Nie można utworzyć połączenia sieciowego podczas uruchamiania komputera z systemem Windows XP z dodatkiem SP2

Ważne: Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Symptomy

Podczas próby utworzenia połączenia sieciowego z komputerem, na którym jest uruchomiony system Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), może wystąpić jeden lub kilka z następujących problemów:
 • Opóźnione lub powolne reagowanie komputera podczas próby zalogowania się lub uzyskania dostępu do danych na serwerze.
 • Może zostać wyświetlony komunikat o błędzie limitu czasu. Tekst komunikatu może być różny w zależności od używanego programu.
 • Nie można utworzyć połączenia sieciowego.
To zachowanie występuje przede wszystkim podczas uruchamiania komputera z systemem Windows XP z dodatkiem SP2. To zachowanie nie występuje po uruchomieniu usługi Zapora systemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego.Przyczyna

To zachowanie występuje, ponieważ Zapora systemu Windows używa filtrowania pakietów do blokowania nieznanych pakietów protokołu TCP/IP na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem SP2. Zapobiega to odbieraniu przez komputer pakietów UDP (User Datagram Protocol), dlatego uniemożliwia ustanowienie połączenia sieciowego.

Zapora systemu Windows ułatwia ochronę komputerów podłączonych do sieci przez odrzucanie niechcianych lub nieznanych połączeń przychodzących za pośrednictwem protokołu TCP/IP w wersji 4 (IPv4). Domyślnie w systemie Windows XP z dodatkiem SP2 zapora systemu Windows jest włączona. Zapora systemu Windows jest uruchamiana na początkowym etapie procesu rozruchu, a następnie ładuje zasady czasu rozruchu, używające filtrowania pakietów do blokowania nieznanych pakietów aż do chwili, kiedy usługa zostanie uruchomiona. Te zasady czasu rozruchu są ustalone i stosowane nawet wówczas, gdy Zapora systemu Windows jest wyłączona.

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy skorzystać z jednej lub kilku z następujących metod:

 • Poczekanie około 15 sekund, a następnie ponowienie próby ustanowienia połączenia sieciowego.
 • Zwiększenie ustawień limitu czasu zgodnie z wymaganiami programów, których dotyczy ten problem.

Rozwiązanie

Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.

Uwaga: Ta poprawka umożliwia skonfigurowanie rejestru w celu wyłączenia ustawień zabezpieczeń czasu rozruchu. Ponadto ta poprawka modyfikuje Zaporę systemu Windows, aby umożliwić odbieranie pakietów UDP podczas uruchamiania komputera z systemem Windows XP z dodatkiem SP2. Należy więc korzystać z tej poprawki tylko wówczas, gdy rozwiązanie tego problemu jest absolutnie konieczne. Firma Microsoft zaleca korzystanie z metod opisanych w sekcji „Obejście problemu” w celu obejścia tego problemu.

Aby włączyć tę poprawkę, należy zmodyfikować rejestr w celu określenia portów, które powinny być wykluczone z zasad czasu rozruchu podczas uruchamiania komputera aż do chwili, kiedy Zapora systemu Windows zostanie uruchomiona. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IpNat
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
 4. Wpisz tekst Parameters, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość ciągu.
 6. Wpisz tekst BootTimeUDPExemptions, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz BootTimeUDPExemptions, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 8. W polu Dane wartości wpisz numery portów, które chcesz wykluczyć z zasad czasu rozruchu, a następnie kliknij przycisk OK.


  Uwaga: Numery portów należy rozdzielić przecinkami. Na przykład, aby otworzyć porty 1234, 5678 i 23456, należy wpisać 1234,5678,23456.
 9. Zamknij Edytor rejestru.
Uwagi
 • Aby zastosować te zmiany, należy zalogować się jako administrator.
 • Te zmiany można zastosować przed lub po zainstalowaniu tej poprawki. Ustawienie rejestru nie jest jednak uwzględniane, jeżeli poprawka nie jest zainstalowana.
 • Te zmiany nie są uwzględniane po uruchomieniu Zapory systemu Windows.
 • Ta poprawka umożliwia tylko włączenie typowych portów UDP. Nie można używać tej poprawki do dodawania portów dynamicznych do wyjątków zabezpieczeń czasu rozruchu zapory.
Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Microsoft — Centrum pobierania:

Pobierz Pobierz pakiet 917730.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest już dostępna w firmie Microsoft, ale jest przeznaczona tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Powinna być stosowana tylko w systemach, w których ten problem występuje. Poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca poczekanie na następny dodatek Service Pack zawierający tę poprawkę.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu otrzymania poprawki. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Ipnat.sys5.1.2600.2887136 32014-kwi-200600:20x86

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Więcej informacji

Zabezpieczenia czasu rozruchu

W wersjach systemu Windows XP starszych niż system Windows XP z dodatkiem SP2 przedział czasu między uruchomieniem stosu sieciowego i uruchomieniem Zapory połączenia internetowego wymaga zapewnienia ochrony. Sterownik zapory nie rozpoczyna filtrowania pakietów protokołu TCP/IP aż do chwili, kiedy usługa zapory zostanie załadowana, a odpowiednie zasady zostaną zastosowane. Usługa zapory jest zależna od kilku warunków i musi poczekać na spełnienie tych warunków przed przekazaniem zasad do sterownika. W tym przedziale czasu pakiet może być odebrany i dostarczony do usługi bez filtrowania Zapory połączenia internetowego. Może to być przyczyną narażenia komputera na wykorzystanie wielu luk w zabezpieczeniach. Ten przedział czasu jest zależny od szybkości działania komputera.W systemie Windows XP z dodatkiem SP2 sterownik zapory korzysta z nowej statycznej zasady zwanej zasadą czasu rozruchu. Zasady czasu rozruchu wykonują stanowe filtrowanie i eliminują przedział czasowy podczas uruchamiania komputera, w którym występują luki w zabezpieczeniach. Korzystając z zasad czasu rozruchu, komputer może otwierać porty, aby umożliwić wykonywanie podstawowych zadań sieciowych, takich jak system nazw domen (DNS, Domain Name System) i protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Korzystając z zasad czasu rozruchu, komputer może również komunikować się z kontrolerem domeny w celu uzyskania odpowiednich zasad. Niezwłocznie po uruchomieniu usługi zapory zasady czasu wykonywania Zapory systemu Windows są ładowane i stosowane, a filtry czasu rozruchu są usuwane. Zasad czasu rozruchu nie można konfigurować.Uwaga: Jeżeli usługa Zapora systemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego jest skonfigurowana z typem uruchomienia Wyłączony lub Ręczny, zasady czasu rozruchu nie są stosowane.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zapory systemu Windows, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:

Aby uzyskać więcej informacji o usłudze Zapora systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

320855 Opis funkcji Zapora połączenia internetowego systemu Windows XP

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu włączania lub wyłączania Zapory połączenia internetowego, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu włączania i wyłączania Zapory połączenia internetowego, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
268230 Jak włączyć lub wyłączyć zaporę w systemie Windows XP
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uniemożliwiania dostępu do udziałów drukarek i plików przez Zaporę połączenia internetowego, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
298804 Zapory internetowe uniemożliwiają przeglądanie i udostępnianie plików
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

306203 Internet Connection Firewall and Basic Firewall do not block Internet Protocol version 6 traffic

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pliku dziennika zabezpieczeń Zapory połączenia internetowego, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących definicji usług, odwiedź następujące strony firmy Microsoft w sieci Web:

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących protokołu ICMP, odwiedź następujące strony firmy Microsoft w sieci Web:

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wersji Zapory systemu Windows uwzględnionej w systemie Windows XP z dodatkiem SP2, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:

Właściwości

Identyfikator artykułu: 917730 — ostatni przegląd: 09.05.2007 — zmiana: 1

Opinia