Po zainstalowaniu wcześniejszej wersji systemu operacyjnego Windows w konfiguracji uruchamiania jednego z kilku systemów operacyjnych nie można już uruchomić systemu Windows

Symptomy

Po zainstalowaniu wcześniejszej wersji systemu operacyjnego Windows w konfiguracji uruchamiania jednego z kilku systemów operacyjnych na komputerze z systemem Microsoft Windows Vista lub Windows 7 może wystąpić jeden z następujących problemów:
 • Po zainstalowaniu wcześniejszej wersji systemu operacyjnego Windows na komputerze z systemem Windows Vista lub Windows 7 nie można już uruchomić systemu Windows Vista. W tym przypadku jest uruchamiana wyłącznie starsza wersja systemu operacyjnego Windows.
 • Po zainstalowaniu dodatkowego wystąpienia systemu Microsoft Windows XP na komputerze, na którym wcześniej zainstalowano systemy Windows XP i Windows Vista konfiguracji uruchamiania jednego z kilku systemów operacyjnych, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Wystąpił błąd odczytu z dysku.

Przyczyna

Problemy te występują, ponieważ starsze wersje systemu Windows nie są zgodne z nową metodą uruchamiania systemu Windows Vista. System Windows Vista używa nowego magazynu BCD (Boot Configuration Database). Magazyn ten zawiera menu uruchamiania systemu oraz wszystkie informacje o systemach operacyjnych zainstalowanych na komputerze. Dlatego plik Boot.ini pochodzący ze starszej wersji systemu operacyjnego Windows nie może zostać użyty do uruchomienia systemu operacyjnego Windows Vista.

W starszych wersjach systemu operacyjnego Windows, działających ma komputerze z podstawowym systemem operacji wejścia/wyjścia BIOS, np. w systemie Windows XP, proces uruchamiania jest włączany przy użyciu systemu BIOS. System BIOS określa urządzenie rozruchowe, a następnie ładuje pierwszy sektor fizyczny. Sektor ten jest określany mianem głównego rekordu rozruchowego (MBR, master boot record). Główny rekord rozruchowy zawiera tabelę partycji oraz niezbędny kod wykonania rozruchu. Kod ten przeszukuje tabelę partycji w celu znalezienia partycji aktywnej i przekazuje kontrolę znajdującemu się na niej sektorowi rozruchowemu. Następnie sektor rozruchowy na aktywnej partycji ładuje program Ntldr. Program Ntldr analizuje plik Boot.ini. Plik jest używany do wyliczenia zainstalowanych systemów operacyjnych.

Podczas uruchamiania systemu Windows Vista lub Windows 7 na komputerze z systemem BIOS system BIOS ładuje główny rekord rozruchowy, a następnie ładuje sektor rozruchowy. Kod rozruchowy ładuje jednak nowy program Windows Boot Manager (Bootmgr). Program Windows Boot Manager analizuje plik danych konfiguracji rozruchu, wylicza zainstalowane systemy operacyjne, a następnie wyświetla menu rozruchowe. Jeśli w konfiguracji z uruchamianiem jednego z kliku systemów operacyjnych razem z systemem Windows Vista lub Windows 7 jest zainstalowana starsza wersja systemu operacyjnego Windows, Menedżer rozruchu systemu Windows przekazuje sterowanie programowi Ntldr dla starszej wersji systemu operacyjnego Windows. Menedżer rozruchu systemu Windows robi to, gdy użytkownik wybierze w menu uruchamiania polecenie Windows Vista.

Po zainstalowaniu wcześniejszej wersji systemu operacyjnego Windows na komputerze z systemem Windows Vista lub Windows 7 program instalacyjny zastępuje całą zawartość głównego rekordu rozruchowego, sektora rozruchowego oraz plików rozruchowych. Dlatego starsza wersja systemu operacyjnego Windows przestaje być zgodna z systemem Windows Vista.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać te problemy, wykonaj następujące kroki:

Uwaga Polecenia opisane w procedurze można uruchomić za pomocą wiersza polecenia. W przypadku uruchamiania tych poleceń w systemie Windows Vista należy korzystać z wiersza polecenia z pełnymi uprawnieniami użytkownika. Aby to zrobić, należy kliknąć przycisk Start, kliknąć polecenie Akcesoria, kliknąć prawym przyciskiem myszy skrót wiersza polecenia, a następnie kliknąć polecenie Uruchom jako administrator.
 1. Przywróć główny rekord rozruchowy systemu Windows Vista oraz kod rozruchowy przenoszący kontrolę do programu Menedżer rozruchu systemu Windows za pomocą programu Bootsect.exe. W tym celu wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia: Dysk:\boot\Bootsect.exe /NT60 All

  W tym poleceniu Dysk jest stacją dysków, w której znajduje się nośnik instalacyjny systemu Windows Vista.

  Uwaga: Folder rozruchowy dla tego etapu znajduje się na dysku DVD.
 2. Za pomocą programu Bcdedit.exe ręcznie utwórz wpis w pliku dwójkowo-dziesiętnym Boot.ini dla starszej wersji systemu operacyjnego Windows. W tym celu wpisz następujące polecenia w wierszu polecenia.

  Uwaga W tych poleceniach Dysk jest dyskiem, na którym zainstalowano system Windows Vista.
  • Dysk:\Windows\system32\Bcdedit /create {ntldr} /d "Opis starszej wersji systemu Windows"

   Uwaga W tym poleceniu tekst Opis starszej wersji systemu Windows może być dowolnym tekstem. Na przykład opis starszej wersji systemu Windows może być następujący: „Windows XP” lub „Windows Server 2003”.
  • Dysk:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} device partition=x:

   Uwaga W tym poleceniu x: jest literą dysku partycji aktywnej.
  • Dysk:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} path \ntldr
  • Dysk:\Windows\system32\Bcdedit /displayorder {ntldr} /addlast
 3. Ponownie uruchom komputer.

Więcej informacji

Do uruchomienia wersji systemu operacyjnego Windows opartych na systemie Microsoft Windows NT są wymagane następujące pliki:
 • Ntldr
 • Boot.ini
 • Bootfont.bin

  Uwaga Konieczne jest skorzystanie z tego pliku podczas instalowania wersji systemu Windows dla języków wschodnioazjatyckich.
 • NTDetect.com
W systemie Windows XP pliki te są zapisane na partycji systemowej oznaczonej jako aktywna. W systemie Windows XP domyślnie są one ukrytymi plikami systemowymi. Użytkownicy mogą zastąpić te pliki za pomocą Konsoli odzyskiwania lub uruchomić system operacyjny za pomocą dysku rozruchowego systemu Windows NT. W systemie Windows Vista te trzy pliki nie są używane. System Windows Vista jest uruchamiany za pomocą ukrytego pliku systemowego Bootmgr oraz innych wymaganych plików zapisanych w katalogu \Boot.

Tworzenie konfiguracji z uruchamianiem wielu systemów operacyjnych uwzględniającej system Windows Vista

Aby utworzyć działającą konfigurację z uruchamianiem wielu systemów operacyjnych, należy najpierw zainstalować najstarszą wersję systemu operacyjnego Windows. Następnie kolejno zainstaluj nowsze wersje. Każda nowa wersja systemu Windows zachowuje zgodność z poprzednimi wersjami tego systemu.

Aby można było utworzyć konfigurację uruchamiania wielu systemów operacyjnych uwzględniającą system Windows Vista, dla każdej instalowanej wersji systemu Windows musi być dostępna co najmniej jedna partycja. Postępuj zgodnie z ogólnymi instrukcjami:
 • Utwórz co najmniej dwie partycje. Na jednej partycji zainstaluj system Windows Vista.

  Uwaga: Jeśli partycja przeznaczona do zainstalowania systemu Windows Vista została wcześniej sformatowana, upewnij się, że formatowanie zostało przeprowadzone za pomocą systemu plików NTFS. Zaleca się jednak zastosowanie jednej z następujących metod:
  • Utwórz drugą niesformatowaną partycję.
  • Nie twórz drugiej partycji, pozostaw miejsce na dysku jako wolne miejsce. Zamiast tego utwórz drugą partycję podczas procesu instalacji systemu Windows Vista.
 • Jeśli na komputerze nie zainstalowano systemu operacyjnego, najpierw zainstaluj najstarszą wersję systemu Windows.

  Uwaga System Windows XP zainstaluj przed zainstalowaniem systemu Windows Server 2003.
 • Uruchom program instalacyjny systemu Windows Vista. Zainstaluj system Windows Vista w wolnym miejscu na dysku lub na istniejącej partycji. Program instalacyjny można uruchomić w starszej wersji systemu Windows. Można też uruchomić komputer po umieszczeniu nośnika z systemem Windows Vista w stacji dysków CD lub DVD.
Po zakończeniu pracy programu instalacyjnego systemu Windows Vista powstanie prawidłowo skonfigurowane środowisko umożliwiające uruchamianie wielu systemów operacyjnych, które obejmuje system Windows Vista oraz starsze wersje systemu operacyjnego Windows. Wyświetlane menu rozruchowe programu Bootmgr przypomina następujące menu:
Microsoft Windows, starsza wersja systemu operacyjnego Windows

Usuwanie systemu Windows Vista z konfiguracji uruchamiania jednego z kilku systemów operacyjnych

Aby usunąć system Windows Vista z konfiguracji uruchamiania jednego z kilku systemów operacyjnych, która zawiera starszą wersję systemu Windows, wykonaj następujące czynności:

Uwaga Kroki te można wykonać w starszej wersji systemu Windows lub w systemie Windows Vista. W przypadku wykonywania tych kroków w systemie Windows Vista należy korzystać z wiersza polecenia z pełnymi uprawnieniami użytkownika. Aby to zrobić, należy kliknąć przycisk Start, kliknąć polecenie Akcesoria, kliknąć prawym przyciskiem myszy skrót wiersza polecenia, a następnie kliknąć polecenie Uruchom jako administrator.
 1. Użyj narzędzia Bootsect.exe do przywrócenia programu Ntldr. W tym celu wpisz następujące polecenie: Dysk:\Boot\Bootsect.exe /NT52 All

  Uwaga W tym poleceniu Dysk jest dyskiem, na którym jest zlokalizowany system Windows Vista.

  Po ponownym uruchomieniu komputera nie jest ładowany program Menedżer rozruchu systemu Windows. Zamiast tego są ładowane program Netldr.exe oraz plik Boot.ini.
 2. Skasuj lub usuń partycję, na której zainstalowano system Windows Vista.

  Ważne Partycję, na której zainstalowano system Windows Vista, można skasować tylko wtedy, gdy jest partycją nieaktywną systemu. Rozpatrzmy na przykład następujący scenariusz:
  • System Windows Vista jest zainstalowany na dysku C. Dysk C jest partycją 1 i partycją aktywną.
  • System Windows XP jest zainstalowany na dysku D. Dysk D jest partycją 2 i partycją nieaktywną.
  W tym scenariuszu można uruchomić polecenie bootsect, jednak nie można usunąć partycji, na której jest zainstalowany system Windows Vista. Usunięcie tej partycji uniemożliwi rozruch komputera, ponieważ wraz z nią zostaną usunięte pliki rozruchowe systemu Windows XP.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
314079 Jak przy użyciu plików systemowych utworzyć dysk rozruchowy, aby zabezpieczyć się przed niemożnością uruchomienia systemu Windows XP
911080 Komunikat o błędzie „Wystąpił błąd odczytu z dysku” podczas ponownego instalowania systemu Windows XP za pomocą programu Winnt32.exe na komputerze z zainstalowanym zarówno systemem Windows XP, jak i systemem Windows Vista (j. ang.)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących danych konfiguracji rozruchu (Boot Configuration Data, BCD), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących interfejsu EFI (Extensible Firmware Interface) w systemie Windows Vista, odwiedź następującą witrynę MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 919529 — ostatni przegląd: 08.09.2011 — zmiana: 1

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate N

Opinia