Jak używać narzędzia BitLocker Repair Tool, aby odzyskać dane z zaszyfrowanego woluminu w systemie Windows Vista

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano sposób używania narzędzia BitLocker Repair Tool. Z narzędzia tego można korzystać w celu uzyskania łatwego dostępu do zaszyfrowanych danych w razie poważnego uszkodzenia dysku twardego. Umożliwia ono rekonstruowanie krytycznych części dysku i odzyskiwanie danych. Do odszyfrowania danych wymagane jest hasło odzyskiwania lub klucz odzyskiwania.

Tego narzędzia wiersza polecenia należy używać, gdy spełnione są następujące warunki:
 • Wolumin został zaszyfrowany za pomocą szyfrowania dysków funkcją BitLocker.
 • System Windows Vista nie uruchamia się lub nie można uruchomić konsoli odzyskiwania funkcji BitLocker.
 • Nie wykonano kopii danych znajdujących się na zaszyfrowanym woluminie.
Pakiet narzędzia BitLocker Repair Tool zawiera następujące pliki:
 • Software License Terms.rtf
 • Executables\repair-bde.exe
 • Executables\bderepair.dll
 • Executables\en-us\repair-bde.exe.mui

Uzyskiwanie narzędzia BitLocker Repair Tool

Jeśli korzystasz z usługi pomocy technicznej Premier Support firmy Microsoft, w celu uzyskania narzędzia odwiedź następującą witrynę sieci Web Microsoft Premier Online: W celu uzyskania narzędzia można także skontaktować się z Pomocą techniczną firmy Microsoft. Należy zadzwonić pod numer (800) 936-5700, aby skontaktować się z operatorem Technical Router, od którego można otrzymać narzędzie. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Więcej informacji

Omówienie

Możliwe jest wystąpienie problemu polegającego na uszkodzeniu obszaru dysku twardego, na którym funkcja BitLocker przechowuje krytyczne informacje. Problem tego rodzaju może być spowodowany awarią dysku twardego lub nieoczekiwanym zamknięciem systemu Windows Vista.

Nie można uruchomić systemu Windows Vista

Jeśli dysk jest uszkodzony, system Windows Vista może się nie uruchamiać. W takiej sytuacji może zostać wyświetlony monit o naprawienie komputera. Niektóre komputery są skonfigurowane tak, aby środowisko odzyskiwania w takich przypadkach uruchamiało się automatycznie. Jeśli komputer nie jest skonfigurowany tak, aby środowisko odzyskiwania uruchamiało się automatycznie, wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
Windows failed to start. A recent hardware or software change might be the cause. To fix the problem:

1. Insert your Windows installation disc and restart your computer.
2. Choose your language settings, and then click "Next. "
3. Click "Repair your computer. "

If you do not have this disc, contact your system administrator or computer manufacturer for assistance.

File: \Windows\system32\winload.exe

Status: 0xc00000001

Info: The selected entry could not be loaded because the application is missing or corrupt. (Uruchamianie systemu Windows nie powiodło się. Przyczyną może być niedawna zmiana sprzętu lub oprogramowania. Aby rozwiązać ten problem: 1. Włóż dysk instalacyjny systemu Windows, a następnie ponownie uruchom komputer. 2. Wybierz ustawienia językowe, a następnie kliknij przycisk Dalej. 3. Kliknij opcję Napraw komputer. Jeśli nie masz odpowiedniego dysku, skontaktuj się z administratorem systemu lub producentem komputera, aby uzyskać pomoc. Plik: \Windows\system32\winload.exe Stan: 0xc00000001 Informacje: Nie można załadować wybranego wpisu z powodu braku lub uszkodzenia aplikacji).

System Windows Vista nie może odczytać dysku

Dysk, który nie jest używany do uruchamiania systemu Windows Vista, może być uszkodzony. W takiej sytuacji nie można odblokować uszkodzonego dysku, nawet za pomocą prawidłowego hasła odzyskiwania lub klucza odzyskiwania. Dlatego nie można użyć innego komputera ani innej kopii systemu Windows Vista w celu uzyskania dostępu do zaszyfrowanej zawartości dysku. W tym scenariuszu uszkodzony dysk może nie zostać wyświetlony w Panelu sterowania szyfrowania dysków funkcją BitLocker.

Uwaga: Uszkodzenie woluminu może nie być powiązane z funkcją BitLocker. Dlatego przed użyciem narzędzia BitLocker Repair Tool zalecamy wypróbowanie innych narzędzi w celu ułatwienia zdiagnozowania problemu z woluminem. Dysk DVD systemu Windows Vista zawiera środowisko odzyskiwania systemu Windows (WinRE) oraz opcję naprawy komputera. Aby uzyskać więcej informacji na temat problemów z uruchamianiem systemu Windows Vista, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Używanie narzędzia BitLocker Repair Tool

Aby użyć narzędzia BitLocker Repair Tool, wykonaj następujące kroki:

Krok 1: Zgromadź wymagane materiały

Aby odzyskać zaszyfrowane dane z uszkodzonego woluminu, uzyskaj:
 • Dysk, na którym znajduje się uszkodzony wolumin. Jest to dysk zawierający zaszyfrowany wolumin, który ma być naprawiony.
 • Hasło odzyskiwania lub klucz odzyskiwania do zaszyfrowanego woluminu. Są to informacje dotyczące odzyskiwania zapisane w momencie włączenia funkcji BitLocker.
 • Zewnętrzny dysk twardy. Dysk ten posłuży do zapisania odzyskanych danych. Pojemność dysku musi być co najmniej tak duża, jak dysku, z którego mają być odzyskane dane.

  Przestroga: Podczas operacji odzyskiwania wszystkie dane znajdujące się na dysku zewnętrznym zostaną usunięte.
 • Dysk flash USB. To urządzenie magazynujące posłuży do zapisania plików narzędzia BitLocker Repair Tool. Można na nim także przechowywać informacje dotyczące odzyskiwania.
 • Dysk DVD systemu Windows Vista. Umożliwia on uruchomienie wiersza polecenia.

Krok 2: Zapoznaj się z postanowieniami licencyjnymi dotyczącymi narzędzia BitLocker Repair Tool

Przeczytaj dokument Software License Terms.rtf, aby zapoznać się z postanowieniami licencyjnymi dotyczącymi narzędzia BitLocker Repair Tool.

Krok 3: Skopiuj pliki narzędzia BitLocker Repair Tool na dysk wymienny.

 1. Wyodrębnij pliki narzędzia BitLocker Repair Tool z pliku archiwum .zip.
 2. Otwórz folder Executables, a następnie skopiuj wszystkie pliki z tego folderu na dysk flash USB. Do skopiowania są następujące trzy pliki:
  • dysk:\repair-bde.exe
  • dysk:\bderepair.dll
  • dysk:\en-US\repair-bde.exe.mui

Krok 4: Otwórz okno wiersza polecenia

 1. Użyj dysku DVD systemu Windows Vista do uruchomienia komputera.
 2. Wybierz odpowiednie ustawienia językowe, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. U dołu strony Instalowanie systemu Windows kliknij opcję Napraw komputer.
 4. Wykonuj instrukcje do momentu pojawienia się możliwości kliknięcia opcji Wybierz narzędzie odzyskiwania, a następnie kliknij opcję Wiersz polecenia.

Krok 5: Określ dostępne dyski

 1. Sprawdź, czy wszystkie odpowiednie dyski są połączone z komputerem. Dotyczy to dysków zewnętrznych, na które mają być skopiowane odzyskane dane, a także dysku flash USB, na którym znajdują się pliki narzędzia BitLocker Repair Tool.
 2. W wierszu polecenia wpisz polecenie diskpart, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. W wierszu polecenia programu diskpart wpisz list volume, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Użyj wygenerowanej zawartości do zidentyfikowania liter dysków przypisanych do następujących elementów:
 • Uszkodzony wolumin
 • Zewnętrzny dysk twardy
 • Dysk flash USB
Uwagi:
 • Zaszyfrowany wolumin jest oznaczony etykietą systemu plików RAW. Użyj tej etykiety do ustalenia oznaczenia uszkodzonego woluminu.
 • Użyj informacji dotyczących rozmiaru dysku i etykiety Removable, aby ustalić oznaczenia zewnętrznego dysku twardego i dysku flash USB.
Poniższy przykład ilustruje część informacji, które mogą być wygenerowane po uruchomieniu polecenia list volume programu diskpart:
DISKPART
> list volume
Volume ### Ltr Label Fs Type Size Status Info
---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- -----
Volume 0 E LR1CFRE_EN_ UDF DVD-ROM 2584 MB Healthy
Volume 1 F Flash-1 FAT Removable 243 MB Healthy
Volume 2 C SYSTEM NTFS Partition 1500 MB Healthy
Volume 3 D RAW Partition 73 GB Healthy
Volume 4 G EMPTY VOL NTFS Removable 149 GB Healthy
W tym przykładzie wygenerowane dane dotyczą następujących elementów:
 • Dysk D to uszkodzony wolumin.
 • Dysk G to zewnętrzny dysk twardy.
 • Dysk F to dysk flash USB.
Uwaga: Aby zamknąć wiersz polecenia programu diskpart, wpisz exit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Krok 6: Zlokalizuj pliki narzędzia BitLocker Repair Tool

W wierszu polecenia zmień katalog na dysk, na którym znajdują się pliki narzędzia BitLocker Repair Tool. Na przykład zmień go na dysk F.

Krok 7: Użyj narzędzia BitLocker Repair Tool do odszyfrowania danych

Aby odszyfrować zaszyfrowane dane, wpisz poniższe polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
repair-bde WoluminWejściowy WoluminWyjściowy -RecoveryPassword HasłoNumeryczne
W tym poleceniu zastąp symbole zastępcze następującymi literami dysków i hasłem:
 • Zastąp WoluminWejściowy literą dysku uszkodzonego woluminu.
 • Zastąp WoluminWyjściowy literą dysku zewnętrznego dysku twardego.
 • Zastąp HasłoNumeryczne hasłem odzyskiwania dla zaszyfrowanego woluminu.

  Uwaga: Więcej informacji na temat sposobu używania hasła odzyskiwania zapisanego na dysku flash USB znajduje się w sekcji „Materiały referencyjne” .
W wierszu polecenia wpisz na przykład następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
repair-bde D: G: -RecoveryPassword 111111-111111-111111-111111-111111-111111-111111-111111

Krok 8: Sprawdź i obejrzyj odszyfrowane dane

Po zakończeniu operacji odszyfrowywania wykonaj instrukcje, aby uruchomić polecenie chkdsk. Gdy narzędzie chkdsk sprawdzi, czy na dysku twardym nie ma błędów, można połączyć zewnętrzny dysk twardy z innym komputerem w celu wyświetlenia danych.

Opcje odzyskiwania narzędzia BitLocker Repair Tool

Czasami nie można odzyskać danych z uszkodzonego woluminu za pomocą czynności opisanych w sekcji „Używanie narzędzia BitLocker Repair Tool” . Może się zdarzyć, że nie uda się odzyskać danych niezależnie od podejmowanych prób ich odzyskania. Dlatego zalecamy regularne wykonywanie kopii zapasowych wszystkich danych na dysku twardym.

Używanie narzędzia BitLocker Repair Tool bez dysku DVD systemu Windows Vista

Aby skorzystać z wiersza polecenia w celu uruchomienia narzędzia BitLocker Repair Tool, można użyć dysku DVD systemu Windows Vista. Istnieją również inne sposoby uruchamiania wiersza polecenia. Warunkiem jest, aby używany wiersz polecenia był uruchomiony w środowisku opartym na systemie Windows Vista. Wiersze polecenia uruchamiane z systemu Microsoft Windows XP lub innego środowiska, w którym nie działa system Windows Vista, nie są obsługiwane. Jeśli dostępny jest inny komputer z systemem Windows Vista, można wyjąć uszkodzony dysk z pierwszego komputera i dołączyć go do komputera z systemem Windows Vista w celu wykonania naprawy.

Używanie narzędzia BitLocker Repair Tool bez zewnętrznego dysku twardego

Zalecamy użycie zewnętrznego dysku twardego jako lokalizacji docelowej dla danych odzyskanych z uszkodzonego zaszyfrowanego dysku. Wykonanie kroków opisanych w sekcji „Używanie narzędzia BitLocker Repair Tool” zwiększa szanse odzyskania danych. W takim przypadku uszkodzony zaszyfrowany wolumin nie ulega bowiem modyfikacji.

Narzędzia BitLocker Repair Tool można także użyć bez zewnętrznego dysku twardego. Naprawa taka może zakończyć się powodzeniem, jeśli uszkodzone zostały tylko lokalizacje dysku służące do uruchamiania systemu Windows. Jednak w przypadku mocno uszkodzonego woluminu taki sposób naprawy zwiększa ryzyko utraty danych. Aby wykonać tego rodzaju naprawę, skorzystaj z opcji -NoOutputVolume przy uruchamianiu polecenia repair-bde. Aby uzyskać więcej informacji o sposobie używania tej opcji, zobacz sekcję „Materiały referencyjne” .

Używanie narzędzia BitLocker Repair Tool razem z pakietem z kluczem

W niektórych przypadkach odzyskanie danych z uszkodzonego woluminu możliwe jest przy użyciu pakietu z kluczem. W tym scenariuszu po uruchomieniu polecenia repair-bde w celu wykonania standardowej naprawy wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
ERROR: The input volume has suffered damages to critical information related to the decryption key.

Please try the -KeyPackage option to specify a key package. The volume may not be recoverable. (BŁĄD: Krytyczne informacje związane z kluczem odszyfrowywania na woluminie wejściowym zostały uszkodzone. Spróbuj skorzystać z opcji -KeyPackage, aby określić pakiet z kluczem. Odzyskanie woluminu może być niemożliwe).
Zrozumienie funkcji pakietu z kluczem może być łatwiejsze, gdy pozna się sposób działania narzędzia BitLocker Repair Tool bez używania opcji -KeyPackage.

Funkcja BitLocker pomaga chronić przed nieoczekiwanym uszkodzeniem przez punktowe rozmieszczenie wielu kopii krytycznych informacji na woluminie. Aby odszyfrować dane, narzędzie BitLocker Repair Tool przeszukuje wolumin w celu zlokalizowania użytecznej kopii takich informacji. W przypadku utraty wszystkich kopii krytycznych informacji jedynym sposobem zapewnienia kontynuowania operacji odzyskiwania przez narzędzie BitLocker Repair Tool jest użycie kopii tych informacji wyeksportowanej jako pakiet z kluczem.

Jeśli informacje odzyskiwania funkcji BitLocker zostaną zapisane w usługach domenowych w usłudze Active Directory, pakiet z kluczem zostanie zapisany w tej samej lokalizacji w tych usługach. Ponadto każdy użytkownik posiadający uprawnienia administratora lokalnego może zapisać pakiet z kluczem przez uruchomienie skryptu na działającym zaszyfrowanym dysku.

Aby skorzystać z opcji -KeyPackage, należy sprawdzić, czy pakiet z kluczem jest dostępny. Następnie dostarcz ten pakiet w postaci pliku do narzędzia BitLocker Repair Tool.

Używanie narzędzia BitLocker Repair Tool na częściowo zaszyfrowanym woluminie

Narzędzia BitLocker Repair Tool można używać na częściowo zaszyfrowanym woluminie. Taka sytuacja może występować, gdy operacja szyfrowania funkcją BitLocker nie została ukończona pomyślnie. W tym celu wykonaj tę samą procedurę, która została opisana w sekcji „Używanie narzędzia BitLocker Repair Tool” .

Uwaga: W przypadku korzystania z opcji -KeyPackage do odzyskania danych z częściowo zaszyfrowanego woluminu narzędzie BitLocker Repair Tool traktuje wszystkie dane znajdujące się na woluminie jako zaszyfrowane dane do odzyskania. W związku z tym narzędzie BitLocker Repair Tool próbuje odszyfrować wszystkie dane z woluminu. Jeśli opcja -KeyPackage nie zostanie określona, narzędzie BitLocker Repair Tool oddzieli zaszyfrowane dane na woluminie od danych niezaszyfrowanych.

Pomoc dotycząca rozwiązywania problemów z narzędziem BitLocker Repair Tool

Komunikat o błędzie 1

The system cannot execute the specified program. (System nie może wykonać określonego programu).
Powyższy komunikat o błędzie jest wyświetlany, gdy narzędzie BitLocker Repair Tool zostanie uruchomione w nieobsługiwanym środowisku. Pojawia się on na przykład wtedy, gdy 32-bitowa wersja narzędzia BitLocker Repair Tool zostanie uruchomiona w środowisku 64-bitowym. Narzędzie BitLocker Repair Tool musi być uruchomione w obsługiwanym środowisku systemu Windows Vista.

Komunikat o błędzie 2

Failed to open Drive_letter (0x80310000). (Nie można otworzyć elementu Litera_dysku (0x80310000)).
Powyższy komunikat o błędzie jest wyświetlany, jeśli narzędzie BitLocker Repair Tool nie może wykonać operacji na woluminie. W niektórych przypadkach użycie opcji -Force może pomóc w uzyskaniu dostępu do woluminu. Ponadto należy upewnić się, że narzędzie zostało uruchomione w obsługiwanym środowisku systemu Windows Vista.

Komunikat o błędzie 3

The file or directory is corrupted and unreadable. (Plik lub katalog są uszkodzone lub nieczytelne).
Powyższy komunikat o błędzie może zostać wyświetlony, jeśli informacje woluminu katalogujące pliki lub foldery są uszkodzone lub nie istnieją. Na przykład informacje wykazu zostały zniszczone podczas formatowania woluminu. Jednak w przypadku uszkodzenia wykazu część zawartości plików może zostać odzyskana. Narzędzia BitLocker Repair Tool można użyć do odszyfrowania dowolnej zawartości plików, jaka pozostała na woluminie. Jednak z powodu braku odpowiednich informacji wykazu woluminu dostęp do poszczególnych plików i folderów z woluminu wyjściowego nie będzie łatwy. Sprawdź dodatkowe zasoby w celu ustalenia, czy odszyfrowany wolumin może zostać w pełni odzyskany.

Materiały referencyjne

Informacje o sposobie użycia narzędzia BitLocker Repair Tool

Po uruchomieniu polecenia repair-bde -? generowane są następujące informacje o sposobie użycia:
Użycie:

repair-bde[.exe] InputVolume
{ OutputVolumeOrImage | {-NoOutputVolume|-nov} }
{ {-RecoveryPassword|-rp} NumericalPassword |
{-RecoveryKey|-rk} PathToExternalKeyFile }
[{-KeyPackage|-kp} PathToKeyPackage]
[{-LogFile|-lf} PathToLogFile]
[{-?|/?}]

Opis:
Próby naprawienia lub odszyfrowania uszkodzonego woluminu zaszyfrowanego funkcją BitLocker za pomocą
dostarczonych informacji odzyskiwania.

OSTRZEŻENIE! W celu uniknięcia dodatkowej utraty danych należy udostępnić zapasowy dysk
twardy. Dysku tego należy używać do magazynowania odszyfrowanej zawartości lub kopii zapasowych
zawartości uszkodzonego woluminu.


Parametry:
InputVolume
Wolumin zaszyfrowany funkcją BitLocker, który ma być naprawiony. Przykład: „C:” .

OutputVolumeOrImage
Opcjonalny. Wolumin do magazynowania zaszyfrowanej zawartości lub lokalizacja,
w której ma być utworzony plik obrazu zawartości.
Przykłady: „D:” , „D:\imagefile.img” .

OSTRZEŻENIE! Wszystkie informacje na tym woluminie wyjściowym zostaną
zastąpione.

-nov lub -NoOutputVolume
Próba naprawienia woluminu zaszyfrowanego funkcją BitLocker przez zmodyfikowanie
sektora rozruchowego lub wskazanie prawidłowej kopii metadanych funkcji BitLocker.

OSTRZEŻENIE! W celu uniknięcia dodatkowej utraty danych należy użyć narzędzia do tworzenia kopii
zapasowej sektora, aby utworzyć kopię zapasową woluminu wejściowego przed użyciem tej opcji.
Jeśli narzędzie takie jest niedostępne, należy określić wolumin
lub obraz wyjściowy.

-rk lub -RecoveryKey
Podaj klucz zewnętrzny do odblokowania woluminu.
Przykład: „F:\RecoveryKey.bek” .

-rp lub -HasłoOdzyskiwania
Podaj hasło numeryczne do odblokowania woluminu.
Przykład: „111111-222222-333333-...” .

-kp lub -KeyPackage
Opcjonalny. Podaj pakiet z kluczem do odblokowania woluminu.
Przykład: „F:\ExportedKeyPackage”

Jeśli ta opcja pozostaje pusta, narzędzie rozpocznie automatyczne wyszukiwanie
pakietu z kluczem. Jest ona potrzebna tylko wtedy, gdy wymaga jej narzędzie.

-lf lub -LogFile
Opcjonalny. Podaj ścieżkę do pliku, w którym będą przechowywane informacje
dotyczące postępu. Przykład: „F:\log.txt” .

-f lub -Force
Opcjonalny. Jeśli zostanie użyty, wymusza odinstalowanie woluminu, nawet
jeśli nie można go zablokować. Opcja ta jest potrzebna tylko wtedy, gdy wymaga
jej narzędzie.

-?lub /?
Wyświetla ten ekran.

Przykłady:
repair-bde C: -NoOutputVolume -rk F:\RecoveryKey.bek
repair-bde C: D: -rp 111111-222222-[...] -lf F:\log.txt
repair-bde C: D: -kp F:\KeyPackage -rp 111111-222222-[...]
repair-bde C: D:\imagefile.img -kp F:\KeyPackage -rk F:\RecoveryKey.bek
Właściwości

Identyfikator artykułu: 928201 — ostatni przegląd: 13.12.2007 — zmiana: 1

Opinia