Opis aktualizacji funkcji Microsoft Office Isolated Conversion Environment dla pakietu zgodności formatów plików programu Word, Excel i PowerPoint 2007

Ważne: Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

WPROWADZENIE

Funkcja Microsoft Office Isolated Conversion Environment (MOICE) dodana do pakietu zgodności pakietu Microsoft Office dla formatów plików programów Word, Excel i PowerPoint 2007 jest używana do bezpieczniejszego otwierania binarnych formatów plików programów Word, Excel i PowerPoint.

Więcej informacji

Aby pomóc w ochronie komputera przed zagrożeniami, nie należy otwierać plików otrzymywanych jako załączniki wiadomości e-mail, jeżeli są to wiadomości nieoczekiwane. Nie należy również otwierać plików otrzymanych jako załączniki od nieznanych osób.

Jeżeli otwarcie załącznika jest konieczne, należy użyć funkcji MOICE w celu zmniejszenia ryzyka związanego z bezpieczeństwem. Funkcja ta może pomóc w złagodzeniu efektów ataków dokonanych za pośrednictwem plików w binarnym formacie programów Word, Excel lub PowerPoint. Funkcji MOICE należy użyć w razie podejrzenia, że nastąpił bezpośredni atak i że brakuje dostępnej aktualizacji oprogramowania, za pomocą której można wyeliminować lukę.

Funkcja MOICE używa konwerterów systemu Microsoft Office 2007 do konwertowania plików w formatach binarnych pakietu Office na format Office Open XML. Ten proces pomaga w usunięciu potencjalnego zagrożenia, które może powstać, gdy dokument zostanie otwarty w formacie binarnym. Ponadto funkcja konwertuje przychodzące pliki w wyizolowanym środowisku. Pomaga to ochronić komputer przed potencjalnym zagrożeniem.

Uwaga: Funkcja MOICE jest obsługiwana tylko wtedy, gdy jest używana w pakietach Microsoft Office 2003 lub Office 2007. Nie jest obsługiwana w żadnej innej wersji pakietu Microsoft Office.

Funkcja MOICE obsługuje aktualnie następujące formaty dokumentów:
 • .doc
 • .ppt
 • .pot
 • .pps
 • .xls
 • .xlt
 • .xla

Instalacja funkcji MOICE

Wymagania wstępne

 • Aby zainstalować funkcję MOICE, musisz mieć zainstalowany pakiet Office 2003 lub Office 2007.
 • Aby zainstalować funkcję MOICE, musisz mieć pakiet zgodności dla formatów plików programów Word, Excel i PowerPoint 2007.

  Poniższy plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

  Pobierz Pobierz pakiet FileFormatConverters.exe.
 • Funkcja MOICE wymaga wszystkich aktualizacji zalecanych dla wszystkich programów pakietu Office. Odwiedź witrynę Microsoft Update, aby zainstalować wszystkie zalecane aktualizacje:

Instalacja funkcji MOICE

Aby zainstalować funkcję MOICE, odwiedź witrynę Microsoft Update, a następnie zainstaluj wszystkie zalecane aktualizacje: Ponadto zainstaluj aktualizacje opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Knowledge Base:

934391 Description of the update for the 2007 Office programs: May 18, 2007 (934391)

934390 Description of the update for the 2007 Office programs: May 18, 2007 (934390)

934395 Description of the update for the 2007 Office programs: May 18, 2007 (934395)

Włączanie funkcji MOICE

Aby używać funkcji MOICE, musi być ona zarejestrowanym programem obsługi formatu dokumentów. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję MOICE dla każdego obsługiwanego formatu dokumentów, należy uruchomić odpowiednie polecenie. Polecenia można uruchomić przy użyciu jednej z następujących metod:
 • Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie, a następnie kliknij przycisk OK.
 • Wpisz polecenie w wierszu polecenia.
 • Wykonaj polecenia w pliku wsadowym.
 • Wypchnij polecenia przy użyciu zasad grupy.

  Uwaga: Metoda zasad grupy powinna być zastosowana przez administratora.
W następującej tabeli opisano polecenia, przy użyciu których można włączyć lub wyłączyć funkcję MOICE dla obsługiwanych formatów dokumentów:
Rozszerzenie nazwy pliku dla obsługiwanego formatu dokumentówPolecenie, przy użyciu którego można włączyć funkcję MOICE jako zarejestrowany program obsługiPolecenie, przy użyciu którego można wyłączyć funkcję MOICE, tak aby już nie była zarejestrowanym programem obsługi
.docASSOC .doc=oice.word.documentASSOC .doc=Word.Document.8
.xlsASSOC .XLS=oice.excel.sheet ASSOC .xls=Excel.Sheet.8
.xltASSOC .XLT=oice.excel.templateASSOC .xlt=Excel.Template
.xlaASSOC .XLA=oice.excel.addinASSOC .xla=Excel.Addin
.pptASSOC .PPT=oice.powerpoint.showASSOC .ppt=PowerPoint.Show.8
.potASSOC .POT=oice.powerpoint.templateASSOC .pot=PowerPoint.Template.8
.ppsASSOC .PPS=oice.powerpoint.slideshowASSOC .pps=PowerPoint.SlideShow.8
Uwaga: Jeżeli pakiet Microsoft Office 2003 został uaktualniony do nowszej wersji, może być konieczne ponowne skojarzenie rozszerzeń nazw plików przy użyciu poleceń opisanych w tabeli.

Po włączeniu funkcji MOICE dla danego typu pliku funkcja ta próbuje sprawdzić poprawność pliku przy jego otwarciu po raz pierwszy. Jeżeli wystąpi błąd, pojawi się komunikat o błędzie.

Zalecana metoda rozmieszczania

Oprócz używania funkcji MOICE zalecana jest zmiana ustawień rejestru w celu zapobiegania otwieraniu typów plików, które mają nie być otwierane przez tę funkcję.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak zmienić rejestr, aby zapobiec otwieraniu plików .ppt, .pox lub .pps, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

922847 You receive an error message when you try to open or to save a file type that was blocked by your registry policy settings in PowerPoint 2007 or in PowerPoint 2003

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak zmienić rejestr, aby zapobiec otwieraniu plików .doc, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

922849 You receive an error message when you try to open or to save a file type that was blocked by your registry policy settings in Word 2007 or in Word 2003

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak zmienić rejestr, aby zapobiec otwieraniu plików .xls, .xlt i .xla, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

922848 You receive an error message when you try to open or to save a file type that was blocked by your registry policy settings in Excel 2007 or in Excel 2003

Problemy, które mogą się pojawić podczas korzystania z funkcji MOICE

 • Domyślnie funkcja MOICE zatrzymuje konwertowanie pliku, jeżeli trwa ono dłużej niż 45 sekund. Aby dostosować wartość limitu czasu, wykonaj następujące kroki.

  Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Może być wymagana ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie Regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Rozwiń następujący podklucz rejestru:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\OICE
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz OICE, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
  4. Wpisz MaxConvTime, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby nadać nazwę nowej wartości.
  5. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz MaxConvTime, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  6. W polu Dane wartości wpisz wartość limitu czasu, której chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK. (Wartość limitu czasu jest wyrażana w milisekundach).
  7. Zamknij Edytor rejestru.
 • Za pomocą funkcji MOICE nie można otworzyć prezentacji utworzonej w programie Microsoft PowerPoint 97 lub za pomocą starszej wersji programu PowerPoint.
 • Po przekonwertowaniu pliku przy użyciu funkcji MOICE domyślną lokalizacją zapisywania pliku jest folder %temp%. Folder %temp% jest również domyślną lokalizacją podczas próby otwarcia pliku.
 • Wszystkie osoby korzystające z komputera mogą wyświetlać pliki w folderze %temp%.
 • Pliki konwertowane przy użyciu funkcji MOICE są zapisywane w folderze %temp%. Po zamknięciu pliku nie jest on usuwany z tego folderu. Plik otwierany wiele razy jest również wiele razy konwertowany. Ponadto w folderze %temp% zapisywanych jest kilka kopii pliku. W razie wprowadzenia zmian w pierwszej kopii dokumentu jego druga kopia nie będzie zawierać zmian.
 • Domyślnie odpowiednia aplikacja jest otwierana po zakończeniu konwersji pliku przez funkcję MOICE. Następnie otwierany jest przekonwertowany dokument. Aby zapobiec otwieraniu odpowiedniej aplikacji, podczas wprowadzania polecenia funkcji MOICE użyj flagi –noapp. Flaga –noapp jest użyteczna, jeżeli planujesz konwersje wsadowe.

  Aby uzyskać więcej informacji o konwersjach wsadowych, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 • Dane tagów inteligentnych są usuwane z prezentacji programu PowerPoint, gdy prezentacje zawierające takie tagi są konwertowane przy użyciu funkcji MOICE.
 • Makra są usuwane z plików zawierających makra konwertowanych przy użyciu funkcji MOICE.
 • Jeżeli przy użyciu łącza znajdującego się w pliku, który został przekonwertowany przy użyciu funkcji MOICE, otwierany jest plik, połączony plik nie zostanie przekonwertowany przy użyciu tej funkcji.
 • Nie można konwertować osadzonych dokumentów.
 • Nie można konwertować dokumentów korzystających z zarządzania prawami dostępu.
 • Nie można konwertować dokumentów używających haseł.
 • Jeżeli funkcja MOICE jest używana do konwertowania plików pakietu Office, w programie Microsoft SharePoint nie można używać funkcji Edytuj dokument w programie Microsoft Office nazwa_programu.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 935865 — ostatni przegląd: 16.06.2009 — zmiana: 1

Opinia