Wiadomość o aktualizacji lub anulowaniu spotkania pochodząca od użytkownika programu Exchange 2003 nie jest dostarczana do użytkownika programu Exchange 2007

Symptomy

Przykładowy scenariusz: Organizacja korzystająca z programu Microsoft Exchange Server 2003 i organizacja korzystająca z programu Microsoft Exchange Server 2007 komunikują się przy użyciu protokołu SMTP. Użytkownik programu Exchange 2003 organizuje spotkanie i wysyła wezwanie na spotkanie do użytkownika programu Exchange 2007. Użytkownik programu Exchange 2007 akceptuje to wezwanie. Następnie organizator spotkania wysyła wiadomość o aktualizacji lub anulowaniu spotkania do użytkownika programu Exchange 2007, korzystając z programu Microsoft Office Outlook.

W takim scenariuszu wiadomość o aktualizacji lub anulowaniu spotkania nie jest dostarczana do użytkownika programu Exchange 2007. Zamiast tego wiadomość o aktualizacji lub anulowaniu spotkania trafia do kolejki ponownych prób protokołu SMTP. Jeśli administrator spróbuje otworzyć tę wiadomość w konsoli Menedżera systemu Exchange, może zostać zwrócony następujący komunikat o błędzie:
Unable to open for delivery (Nie można otworzyć w celu dostarczenia)
Ponadto, jeśli ustawiono maksymalny poziom rejestrowania diagnostycznego dla składnika MSExchangeTransport, rejestrowane jest następujące ostrzeżenie: Po pewnym czasie nadawca aktualizacji spotkania może otrzymać następujący raport o niedostarczeniu:
Ta wiadomość nie dotarła do niektórych lub wszystkich adresatów.
Temat: wiadomość testowa
Wysłano: 2008-08-20 11:44
Następujący adresaci są nieosiągalni: użytkownik@domena.com — 2008-08-20 23:34
Nie można dostarczyć wiadomości w podanym limicie czasu. Próbuj ponownie lub skontaktuj się z administratorem. <serwer.domena.com #4.4.7>

Przyczyna

Gdy użytkownik programu Exchange 2007 akceptuje wezwanie na spotkanie od użytkownika programu Exchange 2003, brak jest atrybutu X-MICROSOFT-CDO-ATTENDEE-CRITICAL-CHANGE. Jeśli w kliencie programu Outlook 2007 brakuje atrybutu X-MICROSOFT-CDO-ATTENDEE-CRITICAL-CHANGE, dla właściwości PR_RECIPIENT_TRACKSTATUS_TIME jest ustawiana wartość „1601-01-01 00:00:00”. Gdy użytkownik programu Exchange 2003 próbuje wysłać wiadomość o aktualizacji lub anulowaniu spotkania, nie można pomyślnie przekonwertować wartości właściwości PR_RECIPIENT_TRACKSTATUS_TIME z formatu MAPI na format MIME za pomocą funkcji VariantTimeToSystemTime.

Rozwiązanie

Po zainstalowaniu poprawki należy utworzyć wpis rejestru FixRecipientTrackStatusTime w celu jej włączenia. Aby automatycznie uaktywnić poprawkę, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie uaktywnić poprawkę, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie uaktywnić poprawkę (co spowoduje ustawienie wartości rejestru FixRecipientTrackStatusTime równej 1), należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.


Uwaga To rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej działa we wszystkich wersjach językowych. Jednak w przypadku niektórych języków w kreatorze może być wyświetlany tekst w języku angielskim.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows


Po zainstalowaniu poprawki należy utworzyć wpis rejestru FixRecipientTrackStatusTime, aby ją włączyć. W celu samodzielnego uaktywnienia poprawki należy wykonać następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg Regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Odszukaj następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem\InternetContent\MimeHandlers\{85D2DDB8-6225-11D2-BDF1-00C04FD655B5}
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 4. W okienku szczegółów wpisz ciąg FixRecipientTrackStatusTime dla nowej wartości, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję FixRecipientTrackStatusTime, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD kliknij opcję Dziesiętny w obszarze System.
 7. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Zakończ pracę Edytora rejestru.

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę tę należy zastosować wyłącznie w systemach, w których pojawił się problem opisany w tym artykule. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych problemów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.


Uwaga Ta poprawka rozwiązuje też problem dotyczący poniższego komunikatu o błędzie, który otrzymują klienci IMAP, gdy w określonej wiadomości właściwość PR_RECIPIENT_TRACKSTATUS_TIME MAPI jest pusta:
Pobieranie nagłówków dla folderu „NAZWA_FOLDERU” nie zostało ukończone. Nie można pobrać nowych wiadomości z serwera IMAP. Konto: „KONTO”, serwer: „SERWER”, protokół: IMAP, odpowiedź serwera: „The requested message could not be converted to an RFC-822 compatible format” (Nie można przekonwertować żądanej wiadomości na format zgodny ze standardem RFC-822), port:143, zabezpieczenie (SSL): nie, numer błędu: 0x800CCCD2

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, musi być zainstalowany program Microsoft Exchange Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2).
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
836993 Jak uzyskać najnowsze dodatki Service Pack dla programu Exchange Server 2003

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jednak zastosowanie tej poprawki powoduje, że następujące usługi są uruchamiane ponownie w sposób automatyczny:
 • Usługa Microsoft Exchange System Attendant
 • Usługa Administrator usług IIS i wszystkie usługi zależne

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje uprzednio wydanej poprawki.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
Uwaga Po zainstalowaniu tej poprawki wiadomości będą wysyłane i odbierane poprawnie. Jednak w programie Outlook może występować problem powodujący wyświetlanie następującego tekstu:
Uczestnik wysłał po tej odpowiedzi jeszcze jedną odpowiedź.
Przyczyną takiej sytuacji jest to, że program Exchange 2003 musi w najlepszy możliwy sposób obliczyć odpowiednią wartość PR_RECIPIENT_TRACKSTATUS_TIME, ponieważ program Exchange 2007 nie przekazuje jej z powrotem do programu Exchange 2003.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 938650 — ostatni przegląd: 14.04.2011 — zmiana: 1

Opinia