Magazyn bazy danych programu Exchange nie zawsze jest instalowany w programie Exchange Server 2003 lub Exchange 2000 Server i mogą być rejestrowane zdarzenia oznaczone identyfikatorami 9175, 486, 455, 413 i 5

BUG #: 36482 (Content Maintenance)Ten artykuł jest konsolidacją następujących dostępnych wcześniej artykułów: 294367, 810332, 819553, 895856 i 284205

Symptomy

Podczas próby zainstalowania bazy danych na serwerze, na którym jest uruchomiony program Microsoft Exchange 2000 Server lub Microsoft Exchange Server 2003, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Wystąpił wewnętrzny błąd przetwarzania. Spróbuj uruchomić ponownie Menedżera systemu Exchange lub usługę Microsoft Exchange Information Store albo obydwa.
Identyfikator: c1041724
Menedżer systemu Exchange
Ponadto następujące zdarzenia mogą zostać zarejestrowane w dzienniku aplikacji:

Przyczyna

 • Przyczyna 1
  Błąd 1811 jest odpowiednikiem błędu JET_errFileNotFound. Ten problem może występować w pliku dziennika programu Exchange, który nie jest zgodny z sygnaturą i wartością LGeneration. Zazwyczaj plik dziennika programu Exchange to plik E00.log. W przypadku niezgodności sygnatury pliku E00.log magazyn informacji może nie zostać zainstalowany, nawet jeżeli baza danych jest spójna. Aby rozwiązać ten problem, zobacz sekcję
  „Rozwiązanie 1”.
 • Przyczyna 2
  Ten problem może występować, jeżeli program antywirusowy umieszcza w kwarantannie lub usuwa bieżący plik dziennika programu Exchange. Aby rozwiązać ten problem, zobacz sekcję „Rozwiązanie 2”.
 • Przyczyna 3
  Ten błąd może występować, jeżeli polecenie eseutil /p zostało wykonane w odniesieniu do przetwarzanych baz danych, a pliki dziennika nie zostały usunięte. Aby rozwiązać ten problem, zobacz sekcję
  „Rozwiązanie 3”.
 • Przyczyna 4
  Ten problem może występować, jeżeli następujące polecenie zostanie wykonane z nieprawidłowym plikiem dziennika, jak w następującym przykładzie:
  eseutil /r nazwa pliku dziennika składająca się z 3 znaków
  Aby rozwiązać ten problem, zobacz sekcję
  „Rozwiązanie 4”.

Rozwiązanie

Rozwiązanie 1

Skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft (PSS). Aby uzyskać informacje o kontaktowaniu się z Pomocą techniczną firmy Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Rozwiązanie 2

 1. Zbadaj konfigurację programu antywirusowego.
  1. Upewnij się, że program antywirusowy nie jest skonfigurowany do skanowania katalogów programu Exchange Server.
  2. Domyślnie niektóre programy antywirusowe są skonfigurowane do skanowania dysków i katalogów co tydzień w trybie ręcznym lub automatycznym. To ustawienie może być przeoczone. Upewnij się, że katalogi programu Exchange Server zostały dodane do listy lokalizacji wykluczonych w programie antywirusowym.
   Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu konfigurowania programów antywirusowych do współpracy z programem Exchange, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   823166 Overview of Exchange Server 2003 and antivirus software

 2. Sprawdź pliki dzienników programu antywirusowego, aby zweryfikować, czy plik dziennika programu Exchange został poddany kwarantannie lub usunięty.
 3. Korzystając z jednej z następujących metod, odzyskaj plik dziennika programu Exchange.

  Metoda 1: Jeżeli plik dziennika programu Exchange został poddany kwarantannie

  Jeżeli plik dziennika programu Exchange został poddany kwarantannie, wykonaj następujące kroki:
  1. Odzyskaj dziennik programu Exchange i umieść go w folderze zawierającym produkcyjne pliki dzienników.
  2. Uruchom usługę Magazyn informacji programu Microsoft Exchange. Jeżeli nie zostanie wykryty brak innych plików dzienników, baza danych zostanie zainstalowana. W przypadku braku innych plików dzienników sprawdź, czy brakujące pliki dzienników znajdują się w folderze kwarantanny programu antywirusowego. Jeżeli pliki dzienników nie znajdują się w folderze kwarantanny, wykonaj kroki opisane w sekcji „Metoda 2: Jeżeli plik dziennika programu Exchange został usunięty”.

  Metoda 2: Jeżeli plik dziennika programu Exchange został usunięty

  Jeżeli plik dziennika programu Exchange został usunięty, należy przywrócić bazę danych Grupa magazynów z kopii zapasowej. Następnie należy odtworzyć pliki dzienników. Jeżeli nie można przywrócić bazy danych z kopii zapasowej, zobacz sekcję „Metoda 3: Jeżeli nie można przywrócić bazy danych z kopii zapasowej”. Aby przywrócić dostępną bazę danych, wykonaj następujące kroki:
  1. Przenieś wszystkie niespójne bazy danych do folderu kopii zapasowej.
  2. Jeżeli został utworzony nowy plik E00.log, przenieś nowy plik E00.log do folderu kopii zapasowej. Ponadto przenieś plik E00.chk do folderu kopii zapasowej.
  3. Skopiuj wszystkie istniejące pliki dzienników do folderu kopii zapasowej.

   Uwaga: Należy skopiować pliki dzienników. Nie wolno przenosić plików dzienników.
  4. Zmień nazwę ostatniego pliku E00*.log na E00.log.
  5. Przywróć bazę danych z kopii zapasowej. Następnie odtwórz pliki dzienników. Spowoduje to przywrócenie spójności bazy danych. Baza danych nie zawiera jednak pliku E00.log skopiowanego do folderu kopii zapasowej. Niektóre dane zostaną utracone, jednak uzyskaną bazę danych można zainstalować.
  6. Uruchom usługę Magazyn informacji programu Microsoft Exchange.

  Metoda 3: Jeżeli nie można przywrócić bazy danych z kopii zapasowej

  Jeżeli nie można przywrócić bazy danych z kopii zapasowej, należy uruchomić narzędzia do naprawy bazy danych w celu przywrócenia spójności bazy danych. Następnie należy wykonać kroki opisane w sekcji „Metoda 2: Jeżeli plik dziennika programu Exchange został usunięty”.

Rozwiązanie 3

Aby ustalić, czy wykonano polecenie eseutil /p, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie
  Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
  c:\program files\exchsrvr\bin\eseutil /mh "c:\program files\exchsrvr\mdbdata\nazwa pliku baza_danych.edb programu Exchange"
  Uwaga: W tym przykładzie przyjęto następujące założenia:
  • Pliki programu Exchange Server zostały zainstalowane w folderze c:\program files\exchsrvr.
  • Baza danych znajduje się w folderze c:\program files\exchsrvr\mdbdata.
 3. Odczytaj atrybut licznika napraw. Jeżeli atrybut licznika napraw ma wartość 0 (zero), oznacza to, że polecenie eseutil /p nie było wykonywane. Jeżeli atrybut licznika napraw ma wartość różną od 0, oznacza to, że polecenie eseutil /p było wykonywane w odniesieniu do bazy danych.
Jeżeli publiczne i prywatne bazy danych są spójne lub zostały prawidłowo zamknięte, można przenieść pliki dziennika transakcji do innego folderu. Aby ustalić, czy bazy danych są spójne lub zostały prawidłowo zamknięte, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie
  Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Aby zbadać prywatny magazyn informacji, wpisz następujące polecenie:
  c:\program files\exchsrvr\bin>eseutil /mh "dysk:\program files\exchsrvr\mdbdata\priv1.edb"
 3. Aby zbadać publiczny magazyn informacji, wpisz następujące polecenie:
  c:\program files\exchsrvr\bin>eseutil /mh "dysk:\program files\exchsrvr\mdbdata\pub1.edb"
  Uwaga: W tych przykładach przyjęto następujące założenia:
  • Pliki programu Exchange Server zostały zainstalowane w folderze c:\program files\exchsrvr.
  • Baza danych znajduje się w folderze c:\program files\exchsrvr\mdbdata.
 4. Sprawdź wyniki kontroli spójności. Jeżeli baza danych jest spójna (state = clean shutdown), wszystkie pliki dziennika zostały zapisane w magazynie informacji. Jeżeli baza danych nie jest spójna (state = dirty shutdown), być może nie jest uszkodzona. Być może pliki dzienników nie zostały jeszcze zapisane w bazie danych.
 5. Jeżeli wykazywany jest stan prawidłowego zamknięcia („clean shutdown”), przenieś wszystkie pliki dzienników z katalogów mdbdata do katalogu kopii zapasowych.
 6. Zainstaluj bazy danych.

Rozwiązanie 4

Użyj poprawnego przełącznika w celu pomyślnego wykonania polecenia. Nazwy plików dzienników to zazwyczaj e00, e01, e02 i e03. Na przykład nazwa pliku dziennika w następującym poleceniu jest poprawna:
eseutil /r e00
Uwaga: Jeżeli żadne z tych rozwiązań nie jest skuteczne, należy skontaktować się z Pomocą techniczną firmy Microsoft (PSS). Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z Pomocą techniczną firmy Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących odzyskiwania danych w programach Exchange Server 2003 i Exchange 2000 Server, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z dostawcami oprogramowania antywirusowego, kliknij odpowiedni numer artykułu na następującej liście w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
65416 Hardware and software vendor contact information, A-K

60781 Hardware and software vendor contact information, L-P

60782 Hardware and software vendor contact information, Q-Z
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polecenia Eseutil, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
170091 Location of the Eseutil utility

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
245822 Zalecenia dotyczące rozwiązywania problemów na komputerze z programem Exchange Server z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

244525 Jak uruchomić narzędzie Eseutil na komputerze bez programu Exchange Server

317014 XADM: Przełączniki wiersza polecenia Eseutil systemu Exchange 2000 Server

261947 How to determine if hard repair (Eseutil /p) has been run on a database

255224 You receive a "Usage Error: Invalid argument" if the storage group folder name in the path contains spaces when you run Eseutil in Exchange 2000 Server

Właściwości

Identyfikator artykułu: 896143 — ostatni przegląd: 03.12.2007 — zmiana: 1

Opinia