Wiadomość, której rozmiar przekracza skonfigurowany limit rozmiaru jest wysyłana do serwera z programem Exchange Server 2003

Symptomy

Rozważmy następujący scenariusz. W programie Microsoft Office Outlook 2003 użytkownik wysyła wiadomość przekraczającą skonfigurowany limit rozmiaru na serwerze z programem Microsoft Exchange Server 2003. Mimo że rozmiar wiadomości przekracza skonfigurowany limit, wiadomość jest wysyłana do serwera Exchange, jeśli jest spełniony jeden z następujących warunków:
 • Program Outlook jest skonfigurowany do używania trybu buforowanego.
 • Program Outlook jest skonfigurowany do używania trybu offline.
 • Program Outlook jest skonfigurowany do używania pliku folderu osobistego (.pst) jako lokalizacji dostarczania.
Po odebraniu wiadomości, której rozmiar przekracza skonfigurowany limit rozmiaru, serwer Exchange generuje raport o niedostarczeniu (NDR) z dołączoną oryginalną wiadomością. Następnie program Outlook 2003 pobiera raport NDR.

Gdy rozmiar wiadomości wysłanej do serwera Exchange przekracza skonfigurowany limit rozmiaru, może wystąpić następujące zachowanie:
 • Na serwerze Exchange występują ogólne problemy z wydajnością.
 • Między programem Outlook 2003 i serwerem Exchange używana jest nadmierna przepustowość sieci.
 • Nadmiernie zwiększa się rozmiar dziennika transakcji na serwerze Exchange.
 • Na serwerze Exchange występuje nadmierny wzrost bazy danych.

Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu Exchange Server 2003. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
836993 Jak uzyskać najnowsze dodatki Service Pack dla programu Exchange Server 2003

Informacje o poprawce

Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować poprawkę 894795 na serwerze Exchange. Aby włączyć nowe zachowanie w programie Outlook 2003, należy zainstalować dodatek Service Pack 2 (SP2) dla pakietu Microsoft Office 2003 na komputerach klienckich z programem Outlook 2003.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
870924 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2003
Po zainstalowaniu dodatku Office 2003 SP2 na klientach programu Outlook użytkownicy programu Outlook spotkają się z następującym zachowaniem podczas wysyłania wiadomości. Należy zauważyć, że następujące zachowanie występuje wtedy, gdy program Outlook 2003 jest skonfigurowany do używania trybu buforowanego, trybu offline lub pliku .pst jako lokalizacji dostarczania:
 • Jeśli rozmiar skrzynki pocztowej użytkownika programu Outlook przekroczy skonfigurowany limit rozmiaru, wiadomość nie zostanie wysłana do serwera Exchange. Użytkownik programu Outlook odbierze następujący komunikat o błędzie:
  Task 'Microsoft Exchange Server – Sending' reported error (0x8004060C) : 'The message store has reached its maximum size. To reduce the amount of data in this message store, select some items that you no longer need, and permanently (SHIFT + DEL) delete them.' (Zadanie 'Microsoft Exchange Server — Wysyłanie' zgłosiło błąd (0x8004060C): 'Magazyn wiadomości osiągnął rozmiar maksymalny. Aby zredukować ilość danych w tym magazynie wiadomości, zaznacz niepotrzebne elementy i usuń je trwale, naciskając klawisze SHIFT + DEL).
  Ponadto użytkownik programu Outlook jest monitowany o użycie Kreatora oczyszczania skrzynki pocztowej.
 • Gdy rozmiar wiadomości przekracza skonfigurowany limit rozmiaru na serwerze Exchange, wiadomość nie zostanie wysłana do serwera Exchange. Ponadto użytkownik programu Outlook odbierze następujący komunikat o błędzie:
  Task 'Microsoft Exchange Server – Sending' reported error (0x80040610) : 'The message being sent exceeds the message size established for this user.' (Zadanie 'Microsoft Exchange Server — Wysyłanie' zgłosiło błąd (0x80040610): Rozmiar wysyłanej wiadomości przekracza dopuszczalny rozmiar przewidziany dla tego użytkownika).
Aby skonfigurować limity rozmiarów opisane w tym artykule, wykonaj następujące kroki:
 1. Użyj narzędzia Exchange System Manager do skonfigurowania limitów: Prohibit send at (KB) (Nie zezwalaj na wysyłanie większych niż [KB]), Prohibit send and receive at (KB) (Nie zezwalaj na wysyłanie i odbieranie większych niż [KB]) i Sending message size (Rozmiar wysyłanej wiadomości).
 2. Zaczekaj na wygaśnięcie buforów serwera Exchange opisanych w następującym artykule z bazy wiedzy Knowledge Base:
  327378 Limity rozmiarów skrzynek pocztowych programów Exchange 2000 i Exchange 2003 nie są wymuszane w uzasadnionym okresie; poprawka wymaga dodatku Exchange 2000 SP3 (j. ang.)
 3. Po wygaśnięciu buforów serwera Exchange należy ponownie uruchomić program Outlook, aby program rozpoznał nowe limity.
Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Ta poprawka wymaga dodatku Service Pack 1 (SP1) dla programu Microsoft Exchange Server 2003.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
836993 Jak uzyskać najnowsze dodatki Service Pack dla programu Exchange Server 2003

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku
---------------------------------------------------------
16-kwi-2005 01:20 6.5.7233.8 3 261 952 Mdbmsg.dll
01-kwi-2005 03:48 3 304 Redir.asp
16-kwi-2005 01:54 6.5.7233.8 5 167 104 Store.exe

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla programu Exchange Server 2003.

Więcej informacji

Serwery Exchange, w których zastosowano poprawkę 894795, udostępniają dwie nowe właściwości MAPI tylko do odczytu z informacjami o limicie rozmiaru. Tymi dwiema nowymi udostępnionymi właściwościami są: PR_PROHIBIT_SEND_QUOTA i PR_MAX_SUBMIT_MESSAGE_SIZE.
 • PR_PROHIBIT_SEND_QUOTA = 0x666e0003

  Maksymalna wielkość wysyłanych przez użytkownika wiadomości jest wyrażona w kilobajtach (KB).

  Wartość właściwości PR_PROHIBIT_SEND_QUOTA jest określana w następujący sposób:
  • Jeśli konto użytkownika jest skonfigurowane do używania niestandardowych limitów magazynowania, a żaden z limitów Prohibit send at (KB) (Nie zezwalaj na wysyłanie większych niż [KB]) i Prohibit send and receive at (KB) (Nie zezwalaj na wysyłanie i odbieranie większych niż [KB]) nie został skonfigurowany dla tego konta, zwracany jest błąd MAPI_E_NOT_FOUND podczas przeprowadzania kwerendy właściwości PR_PROHIBIT_SEND_QUOTA. Ponadto nie są sprawdzane limity rozmiarów skrzynki pocztowej.
  • Jeśli konto użytkownika jest skonfigurowane do używania niestandardowych limitów magazynowania i skonfigurowano dla tego konta jeden z limitów Prohibit send at (KB) (Nie zezwalaj na wysyłanie większych niż [KB]) lub Prohibit send and receive at (KB) (Nie zezwalaj na wysyłanie i odbieranie większych niż [KB]), używany jest limit zdefiniowany dla konta.
  • Jeśli konto użytkownika jest skonfigurowane do używania niestandardowych limitów magazynowania i skonfigurowano dla tego konta oba limity Prohibit send at (KB) (Nie zezwalaj na wysyłanie większych niż [KB]) i Prohibit send and receive at (KB) (Nie zezwalaj na wysyłanie i odbieranie większych niż [KB]), używany jest limit o mniejszej wartości.
  • Jeśli konto użytkownika jest skonfigurowane do używania domyślnych ustawień magazynów skrzynek pocztowych, a żaden z limitów Prohibit send at (KB) (Nie zezwalaj na wysyłanie większych niż [KB]) i Prohibit send and receive at (KB) (Nie zezwalaj na wysyłanie i odbieranie większych niż [KB]) nie został skonfigurowany dla magazynów skrzynek pocztowych, zwracany jest błąd MAPI_E_NOT_FOUND podczas przeprowadzania kwerendy właściwości PR_PROHIBIT_SEND_QUOTA. Ponadto nie są sprawdzane limity rozmiarów skrzynki pocztowej.
  • Jeśli konto użytkownika jest skonfigurowane do używania domyślnych ustawień magazynów skrzynek pocztowych i skonfigurowano dla tego konta jeden z limitów Prohibit send at (KB) (Nie zezwalaj na wysyłanie większych niż [KB]) lub Prohibit send and receive at (KB) (Nie zezwalaj na wysyłanie i odbieranie większych niż [KB]), używany jest limit zdefiniowany dla konta.
  • Jeśli konto użytkownika jest skonfigurowane do używania domyślnych ustawień magazynów skrzynek pocztowych i skonfigurowano dla tego konta oba limity Prohibit send at (KB) (Nie zezwalaj na wysyłanie większych niż [KB]) i Prohibit send and receive at (KB) (Nie zezwalaj na wysyłanie i odbieranie większych niż [KB]), używany jest limit o mniejszej wartości.
 • PR_MAX_SUBMIT_MESSAGE_SIZE = 0x666d0003

  Maksymalny rozmiar wysyłanej przez użytkownika wiadomości jest wyrażony w kilobajtach (KB).
  Wartość właściwości PR_MAX_SUBMIT_MESSAGE_SIZE jest określana w następujący sposób:
  • Jeśli limit Sending message size (Rozmiar wysyłanej wiadomości) jest zdefiniowany dla konta użytkownika, wartość ta jest używana.
  • Jeśli dla konta użytkownika nie zdefiniowano limitu, używany jest limit Sending message size (Rozmiar wysyłanej wiadomości) poziomu organizacji.
  • Jeśli limit Sending message size (Rozmiar wysyłanej wiadomości) poziomu organizacji ma ustawienie No limit (Brak limitu), zwracany jest błąd MAPI_E_NOT_FOUND podczas przeprowadzania kwerendy właściwości PR_MAX_SUBMIT_MESSAGE_SIZE. Ponadto nie są sprawdzane maksymalne rozmiary wiadomości.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

817903 Nowy schemat nadawania nazw pakietów poprawek oprogramowania Exchange Server (j. ang.)
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 894795 — ostatni przegląd: 11.09.2008 — zmiana: 1

Opinia