Błąd przy przejściu do trybu offline w kliencie Microsoft Dynamics CRM for Outlook: „Failed move data for entity <NazwaJednostki> during action saInsert, countRows=<LiczbaWierszy>. Contact your system administrator for assistance”

Symptomy

Podczas próby przełączenia do trybu offline w przeznaczonym dla komputerów przenośnych kliencie Microsoft Dynamics CRM 3.0 dla programu Outlook może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Failed move data for entity NazwaJednostki during action saInsert, countRows=LiczbaWierszy. Skontaktuj się z administratorem systemu w celu uzyskania pomocy.)
Uwaga: W tym komunikacie NazwaJednostki jest symbolem zastępczym nazwy rzeczywistej jednostki, a LiczbaWierszy jest symbolem zastępczym rzeczywistej liczby wierszy.

W dzienniku zdarzeń rejestrowany jest komunikat o błędzie podobny do następującego:


Typ zdarzenia: Błąd

Źródło zdarzenia: MSCRMOfflineSync

Kategoria zdarzenia: Brak

Identyfikator zdarzenia: 6000

Opis: An error occurred during Offline Synchronization. Try going offline again, or restart Microsoft Outlook. GetBCPFile() failed during action Insert for entity <Case>, batchRows=0 with exception System.Net.WebException: The remote server returned an error: (401) Unauthorized. ---> System.ComponentModel.Win32Exception: The logon attempt failed at System.Net.NTAuthentication.GetOutgoingBlob(Byte[] incomingBlob, Boolean& handshakeComplete) at System.Net.NTAuthentication.GetOutgoingBlob(String incomingBlob, Boolean& handshakeComplete) at System.Net.NegotiateClient.DoAuthenticate(String challenge, WebRequest webRequest, ICredentials credentials, Boolean preAuthenticate) at System.Net.NegotiateClient.DoAuthenticate(String challenge, WebRequest webRequest, ICredentials credentials, Boolean preAuthenticate) at System.Net.NegotiateClient.Authenticate(String challenge, WebRequest webRequest, ICredentials credentials) at System.Net.AuthenticationManager.Authenticate(String challenge, WebRequest request, ICredentials credentials) at System.Net.AuthenticationState.AttemptAuthenticate(HttpWebRequest httpWebRequest, ICredentials authInfo) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.HttpWebRequest.CheckFinalStatus() at System.Net.HttpWebRequest.EndGetResponse(IAsyncResult asyncResult) at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.BcpTransferDataProvider.GetBCPFile(String entityName, Action action, Int32 batchSize).


Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Centrum pomocy i obsługi technicznej w witrynie http://support.microsoft.com.
W dzienniku zdarzeń rejestrowany jest komunikat ostrzegawczy podobny do następującego:

Typ zdarzenia: Ostrzeżenie

Źródło zdarzenia: MSCRMOfflineSync

Kategoria zdarzenia: Brak

Event ID: 6001

Opis: An unexpected result was returned during Offline Synchronization. #temp<PodstawaJednostki> count inserts 54!=27 requested count inserts.


Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Centrum pomocy i obsługi technicznej w witrynie http://support.microsoft.com.
Uwaga: W tym komunikacie PodstawaJednostki jest symbolem zastępczym rzeczywistej nazwy tabeli związanej z daną jednostką.

Przyczyna

Ten problem występuje wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z następujących warunków:
 • Przeznaczony dla komputerów przenośnych klient Microsoft CRM dla programu Outlook nie ma uprawnień umożliwiających dostęp do folderu BCP.
 • Wersja programu Microsoft XML (MSXML) na komputerze przenośnym z klientem Microsoft CRM dla programu Outlook jest niepoprawna.
 • Filtry danych offline na komputerze przenośnym z klientem Microsoft CRM dla programu Outlook są niepoprawne.
 • Instalacja serwera programu Microsoft CRM jest uszkodzona.
 • Konto użytkownika używane do uruchomienia puli aplikacji w witrynie sieci Web programu Microsoft CRM nie może uzyskać dostępu do folderu danych offline na serwerze programu Microsoft CRM.
 • Bazy danych programu Microsoft SQL Server zostały przeniesione na nowy serwer. Systemowe źródło danych DSN ODBC Microsoft CRM na serwerze Microsoft CRM nadal wskazuje poprzedni serwer z programem SQL Server.
 • Komputer, na którym działa serwer SQL i który zawiera bazy danych MSCRM, wysyła więcej rekordów niż typowa baza danych offline.
 • Przełącznik /3GB został dodany do pliku Boot.ini na serwerze programu Microsoft CRM. Ten problem sprawia, że podczas próby wykonania procesu BCP na serwerze kończy się dostępna pamięć.
 • Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla składników Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 nie jest zainstalowany.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy skorzystać z jednej lub kilku z następujących metod.

Metoda 1

Udzielenie uprawnień dotyczących folderu BCP użytkownikowi korzystającemu z przeznaczonego dla komputerów przenośnych klienta Microsoft CRM dla programu Outlook. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Zaloguj się na komputerze przenośnym z klientem Microsoft CRM dla programu Outlook, a następnie zlokalizuj folder BCP. Folder BCP zazwyczaj znajduje się w następującej ścieżce na komputerze klienckim:

  C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Dane Aplikacji\Microsoft\MSCRM\BCP


  Uwagi:
  • Na komputerze z systemem Windows Vista folder BCP jest zlokalizowany w następującej ścieżce:
   C:\Users\NazwaUżytkownika\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\BCP
  • W tym kroku NazwaUżytkownika jest symbolem zastępczym rzeczywistej nazwy użytkownika.
 2. Zlokalizuj ten folder, a następnie kliknij go prawym przyciskiem myszy. Następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 4. Na liście Nazwy grupy lub użytkownika zaznacz użytkownika korzystającego z przeznaczonego dla komputerów przenośnych klienta Microsoft CRM dla programu Outlook.
 5. Upewnij się, że na liście Uprawnienia dla NazwaUżytkownika pole wyboru Zezwalaj w wierszu Pełna kontrola jest zaznaczone. Następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: W tym kroku NazwaUżytkownika jest symbolem zastępczym rzeczywistej nazwy użytkownika.

Metoda 2

Upewnienie się, że numer wersji pliku Msxml4.dll na komputerze klienckim nie jest niższy niż 4.20.9828. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Zlokalizuj folder system32. Ten folder zazwyczaj znajduje się w następującej ścieżce:

  C:\WINDOWS\system32\
 2. Zlokalizuj plik Msxml4.dll i kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Kliknij kartę Wersja.
 3. Zweryfikuj, że wartość w polu Wersja pliku nie jest niższa niż 4.20.9828. Jeżeli wersja jest starsza, przejdź do kroku 4.
 4. Jeżeli wersja pliku Msxml4.dll jest starsza niż 4.20.9828, konieczna jest aktualizacja pliku. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskania zaktualizowanego pliku, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

  http://support.microsoft.com/default.aspx?ln=PLkb/887606/pl-pl

  Uwagi
  • Plik Msxml4.dll można również skopiować z dysku CD instalacji klienckiej. Plik Msxml4sp2-kb887606-x86-enu.exe zazwyczaj znajduje się w następującej ścieżce:

   \Client\MSXML\KB887606\
  • W przypadku tej poprawki ponowne uruchamianie komputera nie jest wymagane.

Metoda 3

Usunięcie wszystkich filtrów danych offline, a następnie dodanie i zsynchronizowanie tych filtrów kolejno na komputerze klienckim.
Aby usunąć filtry danych offline, wykonaj następujące kroki:

 1. Na komputerze przenośnym z klientem Microsoft CRM dla programu Outlook kliknij polecenie Local Data (Dane lokalne) w menu CRM.
 2. W oknie dialogowym Local Data (Dane lokalne) zaznacz wszystkie filtry, kliknij opcję Deactivate (Dezaktywuj), a następnie kliknij przycisk OK.
Aby dodać i zsynchronizować filtry, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu CRM kliknij polecenie Local Data (Dane lokalne).
 2. Kliknij kartę Inactive Data Groups (Nieaktywne grupy danych).
 3. Zaznacz jeden z filtrów. Następnie kliknij opcję Activate (Uaktywnij).
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij przycisk Go Offline (Przełącz do trybu offline), aby rozpocząć proces synchronizacji. Następnie kliknij przycisk Go Online (Przełącz do trybu online), aby zakończyć proces synchronizacji.
 6. Powtórz kroki od 3 do 5 dla każdego dezaktywowanego filtru.

Metoda 4

Uruchomienie procesu naprawczego na serwerze programu Microsoft CRM. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Zaloguj się do serwera programu Microsoft CRM. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij polecenie Dodaj lub usuń programy.
 2. Kliknij pozycję Microsoft CRM Server. Następnie kliknij przycisk Zmień/Usuń.
 3. Kliknij opcję Repair (Napraw). Następnie kliknij przycisk Next (Dalej), aby uruchomić kreatora instalacji serwera programu Microsoft CRM 3.0.

Metoda 5

Upewnienie się, że konto użytkownika używane do uruchomienia puli aplikacji w witrynie sieci Web programu Microsoft CRM może uzyskać dostęp do folderu danych offline (OfflineData). W tym folderze są przechowywane pliki danych procesu kopiowania masowego (BCP, Bulk Copy Process), które klient otrzymuje od serwera, na którym jest uruchomiony program Microsoft SQL Server. Aby upewnić się, że można uzyskać dostęp do folderu OfflineData, wykonaj następujące kroki:
 1. Ustal, które konto jest używane do uruchomienia puli aplikacji. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Zaloguj się do programu Microsoft CRM Server.
  2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS).
  3. Rozwiń węzeł nazwy komputera lokalnego, rozwiń węzeł Pule aplikacji, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję CRMAppPool, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  4. Kliknij kartę Tożsamość.
  5. Zweryfikuj uprawnienia zgodnie z następującymi zaleceniami:

   Jeżeli opcja Predefined (Wstępnie zdefiniowane) jest zaznaczona, zarówno konto NetworkService, jak i konto LocalSystem są reprezentowane przez konto NazwaDomeny\NazwaKomputera$. Jeżeli konieczna jest weryfikacja uprawnień dla konta NetworkService lub LocalSystem, należy również zweryfikować uprawnienia dla konta NazwaDomeny\NazwaKomputera$.

   Jeżeli zaznaczona jest opcja Configurable (Konfigurowalne), należy również zweryfikować uprawnienia dla określonego konta użytkownika.

   Uwaga: Jeżeli opcja Predefined (Wstępnie zdefiniowane) jest zaznaczona, należy użyć konta użytkownika NazwaDomeny\NazwaKomputera$ w kroku 5. Jeżeli zaznaczona jest opcja Configurable (Konfigurowalne), należy użyć określonego konta użytkownika w kroku 5.
 2. Na serwerze programu Microsoft CRM zlokalizuj następujący folder:

  dysk:\Program Files\Microsoft CRM\Server\OfflineData\

  Uwaga: W tym kroku dysk jest symbolem zastępczym rzeczywistego dysku, na którym jest zainstalowany program Microsoft CRM.
 3. Kliknij ten folder prawym przyciskiem myszy. Następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 5. Na liście Nazwy grupy lub użytkownika zaznacz użytkownika zidentyfikowanego w kroku 1.
 6. Upewnij się, że na liście Uprawnienia dla NazwaUżytkownika pole wyboru Zezwalaj w wierszu Pełna kontrola jest zaznaczone. Następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: W tym kroku NazwaUżytkownika jest symbolem zastępczym rzeczywistej nazwy użytkownika.

Metoda 6

Zmodyfikowanie systemowego źródła danych DSN ODBC Microsoft CRM na serwerze Microsoft CRM, tak aby wskazywało nowy serwer z programem SQL Server. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Źródła danych (ODBC).
 2. W oknie dialogowym Administrator źródeł danych ODBC kliknij kartę Systemowe DSN, kliknij pozycję Microsoft CRM na liście systemowych źródeł danych, a następnie kliknij przycisk Konfiguruj.
 3. W pierwszym oknie konfiguracji DSN programu Microsoft SQL Server zlokalizuj listę Serwer zawierającą nazwy komputerów z programem SQL Server. Kliknij serwer, z którym chcesz się połączyć.
 4. Kliknij trzy razy przycisk Dalej, aby skonfigurować źródło danych.
 5. Kliknij przycisk Zakończ.
 6. W oknie ustawień ODBC programu Microsoft SQL Server kliknij przycisk Testuj źródło danych, aby sprawdzić poprawność połączenia z serwerem.
 7. Kliknij przycisk OK dwa razy, aby ukończyć konfigurację.
 8. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Administrator źródeł danych ODBC.

Metoda 7

 1. Zamknij program Microsoft Dynamics CRM 3.0.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość DWORD OfflineRowsBatchSize, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 5. W polu Dane wartości wpisz wartość mniejszą niż wartość bieżąca, na przykład 10 lub 1. Następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Domyślnie dla wartości DWORD OfflineRowsBatchSize ustawiana jest wartość 100000.
 6. Zamknij Edytor rejestru.

Metoda 8

Usuń przełącznik /3GB z pliku Boot.ini na serwerze programu Microsoft CRM. Aby zmiana została wprowadzona, po usunięciu przełącznika należy ponownie uruchomić komputer.

Metoda 9

Zainstaluj dodatek Service Pack 1 dla składników MDAC 2.8. Aby zainstalować ten dodatek, odwiedź następująca witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Więcej informacji

Jeżeli nadal pojawia się problem opisany w sekcji „Symptomy”, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
918108 Error message when you try to go offline on a laptop client computer that is running Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Failed move data for entity"

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu przenoszenia baz danych programu CRM 3.0 SQL Server z jednego serwera na inny, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

917948 Jak przenieść bazy danych serwera SQL programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 na inny serwer znajdujący się w tej samej domenie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 916165 — ostatni przegląd: 16.05.2011 — zmiana: 1

Opinia