Proces Svchost.exe może być nieoczekiwanie kończony na komputerze z systemem Windows Server 2003

Symptomy

Na serwerze z systemem Microsoft Windows Server 2003 może wystąpić jeden lub kilka z następujących symptomów:
 • Wiele aplikacji i usług nie działa poprawnie, ponieważ proces Svchost.exe jest nieoczekiwanie zamykany. W dzienniku zdarzeń aplikacji są rejestrowane błędy podobne do następującego:

  Typ zdarzenia: Błąd
  Źródło zdarzenia: Błąd aplikacji
  Kategoria zdarzenia: (100)
  Identyfikator zdarzenia: 1000

  Typ zdarzenia: Informacje
  Źródło zdarzenia: Błąd aplikacji

  Kategoria zdarzenia: (100)
  Identyfikator zdarzenia: 1004
  Opis:
  Aplikacja powodująca błąd svchost.exe, wersja 5.2.3790.0, moduł powodujący błąd ntdll.dll, wersja 5.2.3790.0, adres błędu 0x0000694e.
  Słowa danych:
  0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat
  0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail
  0010: 75 72 65 20 20 73 76 63 ure svc
  0018: 68 6f 73 74 2e 65 78 65 host.exe

  0020: 20 35 2e 32 2e 33 37 39 5.2.379
  0028: 30 2e 30 20 69 6e 20 6e 0.0 in n
  0030: 74 64 6c 6c 2e 64 6c 6c tdll.dll
  0038: 20 35 2e 32 2e 33 37 39 5.2.379
  0040: 30 2e 30 20 61 74 20 6f 0.0 at o
  0048: 66 66 73 65 74 20 30 30 ffset 00
  0050: 30 30 36 39 34 65 00694e
  Uwaga Adresy pamięci są różne, a problem może dotyczyć również innych aplikacji.
 • W dzienniku zdarzeń systemowych jest rejestrowany następujący komunikat o błędzie:

  Typ zdarzenia: Błąd
  Źródło zdarzenia: Menedżer sterowania usługami
  Kategoria zdarzenia: Brak
  Identyfikator zdarzenia: 7023
  Opis:

  Usługa serwera zakończyła działanie; wystąpił następujący błąd:
  Odmowa dostępu.
  Uwaga Wersja tekstowa dziennika zdarzeń systemowych zawiera następujący komunikat o błędzie:
  Usługa serwera zakończyła działanie; wystąpił następujący błąd: %%5
 • Usługa serwera jest zatrzymywana i nie jest ponownie uruchamiana. W dzienniku zdarzeń systemowych jest rejestrowany następujący komunikat o błędzie:

  Typ zdarzenia: Informacje
  Źródło zdarzenia: Menedżer sterowania usługami
  Kategoria zdarzenia: Brak
  Identyfikator zdarzenia: 7036
  Opis:

  Usługa serwera została przełączona w stan zatrzymania.

  Typ zdarzenia: Błąd

  Źródło zdarzenia: Menedżer sterowania usługami
  Kategoria zdarzenia: Brak
  Identyfikator zdarzenia: 7023
  Opis:
  Usługa serwera zakończyła działanie; wystąpił następujący błąd:
  Serwer jest w użyciu i nie można go usunąć z pamięci.
  Uwaga Wersja tekstowa dziennika zdarzeń systemowych zawiera następujący komunikat o błędzie:
  Usługa serwera zakończyła działanie; wystąpił następujący błąd: %%1811
  Błąd 1811 jest mapowany jako błąd „ERROR_SERVER_HAS_OPEN_HANDLES”. Serwer jest w użyciu i nie można go usunąć z pamięci.

  Ponadto jest zatrzymywana Instrumentacja zarządzania Windows (WMI), a usługa serwera jest nieoczekiwanie zamykana. W dzienniku zdarzeń systemowych jest rejestrowany następujący komunikat o błędzie:
  Typ zdarzenia: Błąd
  Źródło zdarzenia: Menedżer sterowania usługami
  Kategoria zdarzenia: Brak

  Identyfikator zdarzenia: 7032
  Opis:
  Menedżer sterowania usługami próbował podjąć akcję korekcyjną (ponowne uruchomienie usługi) po nieoczekiwanym zakończeniu Instrumentacji zarządzania Windows, ale ta akcja nie powiodła się przy następującym błędzie:
  Jedno wystąpienie usługi już działa.
 • Nie można przełączyć w tryb online zasobów serwera plików klastra w węźle klastra systemu Windows. Ponadto serwer może zarejestrować następujący komunikat o błędzie w dzienniku zdarzeń systemowych:
  Typ zdarzenia: Błąd

  Źródło zdarzenia: ClusSvc
  Identyfikator zdarzenia: 1068
  Opis:
  Nie można uruchomić zasobów udziału plików klastra <Nazwa_zasobu> z powodu błędu 2114

  Typ zdarzenia: Błąd
  Źródło zdarzenia: ClusSvc

  Identyfikator zdarzenia: 1055
  Opis:
  Test stanu w zasobach udziału plików klastra <Nazwa_zasobu> nie powiódł się.

  Kod błędu: 2114.
 • Narzędzie Srvinfo.exe nie działa poprawnie. (Narzędzie to dołączono do zestawu Windows Server 2003 Resource Kit).
 • Podczas próby ręcznego uruchomienia usługi serwera za pomocą przystawki Zarządzanie komputerem lub przez wpisanie polecenia net start server w wierszu polecenia może się pojawić następujący komunikat o błędzie:

  Nie można uruchomić usługi serwera na komputerze lokalnym.
  Błąd 5: Odmowa dostępu.
  Uwagi
  • Takie zachowanie występuje nawet wtedy, gdy konto użytkownika jest członkiem lokalnej grupy Administratorzy, a usługa serwera jest skonfigurowana do uruchamiania przy użyciu lokalnych poświadczeń systemu.
  • Zazwyczaj ponowne uruchomienie tymczasowo rozwiązuje problem.

Przyczyna

Ten problem może się pojawić, gdy na komputerze jest mało wolnej pamięci. Gdy na komputerze jest mało dostępnej pamięci, w prywatnym stosie pliku dll może wystąpić uszkodzenie pamięci. Losowe uszkodzenia stosu mogą powodować awarie programów.


Na komputerze z włączoną specyfikacją rozszerzenia adresu fizycznego (PAE, Physical Addressing Extensions) może się pojawić uszkodzenie pamięci podczas uruchamiania programów intensywnie wykorzystujących pamięć. Specyfikacja PAE umożliwia obsługę ponad 4 gigabajtów (GB) pamięci zainstalowanej w komputerze.

Usługa serwera działa na komputerze z systemem Windows Server 2003 razem z innymi usługami w procesie Svchost.exe. Jeżeli ten proces zostanie nieoczekiwanie zakończony z powodu małej ilości dostępnej pamięci, nie będzie można go ponownie uruchomić.

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy wyłączyć specyfikację PAE. W pliku Boot.ini należy usunąć przełącznik /PAE lub dołączyć przełącznik /NOPAE.

Uwagi
 • Po usunięciu przełącznika /PAE z pliku Boot.ini komputer nie będzie mógł wykorzystać całej dostępnej pamięci, jeżeli jest wyposażony w ponad 4 GB pamięci RAM.
 • Niektóre serwery są wyposażone w funkcję „hot plug memory”, która włącza specyfikację PAE nawet wtedy, gdy przełącznik /PAE nie jest ustawiony w pliku Boot.ini.
Aby sprawdzić, czy przełącznik /PAE jest włączony na serwerze, sprawdź następujący podklucz rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

Nazwa klucza: PhysicalAddressExtension

Typ: DWORD

Wartość: 1
Uwaga Nawet jeśli ta wartość rejestru zostanie ustawiona na 0, po ponownym uruchomieniu może zostać automatycznie zresetowana do wartości 1, chyba że jest ustawiony przełącznik /NOPAE.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj jedną z następujących metod:
 • Przeprowadź aktualizację do systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1).
 • Zainstaluj poprawkę 895575.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  895575 A process that runs in the Physical Address Extension (PAE) kernel may experience memory corruption in Windows Server 2003

Uwaga Poprawka 895575 jest zalecana w przypadku klastrów serwera z systemem Windows Server 2003 oraz instalacji programu Microsoft SQL Server 2000. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
895092 Zalecane poprawki dla klastrów serwerów z systemem Windows 2003


Ponadto mogą być wymagane następujące poprawki — w zależności od roli komputera oraz od używanego oprogramowania:
 • Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  829994 Your Windows Server 2003 computer may experience an access violation in Svchost.exe when it becomes extremely low on resources

 • Jeżeli program hosta dostawcy Instrumentacji zarządzania Windows (WMI) (Wmiprvse.exe) ulegnie awarii na mocno obciążonym komputerze z systemem Windows Server 2003, zainstaluj poprawkę 835438.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  835438 Wmiprvse.exe crashes in low-memory conditions in Windows Server 2003

 • Jeżeli program lub usługa przestanie odpowiadać, usługa Raportowanie błędów systemu Windows nie może utworzyć pliku zrzutu w sytuacji, gdy komputer jest mocno obciążony lub gdy jest otwartych wiele wątków. W takim przypadku należy zainstalować poprawkę 837018.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  837018 Windows Error Reporting may not create a dump file in Windows Server 2003

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby szybko ustalić, czy specyfikacja PAE jest używana na komputerze, uruchom program Winver.exe. Jeżeli ten program zgłosi, że pamięć fizyczna ma rozmiar większy niż 4 GB, oznacza to, że specyfikacja PAE jest używana.

Aby uzyskać więcej informacji na temat specyfikacji PAE, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
283037 Large memory support is available in Windows Server 2003 and in Windows 2000Aby uzyskać więcej informacji na temat parametrów, których można używać w pliku Boot.ini, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
833721 Dostępne opcje przełączników dla plików Boot.ini systemów Windows XP i Windows Server 2003

Aby uzyskać więcej informacji na temat wersji poprawki, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824994 Opis zawartości pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i systemu Windows Server 2003

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Package Installer for Windows oraz for Windows Components (Update.exe), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Materiały referencyjne

840987 MS04-032: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Microsoft Windows

834628 Data is corrupted when PAE is enabled on a Windows Server 2003-based computer

283037 Large memory support is available in Windows Server 2003 and in Windows 2000

824994 Opis zawartości pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i systemu Windows Server 2003

890352 A program may stop responding, and event 50 and event 26 are logged, when the program tries to write data to a volume mount point on a Windows Server 2003-based computer

Właściwości

Identyfikator artykułu: 910666 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia