Nie mo¿na zainstalowaæ niektórych programów po przywróceniu systemu Windows Vista przy u¿yciu obrazu programu Windows Complete PC Backup and Restore

Symptomy

Po przywróceniu zawartoœci komputera z systemem Windows Vista przy u¿yciu obrazu programu Windows Complete PC Backup and Restore mo¿e siê okazaæ, ¿e instalacja niektórych programów jest niemo¿liwa. Gdy ten problem wyst¹pi, mo¿e siê pojawiæ nastêpuj¹cy komunikat o b³êdzie:
Nazwa katalogu jest nieprawid³owa.

Przyczyna

Ten problem wystêpuje, poniewa¿ folder tymczasowy (%temp%) nie jest uwzglêdniony w operacji przywracania. Na ogó³ folder tymczasowy znajduje siê w nastêpuj¹cej lokalizacji:
C:\Windows\Temp

Rozwiązanie

Informacje o dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista. Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
935791 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista

Jak rozwi¹zaæ problem, gdy ju¿ wyst¹pi

Aby rozwi¹zaæ ten problem, gdy ju¿ wyst¹pi, nale¿y odtworzyæ folder tymczasowy (Temp). Nale¿y siê tak¿e upewniæ, ¿e folder Temp ma w³aœciwe uprawnienia. Aby to zrobiæ, wykonaj nastêpuj¹ce kroki:
 1. Kliknij przycisk Start przycisk Start , kliknij polecenie Wszystkie programy, a nastêpnie kliknij polecenie Akcesoria.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Wiersz polecenia, a nastêpnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.
   Uprawnienie Kontrola konta u¿ytkownika Je¿eli zostanie wyœwietlony monit o has³o administratora lub potwierdzenie, wpisz has³o lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. W wierszu polecenia wpisz nastêpuj¹ce polecenie, a nastêpnie naciœnij klawisz ENTER:
  md %windir%\temp
  UwagaPozostaw okno Wiersz polecenia otwarte, ponieważ będzie jeszcze potrzebne.
 4. Kliknij przycisk Startprzycisk Start , wpisz %windir% w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a nastêpnie kliknij pozycjê Windows na liœcie Programy.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Temp, a nastêpnie kliknij polecenie W³aœciwoœci.
 6. Kliknij kartê Zabezpieczenia, kliknij przycisk Zaawansowane, a nastêpnie kliknij opcjê Edytuj.

   Uprawnienie Kontrola konta u¿ytkownika Je¿eli zostanie wyœwietlony monit o has³o administratora lub potwierdzenie, wpisz has³o lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 7. Kliknij, aby wyczyœciæ pole wyboru Do³¹cz uprawnienia dziedziczne z tego obiektu nadrzêdnego.
 8. Kliknij przycisk Usuñ, a nastêpnie kliknij przycisk OK.
 9. Pojawi¹ siê dwa komunikaty ostrzegawcze. Kliknij przycisk Tak w ka¿dym komunikacie ostrzegawczym.
 10. Kliknij przycisk OK dwa razy, aby zamkn¹æ okno dialogowe Zaawansowane ustawienia zabezpieczeñ i okno dialogowe w³aœciwoœci folderu.
 11. Otwórz ponownie okno Wiersz polecenia.
 12. W wierszu polecenia wpisz nastêpuj¹ce polecenie, a nastêpnie naciœnij klawisz ENTER:

  icacls %windir%\temp /grant "BUILTIN\Users:(CI)(S,WD,AD,X)" "BUILTIN\Administrators:(F)" "BUILTIN\Administrators:(OI)(CI)(IO)(F)" "NT AUTHORITY\SYSTEM:(F)" "NT AUTHORITY\SYSTEM:(OI)(CI)(IO)(F)" "CREATOR OWNER:(OI)(CI)(IO)(F)"
  Uwaga Polecenie należy wpisać w jednym wierszu w podane powyżej postaci, z zachowaniem wszystkich znaków cudzysłowu.

Jak zapobiec wystêpowaniu tego problemu

Aby zapobiec wystêpowaniu tego problemu, nale¿y zainstalowaæ poprawkê opisan¹ w niniejszym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usuniêcia problemu opisanego w tym artykule. Poprawkê nale¿y instalowaæ tylko w tych systemach, w których wystêpuje opisany problem. Poprawka mo¿e byæ wci¹¿ w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe op³aty za korzystanie z pomocy technicznej bêd¹ pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytañ i problemów, których nie mo¿na rozwi¹zaæ przy u¿yciu okreœlonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Informacje o pliku

Wersja anglojêzyczna tej poprawki ma atrybuty pliku pokazane w poni¿szej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadaj¹ce tym plikom zosta³y podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). S¹ one zamieniane na czas lokalny po wyœwietleniu informacji o pliku. Aby zobaczyæ ró¿nicê miêdzy czasem UTC i czasem lokalnym, nale¿y skorzystaæ z karty Strefa czasowa narzêdzia Data i godzina w Panelu sterowania.
System Windows Vista, wersje dla komputerów z procesorami x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Update-bf.mumNot Applicable1,93530-Jan-200716:45Not Applicable
Update.mumNot Applicable2,65130-Jan-200716:42Not Applicable
Wbengine.exe6.0.6000.16427562,17630-Jan-200702:59x86
Windows6.0-kb932142-x86.psfNot Applicable611,12530-Jan-200717:25Not Applicable
Wbengine.exe6.0.6000.20525562,17630-Jan-200701:43x86
X86_microsoft-windows-blb-engine-main.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16427_none_906e276ee2b42a25.manifestNot Applicable70730-Jan-200716:42Not Applicable
X86_microsoft-windows-blb-engine-main.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20525_none_90f5c3a5fbd39741.manifestNot Applicable70730-Jan-200716:42Not Applicable
X86_microsoft-windows-blb-engine-main_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16427_none_e1ed15b402a346dd.manifestNot Applicable11,30830-Jan-200716:45Not Applicable
X86_microsoft-windows-blb-engine-main_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20525_none_e274b1eb1bc2b3f9.manifestNot Applicable11,30830-Jan-200716:45Not Applicable
System Windows Vista, wersje 64-bitowe
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_microsoft-windows-blb-engine-main.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16427_none_ec8cc2f29b119b5b.manifestNot Applicable71130-Jan-200716:42Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-blb-engine-main.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20525_none_ed145f29b4310877.manifestNot Applicable71130-Jan-200716:42Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-blb-engine-main_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16427_none_3e0bb137bb00b813.manifestNot Applicable11,33630-Jan-200716:49Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-blb-engine-main_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20525_none_3e934d6ed420252f.manifestNot Applicable11,33630-Jan-200716:49Not Applicable
Update-bf.mumNot Applicable1,93530-Jan-200716:45Not Applicable
Update.mumNot Applicable2,65130-Jan-200716:42Not Applicable
Wbengine.exe6.0.6000.16427702,97630-Jan-200704:45x64
Windows6.0-kb932142-x64.psfNot Applicable807,55730-Jan-200717:25Not Applicable
Wbengine.exe6.0.6000.20525702,97630-Jan-200701:59x64

Stan

Firma Microsoft potwierdzi³a, ¿e jest to problem wystêpuj¹cy w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotycz¹” . Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Vista.

Więcej informacji

Aby uzyskaæ wiêcej informacji dotycz¹cych nazewnictwa pakietów poprawek, kliknij nastêpuj¹cy numer artyku³u w celu wyœwietlenia tego artyku³u z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
816915 Nowy schemat nazewnictwa plików dla pakietów aktualizacji oprogramowania Microsoft Windows
Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 932142 — ostatni przegląd: 31.12.2008 — zmiana: 1

Opinia