Błąd podczas otwierania Pomocy w programach systemu Windows: „Nieuwzględniona funkcja” lub „Pomoc nie jest obsługiwana”

Dotyczy: Windows Server 2012 R2 DatacenterWindows Server 2012 R2 EssentialsWindows Server 2012 R2 Foundation

Program Pomoc systemu Windows nie jest obsługiwany w systemach Windows 10, Windows Server 2012 i nowszych wersjach systemu Windows Server. Program Pomoc systemu Windows jest dostępny tylko dla systemów Windows Vista, 7, 8 i 8.1.Microsoft zdecydowanie zaleca, aby programiści zaprzestali używania aplikacji Pomoc systemu Windows. Zachęcamy producentów oprogramowania udostępniających klientom programy działające z wykorzystaniem plików hlp do przeniesienia informacji o pomocy do plików innego formatu, takiego jak CHM, HTML czy XML. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł MSDN, którego wersji pomocy potrzebuję? Gdy firma Microsoft opracowuje przyszłe technologie pomocy, zachęcamy, aby autorzy mogli nadal korzystać z pomocy HTML 1,4. Program Pomoc HTML 1.4 jest dołączony do systemu Windows począwszy od wersji Windows 7.

Symptomy


Podczas próby otwarcia Pomocy w programach systemu Windows może pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędzie:
Pomoc tego programu została utworzona w formacie Pomocy systemu Windows, który był używany w poprzednich wersjach systemu Windows i nie jest już obsługiwany w systemie Windows Vista.
Pomoc tego programu została utworzona w formacie Pomocy systemu Windows, który zależy od funkcji nieuwzględnionej w tej wersji systemu Windows. Istnieje jednakże możliwość pobrania programu umożliwiającego przeglądanie Pomocy utworzonej w formacie Pomocy systemu Windows.
Pomoc dla tego programu została utworzona w formacie pomocy systemu Windows, która jest zależna od funkcji, która nie jest dostępna w tej wersji systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę Pomoc i obsługa techniczna firmy Microsoft w sieci Web.

Rozwiązanie


Aby wyświetlić w systemie Windows 32-bitowe pliki Pomocy z rozszerzeniem hlp, należy pobrać z Centrum pobierania firmy Microsoft i zainstalować program WinHlp32.exe.Ważne uwagi dotyczące pobierania tego programu
 • Łącza należy otworzyć w programie Internet Explorer.
 • Jeśli podczas otwierania strony pobierania wyświetlany jest komunikat „Wymagana weryfikacja”, kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
 • Po wyświetleniu monitu o pobranie pliku wybierz nazwę pliku, która zawiera „x64” w przypadku 64-bitowych wersji systemu Windows lub „x86” w przypadku wersji 32-bitowych. Przy podejmowaniu wyboru posłuż się następującymi informacjami automatycznego wykrywania.
   
 • Program Pomoc systemu Windows nie jest obsługiwany w systemie Windows Server 2012 i nowszych wersjach systemu Windows Server.
Jeśli napotkasz na problemy podczas instalacji programu WinHlp32.exe lub używania Pomocy, przejdź do sekcji „Więcej informacji”.

Więcej informacji dla użytkowników zaawansowanych


Ten problem występuje, gdy Pomoc systemu Windows wyświetla zawartość przy użyciu wcześniejszej wersji programu Pomoc systemu Windows (WinHlp32.exe).

Znane problemy, które mogą wystąpić podczas instalowania pliku WinHlp32. exe

Błąd 80070422 usługi Windows Update

Ręczne rozwiązanie problemu

Jeśli podczas pobierania aktualizacji WinHlp32. exe zostanie wyświetlony błąd 80070422 w usłudze Windows Update, być może trzeba zmienić ustawienia usługi Windows Update, a następnie ponownie uruchomić usługę. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start i w polu tekstowym Rozpocznij wyszukiwanie lub Wyszukaj programy i pliki wpisz ciąg Usługi.
 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Usługi na liście Programy. Jeżeli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Windows Update, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Upewnij się, że na karcie Ogólne obok pozycji Typ uruchomienia jest zaznaczona opcja Automatyczny.
 5. Obok pozycji Stan usługi sprawdź, czy usługa jest uruchomiona. Jeżeli nie jest uruchomiona, kliknij przycisk Uruchom. Jeżeli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację.
 6. Kliknij przycisk OK.

Znane problemy, które mogą występować po zainstalowaniu WinHlp32. exe

Następująca lista przedstawia znane ubytki funkcjonalności w porównaniu z poprzednimi wersjami programu WinHlp32.exe. Przedstawione poniżej znane problemy dotyczą tylko wersji programu WinHlp32.exe omawianej w tym artykule.

 • Makra są wyłączone Domyślnie w Pomocy systemu Windows są wyłączone następujące makra:
  • ExecFile
  • RegisterRoutine
  • ShellExecute
  • ShortCut
  • Generate
  • Test
  • ExecProgram
  Pozostałe makra z plików hlp działają tak, jak w poprzednich wydaniach. Dlatego w przypadku otwarcia pliku hlp zależnego od tych makr po zainstalowaniu programu Pomoc systemu Windows w systemie Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 R2 niektóre funkcje danego pliku mogą nie działać poprawnie. Może pojawić się wtedy następujący komunikat o błędzie:
  Wystąpił problem przy uruchomieniu makra. (1037)
  Jeśli te makra są potrzebne, można je włączyć przy użyciu obejść w zasadach grupy lub rejestrze, opisanych w sekcji „Wpisy rejestru i zasady grupy dla administratorów sieci”.
 • Nie można uzyskać dostępu do plików hlp przechowywanych w witrynach intranetowych Domyślnie za pomocą programu WinHlp32.exe nie można uzyskać dostępu do plików hlp przechowywanych w witrynach intranetowych. W razie próby otwarcia pliku zdalnego pojawia się następujący komunikat o błędzie:
  Nie można wyświetlić tego pliku Pomocy. Spróbuj otworzyć ponownie plik pomocy, a jeśli to nie pomoże, skopiuj go na inny dysk i ponów próbę.
  Jeśli jest potrzebny dostęp do plików hlp przechowywanych w witrynach intranetowych, można je odblokować przy użyciu obejść w zasadach grupy lub rejestrze, opisanych w sekcji „Wpisy rejestru i zasady grupy dla administratorów sieci”.
 • Nieinterakcyjny dostęp użytkowników został zablokowany Zablokowano dostęp do plików hlp przez użytkowników nieinterakcyjnych, takich jak procesy systemowe. Ten błąd nie powoduje wyświetlenia komunikatu o błędzie.
 • Funkcja przeciągania i upuszczania została wyłączona Obsługa funkcji przeciągania i opuszczania w aplikacjach została wyłączona. Ten błąd nie powoduje wyświetlenia komunikatu o błędzie.
 • Zależności w plikach „Jak korzystać z Pomocy” Pliki Pomocy o tytule „Jak korzystać z Pomocy” zostały usunięte z systemów Windows Vista i Windows Server 2008. Usunięte zostały następujące pliki:
  • Windows.hlp
  • Winhlp32.hlp
  • Winhlp32.cnt
  • Winhelp.cnt
  • Nocntnt.cnt
  Uwagi
  • Te pliki nie są dołączone do systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2.
  • W przypadku próby otwarcia przez użytkownika plików hlp zależnych od wymienionych plików może zostać zwrócony błąd.

Jak rozwiązywać problemy ze zgodnością związane z programem WinHlp32. exe

Do otwierania 32-bitowych plików pomocy można użyć programu WinHlp32.exe. Ta wersja zawiera ustawienia zasad grupy i podklucze rejestru, których można użyć do obejścia problemów ze zgodnością aplikacji. Na przykład za ich pomocą można rozwiązać problemy związane z makrami w plikach hlp oraz uzyskać dostęp do plików hlp przechowywanych w witrynach intranetowych. Jeżeli jednak użytkownicy wyświetlają pliki Pomocy z nieznanego źródła, komputer jest narażony na większe ryzyko, gdy te zasady lub ustawienia są włączone. Dlatego należy zachować ostrożność podczas implementowania obejść problemów ze zgodnością aplikacji, które zostały opisane w tej sekcji.Skorzystaj z następujących pytań, aby podjąć decyzję dotyczącą instalacji narzędzia WinHlp32.exe oraz zmian, które zostaną wprowadzone w zasadach i w rejestrze.

 • Czy korzystasz z aplikacji i funkcji, na które wpłynie usunięcie narzędzia WinHlp32.exe?
  • Ile aplikacji wymaga plik WinHlp32.exe? Na jaką liczbę aplikacji wpływają zmiany funkcji? Jak ważne są te aplikacje?
  • Jak poważny jest wadliwe działanie spowodowane przez zmiany?
 • Jakie są wymagania zabezpieczeń i możliwości funkcji zabezpieczeń?
  • Co jest ważniejsze: możliwość korzystania z funkcji programu WinHlp32.exe czy pewność, że zabezpieczenia są na najwyższym możliwym poziomie?
  • Czy zewnętrzne środki bezpieczeństwa, takie jak lokalna lub korporacyjna zapora, dają wystarczającą pewność, że można zainstalować plik WinHlp32.exe i wprowadzić zmiany w zasadach lub rejestrze opisane w tym artykule?
 • Czy należysz do organizacji, która dostarcza zawartość w formacie hlp?
  • Czy możesz zmodyfikować program lub zawartość, tak aby nie musiały używać funkcji WinHlp32.exe? Na przykład, czy możesz przekonwertować zawartość pomocy, która jest aktualnie w formacie hlp, na alternatywny format pliku, taki jak chm, html lub xml?
  • Czy w Twojej organizacji pliki hlp są przechowywane w intranecie? Czy możesz zainstalować te pliki lokalnie?

Jak włączyć makra na jednym komputerze po zainstalowaniu programu WinHlp32. exe

Po zainstalowaniu programu WinHelp32. exe omówionego w tym artykule niektóre makra są wyłączone. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego problemu, zobacz sekcję "znane problemy".W tej sekcji znajdują się kroki umożliwiające ponowne włączenie tych makr przez zmodyfikowanie klucza rejestru. Jeśli komputer znajduje się w środowisku zarządzanym, nie wykonuj tych czynności bez uprzedniej konsultacji z działem INFORMATYCZNym. Działy INFORMATYCZNe mogą zdecydować, że nie należy ponownie włączać makr lub mogą je ponownie włączyć przy użyciu zasad grupy. Przed kontynuowaniem dział INFORMATYCZNy powinien przeczytać ten artykuł w całości.Ostrzeżenie W tym artykule znajdują się informacje dotyczące sposobu obejścia problemów spowodowanych przez zmiany wprowadzone w tym wydaniu Pomocy systemu Windows. Firma Microsoft nie udziela jednak żadnych szczególnych zaleceń dotyczących kluczy rejestru i wartości, które są odpowiednie dla unikatowego środowiska. Jeśli korzystasz ze środowiska zarządzanego, dział INFORMATYCZNy jest najlepszym sposobem ważenia zalet obejścia tego problemu w stosunku do ryzyka związanego z korzystaniem z nich. Bezpieczniejszym kursem jest to, że w ogóle nie są wykorzystywane żadne Obejścia dotyczące rejestru.Uwaga Aby wykonać czynności opisane w tym zadaniu, należy zalogować się do komputera przy użyciu konta administratora. Używając konta administratora, możesz wprowadzać zmiany na komputerze, których nie można wprowadzać przy użyciu żadnych innych kont, takich jak konto standardowe.Aby zalogować się przy użyciu konta administratora, musisz znać hasło do konta administratora na komputerze. Jeśli wykonujesz te czynności na komputerze osobistym, być może zalogowano się już przy użyciu konta administratora. Jeśli wykonujesz te czynności na komputerze w miejscu, może być konieczne poproszenie o pomoc administratora systemu.

Ręczne włączanie makr na pojedynczym komputerze

WażnePostępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w tej sekcji. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może spowodować poważne problemy. Przed jego zmodyfikowaniem Wykonaj kopię zapasową rejestru w celu przywrócenia problemu, gdy wystąpią problemy.Aby włączyć makra na pojedynczym komputerze po zainstalowaniu programu WinHlp32.exe, wykonaj następujące czynności:
 1. Zaloguj się przy użyciu konta administratora.
 2. Naciśnij klawisz logo Windows + R, wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  Notice icon
   Jeśli zostanie wyświetlony monit o AdministratorPassword lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. W przypadku 32-bitowych wersji systemu Windows odszukaj i wybierz następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
  W przypadku 64-bitowych wersji systemu Windows odszukaj i wybierz następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
 5. Wpisz nazwę WinHelp, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 6. Kliknij klucz WinHelp.
 7. W menu Edycja kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD (32-bitowa).
 8. Wpisz ciąg AllowProgrammaticMacros, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 9. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 10. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, kliknij pozycję Szesnastkowy w obszarze System, a następnie kliknij przycisk OK.
 11. Zakończ działanie Edytora rejestru. 

Jak odblokować pliki hlp przechowywane w intranecie na jednym komputerze po zainstalowaniu programu WinHlp32. exe

Po zainstalowaniu pliku WinHelp32. exe omówionego w tym artykule blokowane są pliki hlp przechowywane w witrynach intranetowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego problemu, zobacz sekcję "znane problemy".Ten artykuł zawiera instrukcje dotyczące odblokowywania tych plików hlp przez zmodyfikowanie klucza rejestru. Jeśli komputer znajduje się w środowisku zarządzanym, nie wykonuj tych czynności bez uprzedniej konsultacji z działem INFORMATYCZNym. Działy INFORMATYCZNe mogą zdecydować, że nie należy ponownie włączać makr lub mogą je ponownie włączyć przy użyciu zasad grupy.Ważne W tym artykule zamieszczono informacje, które pokazują, jak zmniejszyć ustawienia zabezpieczeń lub jak wyłączyć funkcje zabezpieczeń na komputerze. Te zmiany można wprowadzić w celu obejścia określonego problemu. Przed wprowadzeniem tych zmian zalecamy ocenę ryzyka związanego z implementacją tego obejścia w danym środowisku. W przypadku zastosowania tego obejścia wykonaj odpowiednie czynności dodatkowe, aby pomóc chronić komputer.Ostrzeżenie W tym artykule znajdują się informacje dotyczące sposobu obejścia problemów spowodowanych przez zmiany wprowadzone w tym wydaniu Pomocy systemu Windows. Firma Microsoft nie udziela jednak żadnych szczególnych zaleceń dotyczących kluczy rejestru i wartości, które są odpowiednie dla unikatowego środowiska. Jeśli korzystasz ze środowiska zarządzanego, dział INFORMATYCZNy jest najlepszym sposobem ważenia zalet obejścia tego problemu w stosunku do ryzyka związanego z korzystaniem z nich. Bezpieczniejszym kursem jest to, że w ogóle nie są wykorzystywane żadne Obejścia dotyczące rejestru.Uwaga Aby wykonać czynności opisane w tym zadaniu, należy zalogować się do komputera przy użyciu konta administratora. Używając konta administratora, możesz wprowadzać zmiany na komputerze, których nie można wprowadzać przy użyciu żadnych innych kont, takich jak konto standardowe.Aby zalogować się przy użyciu konta administratora, musisz znać hasło do konta administratora na komputerze. Jeśli wykonujesz te czynności na komputerze osobistym, być może zalogowano się już z kontem administratora. Jeśli wykonujesz te czynności na komputerze w miejscu, może być konieczne poproszenie o pomoc administratora systemu.

Ręczne odblokowywanie na pojedynczym komputerze plików hlp, które są przechowywane w intranecie

WażnePostępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w tej sekcji. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może spowodować poważne problemy. Przed jego zmodyfikowaniem Wykonaj kopię zapasową rejestru w celu przywrócenia problemu, gdy wystąpią problemy.Aby odblokować pliki hlp po zainstalowaniu programu WinHlp32.exe, wykonaj następujące czynności:
 1. Zaloguj się przy użyciu konta administratora.
 2. Naciśnij klawisz logo Windows + R, wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  Notice icon
   Jeśli zostanie wyświetlony monit o AdministratorPassword lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. W przypadku 32-bitowych wersji systemu Windows odszukaj i wybierz następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
  W przypadku 64-bitowych wersji systemu Windows odszukaj i wybierz następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
 5. Wpisz nazwę WinHelp, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 6. Kliknij klucz WinHelp.
 7. W menu Edycja kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD (32-bitowa).
 8. Wpisz ciąg AllowIntranetAccess, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 9. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 10. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, kliknij pozycję Szesnastkowy w obszarze System, a następnie kliknij przycisk OK.
 11. Zakończ działanie Edytora rejestru.

Wpisy rejestru i zasady grupy dla administratorów sieci

Ostrzeżenie Obejście to może zwiększyć podatność komputera lub sieci na ataki złośliwych użytkowników lub złośliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tego obejścia, ale udostępnia te informacje, aby można było zastosować to obejście według własnego uznania. Obejście to należy zastosować na własną odpowiedzialność.Ostrzeżenie W tym artykule znajdują się informacje dotyczące sposobu obejścia problemów spowodowanych przez zmiany wprowadzone w tym wydaniu Pomocy systemu Windows. Firma Microsoft nie udostępnia jednak żadnych konkretnych zaleceń dotyczących kluczy i wartości rejestru, które należałoby zmodyfikować w przypadku danej organizacji. Dział informatyczny danej firmy najlepiej oceni korzyści i zagrożenia wynikające z zastosowania obejść. Bezpieczniejszym kursem jest to, że w ogóle nie są wykorzystywane żadne Obejścia dotyczące rejestru.Pobieranie pliku WinHlp32. exe zawiera ustawienia zasad grupy i wpisy rejestru, które umożliwiają obejście dwóch znanych problemów w tej wersji pomocy systemu Windows. Za pomocą następujących ustawień zasad grupy lub wpisów rejestru administratorzy sieci i użytkownicy indywidualni mogą ponownie włączyć makra i odblokować pliki hlp przechowywane w witrynach intranetowych. Jako obejście dla każdej z funkcji udostępniane jest ustawienia zasad grupy dla komputera lokalnego oraz dla bieżącego użytkownika. Do zarządzania każdą funkcją można również użyć ustawienia rejestru użytkownika.W przypadku każdej funkcji obowiązuje następująca kolejność:

 • Zasady grupy komputera lokalnego
 • Zasady grupy bieżącego użytkownika
 • Ustawienie rejestru użytkownika
Jeśli dla funkcji nie została ustawiona zasada, a ustawienie rejestru użytkownika dla funkcji nie zostało ustawione, funkcje będą działać zgodnie z opisem w sekcji "znane problemy".Ważne W tej sekcji, metodzie lub zadaniu przedstawiono procedurę modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak spowodować poważne problemy. Dlatego należy uważnie wykonać te czynności. Aby zwiększyć ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru Utwórz jego kopię zapasową. Po wystąpieniu problemu możesz przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows
 • Jak włączyć makra Administratorzy sieci mogą używać ustawień zasad grupy Zezwalaj na makra programistyczne w programie WinHlp32. exe w celu włączania lub wyłączania makr w plikach hlp. Administratorzy mogą zarządzać tym ustawieniem zasad grupy za pomocą konsoli Zarządzanie zasadami grupy. Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad grupy, zobacz sekcję "materiały referencyjne". Jeśli nie ustawiono zasad grupy komputera lokalnego ani zasad grupy bieżącego użytkownika dla tej funkcji, użytkownicy mogą modyfikować ustawienie rejestru użytkownika dla tej funkcji, aby włączyć lub wyłączyć makra w plikach hlp. Aby zmienić to ustawienie, użytkownicy muszą najpierw dodać następujący nowy podklucz do rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  Następnie należy dodać do tego podklucza wartość DWORD o nazwie AllowProgrammaticMacros. Jeżeli ta wartość jest ustawiona na 1, makra są włączone. Jeżeli ta wartość jest ustawiona na 0, makra są wyłączone. Jeżeli ta wartość rejestru nie istnieje, makra są wyłączone.
 • Jak odblokować pliki hlp przechowywane w intranecie Administratorzy sieci mogą użyć ustawienia Zezwalaj na dostęp do plików hlp przechowywanych w witrynach intranetowych w celu odblokowania plików hlp przechowywanych w intranecie. Administratorzy mogą zarządzać tym ustawieniem zasad grupy za pomocą Konsoli zarządzania zasadami grupy. Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad grupy, zobacz sekcję "materiały referencyjne". Jeśli nie ustawiono żadnego ustawienia zasad grupy dla tej funkcji, użytkownicy mogą modyfikować ustawienie rejestru użytkownika dla tej funkcji w celu blokowania lub odblokowywania plików hlp przechowywanych w witrynach intranetowych. Aby zmienić to ustawienie, użytkownicy muszą najpierw dodać następujący nowy podklucz do rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  Następnie należy dodać do tego podklucza wartość DWORD o nazwie AllowIntranetAccess. Jeżeli wartość AllowIntranetAccess jest ustawiona na 1, pliki hlp przechowywane w witrynach intranetowych są dostępne. Jeżeli wartość jest ustawiona na 0, pliki hlp przechowywane w witrynach intranetowych są blokowane. Jeżeli wartość rejestru nie istnieje, pliki hlp przechowywane w witrynach intranetowych są blokowane.

Dostawcy zawartości pomocy, którzy mogą zwolnić pliki hlp

Począwszy od systemu Windows Vista, starszy składnik pomocy (WinHlp32. exe) został zastąpiony nowym składnikiem pomocy, który dodaje więcej funkcji dla nowszych wersji systemu Windows.Technologia WinHlp32. exe nie będzie obsługiwana w bieżącym formularzu w przyszłych wersjach systemu Windows. Z tego powodu zalecamy twórcom oprogramowania, by nie korzystali już z programu Pomoc systemu Windows. Zachęca się programistów udostępniających programy, w których używane są pliki hlp, do przeniesienia systemu pomocy do innego formatu plików pomocy, na przykład chm, html lub xml. Powinni oni także zmienić wywołania z interfejsu API plików Pomocy systemu Windows (WinHelp) zgodnie z nowym źródłem zawartości. Deweloperzy oprogramowania mogą dokonywać konwersji formatu plików pomocy za pomocą wielu narzędzi oferowanych przez innych producentów.W systemach Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2 nadal znajduje się program WinHelp.exe dla 16-bitowych plików hlp. Program WinHelp.exe jest wersją programu Pomoc systemu Windows przeznaczoną do obsługi 16-bitowych plików hlp.
 

Informacje