Komunikat podczas uruchamiania witryny sieci Web w MMC dla Internet Information Services: „The process cannot access the file because it is being used by another process” (Proces nie może uzyskać dostępu do pliku - jest on używany przez inny proces).

Ważne Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Symptomy

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy witryny sieci Web w przystawce Internetowe usługi informacyjne firmy Microsoft (IIS) programu MMC (Microsoft Management Console), a następnie kliknięcie polecenia Uruchom nie powoduje otwarcia witryny sieci Web i pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces.
Ten problem występuje na komputerze z programem Internetowe usługi informacyjne firmy Microsoft 6.0. Ten problem występuje także na komputerach z programem Internetowe usługi informacyjne firmy Microsoft 7.0 i systemem Windows Vista.

Dodatkowo w dzienniku zdarzeń systemu mogą być zarejestrowane następujące dwa zdarzenia na komputerze z systemem Microsoft Windows Server 2003, na którym działa program IIS:Uwaga: Adres IP to adres IP komputera, na którym działa program IIS.

Przyczyna

Ten problem występuje zazwyczaj wtedy, gdy jest spełniony przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 • Inny proces używa portu 80 lub 443 na komputerze, na którym działa program IIS. Domyślnie program IIS używa portu 80 jako domyślnego portu TCP oraz portu 443 dla protokołu SSL (Secure Sockets Layer).
 • Podklucz rejestru ListenOnlyList nie jest poprawnie skonfigurowany na komputerze, na którym działa program IIS.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy użyć w wierszu polecenia narzędzia Netstat.exe, aby sprawdzić, czy inny proces używa portu 80 lub 443.

Jeśli port 80 nie jest używany, na komputerze, na którym działa program IIS, należy sprawdzić podklucz rejestru ListenOnlyList. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

Ostrzeżenie Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Edytora rejestru używa się na własną odpowiedzialność.
 1. Zaloguj się do komputera, na którym działa program IIS, używając konta z uprawnieniami administracyjnymi.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie.
  netstat -ano
  Uwaga Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzia Netstat.exe, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
  netstat /?
 4. Jeśli porty nie są używane, na komputerze, na którym działa program IIS, należy sprawdzić podklucz rejestru ListenOnlyList. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. W Edytorze rejestru zlokalizuj następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters\ListenOnlyList
 5. Upewnij się, że podklucz ListenOnlyList zawiera poprawne adresy IP. Jeśli podklucz ListenOnlyList zawiera niepoprawny adres IP, należy go usunąć lub zmienić wpisy podklucza ListenOnlyList, tak aby odzwierciedlały poprawny adres IP.

  Uwaga Jeśli podklucz ListenOnlyList nie występuje, domyślnie używany jest adres IP 0.0.0.0. Jeśli jednak podklucz ListenOnlyList jest obecny i jest wymieniony adres IP 0.0.0.0, żaden inny adres nie powinien być wymieniony. Jeśli są wymienione inne adresy IP, należy je usunąć.
 6. Przed zmodyfikowaniem podklucza rejestru ListenOnlyList należy zatrzymać usługę HTTP na komputerze, na którym działa program IIS. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
   net stop http
   Pojawi się następujący komunikat:
   Następujące usługi są zależne od usługi HTTP
   Zatrzymanie usługi HTTP spowoduje także zatrzymanie tych usług.   Usługa publikowania w sieci WWW

   HTTP SSL   Czy chcesz kontynuować tę operację? (T/N) [N]:
   Naciśnij T, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Uwaga W systemie Vista lista usług w tym komunikacie zawiera także następujące usługi:
   • Host urządzenia UPnP
   • Odnajdywanie SSDP
   • Bufor wydruku
   • Publikacja zasobów odnajdowania funkcji
 7. Aby usunąć niepoprawny adres IP w Edytorze rejestru, kliknij prawym przyciskiem myszy ciąg wartości zawierający ten adres IP, a następnie kliknij polecenie Usuń. Aby zmodyfikować wartość adresu IP, kliknij prawym przyciskiem myszy ciąg wartości zawierający ten adres, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 8. W oknie dialogowym Edytowanie ciągu w polu Dane wartości wpisz poprawny adres IP, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Zamknij program Edytor rejestru.
 10. Teraz należy uruchomić ponownie usługę HTTP na komputerze, na którym działa program IIS. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie.
   net start http
 11. Na komputerze, na którym działa program IIS, należy także ponownie uruchomić usługę HTTP SSL oraz usługę publikowania w sieci WWW. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż pozycję Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Usługi.
  2. W przystawce programu MMC Usługi kliknij prawym przyciskiem myszy następujące usługi, a następnie kliknij polecenie Uruchom:
   • Usługa publikowania w sieci WWW
   • HTTP SSL
  3. Zamknij przystawkę programu MMC Usługi.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 890015 — ostatni przegląd: 03.01.2008 — zmiana: 1

Opinia