohotfix.exe.
; n = Rejestrowanie tylko typowych akcji/komunikatów narzędzia ohotfix.exe.
;
REM OHotfixLogLevel=v

; v = Rejestrowanie wszystkich informacji Instalatora Windows, włącznie z informacją pełną (/L*v+).
; n = Rejestrowanie właściwości terminalu systemu Windows i komunikatów o stanie Instalatora Windows, ostrzeżeń
REM niekrytycznych, rozpoczynania akcji i komunikatów o błędach (/Lpiwae+).
;
REM MsiLogLevel=v

; Poziom interfejsu użytkownika można skonfigurować zarówno dla narzędzia ohotfix.exe, jak i dla usługi Instalator Windows.
; n = Wyświetlanie komunikatów narzędzia ohotfix.exe.
; q = Wyłączenie komunikatów narzędzia ohotfix.exe.
;
REM OHotfixUILevel=q

; n = Wyświetlanie podstawowego interfejsu użytkownika Instalatora Windows.
; q = Wyłączenie interfejsu użytkownika Instalatora Windows.
;
REM MsiUILevel=q

Informacje dotyczące przykładowego pliku wsadowego 2 (GDIPlusWinXP.bat)

Następujący przykładowy plik wsadowy (GDIPlusWinXP.bat) jest przeznaczony dla komputerów, na których uruchomiony jest system Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1).

UWAGA: W tym przykładzie przyjęto założenie, że zainstalowane są następujące produkty firmy Microsoft.

Uwzględnione na liście dodatki Service Pack dla pakietu Office XP oraz programów Project i Visio muszą zostać zainstalowane zgodnie z minimalnymi wymaganiami zapewniającymi pomyślne zastosowanie aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDIPlus. Należy zauważyć, że aktualizacje interfejsu GDIPlus uwzględniono w dodatku SP1 dla pakietu Microsoft Office 2003, dodatku SP1 dla programu Microsoft Office Project 2003 i dodatku SP1 dla programu Microsoft Office Visio 2003.
 • Pakiet Microsoft Office 2003 Professional
 • Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla programu Microsoft Project Standard 2002
 • Dodatek Service Pack 2 (SP2) dla programu Microsoft Visio Professional 2002
W kroku 4 powyższej procedury wymagane są następujące pliki, które należy skopiować do folderu GDIPlus:
 • Windowsxp-kb833987-x86-enu.exe
 • Ohotfix.exe
 • Ohotfix.ini
 • Ohotfixr.dll
 • Gdiplus-fullfile-glb.msp
 • Project2002-kb831931-fullfile.msp
 • Visio2002-kb831932-gdi-fullfile.msp
 • Visio2002-kb831932-mso-fullfile.msp

Treść pliku wsadowego 2

Plik GDIPlusWinXP.bat

Następujący skrypt należy skopiować do pliku o nazwie GDIPlusWinXP.bat:
Start /wait c:\GDIPlus\WindowXP-KB833987-x86-ENU.exe /quiet /norestart
Start /wait c:\GDIPlus\OHotfix.exe
Exit

REM Poniższe komentarze zawierają tylko informacje ogólne.
REM Ten plik wsadowy jest przeznaczony dla komputerów, na których uruchomiony jest system Windows XP z dodatkiem SP1.
REM Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej aktualizacji zabezpieczeń systemów Windows XP, zobacz artykuł 833987 bazy wiedzy Knowledge Base.

REM Pliki używane do instalacji wielu aktualizacji (.msp) będą uruchamiane w kolejności alfabetycznej przy użyciu narzędzia OHotfix.exe.

REM Ustawienia instalacji dyskretnej w pliku OHotfix.ini
; Może zostać wyświetlone końcowe okno dialogowe z potwierdzeniem, że aktualizacja została zastosowana pomyślnie.
; Okno to jest wyświetlane tylko wtedy, gdy zmienna ShowSuccessDialog ma wartość 1, a zmienna OHotfixUILevel — wartość n.
; 1 = Wyświetlanie okna dialogowego z potwierdzeniem.
; 0 = Wyłączenie okna dialogowego z potwierdzeniem.
;
REM ShowSuccessDialog=0

REM Plik OHotfix.ini jest skonfigurowany do instalacji aktualizacji w trybie dyskretnym z rejestrowaniem informacji pełnej.
REM Pliki dzienników są zawsze tworzone w celu rejestrowania postępów operacji wykonywanych przez narzędzie ohotfix.exe oraz Instalatora Windows.
; v = Rejestrowanie wszystkich akcji/komunikatów narzędzia ohotfix.exe.
; n = Rejestrowanie tylko typowych akcji/komunikatów narzędzia ohotfix.exe.
;
REM OHotfixLogLevel=v

; v = Rejestrowanie wszystkich informacji Instalatora Windows, łącznie z informacją pełną (/L*v+).
; n = Rejestrowanie właściwości terminalu systemu Windows i komunikatów o stanie Instalatora Windows, ostrzeżeń niekrytycznych,
; rozpoczynania akcji i komunikatów o błędach (/Lpiwae+).
;
REM MsiLogLevel=v

; Poziom interfejsu użytkownika można skonfigurować zarówno dla narzędzia ohotfix.exe, jak i dla usługi Instalator Windows.
; n = Wyświetlanie komunikatów narzędzia ohotfix.exe.
; q = Wyłączenie komunikatów narzędzia ohotfix.exe.
;
REM OHotfixUILevel=q

; n = Wyświetlanie podstawowego interfejsu użytkownika Instalatora Windows.
; q = Wyłączenie interfejsu użytkownika Instalatora Windows.
;
REM MsiUILevel=q

Materiały referencyjne

Następujące artykuły bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base zawierają dodatkowe informacje dotyczące minimalnych wymagań, zaktualizowanych wersji plików oraz przełączników wiersza polecenia, związanych z poszczególnymi produktami firmy Microsoft. Aktualizowane są na przykład następujące pliki: Gdiplus.dll (wersja 5.x), Gdiplus.dll (wersja 6.x), Mso.dll, Sxs.dll i Wsxs.dll.

System Microsoft Windows 2000 Professional, system Microsoft Windows NT 4.0 Professional i program Internet Explorer 6.0 z dodatkiem SP1:

833989 Przepełnienie buforu podczas przetwarzania plików JPEG (GDI+) może umożliwiać wykonanie kodu źródłowego w programie Internet Explorer z dodatkiem SP1

Program Microsoft Project 2002:
831931 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Project 2002: 12 października 2004

Program Microsoft Office Project 2003:
838344 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Project 2003: 14 września 2004

Systemy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows, Microsoft Windows 2000 Server i Microsoft Windows XP Professional:
833987 MS04-028: Przepełnienie buforu podczas przetwarzania pliku JPEG (GDI+) umożliwia wykonanie kodu

Pakiet Microsoft Office XP:
832332 Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office XP: 12 października 2004

Pakiet Microsoft Office 2003:
838905 Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2003: 14 września 2004

Program Microsoft Visio 2002:
831932 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Visio 2002: 12 października 2004

Program Microsoft Office Visio 2003:
838345 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Visio 2003: 14 września 2004
Właściwości

Identyfikator artykułu: 885885 — ostatni przegląd: 08.10.2008 — zmiana: 1

Opinia