Podczas próby aktywowania systemu Windows Vista wyświetlany jest komunikat o błędzie: „Wystąpił błąd”


Symptomy


Podczas próby aktywowania systemu Windows Vista może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Wystąpił błąd
W takim wypadku może również zostać wyświetlony jeden z następujących kodów i opisów błędów.
Kod błęduOpis
0xC004C003Serwer aktywacji ustalił, że określony klucz produktu jest w użyciu.
0xC004C001Serwer aktywacji ustalił, że określony klucz produktu jest nieprawidłowy.
0xC004C008Serwer aktywacji ustalił, że nie można użyć określonego klucza produktu.
0xC004C812SL_E_CHREF_BINDING_0UT_0F_T0LERANCE: Serwer aktywacji ustalił, że określony klucz produktu przekroczył jego liczbę aktywacji.
0xCD004F050Usługa licencjonowania oprogramowania zgłosiła, że określony klucz produktu jest nieprawidłowy.
0xC004C4CENie można odnaleźć szczegółowego opisu błędu.
0x8007232BNazwa DNS nie istnieje.
0xC004F027Usługa licencjonowania oprogramowania zgłosiła, że licencja została naruszona.
0xC003E004Usługa licencjonowania oprogramowania zgłosiła, że licencja nie została sprawdzona.
0xC004E003Usługa licencjonowania oprogramowania zgłosiła, że sprawdzanie licencji nie powiodło się.
0xC004F033Usługa licencjonowania oprogramowania zgłosiła, że instalacja klucza produktu jest niedozwolona. Zobacz dziennik zdarzeń, aby uzyskać szczegółowe informacje.
0XC004D401Procesor zabezpieczeń zgłosił błąd niezgodności pliku systemowego.
0x80080250Nierozpoznany błąd.
0x8004FC03nierozpoznany błąd.
0X8004FE2DHTTP_STATUS_DENIED.
0x8004FE33HTTP_STATUS_PROXY_AUTH_REQ.
0x8004FE91HTTP_STATUS_NOT_SUPPORTED.
0x80072EE7Nie można określić nazwy serwera lub adresu.
0x80072EFDNie można ustanowić połączenia z serwerem.
0x80072F78Serwer zwrócił nieprawidłową lub nierozpoznaną odpowiedź.
0x80072F8FWystąpił błąd zabezpieczeń.

Przyczyna


Opis w komunikacie o błędzie zawiera przyczynę wyświetlenia danego komunikatu.

Rozwiązanie


Kody błędów 0xC004C003, 0xC004C001, 0xC004C008, 0xC004C812, 0xCD004F050, 0xC004C4CE i 0x8007232B

Jeżeli zostanie wyświetlony jeden z tych kodów błędów, należy zmienić klucz produktu w celu aktywowania systemu Windows Vista. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Otwórz element System w Panelu sterowania. Aby to zrobić, kliknij przycisk Startprzycisk Start , wpisz polecenie System w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję System na liście Programy.
 2. W sekcji Aktywacja systemu Windows kliknij łącze Zmień klucz produktuUprawnienie Kontrola konta użytkownika . Jeśli zostanie wyświetlony komunikat okna dialogowego Kontrola konta użytkownika, kliknij polecenie Kontynuuj. Jeżeli pojawi się monit o hasło administratora lub o potwierdzenie, wpisz hasło.
 3. W polu Klucz produktu wpisz klucz produktu, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Wykonaj kroki w Kreatorze aktywacji systemu Windows, aby ukończyć proces aktywacji.
Uwaga: Jeżeli zamierzasz aktywować system Windows Vista przy użyciu usługi zarządzania kluczami (KMS, Key Management Service), zobacz następujące dokumenty dotyczące aktywacji zbiorczej:

Kody błędów 0xC004F027, 0xC003E004 i 0xC004E003

Jeżeli pojawi się jeden z tych kodów błędów, należy ponownie aktywować system Windows Vista. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Otwórz element System w Panelu sterowania. Aby to zrobić, kliknij przycisk Startprzycisk Start , wpisz polecenie System w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję System na liście Programy.
 2. W sekcji Aktywacja systemu Windows kliknij łącze Zmień klucz produktu. Uprawnienie do kontroli konta użytkownika Jeżeli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło.
 3. W polu Klucz produktu wpisz klucz produktu, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Wykonaj kroki w Kreatorze aktywacji systemu Windows, aby ukończyć proces aktywacji.

Kod błędu 0xC004F033

Jeżeli pojawi się ten kod błędu, należy sprawdzić, czy klucz produktu umożliwia uaktualnienie bieżącej wersji systemu Windows Vista do wersji, dla której dany klucz jest przeznaczony. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

932616 Opcje instalacji systemu Windows Vista (tylko wersje 32-bitowe) w wersjach przeznaczonych dla klientów indywidualnych

932795 Opcje instalacji dla 64-bitowych konsumenckich wersji systemu Windows Vista

Kody błędów 0XC004D401 i 0x80080250

Jeden z tych kodów błędów jest zgłaszany, ponieważ używane oprogramowanie antywirusowe lub do zarządzania prawami cyfrowymi (DRM, Digital Rights Management) jest niezgodne z systemem Windows Vista. Należy skontaktować się z producentem oprogramowania antywirusowego lub DRM w celu uzyskania wersji zgodnej z systemem Windows Vista, a następnie ponownie aktywować system Windows Vista. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

931699 Error message when you use Windows Vista: "An unauthorized change was made to your license"

Kody błędów 0x8004FC03, 0X8004FE2D, 0x8004FE33, 0x8004FE91, 0x80072EE7, 0x80072EFD, 0x80072F78 i 0x80072F8F

Jeżeli zostanie wyświetlony jeden z tych kodów błędów, należy sprawdzić, czy działa połączenie z Internetem, a następnie spróbować ponownie aktywować system Windows Vista. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj kroki opisane w odpowiedniej sekcji.

Komputer jest podłączony do Internetu.

Zobacz temat „Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym i internetowym” (Troubleshoot network and Internet connection problems) w następującej witrynie Pomocy i obsługi technicznej online systemu Windows w sieci Web:

Komputer nie jest podłączony do Internetu.

Zobacz temat „Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym i internetowym” w Pomocy i obsłudze technicznej systemu Windows na dysku twardym komputera, zgodnie z następującymi krokami:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna.
 2. W polu Wyszukaj w Pomocy lub w polu Wyszukaj w Pomocy online wpisz Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym i internetowym, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj w Pomocy.
 3. Na liście tematów kliknij pozycję Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym i internetowym.
 4. Kliknij łącze najlepiej opisujące problem, który chcesz rozwiązać.
 5. Postępuj zgodnie z zaleceniami, aby rozwiązać zaistniały problem.

Więcej informacji


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących trybu ograniczonej funkcjonalności, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

925582 Zachowanie w trybie zmniejszonej funkcjonalności w systemie Windows Vista

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących komunikatu o błędzie związanym z zakończeniem okresu aktywacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

925616 Po uruchomieniu systemu Windows Vista jest wyświetlany komunikat o błędzie „Okres aktywacji upłynął”