Opis dodatku SP1 dla serwerów pakietu Microsoft Office 2007 oraz dodatku SP1 dla pakietu językowego serwerów pakietu Microsoft Office 2007

Streszczenie

Firma Microsoft wydała dodatek Service Pack dla serwerów pakietu Microsoft Office 2007 oraz dla pakietu językowego serwerów pakietu Microsoft Office 2007. W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu uzyskiwania tych dodatków Service Pack i listy problemów rozwiązanych przez te dodatki.

Ponadto artykuł zawiera informacje o błędach, które mogą wystąpić podczas instalacji dodatków Service Pack, oraz wskazówki umożliwiające sprawdzenie, czy dodatki Service Pack zostały już zainstalowane.

WPROWADZENIE

Dodatki Service Pack (SP1) dla serwerów pakietu Microsoft Office 2007 i Service Pack (SP1) dla pakietu językowego serwerów pakietu Microsoft Office 2007 zapewniają znaczącą poprawę zabezpieczeń, stabilności i wydajności. Niektóre z poprawek uwzględnionych w dodatku SP1 dla serwerów pakietu Microsoft Office 2007 i SP1 dla pakietu językowego serwerów pakietu Microsoft Office 2007 były uprzednio wydawane w osobnych aktualizacjach.

Szczegóły dotyczące dodatku Service Pack

Lista problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack w pliku do pobrania

Dostępny jest skoroszyt programu Microsoft Excel zawierający listę problemów dotyczących serwerów pakietu Microsoft Office 2007 i pakietu językowego serwerów pakietu Microsoft Office 2007, które są rozwiązywane po zainstalowaniu dodatku SP1 dla serwerów pakietu Microsoft Office 2007 oraz dodatku SP1 dla pakietu językowego serwerów pakietu Microsoft Office 2007.

Uwaga: Ten skoroszyt jest dostępny w języku angielskim. Nie będzie on tłumaczony na żaden inny język.

Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:


Pobierz Pobierz teraz plik Changes_all.xls dotyczący dodatku Service Pack 1 dla pakietu Office 2007.

Data wydania: 11 grudnia 2007 r.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Lista problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack

Dodatki SP1 dla serwerów pakietu Microsoft Office 2007 i SP1 dla pakietu językowego serwerów pakietu Microsoft Office 2007 rozwiązują problemy opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942383 Błędy naprawiane w programie Groove 2007 po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 dla pakietu Office 2007

942387 Błędy naprawiane w programie Project Server 2007 po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 dla pakietu Office 2007

942390 Opis problemów dla SharePoint Server 2007, które rozwiązuje dodatek SP1 dla serwerów pakietu Microsoft Office 2007

Biuletyny zabezpieczeń związane z tym dodatkiem Service Pack

Dodatki SP1 dla serwerów pakietu Microsoft Office 2007 i SP1 dla pakietu językowego serwerów pakietu Microsoft Office 2007 są opisane w następującym biuletynie zabezpieczeń:
936227 MS07-042: Luka w zabezpieczeniach programu Microsoft XML Core Services umożliwia zdalne wykonywanie kodu

Znane problemy

942101 Przy próbie zastosowania któregokolwiek z pakietów dodatku Service Pack 1 dla Office 2007 na komputerze, na którym działa system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, może pojawić się komunikat o błędzie.

942118 Po zainstalowaniu dodatku Service Pack lub aktualizacji dla Office Groove 2007 wyświetlany jest monit o ponowne uruchomienie komputera

942618 Przełączniki wiersza polecenia /log oraz /passive nie działają zgodnie z oczekiwaniami podczas uruchamiania pakietu instalacyjnego, który zawiera Windows SharePoint Services 3.0 oraz dodatek Service Pack 1 dla programu Windows SharePoint Services 3.0

942619 Po zastosowaniu dodatku Service Pack 1 dla programu Windows SharePoint Services 3.0 następujące zdarzenie jest rejestrowane w dzienniku aplikacji na serwerze: „User, group, or role 'WSS_Content_Application_Pools' already exists in the current database” (Użytkownik, grupa lub rola 'WSS_Content_Application_Pools' już istnieje w bieżącej bazie danych)

942620 Pojawia się komunikat o błędzie podczas próby instalacji dodatku Service Pack 1 dla serwerów pakietu Office 2007 na komputerze, na którym nie zainstalowano dodatku SP1 dla Windows SharePoint Services 3.0

942621 Kreator konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint nieoczekiwanie uruchamia się podczas trybu cichego instalacji produktów serwerowych pakietu System Microsoft Office 2007 lub Windows SharePoint Services 3.0 oraz użytkownik stosuje pakiety zbiorcze aktualizacji, aktualizacje lub poprawki aktualizujące

942995 Po zainstalowaniu dodatku Service Pack lub aktualizacji dla pakietu Microsoft Office 2007 nieoczekiwanie wyświetlany jest monit o ponowne uruchomienie komputera

943100 Jak ustawić ograniczenia w zbiorze witryn, aby zezwolenia dotyczyły tylko użytkowników określonej jednostki organizacyjnej na komputerze, na którym jest uruchomiony dodatek Service Pack 1 serwerów pakietu Office 2007

943102 Jak włączyć indeksowanie plików xlsb i zip w dodatku Service Pack 1 serwerów pakietu Microsoft Office 2007

943105 Po instalacji dodatku Service Pack 1 dla serwerów pakietu Office maksymalna ilość miejsca na dysku używana na kwerendy lub na indeksowanie zwiększa do 2,85 razy fizyczny rozmiar indeksu

944446 Komunikat o błędzie podczas instalowania dodatku Service Pack 1 dla serwerów pakietu Office 2007 na komputerze, na którym jest również zainstalowany program Project Server 2007

944447 W przypadku zainstalowania dodatku Service Pack 1 dla serwerów pakietu Microsoft Office 2007 lub dodatku Service Pack 1 dla Windows SharePoint Services 3.0, na serwerze z zainstalowanym Foxit PDF Ifilter, dokumenty typu pdf nie są indeksowane

Znane problemy występujące podczas instalowania dodatku Service Pack

W aktualizacji zabezpieczeń z października 2007 r. uwzględniono następujące poprawki: Po zainstalowaniu pakietu SP1 dla serwerów pakietu Microsoft Office 2007 zostaną usunięte następujące poprawki:
 • Użytkownik korzysta z niestandardowego szablonu w zbiorze witryn programu Microsoft Windows SharePoint Services 3.0. Jeśli użytkownik utworzy nową stronę sieci Web, wszystkie standardowe składniki Web Part mogą być niedostępne po kliknięciu pozycji Dodaj składnik Web Part. BUG #: 801509 (Office12)
 • Niektóre usługi innych firm mogą być niepoprawnie zatrzymywane po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń. Jeśli wystąpi ten problem, należy po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń ponownie uruchomić komputer. BUG #: 806331 (Office12)
 • Użytkownik łączy się ze zbiorem witryn programu Windows SharePoint Services 3.0 lub programu Microsoft Office SharePoint Server 2007. Jeżeli ta strona zawiera składnik Web Part ustawiony na widok Kalendarz, strona może nie zostać w pełni załadowana. Ten problem może wystąpić wówczas, gdy użytkownik nie ma uprawnień do odczytu listy Kalendarz. BUG #: 809502 (Office12)
 • W przypadku przeszukiwania zbioru witryn programu SharePoint Server 2007 za pomocą uwierzytelniania opartego na formularzach (Forms Based Authentication, FBA) wyniki wyszukiwania nie są zwracane. Jeśli jednak do przeszukiwania zbioru witryn programu SharePoint Server 2007 jest używany protokół NTLM, wyniki wyszukiwania są zwracane. BUG #: 803302 (Office12)
 • Stopniowe uaktualnienie zbioru witryn programu Microsoft SharePoint Portal Server 2003 do wersji SharePoint Server 2007 może zakończyć się niepowodzeniem. Ponadto jest wyświetlany komunikat o błędzie „Nieznany błąd” . BUG #: 804933 (Office12)
 • Pewien zbiór witryn został uaktualniony do wersji SharePoint Server 2007. Jeśli adres URL witryny zawiera kropkę, podczas pełnego przeszukiwania ten zbiór witryn może nie zostać zaindeksowany. Natomiast przeszukiwanie przyrostowe umożliwia zaindeksowanie zbioru witryn zgodnie z oczekiwaniami. BUG #: 806165 (Office12)
 • Użytkownik korzysta z opcji Uwzględnij wartości ze wszystkich zamapowanych przeszukanych właściwości. Następnie należy ponownie zamapować właściwość Autor do innych przeszukanych właściwości. Spowoduje to zmianę właściwości Typ na obiekt właściwości wielowartościowej. Jeśli użytkownik postanowi później użyć opcji Uwzględnij wartości ze wszystkich zamapowanych przeszukanych właściwości, właściwość Typ nie zmieni się z powrotem na domyślną właściwość tekstową. BUG #: 806166 (Office12)
 • Zbiór witryn programu Windows SharePoint Services 3.0 może po uaktualnieniu do wersji SharePoint Server 2007 nie wyglądać na uaktualniony. Zbiór witryn nadal funkcjonuje jak zbiór witryn programu Windows SharePoint Services 3.0. BUG #: 809468 (Office12)
 • Po kliknięciu strony Profil dla kluczowego wskaźnika wydajności (KPI) w zbiorze witryn programu SharePoint Server 2007 pojawia się następujący komunikat o błędzie:
  Niepoprawna funkcja (Wyjątek, HRESULT:0x80070001).
  BUG #: 809622 (Office12)
 • Jeśli pełnym przeszukiwaniem są objęte pliki pdf w zbiorze witryn programu SharePoint Server 2007, przeszukiwanie może się nie zakończyć. Ponadto wykorzystanie procesora może wzrosnąć do wartości 100 procent. Ten problem może wystąpić wówczas, gdy w pliku pdf zostanie osadzony plik ocn. BUG #: 810311 (Office12)

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować te dodatki Service Pack

Dodatki SP1 dla serwerów pakietu Microsoft Office 2007 i SP1 dla pakietu językowego serwerów pakietu Microsoft Office 2007 znajdują się w Centrum pobierania Microsoft. Aby pobrać te dodatki Service Pack i uzyskać instrukcje dotyczące instalacji oraz strategie wdrażania, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:
Dodatek SP1 dla serwerów pakietu Microsoft Office 2007, wersja 32-bitowa i 64-bitowa
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=ad59175c-ad6a-4027-8c2f-db25322f791b
Dodatek SP1 dla pakietu językowego serwerów pakietu Microsoft Office 2007, wersja 32-bitowa
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=3a6c26fd-0beb-40d5-8cba-15164faab150
Dodatek SP1 dla pakietu językowego serwerów pakietu Microsoft Office 2007, wersja 64-bitowa
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=56681742-7d2c-4a6f-9178-dacd32aadc6c

Jak zainstalować dodatki Service Pack

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania dodatków Service Pack 1 dla serwerów pakietu Microsoft Office 2007 i Service Pack 1 dla pakietu językowego serwerów pakietu Microsoft Office 2007, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

945013 Jak wdrożyć dodatek Service Pack 1 dla serwerów pakietu Microsoft Office 2007 i dodatek Service Pack 1 dla pakietu językowego serwerów pakietu Microsoft Office 2007

Jak ustalić, czy te dodatki Service Pack są zainstalowane

Ten dodatek Service Pack zawiera pliki, których wersje podano w poniższych tabelach.

Uwaga: Instalowanie tych dodatków Service Pack nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajdują się nowsze wersje plików wymienionych w tabelach.

Aby ustalić, czy pliki wymienione w tabelach są już zainstalowane, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom Pomocnika wyszukiwania. W tym celu kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.

  Uwaga: Jeśli zostanie uruchomione Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows, kliknij opcję Kliknij tutaj, aby skorzystać z Pomocnika wyszukiwania.
 2. W oknie Wyniki wyszukiwania kliknij opcję Pliki i foldery w okienku Pomocnik wyszukiwania.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy znaleziony plik, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Na kartach Ogólne i Wersja sprawdź właściwości pliku zainstalowanego na komputerze.
Dodatek SP1 dla serwerów pakietu Microsoft Office 2007, wersja 32-bitowa
Dlcappwwsp1.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Microsoft.Office.Server.Conversions.Launcher.exe12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Server.Conversions.LoadBalancer.exe12.0.6211.1000
Dlcwwsp1.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Microsoft.Office.Workflow.Routing.dll12.0.6211.1000
Ifswfewwsp1.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Core.jsNie dotyczy
Htmlchkr.dll12.0.6211.1000
Ifswfe.dll12.0.6211.1000
Ifswfepriv.dll12.0.6211.1000
Signatureeula.aspxNie dotyczy
Osrchappwwsp1.msp
Nazwa plikuWersja pliku
BDCConnector.dll12.0.6211.1000
ChsBrkr.dll12.0.6211.1000
CHTBRKR.dll12.0.6211.1000
KorWbrkr.dll12.0.6211.1000
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Notesph.dll.oss12.0.6214.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.cswf32.lexNie dotyczy
Oss.korwbrkr.lexNie dotyczy
Oss.search.admin.asmxNie dotyczy
Oss.search.global.admin.asmxNie dotyczy
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Pkmnpw.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Trklr.dll1.18.0.0
Osrchwfewwsp1.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Bdcconn.dll12.0.6211.1000
Chsbrkr.dll12.0.6211.1000
Chtbrkr.dll12.0.6211.1000
Danlr.dll1.0.0.16
Grclr.dll1.0.0.11
Grcste.dll1.0.0.13
Huczlr.dll2.0.4.2
Korwbrkr.dll12.0.6211.1000
Lrpolish.dll1.9.0.0
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msscntrs.dll12.0.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Mssrch.dll12.0.6211.1000
Notesph.dll12.0.6214.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.intl.dll12.0.6211.1000
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Pkmnpw.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6211.1000
Query.dll12.0.6211.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Sharepointpub.gac.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Srchpml.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Tquery.dll12.0.6217.1000
Trklr.dll1.18.0.0
Podczas instalowania pliku Osrchwfewwsp1.msp są ponadto instalowane następujące pliki:
A0000001.apxAddcs.apxAddfedl.apxAnlytics.sql
Cpyfedl.apxEditcs.apxEditrule.apxEdtfedl.apx
Expfedl.apxFbaconf.apxFbaproxy.apxImpfedl.apx
Mngfedl.apxMprop.apxMrulessp.apxNoiseara.txt
Noiseben.txtNoisebul.txtNoisecat.txtNoisechs.txt
Noisecht.txtNoisecro.txtNoisedan.txtNoisedeu.txt
Noiseeng.txtNoiseenu.txtNoiseesn.txtNoisefin.txt
Noisefra.txtNoisegrc.txtNoiseguj.txtNoiseheb.txt
Noisehin.txtNoiseice.txtNoiseind.txtNoiseita.txt
Noisejpn.txtNoisekan.txtNoisekor.txtNoiselat.txt
Noiselit.txtNoisemal.txtNoisemar.txtNoisemly.txt
Noiseneu.txtNoisenld.txtNoisenor.txtNoiseplk.txt
Noisepol.txtNoisepor.txtNoiseptb.txtNoisepun.txt
Noiserom.txtNoiserus.txtNoisesbc.txtNoisesbl.txt
Noiseslo.txtNoisesve.txtNoisesvk.txtNoisetam.txt
Noisetel.txtNoisetha.txtNoisetur.txtNoiseukr.txt
Noiseurd.txtOss.cs6mors.lexOss.csstems.lexOss.cswf32.lex
Oss.danlr.lexOss.grcste.lexOss.huau.lexOss.hugu.lex
Oss.hustem.lexOss.korwbrkr.lexOss.search.admin.asmxOss.search.global.admin.asmx
Oss.summaryresults.dwpOss.swpf.summaryresults.dwpOss.swpf.topanswer.dwpOss.topanswer.dwp
Oss.wbdbase.plkOsssearchadmin.helpkeymap.xmlPortal.jsS2addshr.apx
S2farm.apxS2mngshr.apxScssp.apxSdsgpssp.apx
Spanishdict.txtTsara.xmlTsben.xmlTsbul.xml
Tscat.xmlTschs.xmlTscht.xmlTscro.xml
Tsdeu.xmlTseng.xmlTsenu.xmlTsesn.xml
Tsfin.xmlTsfra.xmlTsguj.xmlTsheb.xml
Tshin.xmlTsice.xmlTsind.xmlTsita.xml
Tsjpn.xmlTskan.xmlTskor.xmlTslat.xml
Tslit.xmlTsmal.xmlTsmar.xmlTsmly.xml
Tsneu.xmlTsnld.xmlTsnor.xmlTsplk.xml
Tspol.xmlTspor.xmlTsptb.xmlTspun.xml
Tsrom.xmlTsrus.xmlTssbc.xmlTssbl.xml
Tsschema.xmlTsslo.xmlTssve.xmlTssvk.xml
Tstam.xmlTstel.xmlTstha.xmlTstur.xml
Tsukr.xmlTsurd.xmlUschdssp.apxVscpsssp.apx
Vssetssp.apx
Osrvwwsp1.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Adodb.dll7.10.2346.0
Dbghelp.dll6.6.7.5
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Microsoft.office.server.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.server.native.dll12.0.6212.1000
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Office.odf12.0.6211.1000
Stdole.dll7.0.9466.0
Stdole.dll7.0.9466.0
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Spswfewwsp1.msp
Nazwa plikuWersja pliku
DocXPageConverter.exe12.0.6212.1000
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6211.1000
Ssocli.dll12.0.6211.1000
Ssocli.dll12.0.6211.1000
Ssoom.dll12.0.6211.1000
Ssoom.dll12.0.6211.1000
Ssoperf.dll12.0.6211.1000
Ssoprvad.exe12.0.6211.1000
Ssosec.dll12.0.6211.1000
Ssosec.dll12.0.6211.1000
Ssosrv.exe12.0.6211.1000
Upgrade.dll12.0.6211.1000
Podczas instalowania pliku Spswfewwsp1.msp są ponadto instalowane następujące pliki:
Addbdcapp.aspxAnlytics.sqlBmossext.cssBrmossext.css
Cmossext.cssCtmossext.cssExpapp.aspxGmossext.css
Jmossext.cssLimossext.cssLmossext.cssMossext.css
Msitehostperson.aspxNewsv3xmlonet.xmlOmossext.cssPbb1fil.xml
Pbbfil.xmlPlmossext.cssPmossext.cssPortal.js
Profilesrp.sqlProfilup.sqlProvfil.xmlProvfile.xml
Reportcenterdoclibschema.xmlRteetbl.asxRtepued.asxSchema.xml.pubfeap
Smcmt.asxSmmossext.cssV3dwptasksandtoolswp.dwpV3xmlonet.xml
Vimossext.cssVmossext.cssWelcomelayout2.aspxWmossext.css
Xlsrvappwwsp1.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Atl80.dll8.0.50727.762
Ecscalcserver.dll12.0.6211.1000
Ecsinterop.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Sql90.xslNie dotyczy
Xlcall32.dll12.0.6211.1000
Xlsrv.dll12.0.6214.1000
Xlsrv.webservices.api.dll12.0.6211.1000
Xmlrw.dll2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Pjsrvappwwsp1.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Dataedit.dll.x8612.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.PI.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Upgrade.dll12.0.6218.1000
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.WebProj.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Queuing.exe12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6211.1000
Podczas instalowania pliku Osrvmuisp1-en-us.msp są ponadto instalowane następujące pliki:
Prjsvr.sql.addpublishsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubtab12.sqlPrjsvr.sql.addpubvw12.sql
Prjsvr.sql.addreptab12.sqlPrjsvr.sql.addsps12.sqlPrjsvr.sql.addversionsps12.sqlPrjsvr.sql.addverstab12.sql
Prjsvr.sql.addworkingsps12.sqlPrjsvr.sql.addworksps12.sqlPrjsvr.sql.addworktab12.sqlPrjsvr.sql.delvw12.sql
Prjsvr.sql.initrep12.sql
Pjsrvwfewwsp1.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Microsoft.Office.Project.Schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.ApplicationPages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.ApplicationPages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.WebProj.dll12.0.6211.1000
Podczas instalowania pliku Pjsrvwfewwsp1.msp są ponadto instalowane następujące pliki:
Psi.isapi.customfieldsdisco.aspxPsi.isapi.customfieldswsdl.aspxPwa.admin.addmodifycategory.aspxPwa.admin.calendarsmain.aspx
Pwa.admin.editcustomfield.aspxPwa.admin.editglobal.aspxPwa.admin.treepicker.aspxPwa.admin.viewsaddmod.aspx
Pwa.download.aspxPwa.library.activexviewpart.htcPwa.library.mspjgrid.ascxPwa.library.teambuilderpage.js
Pwa.library.timesheetpart.htcPwa.library.treepicker.xsltPwa.pjclient.cabPwa.resmgr.buildresplanteam.aspx
Pwa.resmgr.buildteam.aspxPwa.statusing.addtask.aspx
Xlsrvwfewwsp1.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Ewrfind.aspxNie dotyczy
Ewrscripts.jsNie dotyczy
Microsoft.Office.Excel.WebUI.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Excel.Server.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Excel.Server.WebServices.dll12.0.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
Uwaga: Wersja 32-bitowa dodatku SP1 dla serwerów pakietu Microsoft Office 2007 zawiera następujące pliki msp, które zostały też uwzględnione w wersji 32-bitowej dodatku SP1 dla pakietu językowego serwerów pakietu Microsoft Office 2007:
 • Osrchmuisp1-en-us.msp
 • Spsmuisp1-en-us.msp
 • Xlsrvmuisp1-en-us.msp
Dodatek SP1 dla serwerów pakietu Microsoft Office 2007, wersja 64-bitowa
Dlcappwwsp1.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Microsoft.office.server.conversions.launcher.exe12.0.6211.1000
Microsoft.office.server.conversions.loadbalancer.exe12.0.6211.1000
Dlcwwsp1.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Dlc.workflow.routing.dll12.0.6211.1000
Edbwwsp1.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Dbghelp.dll6.6.7.5
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Edb.botservermsgs.dll4.2.1.2704
Edb.grooveaccountmgr.dll4.2.1.2704
Edb.grooveautoproxy.dll4.2.1.2704
Edb.groovebotfacilitator.dll4.2.1.2704
Edb.groovebotfactory.dll4.2.1.2704
Edb.grooveclean.exe4.2.1.2704
Edb.grooveclusterservices.dll4.2.1.2704
Edb.groovecommoncomponents.dll4.2.1.2704
Edb.groovecomponentconnector.dll4.2.1.2704
Edb.groovecomponentupdatecontroller.dll4.2.1.2704
Edb.groovecsmviewer.exe4.2.1.2704
Edb.groovedocumentsharetool.dll4.2.1.2704
Edb.grooveeis.exe4.2.1.2704
Edb.grooveintlresource2.dll4.2.1.2704
Edb.grooveprojecttoolset.dll4.2.1.2704
Edb.grooveresource.dll4.2.1.2704
Edb.grooveresourceedb.dll4.2.1.2704
Edb.grooveshellextensions.dll4.2.1.2704
Edb.groovestoragemgr.dll4.2.1.2704
Edb.groovesystemservices.dll4.2.1.2704
Edb.grooveuls.dll12.0.6211.1000
Edb.grooveutil.dll4.2.1.2704
Edb.groovewebplatformservices.dll4.2.1.2704
Edb.groovewebservices.dll4.2.1.2704
Grooveaudio.dll4.2.1.2704
Groovecalendartool.dll4.2.1.2704
Groovecommunicationsservices.dll4.2.1.2704
Groovecommunicationsstatusandcontrol.dll4.2.1.2704
Groovecomponentmgr.dll4.2.1.2704
Groovecrypto.dll4.2.1.2704
Groovedataviewertool.dll4.2.1.2704
Groovefetchservices.dll4.2.1.2704
Groovegames.dll4.2.1.2704
Groovemisc.dll4.2.1.2704
Groovenew.dll4.2.1.2704
Groovesketchtool.dll4.2.1.2704
Groovesystemmode.dll4.2.1.2704
Groovetexttools.dll4.2.1.2704
Groovetransceiver.dll4.2.1.2704
Grooveuiframework.dll4.2.1.2704
Groovewebbrowsertool2.dll4.2.1.2704
Installed.resources.xssNie dotyczy
Microsoft.office.server.native.dll12.0.6212.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Starternotificationdescriptors.xmlNie dotyczy
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Emswwsp1.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Appcode.compiledNie dotyczy
Appcode.dll4.2.1.2703
Appglobal.asax.compiledNie dotyczy
Appglobal.asax.dll4.2.1.2703
Atl80.dll8.0.50727.762
Auditdbstoredproc.sqlNie dotyczy
Gmsdbstoredproc.sqlNie dotyczy
Groovemanagementserver.dll4.2.1.2705
Groovepsconfig.exe12.0.6211.1000
Groovepsconfigui.exe12.0.6211.1000
Mems.dll4.2.1.2703
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Microsoft.groovemanagementserver.ui.controls.dll4.2.1.2703
Microsoft.groovemanagementserver.ui.enhancedwebcontrols.dll4.2.1.2703
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Grswwsp1.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Atl80.dll8.0.50727.762
Dbghelp.dll6.6.7.5
Dbwritetest.exe12.0.0.1406
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Ffqbackup.exe12.0.0.1407
Ffqrebuild.exe12.0.0.1407
Ffqreview.exe12.0.0.1407
Groovecrypto.dll4.2.1.2703
Groovemisc.dll4.2.1.2703
Groovenew.dll4.2.1.2703
Grooverelayperfmon.dll12.0.0.1406
Groovetracing.exe12.0.4518.1007
Grooveuls.dll12.0.4518.1007
Grooveutil.dll4.2.1.2703
Metabackup.exe12.0.0.1407
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Relay.exe12.0.0.1407
Relaycfg.cpl12.0.0.1407
Relaycfgsec.dll12.0.0.1407
Relaymsgs.dll12.0.0.1406
Rqexport.exe12.0.0.1407
Rqimport.exe12.0.0.1407
Rqwritetest.exe12.0.0.1407
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Podczas instalowania pliku Grswwsp1.msp są ponadto instalowane następujące pliki:
Db.archive.exeDb.checkpoint.exeDb.deadlock.exeDb.dump.exe
Db.load.exeDb.printlog.exeDb.recover.exeDb.stat.exe
Db.upgrade.exeDb.verify.exe
Ifswfewwsp1.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Core.jsNie dotyczy
Htmlchkr.dll12.0.6211.1000
Ifswfe.dll12.0.6211.1000
Ifswfepriv.dll12.0.6211.1000
Signatureeula.aspxNie dotyczy
Osrchappwwsp1.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Bdcconn.dll12.0.6211.1000
Chsbrkr.dll12.0.6211.1000
Chtbrkr.dll12.0.6211.1000
Grclr.dll1.0.0.13
Grcste.dll1.0.0.14
Huczlr.dll2.0.4.3
Korwbrkr.dll12.0.6211.1000
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.cswf32.lexNie dotyczy
Oss.korwbrkr.lexNie dotyczy
Oss.search.admin.asmxNie dotyczy
Oss.search.global.admin.asmxNie dotyczy
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Trklr.dll1.18.0.0
Osrchwfewwsp1.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Bdcconn.dll12.0.6211.1000
Chsbrkr.dll12.0.6211.1000
Chtbrkr.dll12.0.6211.1000
Danlr.dll1.0.0.16
Grclr.dll1.0.0.13
Grcste.dll1.0.0.14
Huczlr.dll2.0.4.3
Korwbrkr.dll12.0.6211.1000
Lrpolish.dll1.9.0.0
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msscntrs.dll12.0.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Mssrch.dll12.0.6211.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.intl.dll12.0.6211.1000
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Portal.dll12.0.6211.1000
Query.dll12.0.6211.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Sharepointpub.gac.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Srchpml.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Tquery.dll12.0.6217.1000
Trklr.dll1.18.0.0
Podczas instalowania pliku Osrchwfewwsp1.msp są ponadto instalowane następujące pliki:
A0000001.apxAddcs.apxAddfedl.apxAnlytics.sql
Cformsec.acxCpyfedl.apxEditcs.apxEditrule.apx
Edtfedl.apxExpfedl.apxFbaconf.apxFbaproxy.apx
Impfedl.apxMngfedl.apxMprop.apxMrulessp.apx
Mssdmn.exeMssearch.exeNoiseara.txtNoiseben.txt
Noisebul.txtNoisecat.txtNoisechs.txtNoisecht.txt
Noisecro.txtNoisedan.txtNoisedeu.txtNoiseeng.txt
Noiseenu.txtNoiseesn.txtNoisefin.txtNoisefra.txt
Noisegrc.txtNoiseguj.txtNoiseheb.txtNoisehin.txt
Noiseice.txtNoiseind.txtNoiseita.txtNoisejpn.txt
Noisekan.txtNoisekor.txtNoiselat.txtNoiselit.txt
Noisemal.txtNoisemar.txtNoisemly.txtNoiseneu.txt
Noisenld.txtNoisenor.txtNoiseplk.txtNoisepol.txt
Noisepor.txtNoiseptb.txtNoisepun.txtNoiserom.txt
Noiserus.txtNoisesbc.txtNoisesbl.txtNoiseslo.txt
Noisesve.txtNoisesvk.txtNoisetam.txtNoisetel.txt
Noisetha.txtNoisetur.txtNoiseukr.txtNoiseurd.txt
Oss.cs6mors.lexOss.csstems.lexOss.cswf32.lexOss.danlr.lex
Oss.grcste.lexOss.huau.lexOss.hugu.lexOss.hustem.lex
Oss.korwbrkr.lexOss.search.admin.asmxOss.search.global.admin.asmxOss.summaryresults.dwp
Oss.swpf.summaryresults.dwpOss.swpf.topanswer.dwpOss.topanswer.dwpOss.wbdbase.plk
Osssearchadmin.helpkeymap.xmlPortal.jsS2addshr.apxS2farm.apx
S2mngshr.apxScssp.apxSdsgpssp.apxSpanishdict.txt
Tsara.xmlTsben.xmlTsbul.xmlTscat.xml
Tschs.xmlTscht.xmlTscro.xmlTsdeu.xml
Tseng.xmlTsenu.xmlTsesn.xmlTsfin.xml
Tsfra.xmlTsguj.xmlTsheb.xmlTshin.xml
Tsice.xmlTsind.xmlTsita.xmlTsjpn.xml
Tskan.xmlTskor.xmlTslat.xmlTslit.xml
Tsmal.xmlTsmar.xmlTsmly.xmlTsneu.xml
Tsnld.xmlTsnor.xmlTsplk.xmlTspol.xml
Tspor.xmlTsptb.xmlTspun.xmlTsrom.xml
Tsrus.xmlTssbc.xmlTssbl.xmlTsschema.xml
Tsslo.xmlTssve.xmlTssvk.xmlTstam.xml
Tstel.xmlTstha.xmlTstur.xmlTsukr.xml
Tsurd.xmlUschdssp.apxVscpsssp.apxVssetssp.apx
Osrvwwsp1.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Adodb.dll7.10.2346.0
Dbghelp.dll6.6.7.5
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Microsoft.office.server.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.server.native.dll12.0.6212.1000
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Office.odf12.0.6211.1000
Stdole.dll7.0.9466.0
Stdole.dll7.0.9466.0
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Pjsrvappwwsp1.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Dataedit.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.pi.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll12.0.6218.1000
Microsoft.office.project.server.webservice.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6211.1000
Mspsqservice.exe12.0.6211.1000
Prjsvr.sql.addpublishsps12.sqlNie dotyczy
Prjsvr.sql.addpubsps12.sqlNie dotyczy
Prjsvr.sql.addpubtab12.sqlNie dotyczy
Prjsvr.sql.addpubvw12.sqlNie dotyczy
Prjsvr.sql.addreptab12.sqlNie dotyczy
Prjsvr.sql.addsps12.sqlNie dotyczy
Prjsvr.sql.addversionsps12.sqlNie dotyczy
Prjsvr.sql.addverstab12.sqlNie dotyczy
Prjsvr.sql.addworkingsps12.sqlNie dotyczy
Prjsvr.sql.addworksps12.sqlNie dotyczy
Prjsvr.sql.addworktab12.sqlNie dotyczy
Prjsvr.sql.delvw12.sqlNie dotyczy
Prjsvr.sql.initrep12.sqlNie dotyczy
Sdk.microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6211.1000
Podczas instalowania pliku Pjsrvappwwsp1.msp są ponadto instalowane następujące pliki:
Prjsvr.sql.addpublishsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubtab12.sqlPrjsvr.sql.addpubvw12.sql
Prjsvr.sql.addreptab12.sqlPrjsvr.sql.addsps12.sqlPrjsvr.sql.addversionsps12.sqlPrjsvr.sql.addverstab12.sql
Prjsvr.sql.addworkingsps12.sqlPrjsvr.sql.addworksps12.sqlPrjsvr.sql.addworktab12.sqlPrjsvr.sql.delvw12.sql
Prjsvr.sql.initrep12.sql
Pjsrvwfewwsp1.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Microsoft.office.project.schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.pwa.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6211.1000
Podczas instalowania pliku Pjsrvwfewwsp1.msp są ponadto instalowane następujące pliki:
Psi.isapi.customfieldsdisco.aspxPsi.isapi.customfieldswsdl.aspxPwa.admin.addmodifycategory.aspxPwa.admin.calendarsmain.aspx
Pwa.admin.editcustomfield.aspxPwa.admin.editglobal.aspxPwa.admin.treepicker.aspxPwa.admin.viewsaddmod.aspx
Pwa.download.aspxPwa.library.activexviewpart.htcPwa.library.mspjgrid.ascxPwa.library.teambuilderpage.js
Pwa.library.timesheetpart.htcPwa.library.treepicker.xsltPwa.pjclient.cabPwa.resmgr.buildresplanteam.aspx
Pwa.resmgr.buildteam.aspxPwa.statusing.addtask.aspx
Spswfewwsp1.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Docxpageconverter.exe12.0.6212.1000
Microsoft.sharepoint.publishing.dll12.0.6211.1000
Portal.dll12.0.6211.1000
Sharepointpub.dll12.0.6211.1000
Sharepointpub.gac.dll12.0.6211.1000
Ssocli.dll12.0.6211.1000
Ssoom.dll12.0.6211.1000
Ssoperf.dll12.0.6211.1000
Ssoprvad.exe12.0.6211.1000
Ssosec.dll12.0.6211.1000
Ssosrv.exe12.0.6211.1000
Upgrade.dll12.0.6211.1000
Podczas instalowania pliku Spswfewwsp1.msp są ponadto instalowane następujące pliki:
Addbdcapp.aspxAnlytics.sqlBmossext.cssBrmossext.css
Cmossext.cssCtmossext.cssExpapp.aspxGmossext.css
Jmossext.cssLimossext.cssLmossext.cssMossext.css
Msitehostperson.aspxNewsv3xmlonet.xmlOmossext.cssPbb1fil.xml
Pbbfil.xmlPlmossext.cssPmossext.cssPortal.js
Profilesrp.sqlProfilup.sqlProvfil.xmlProvfile.xml
Reportcenterdoclibschema.xmlRteetbl.asxRtepued.asxSchema.xml.pubfeap
Smcmt.asxSmmossext.cssV3dwptasksandtoolswp.dwpV3xmlonet.xml
Vimossext.cssVmossext.cssWelcomelayout2.aspxWmossext.css
Xlsrvappwwsp1.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Ecscalcserver.dll12.0.6211.1000
Ecsinterop.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Sql90.xslNie dotyczy
Sql90.xslNie dotyczy
Xlsrv.dll12.0.6214.1000
Xlsrv.webservices.api.dll12.0.6211.1000
Xmlrw.dll2.0.3609.0
Xmlrw.dll2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Xlsrvwfewwsp1.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Ewrfind.aspxNie dotyczy
Ewrscripts.jsNie dotyczy
Microsoft.office.excel.webui.dll12.0.6211.1000
Msoxlsrv.dll12.0.6211.1000
Msoxlsrv.webservices.dll12.0.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
Uwaga: Wersja 64-bitowa dodatku SP1 dla serwerów pakietu Microsoft Office 2007 zawiera następujące pliki msp, które zostały też uwzględnione w wersji 64-bitowej dodatku SP1 dla pakietu językowego serwerów pakietu Microsoft Office 2007:
 • Osrchmuisp1-en-us.msp
 • Spsmuisp1-en-us.msp
 • Xlsrvmuisp1-en-us.msp
Dodatek SP1 dla pakietu językowego serwerów pakietu Microsoft Office 2007, wersja 32-bitowa
Osrchmuisp1-en-us.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Cssportalstyle.cssNie dotyczy
Mssmsg.dll12.0.6211.1000
Notesstp.exe12.0.6214.1000
Oss.search.data.sqlNie dotyczy
Microsoft.Office.Server.Search.Intl.Resources.dll12.0.6211.1000
Oss.search.sqlNie dotyczy
Spsmuisp1-en-us.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Cssportalstyle.cssNie dotyczy
Editmenu.jsNie dotyczy
Htmledtr.jsNie dotyczy
Ptdlg.jsNie dotyczy
Sm.jsNie dotyczy
Xlsrvmuisp1-en-us.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msolui90.rll9.0.1399.0
Dodatek SP1 dla pakietu językowego serwerów pakietu Microsoft Office 2007, wersja 64-bitowa
Osrchmuisp1-en-us.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Cssportalstyle.cssNie dotyczy
Mssmsg.dll12.0.6211.1000
Oss.search.data.sqlNie dotyczy
Oss.search.intlr.dll12.0.6211.1000
Oss.search.sqlNie dotyczy
Spsmuisp1-en-us.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Cssportalstyle.cssNie dotyczy
Editmenu.jsNie dotyczy
Htmledtr.jsNie dotyczy
Ptdlg.jsNie dotyczy
Sm.jsNie dotyczy
Xlsrvmuisp1-en-us.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msolui90.rll9.0.1399.0
Msolui90.rll9.0.1399.0

Informacje dla administratorów dotyczące plików msp

Dodatek SP1 dla serwerów pakietu Microsoft Office 2007, wersja 32-bitowa
32-bitowa wersja dodatku SP1 dla serwerów pakietu Microsoft Office 2007 i dla pakietu językowego serwerów pakietu Microsoft Office 2007 składa się z pełnego pliku Instalatora systemu Microsft Windows (msp) spakowanego w samowyodrębniającym się pliku wykonywalnym. W tym dodatku Service Pack rozpowszechniane są pliki msp wymienione w poniższej tabeli:
Nazwa pliku mspOpis
Dlcappwwsp1.mspDotyczy serwerów pakietu Microsoft Office 2007
Dlcwwsp1.mspDotyczy serwerów pakietu Microsoft Office 2007
Ifswfewwsp1.mspDotyczy serwerów pakietu Microsoft Office 2007
Osrchappwwsp1.mspDotyczy serwerów pakietu Microsoft Office 2007
Osrchwfewwsp1.mspDotyczy serwerów pakietu Microsoft Office 2007
Osrvwwsp1.mspDotyczy serwerów pakietu Microsoft Office 2007
Pjsrvappwwsp1.mspDotyczy serwerów pakietu Microsoft Office 2007
Pjsrvwfewwsp1.mspDotyczy serwerów pakietu Microsoft Office 2007
Spswfewwsp1.mspDotyczy serwerów pakietu Microsoft Office 2007
Xlsrvappwwsp1.mspDotyczy serwerów pakietu Microsoft Office 2007
Xlsrvwfewwsp1.mspDotyczy serwerów pakietu Microsoft Office 2007
Osrchmuisp1-en-us.mspPakiet językowy serwerów pakietu Microsoft Office 2007
Spsmuisp1-en-us.mspPakiet językowy serwerów pakietu Microsoft Office 2007
Xlsrvmuisp1-en-us.mspPakiet językowy serwerów pakietu Microsoft Office 2007
Dodatek SP1 dla serwerów pakietu Microsoft Office 2007, wersja 64-bitowa
64-bitowa wersja dodatku SP1 dla serwerów pakietu Microsoft Office 2007 i dla pakietu językowego serwerów pakietu Microsoft Office 2007 składa się z pełnego pliku Instalatora systemu Microsft Windows (msp) spakowanego w samowyodrębniającym się pliku wykonywalnym. W tym dodatku Service Pack rozpowszechniane są pliki msp wymienione w poniższej tabeli:
Nazwa pliku mspOpis
Dlcappwwsp1.mspDotyczy serwerów pakietu Microsoft Office 2007
Dlcwwsp1.mspDotyczy serwerów pakietu Microsoft Office 2007
Edbwwsp1.mspDotyczy serwerów pakietu Microsoft Office 2007
Emswwsp1.mspDotyczy serwerów pakietu Microsoft Office 2007
Grswwsp1.mspDotyczy serwerów pakietu Microsoft Office 2007
Ifswfewwsp1.mspDotyczy serwerów pakietu Microsoft Office 2007
Osrchappwwsp1.mspDotyczy serwerów pakietu Microsoft Office 2007
Osrchwfewwsp1.mspDotyczy serwerów pakietu Microsoft Office 2007
Osrvwwsp1.mspDotyczy serwerów pakietu Microsoft Office 2007
Pjsrvappwwsp1.mspDotyczy serwerów pakietu Microsoft Office 2007
Pjsrvwfewwsp1.mspDotyczy serwerów pakietu Microsoft Office 2007
Spswfewwsp1.mspDotyczy serwerów pakietu Microsoft Office 2007
Xlsrvappwwsp1.mspDotyczy serwerów pakietu Microsoft Office 2007
Xlsrvwfewwsp1.mspDotyczy serwerów pakietu Microsoft Office 2007
Osrchmuisp1-en-us.mspPakiet językowy serwerów pakietu Microsoft Office 2007
Spsmuisp1-en-us.mspPakiet językowy serwerów pakietu Microsoft Office 2007
Xlsrvmuisp1-en-us.mspPakiet językowy serwerów pakietu Microsoft Office 2007
Właściwości

Identyfikator artykułu: 936984 — ostatni przegląd: 07.04.2008 — zmiana: 1

Opinia