Usługa replikacji danych w wielu witrynach dla programu Exchange Server

WPROWADZENIE

Można używać technologii replikacji, aby zapewnić lepszą dostępność danych w programach Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft Exchange Server 2003 lub Microsoft Exchange 2000 Server. Rozwiązania replikacji programu Exchange Server są oferowane przez innych producentów oprogramowania oraz producentów sprzętowych urządzeń magazynujących. W tym artykule opisano zasady udzielania pomocy technicznej do programu Exchange, gdy ten program jest używany wraz z mechanizmem replikacji innej firmy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat najważniejszych wskazówek dotyczących implementowania replikacji danych w programie Exchange, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Informacje na temat replikacji danych, podane w tym artykule oraz w powyższej dokumentacji, dotyczą jedynie danych rzeczywistych. To oznacza, że ten artykuł dotyczy danych, do których program Exchange ma aktualnie dostęp.

Więcej informacji

Rodzaje mechanizmów replikacji

Każdy rodzaj mechanizmu replikacji można sklasyfikować w następujący sposób:
 • Mechanizm replikacji używa replikacji synchronicznej lub asynchronicznej.
 • Mechanizm replikacji używa replikacji opartej na hoście lub na magazynie.
Rodzaje mechanizmów replikacji są krótko omówione w następnych sekcjach, aby ułatwić zrozumienie ograniczeń zakresu pomocy dotyczącej tych mechanizmów replikacji.

Replikacja synchroniczna

W mechanizmie replikacji synchronicznej host otrzymuje odpowiedź o zakończeniu zapisu od systemu magazynowania jedynie wtedy, gdy zostanie ukończona operacja we/wy zarówno w lokalnej, jak i w zdalnej lokalizacji magazynowania.

Replikacja asynchroniczna

W mechanizmie replikacji asynchronicznej host otrzymuje odpowiedź o zakończeniu zapisu od systemu magazynowania wtedy, gdy operacja jest zatwierdzona na lokalnym urządzeniu magazynującym. W tym scenariuszu system magazynowania nie czeka na potwierdzenie ze zdalnego urządzenia magazynującego.

Replikacja oparta na hoście

Replikacja oparta na hoście na ogół używa sterownika filtru do zarządzania replikacją. Sterownik filtru to oprogramowanie oparte na hoście, które przerywa strumień we/wy, aby zarządzać operacją replikacji.

Replikacja oparta na magazynie

Replikacja oparta na magazynie nie działa na komputerze hosta. Ten rodzaj replikacji występuje na poziomie urządzenia magazynującego. Nosi on także nazwę replikacji na poziomie magazynowania.

Zasady dotyczące świadczenia pomocy w zależności od mechanizmu replikacji

Replikacja asynchroniczna

Wszelkie dane poddane replikacji asynchronicznej są objęte pomocą tylko przez producenta rozwiązania magazynowania. Gdy dane programu Exchange są replikowane przy użyciu replikacji asynchronicznej, producent mechanizmu replikacji musi świadczyć pomoc obejmującą dane programu Exchange w docelowej lokalizacji replikacji. Firma Microsoft nie składa żadnych zapewnień odnośnie do niezawodności bądź wydajności rozwiązania replikacji asynchronicznej w programie Exchange. Firma Microsoft stosuje następujące kryteria świadczenia pomocy odnośnie do problemów związanych z programem Exchange, które mogą wystąpić w środowisku, w którym jest używany mechanizm replikacji asynchronicznej:
 • Firma Microsoft pomaga rozwiązywać problemy związane z programem Exchange jedynie do punktu, w którym źródło problemu można w rozsądny sposób przypisać do niezgodności z mechanizmem replikacji.
 • Nie wymaga usunięcia funkcji replikacji asynchronicznej jako warunku wstępnego udzielenia pomocy. Może jednak wymagać usunięcia funkcji replikacji asynchronicznej zanim zaoferuje dodatkową pomoc, jeśli istnieją rozsądne przesłanki do takiego postępowania i gdy mniej kłopotliwe środki okażą się nieskuteczne.
 • Jeżeli ani firma Microsoft, ani producent mechanizmu replikacji nie będą w stanie rozwiązać problemu z magazynowaniem lub z replikacją, może być konieczne usunięcie mechanizmu replikacji asynchronicznej i przywrócenie środowiska objętego pełną pomocą, aby kontynuować próby rozwiązania problemu.

Replikacja synchroniczna oparta na magazynie

Istnieją następujące dwie kategorie mechanizmów replikacji synchronicznej opartej na magazynie:
 • Wdrożenia korzystające z rozwiązań klastrowych rozproszonych geograficznie
 • Wdrożenia niekorzystające z rozwiązań klastrowych rozproszonych geograficznie

  Uwaga Obejmuje to rozwiązania klastrowe, które nie są rozproszone geograficznie oraz autonomiczne serwery.
Do każdej kategorii stosowane są inne zasady udzielania pomocy technicznej.
Wdrożenia korzystające z rozwiązań klastrowych rozproszonych geograficznie
W tej kategorii replikacji synchronicznej opartej na magazynie węzły należące do konkretnego klastra znajdują się w różnych lokacjach. Serwery Exchange są zazwyczaj obsługiwane przez węzły w podstawowej lokacji. Mechanizm replikacji zapewnia replikację synchroniczną danych programu Exchange w zdalnych lokacjach. W scenariuszu, w którym problem występuje w podstawowej lokacji, wirtualne serwery programu Exchange, które ulegną awarii, są przełączane do pasywnych węzłów klastra w zdalnej lokacji. Wirtualny serwer Exchange w zdalnej lokacji jest przełączany do trybu online i korzysta ze zreplikowanych danych programu Exchange.

Aby program Exchange był objęty pomocą, gdy jest używany w powiązaniu z tego rodzaju mechanizmem replikacji, system magazynowania musi być wymieniony w witrynie sieci Web Microsoft Windows Server Catalog w dziale Geographically Dispersed Cluster Solution (Rozwiązanie klastrowe rozproszone geograficznie). Aby uzyskać więcej informacji, wykonaj następujące kroki:
 1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Kliknij kartę Hardware (Sprzęt).
 3. W sekcji Browse Hardware (Przeglądaj sprzęt) wskaż pozycję Cluster Solutions (Rozwiązanie klastrowe), a następnie kliknij pozycję Geographically Dispersed Cluster Solution.
Lista w witrynie sieci Web Microsoft Windows Hardware Quality Labs (WHQL) zawiera następujące rodzaje sprzętu:
 • Server computers (komputery serwerowe)
 • Fibre Channel (FC) switches (przełączniki światłowodowe)
 • Host Bus Adaptors (HBA) (karty magistrali hosta)
 • Storage devices (urządzenia magazynujące)
Witryna sieci Web WHQL nie musi określać metod ani konkretnej technologii używanej do wykonywania operacji replikacji danych. Dlatego należy się skontaktować z producentem mechanizmu replikacji, aby zweryfikować, że jest używana ta sama technologia replikacji, która została przetestowana w rozwiązaniu klastrowym rozproszonym geograficznie.

Firma Microsoft obejmuje pełną pomocą programy Exchange i dane związane z programem Exchange we wdrożeniach używających rozwiązania klastrowego rozproszonego geograficznie. Te wdrożenia mają kwalifikację WHQL i używają replikacji synchronicznej danych programu Exchange.Jednak producent mechanizmu replikacji musi zapewnić pomoc techniczną dotyczącą rozwiązania magazynowania, składnika replikacji oraz oprogramowania innych firm używanego w rozwiązaniu klastrowym rozproszonym geograficznie.Należy zwrócić uwagę, że istnieją rozwiązania klastrowe rozproszone geograficznie, używające konfiguracji MNS i replikacji asynchronicznej danych programu Exchange, a mające kwalifikację WHQL. Zasady świadczenia pomocy firmy Microsoft odnośnie do takich rozwiązań są takie same jak do rozwiązań replikacji asynchronicznej. Aby wyświetlić listę przetestowanych rozwiązań klastrowych, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Wdrożenia niekorzystające z rozwiązań klastrowych rozproszonych geograficznie
W tej sekcji omówiono wszystkie pozostałe replikacje synchroniczne oparte na magazynie, w których nie są stosowane rozwiązania klastrowe rozproszone geograficznie. Te mechanizmy replikacji są oparte na innych metodach dostępu do zreplikowanych danych programu Exchange w zdalnej lokacji, gdy wystąpi awaria w lokacji podstawowej. Mogą one na przykład korzystać z autonomicznego serwera wraz z replikacją oraz procesu Exchange Disaster Recovery (odzyskiwanie po awarii programu Exchange).

Pełną pomocą są objęte programy Exchange i dane związane z programem Exchange we wdrożeniach replikacji synchronicznej, w których nie jest używane rozwiązanie klastrowe rozproszone geograficznie. Jednak producent rozwiązania magazynowania musi świadczyć pomoc w tym zakresie.Dodatkowo producent mechanizmu replikacji musi świadczyć pomoc w zakresie mechanizmu replikacji.

Firma Microsoft zaleca, aby mechanizm replikacji używał tych samych sprzętowych urządzeń magazynujących, które są wymienione w witrynie sieci Web Microsoft Windows Server Catalog w dziale Geographically Dispersed Cluster Solution (Rozwiązanie klastrowe rozproszone geograficznie). Aby uzyskać więcej informacji, wykonaj następujące kroki:
 1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Kliknij kartę Hardware (Sprzęt).
 3. W sekcji Browse Hardware (Przeglądaj sprzęt) wskaż pozycję Cluster Solutions (Rozwiązanie klastrowe), a następnie kliknij pozycję Geographically Dispersed Cluster Solution (Rozwiązanie klastrowe rozproszone geograficznie).
Firma Microsoft zaleca także, aby używany był ten sam mechanizm replikacji, który jest używany w rozwiązaniu klastrowym rozproszonym geograficznie.

Replikacja synchroniczna oparta na hoście

Jeśli mechanizm replikacji synchronicznej opartej na hoście jest wymieniony na liście rozwiązań klastrowych rozproszonych geograficznie jako mający kwalifikację WHCL, takie rozwiązanie jest objęte pełną pomocą zgodnie z tymi samymi zasadami, które dotyczą rozwiązania klastrowego rozproszonego geograficznie.

Jeśli mechanizm replikacji synchronicznej opartej na hoście nie jest wymieniony na liście rozwiązań klastrowych rozproszonych geograficznie jako mający kwalifikację WHCL, takie rozwiązanie jest traktowane jako należące do kategorii oprogramowania innych firm. Firma Microsoft stosuje następujące kryteria świadczenia pomocy odnośnie do problemów związanych z programem Exchange, które mogą wystąpić w środowisku, w którym jest stosowane oprogramowanie replikacji synchronicznej oparte na hoście innej firmy:
 • Firma Microsoft pomaga rozwiązywać problemy związane z programem Exchange do punktu, w którym źródło problemu można w rozsądny sposób przypisać do niezgodności z mechanizmem replikacji innej firmy.
 • Nie wymaga usunięcia oprogramowania replikacji opartej na hoście jako warunku wstępnego udzielenia pomocy. Może jednak wymagać usunięcia oprogramowania replikacji opartej na hoście zanim zaoferowana zostanie dodatkowa pomoc, jeśli istnieją rozsądne przesłanki do takiego postępowania i gdy mniej kłopotliwe środki okażą się nieskuteczne.
 • Jeżeli ani firma Microsoft, ani producent mechanizmu replikacji nie będą w stanie rozwiązać konkretnego problemu z magazynowaniem lub z replikacją, może być konieczne usunięcie mechanizmu replikacji opartej na hoście i przywrócenie środowiska objętego pełną pomocą, aby kontynuować proces rozwiązywania problemu.
Aby skontaktować się z Pomocą techniczną firmy Microsoft (CSS), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać informacje o sposobie kontaktowania się z dostawcami sprzętu i oprogramowania, kliknij numer odpowiedniego artykułu z następującej listy w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
65416 Informacje o kontakcie z dostawcami sprzętu i oprogramowania, A-K

60781 Informacje o kontakcie z dostawcami sprzętu i oprogramowania, L-P

60782 Informacje o kontakcie z dostawcami sprzętu i oprogramowania, Q-Z
Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 895847 — ostatni przegląd: 04.01.2008 — zmiana: 1

Opinia