Znane problemy występujące podczas opracowania niestandardowych rozwiązań dla programu Office Outlook 2007

Streszczenie

W tym artykule omówiono niektóre znane problemy związane z platformą projektowania programu Outlook 2007. Przykładem problemów tego typu są zmiany lokalizacji poleceń i sposobu wyświetlania dodatków COM przez program Outlook. Ponadto w tym artykule omówiono zmiany funkcji w programie Outlook 2007. Wspomniane w tym artykule znane problemy nie są bezpośrednio związane z modelem obiektów, niestandardowymi formularzami w programie Microsoft Office Outlook 2003 lub starszych wersjach programu Outlook albo regionami formularzy w programie Outlook 2007.

WPROWADZENIE

W tym artykule omówiono niektóre znane problemy występujące podczas opracowywania niestandardowych rozwiązań dla programu Microsoft Office Outlook 2007.

Więcej informacji

Polecenie „Elementy wyłączone” znajduje się teraz w menu Pomoc

W programie Outlook 2007 polecenie Elementy wyłączone zostało przeniesione z okna Informacje do menu Pomoc. Aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Elementy wyłączone, skorzystaj z jednej z następujących metod.

Metoda 1

W menu Pomoc kliknij polecenie Elementy wyłączone.

Metoda 2

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Centrum zaufania.
 2. W okienku nawigacji kliknij przycisk Dodatki.
 3. Na liście Zarządzaj kliknij pozycję Elementy wyłączone, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

Dodatki COM są wyłączane wówczas, gdy program Outlook 2007 jest uruchamiany przy użyciu przełącznika /safe

Program Outlook 2007 i starsze wersje programu Outlook można uruchomić przy użyciu przełącznika /safe. W starszych wersjach programu Outlook przełącznik /safe tylko wyłącza rozszerzenia klienta programu Microsoft Exchange (ECE). W programie Outlook 2007 przełącznik /safe zapobiega również ładowaniu dodatków COM. To zachowanie występowało w innych aplikacjach pakietu Office, poczynając od wersji pakietu Office 2000.

Aby uzyskać dostęp do opcji Zezwalaj na skrypty w folderach udostępnionych i Zezwalaj na skrypty w folderach publicznych w programie Outlook 2007, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Centrum zaufania.
 2. W okienku nawigacji kliknij polecenie Zabezpieczenia poczty e-mail.
Zauważ, że opcje Zezwalaj na skrypty w folderach udostępnionych i Zezwalaj na skrypty w folderach publicznych znajdują się w obszarze Skrypty w folderach.

Wpis rejestru DontDisplayHKLMAddins ukrywa dodatki COM

W programie Outlook 2007 można użyć wpisu rejestru DontDisplayHKLMAddins do ukrycia dodatków COM zarejestrowanych w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE. Po ukryciu tych dodatków COM użytkownicy nie mogą usunąć ich z pamięci. Po włączeniu wpisu rejestru DontDisplayHKLMAddins program Outlook 2007 zachowuje się tak, jak starsze wersje programu Outlook.

Aby dodać wpis rejestru DontDisplayHKLMAddins, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij prawym przyciskiem myszy następujący podklucz:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security
 3. Wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 4. Wpisz DontDisplayHKLMAddins, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość DontDisplayHKLMAddins, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, aby ukryć dodatki COM zarejestrowane w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Jeżeli wartość 0 zostanie wpisana w polu Dane wartości lub pole Dane wartości zostanie pozostawione puste, dodatki COM są wyłączane.
 7. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.
Gdy wpis rejestru DontDisplayHKLMAddins jest równy 1, wszystkie dodatki COM są wciąż wyświetlane w Centrum zaufania. To ustawienie rejestru ukrywa tylko zarejestrowane w kluczu HKLM dodatki COM w oknie dialogowym Dodatki COM. Powinno to być do przyjęcia, ponieważ dodatki można ładować i usuwać z pamięci tylko przy użyciu okna dialogowego Dodatki COM.

Nowy wpis rejestru DisableCreateServices zapobiega ładowaniu określonych usług MAPI

Administrator może utworzyć wpis rejestru DisableCreateServices w kluczu HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Options. Ten nowy wpis rejestru jest dostępny w programie Outlook 2007. Korzystając z wpisu rejestru DisableCreateServices, można zapobiegać ładowaniu określonych usług MAPI.

W wartości rejestru DisableCreateServices jest przechowywana wartość ciągu. Wartość ciągu jest rozdzielaną średnikami listą usług MAPI. Nazwy usług są nazwami MAPI pojawiającymi się w pliku Mapisvc.inf. Na przykład w przypadku następującego podzbioru pliku Mapisvc.inf można użyć wartości ciągu MSOMS;OMSAB we wpisie rejestru DisableCreateServices, aby zapobiec dodawaniu tych dwóch usług przez użytkowników.
[Services]
MSOMS=Outlook Mobile Service
OMSAB=Mobile Address Book

[Default Services]
MSOMS=Outlook Mobile Service
OMSAB=Mobile Address Book
W kontekście rozwiązań niestandardowych deweloperzy powinni zauważyć, że organizacje mogą obecnie wdrażać zasady, które mogą ograniczać użycie usługi MAPI.

Właściwości niestandardowe mogą nie być propagowane w niektórych scenariuszach

Klucz rejestru AllowNamedProps został wprowadzony w dodatku Service Pack 2 (SP2) dla programu Microsoft Office Outlook 2003. W tym kluczu jest przechowywana lista właściwości niestandardowych, których można używać w programie Outlook. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

907985 Zmiany właściwości niestandardowych w programie Outlook

W artykule 907985 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base opisano również następujące klucze rejestru:
 • AllowTNEFtoCreateProps
 • AllowMSGFilestoCreateProps
 • DisallowTNEFPreservation
Te trzy klucze rejestru nie są już obsługiwane w programie Outlook 2007.

Rezygnuje się ze strony Outlook na dziś

Odradza się deweloperom dostosowywanie strony Outlook na dziś. Podjęto decyzję o rezygnacji z tej funkcji. Jest ona jeszcze obsługiwana tylko ze względu na zgodność ze starszymi wersjami.

Formanty MAPI programu Visual Basic 6.0 nie są już obsługiwane

W programie Microsoft Visual Basic 6.0 uwzględniono dwa formanty MAPI używające interfejsu Simple MAPI do zapewniania integracji z aplikacjami poczty e-mail obsługującymi interfejs MAPI. Te formanty nie były testowane z programem Outlook 2007. Zidentyfikowano jednak co najmniej jeden poważny, znany problem, związany z tymi formantami w programie Outlook 2007. Użycie tych formantów z programem Outlook 2007 nie jest obsługiwane.
BUG #: 760870 (Office12)

Protokół Outlook nie działa już poza programem Outlook

Protokół Outlook (Outlook://) został zmieniony. Ten protokół działa tylko wówczas, gdy jest używany w programie Outlook. Tego protokołu można używać na stronie głównej folderu, pasku narzędzi Sieć Web lub w treści elementu programu Outlook.

Uwaga: Program Outlook nie rozpoznaje automatyczne protokołu Outlook, gdy protokół jest wpisywany w treści dowolnego elementu. Protokół działa jednak, jeżeli zostanie ustawiony jako hiperłącze.
BUG #: 51231 (Office12)
BUG #: 484936 (Office12)

Składnik Collaboration Data Objects 1.2.1 nie wchodzi już w skład pakietu Office 2007

Składnik CDO (Collaboration Data Objects) 1.2.1 jest pakietem zapewniającym dostęp do obiektów zgodnych z programem Outlook za pośrednictwem interfejsu API opartego na modelu COM. Zachęca się deweloperów do używania modelu obiektów programu Outlook, jeżeli jest to możliwe, zamiast korzystania z interfejsu CDO 1.2.1. Aby uzyskać składnik CDO 1.21, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga: Ta wersja składnika CDO została utworzona dla programu Microsoft Exchange Server. Ta wersja składnika CDO nie generuje więc monitów zabezpieczeń dla modelu obiektów programu Outlook, gdy składnik CDO jest używany do programowego dostępu do informacji dotyczących adresatów lub wysyłania wiadomości e-mail. Ze względu na to zachowanie obsługa nowych Zasad grupy dla ustawień zabezpieczeń w programie Outlook 2007 nie stosuje składnika CDO.

Program Outlook 2007 umożliwia wyświetlanie podglądu określonych typów załączonych plików podczas przeglądania wiadomości e-mail. Program Outlook oraz inne aplikacje w pakiecie Office 2007 używają tej samej architektury interfejsu API, z której korzysta system Windows Vista. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu tworzenia programu obsługi podglądu, odwiedź następującą witrynę MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web:

Funkcje formularzy sieci Web zostały usunięte

Nie można używać programu Outlook 2007 do łączenia się z programem Microsoft Exchange Server 5.5. Ponadto funkcja renderowania formularzy sieci Web programu Exchange Server 5.5 została usunięta z okna dialogowego Opcje. Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Inne.
 2. W obszarze Ogólne kliknij przycisk Opcje zaawansowane.
 3. W obszarze We wszystkich programach pakietu Microsoft Office kliknij przycisk Formularze niestandardowe.
BUG #: 362171 (Office12)

Formularze MAPI nie są już otwierane domyślnie

Domyślnie program Outlook 2007 nie otwiera formularzy MAPI utworzonych przy użyciu języka C++. Aby włączyć tę funkcję, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Inne.
 2. W obszarze Ogólne kliknij przycisk Opcje zaawansowane.
 3. W obszarze We wszystkich programach pakietu Microsoft Office kliknij przycisk Formularze niestandardowe.
 4. Kliknij pole wyboru Zezwalaj na formularze pomijające program Outlook, aby je zaznaczyć.
BUG #: 402066 (Office12)

Klucz zasad DisableAddinBtns nie jest już obsługiwany

Starsze wersje programu Outlook obsługują klucz zasad DisableAddinBtns. Korzystając z tego klucza zasad, można wyłączyć przyciski dla dodatków. Po wyłączeniu tych przycisków użytkownicy nie mogą ładować lub usuwać z pamięci rozszerzeń klienta programu Exchange w programie Outlook. Program Outlook 2007 nie obsługuje już tego klucza zasad.
BUG #: 27997 (Office12)

Dodatki COM zarejestrowane w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE nie są już domyślnie ukrywane

Dodatki COM mogą być rejestrowane w kluczu HKEY_CURRENT_USER lub kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE. W starszych wersjach pakietu Office dodatki zarejestrowane w kluczu HKEY_CURRENT_USER pojawiają się w oknie Dodatki COM. Dodatki zarejestrowane w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE nie pojawiają się jednak w oknie Dodatki COM. Dzięki temu deweloperzy i administratorzy mogą rejestrować dodatek w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE, tak aby użytkownicy nie mogli usunąć tego dodatku.

W pakiecie Office 2007 zmieniono to domyślne zachowanie. W oknach Centrum zaufania i Dodatki COM wyświetlana jest lista wszystkich zarejestrowanych dodatków. Jeżeli administratorzy zamierzają ukryć dodatki zarejestrowane w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE, mogą wdrożyć klucz zasad w celu włączenia takiego zachowania, jak w starszych wersjach.

Aby ukryć dodatki zarejestrowane w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij prawym przyciskiem myszy następujący podklucz:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security
 3. Wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 4. Wpisz DontDisplayHKLMAddins, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość DontDisplayHKLMAddins, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, aby ukryć dodatki zarejestrowane w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE. Kliknij przycisk OK.
 7. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.

Zarządzanie skryptami programu Exchange Server po stronie serwera nie jest już obsługiwane

W starszych wersjach programu Outlook można zarządzać skryptami programu Exchange Server na karcie Agenci w oknie właściwości folderu. Program Exchange Server 5.5 i starsze wersje programu Exchange Server obsługują te skrypty po stronie serwera. Karta Agenci jest dostarczana przez rozszerzenie klienta programu Exchange (Scrptxtn.dll) instalowane przez program Outlook. Ponadto te skrypty są zależne od biblioteki obiektów konfiguracji usługi zdarzeń programu Microsoft Exchange Server (Esconf.dll).

Pliki Scrptxtn.dll i Esconf.dll nie wchodzą w skład programu Outlook 2007, dlatego w tym programie nie można instalować, odinstalowywać i zarządzać skryptami programu Exchange Server po stronie serwera. Jeżeli ta funkcja jest niezbędna, należy skorzystać ze starszej wersji programu Outlook.

Uwaga: W programie Exchange 2000 Server wprowadzono bardziej niezawodną funkcję obiektów sink zdarzenia, zastępującą skrypty programu Exchange Server. Karta Agenci nie jest związana z obiektami sink zdarzenia. Ponadto obiekty sink zdarzenia były dostępne tylko chwilowo, dlatego skutki tej zmiany projektu powinny być minimalne.

Rezygnuje się z rozszerzeń klienta programu Exchange

Architektura rozszerzeń klienta programu Exchange była początkowo obsługiwana przez klienta programu Exchange Server w systemie Microsoft Windows 95. Także program Outlook 97 obsługuje rozszerzenia klienta programu Exchange. Późniejsze wersje programu Outlook, z programem Outlook 2007 włącznie, wciąż obsługują rozszerzenia ECE ze względu na zgodność ze starszymi wersjami. Zdecydowanie jednak zachęca się deweloperów, aby do tworzenia nowych dodatków programu Outlook używali architektury dodatków COM. Wiele zmian w programie Outlook 2007 zostało wdrożonych jako funkcje związane z rozszerzeniami ECE (ECE-parity). Z uwagi na fakt, że program Outlook oferuje teraz te funkcje, cykl obsługi rozszerzeń klienta programu Exchange dobiega końca.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 929590 — ostatni przegląd: 28.01.2008 — zmiana: 1

Opinia