Informacje dotyczące korzystania z pakietów Office 2007 i programów tych pakietów na komputerze, na którym jest uruchomiona inna wersja pakietu Office

Wersja tego artykułu dotycząca pakietu Microsoft Office 2010: 2121447 .

Wersja tego artykułu dotycząca pakietu Microsoft Office 2003: 828956 .

Wersja tego artykułu dotycząca pakietu Microsoft Office XP: 290576 .

Wersja tego artykułu dotycząca pakietu Microsoft Office 2000: 218861 .

WPROWADZENIE

Ten artykuł zawiera informacje na temat używania systemu i programów Microsoft Office 2007 na komputerze, na którym są uruchamiane inne wersje pakietu Microsoft Office. W tym artykule podano także rady, jak zapobiec powstawaniu konfliktów między różnymi wersjami pakietu Office.

Więcej informacji

Na jednym komputerze można zainstalować więcej niż jedną wersję pakietu Microsoft Office. Możliwe jest na przykład jednoczesne zainstalowanie i używanie pakietu i programów Microsoft Office 2007 oraz programów pakietu Microsoft Office 2003. Jednak nie jest to zalecane.

Uwaga: Firma Microsoft nie obsługuje wielu wersji pakietu Microsoft Office w systemie Microsoft Windows, na którym są włączone usługi terminalowe. Jeśli ma być używanych wiele wersji pakietu Office, należy wyłączyć usługi terminalowe.

Kolejność instalacji

Uwaga Ta kolejność instalacji dotyczy także autonomicznych produktów pakietu Microsoft Office, takich jak program Microsoft Visio.

Jeśli na tym samym komputerze mają być zainstalowane i używane różne wersje pakietu Office, należy użyć następującej kolejności instalacji.
Wersja pakietu OfficeKolejność instalacji
Microsoft Office 2000Pierwsza
Microsoft Office XPDruga
Office 2003Trzecia
Pakiet i programy Office 2007Czwarta
W pierwszej kolejności należy zainstalować najstarszą wersję pakietu Office. Na przykład, jeśli na tym samym komputerze jednocześnie mają być używane programy pakietów Office 2003 oraz Office 2007, najpierw należy zainstalować pakiet Office 2003. Ta kolejność jest konieczna ze względu na sposób zapisywania różnych kluczy rejestru, udostępnionych programów, rozszerzeń nazw plików i innych ustawień do zarządzania poszczególnymi wersjami pakietu i programów Office.

Ważne: Jeśli zostanie usunięta jedna z wersji pakietu Office, może być konieczne ponowne zainstalowanie pozostałych wersji pakietów Office w kolejności odpowiedniej do wersji, aby działały poprawnie.

W dalszej części tego artykułu przyjęto założenie, że wersje pakietu Office zainstalowano w tej kolejności.

Lokalizacja folderu plików binarnych pakietu Office

Podczas instalowania programów i pakietu Office 2007 Instalator używa folderu Program Files\Microsoft Office jako folderu domyślnego. Jednak folderem plików binarnych jest folder Program Files\Microsoft Office\Office12. Folder plików binarnych pakietu Office to folder, w którym są instalowane pliki wykonywalne pakietu. Ta lokalizacja lepiej się sprawdza w przypadku użytkowników, którzy chcą używać wielu wersji pakietu Office na tym samym komputerze. Po raz pierwszy użyto jej w pakiecie Office XP. W pakiecie Office XP folderem plików binarnych jest folder Program Files\Microsoft Office\Office10. Nie można zmienić nazwy folderu plików binarnych pakietu Office.

Pasek skrótów pakietu Office

W programach i pakietach Office 2007 oraz Office 2003 nie ma Paska skrótów pakietu Office. Jeśli jednak na tym samym komputerze jest już zainstalowany pakiet Office 2000 lub Office XP, to dla tych wersji pakietu Pasek skrótów Office będzie zachowany.

Gdy pakiet Office 2000 lub Office XP jest zainstalowany z pakietem i programami Office 2007, Pasek skrótów Office można uruchomić osobno. Nie można jednocześnie używać dwóch wersji Paska skrótów Office. Każda wersja Paska skrótów Office może mieć własny zestaw niestandardowych pasków narzędzi i przycisków. Te paski narzędzi i przyciski nie mogą być współużytkowane przez dwie różne wersje Paska skrótów pakietu Office.

Skróty w menu Start

Nazwy skrótów w menu Start instalowanych przez pakiety Office 2000 i Office XP są identyczne z nazwami w podmenu Programy menu Start. Pakiety i programy Office 2003 i Office 2007 instalują skróty, których nazwy zawierają numer wersji w folderze Office podmenu Programy. Aby uniknąć nieporozumień, warto dodać numer wersji do każdego skrótu wskazującego wcześniejszy produkt. Na przykład należy zmienić nazwę skrótu wskazującego program Microsoft Access na „Microsoft Access 2000” przed zainstalowaniem pakietu i programów Microsoft Office 2007.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
292584 Program instalacyjny pakietu Office XP zastępuje elementy menu Start ze starszych wersji pakietu Office

Jeśli skróty w menu Start dotyczące pakietów Office XP lub Office 2000 zostaną przeniesione ręcznie, zostaną one odtworzone w podmenu Programy menu Start, gdy będzie spełniony którykolwiek z następujących warunków:
 • Miała miejsce ponowna instalacja tej wersji pakietu Office.
 • Zostały naprawione skróty.
Uwaga: Można dostosować program instalacyjny pakietów Office 2003, Office XP i Office 2000 w taki sposób, aby instalował skróty do innej lokalizacji w menu Start. Aby to zrobić, należy użyć Kreatora instalacji niestandardowej z zestawu Microsoft Office Resource Kit. W wypadku pakietów i programów Office 2007 można użyć narzędzia dostosowywania pakietu Office, aby określić inną lokalizację dla skrótów. Aby uzyskać dostęp do narzędzi dostosowywania pakietu Office, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom wiersz polecenia.
 2. PrzejdŸ do dysku CD pakietu Office 2007.
 3. Uruchom następujące polecenie:
  setup /admin
Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia do dostosowywania pakietu Office, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Microsoft Office Binder

Ostatnia wersja pakietu Microsoft Office zawierająca program Office Binder to Office 2000. Jednak do pakietu Office 2002 i do nowszych wersji jest dołączone narzędzie do wyodrębniania wszystkich plików pakietu Office z plików programu Binder.


Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
281931 Komunikat o błędzie „Z plikiem tym nie jest skojarzony program umożliwiający wykonanie tej czynności” podczas otwierania pliku programu Binder

822622 Opis obsługi programu Office Binder w produktach pakietów Office 2003 i Office XP

Wiele wersji programu Outlook

Program Microsoft Office Outlook 2007 nie może współistnieć z wcześniejszymi wersjami programu Microsoft Outlook. Podczas instalacji programu Outlook 2007 Instalator usuwa programy Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 i Microsoft Outlook 2000. Instalator usuwa te wersje programu Outlook nawet wtedy, gdy jest zaznaczone pole wyboru Zachowaj te programy w oknie dialogowym Usuwanie wcześniejszych wersji. Wersje programu Microsoft Outlook wcześniejsze niż Outlook 2000 nie są wykrywane podczas usuwania. Jeśli jednak nie zostaną usunięte wersje programu Outlook wcześniejsze niż Outlook 2000, obie wersje programu będą niestabilne.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
924618 Starsze wersje pakietu Office są usuwane po uruchomieniu programu instalacyjnego pakietu Office 2007

Wiele wersji programu Word

Jeśli na jednym komputerze są zainstalowane dwie wersje programu Word, program Word 2007 będzie uruchamiany z opóźnieniem. Takie działanie wynika z tego, że program Word 2007 automatycznie rejestruje się na komputerze.

Można pominąć tę autorejestrację. Umożliwi to szybsze uruchamianie programu Word 2007. Jednak nie jest to zalecane, gdyż program Word może nie działać poprawnie, gdy nie może wykonać autorejestracji.

Ważne: W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w wypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows


Aby pominąć autorejestrację programu Word 2007, wykonaj następujące kroki:
 1. Zamknij program Word 2007.
 2. Uruchom Edytor rejestru.
  • W systemie Windows Vista kliknij przycisk Startprzycisk Start , wpisz regedit w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Uprawnienie Kontrola konta użytkownika Jeżeli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
  • W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zlokalizuj, a następnie kliknij, aby zaznaczyć następujący podklucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options
 4. Po zaznaczeniu podklucza określonego w kroku 3 wskaż polecenie Nowy w menu Edycja, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 5. Wpisz NoReReg, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość NoReReg, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 7. W polu Dane wartości wpisz 1, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zamknąć Edytor rejestru.

Pliki pakietu Office w programie Eksplorator Microsoft Windows

Przy kliknięciu dwukrotnym pliku pakietu Office w Eksploratorze Windows w celu otwarcia pliku obowiązują następujące reguły.

Uwaga: Te reguły mają także zastosowanie, gdy zostanie dwukrotnie kliknięty plik pakietu Office w folderze Niedawno używane dokumenty systemu Windows.
 • Jeśli plik był utworzony za pomocą wersji programu działającej na komputerze, plik będzie otwarty w tej wersji programu.
 • W wypadku pakietów Office 2000 i Office XP, jeśli na komputerze nie ma wersji programu, za pomocą której utworzono plik, będzie on otwarty w wersji programu zainstalowanej jako ostatnia.
 • W wypadku programów Microsoft Access i Microsoft Word, jeśli na komputerze nie ma wersji programu, za pomocą której utworzono plik, będzie on otwarty w wersji programu używanej ostatnio.
 • Aby skojarzyć pliki z programami dołączonymi do konkretnej wersji programu Office, należy uruchomić program instalacyjny pakietu Office, a następnie kliknąć opcję Napraw produkt Office. W wyniku tej operacji zostaną utworzone skojarzenia dla tej wersji pakietu Office.

  Uwaga: Nie można użyć tej metody do rejestrowania skojarzeń w programach Word i Access.

  Uwaga: Zainstalowanie aktualizacji wersji pakietu Office powoduje naprawienie tej wersji pakietu. Po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania może być konieczne wykonanie naprawy niektórych lub wszystkich produktów Office w celu przywrócenia skojarzeń plików.
Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji naprawy pakietu Office 2007, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

924611 Jak zainstalować i naprawić funkcje pakietu Office 2007

Obiekty OLE pakietu Office w innych programach

Na komputerze, na którym działa wiele wersji pakietu Office, wstawienie obiektu pakietu Office do innego programu powoduje użycie najnowszej wersji programów. Na przykład wstawienie obiektu arkusza programu Microsoft Excel do dokumentu programu Word powoduje użycie najnowszych wersji programów Word i Excel. To może powodować problemy, jeśli plik kontenera jest udostępniany innym użytkownikom, którzy nie używają programów pakietu Office 2007.

Programy współużytkowane

Jeśli różne wersje pakietu Office zainstalowano w kolejności podanej w sekcji „Kolejność instalacji”, na ogół nie występują problemy podczas korzystania z programów współużytkowanych, takich jak Edytor równań czy program Clip Gallery. W oknie dialogowym Obiekt może być wyświetlonych kilka wpisów dla każdego udostępnionego programu. To działanie występuje, ponieważ na komputerze może być zainstalowanych wiele wersji programu współużytkowanego.

Komunikaty Instalatora Windows w programie Word

Jeśli na komputerze jest zainstalowanych wiele wersji programu Word, podczas uruchamiania programu Microsoft Office Word 2007 może być uruchamiany Instalator Windows. Może być też wyświetlany komunikat z informacją, że Instalator Windows przygotowuje się do zainstalowania programu Word. Ten komunikat może się pojawiać przed uruchomieniem programu Word.

Instalator Windows jest uruchamiany za każdym razem, gdy uruchamiana wersja programu Word nie jest wersją zarejestrowaną.

Komunikaty Instalatora Windows w programie Access

Jeśli na komputerze jest zainstalowanych wiele wersji programu Access, podczas uruchamiania programu Microsoft Office Access 2003 lub Microsoft Office Access 2007 może być uruchamiany Instalator Windows. Może być też wyświetlany komunikat „przygotowywanie do instalacji” lub „konfigurowanie”. Przed uruchomieniem programu Access pojawiają się następujące komunikaty.

W ramach operacji naprawiania Instalator Windows rejestruje program Access 2003 za każdym razem, gdy program Access 2003 jest uruchamiany po użyciu programu Access 2007. Podobnie w ramach operacji naprawiania Instalator Windows rejestruje program Access 2007 za każdym razem, gdy program Access 2007 jest uruchamiany po użyciu wcześniejszej wersji programu Access. Operacja naprawiania nie jest inicjowana przez program Access 2000 i Access 2003 po użyciu nowszej wersji programu. Jeśli uruchamiana wersja programu Access jest identyczna jak wersja poprzednio użytego programu Access, nie jest wykonywana operacja naprawiania wykonywana przez Instalatora Windows.

Biblioteka dokumentów programu Windows SharePoint Services 3.0

Podczas próby utworzenia nowego dokumentu w bibliotece dokumentów programu Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 przez kliknięcie przycisku Nowy dokument przycisk Nowy dokument nie działa. Nie można utworzyć nowego dokumentu. Dodatkowo program Windows Internet Explorer przestaje odpowiadać podczas próby wyrejestrowania istniejącego dokumentu w bibliotece dokumentów programu Windows SharePoint Services 3.0.

Ten problem występuje, gdy są równolegle zainstalowane formanty obsługi programu Windows SharePoint Services dla systemu Office 2007 i formanty obsługi programu Windows SharePoint Services dla pakietu Office 2003. Ta równoległa instalacja może wystąpić, jeżeli spełniony jest dowolny z następujących warunków:
 • Został zainstalowany system Microsoft Office 2007, a następnie zainstalowano jeden lub więcej programów pakietu Microsoft Office 2003.
 • Został zainstalowany program pakietu Office 2007, a następnie został zainstalowany pakiet Office 2003.
 • Zainstalowano pakiet Office 2003, następnie zainstalowano program Office 2007, a następnie miała miejsce naprawa instalacji pakietu Office 2003.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego scenariusza, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

929360 Nie można utworzyć nowego dokumentu lub wyewidencjonować istniejącego dokumentu w bibliotece dokumentów programu Windows SharePoint Services 3.0, gdy na komputerze zainstalowanych jest kilka wersji pakietu Office

Właściwości

Identyfikator artykułu: 928091 — ostatni przegląd: 12.09.2011 — zmiana: 1

Opinia