Po zainstalowaniu programu Exchange Server 2007 lub Exchange Server 2010 na serwerze wykazu globalnego nie można automatycznie uruchomić usług dla programu Exchange Server 2007 lub Exchange Server 2010

Symptomy

Po zainstalowaniu programu Microsoft Exchange Server 2007 lub Microsoft Exchange Server 2010 na serwerze wykazu globalnego nie można uruchomić usług programu Exchange Server. Inne usługi można uruchomić ręcznie. Zamykanie serwerów w tej konfiguracji może zabierać dużo czasu. Ponadto rejestrowane są następujące zdarzenia:Uwaga Programy Exchange Server są w mniejszym stopniu zależne od usługi Microsoft Exchange System Attendant. Usługa Magazyn informacji programu Microsoft Exchange nie jest już zależna od usługi Microsoft Exchange System Attendant. W związku z tym symptomy opisane w tym artykule mogą się różnić od tych, które mogą wystąpić w dowolnej starszej wersji programu Microsoft Exchange Server.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ kontroler domeny i inne usługi zależne od programu Exchange Server nie są w pełni uruchomione podczas próby uruchomienia programu Exchange Server 2007 lub Exchange Server 2010.

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy użyć jednej z następujących metod:

Metoda 1: Ręczne uruchomienie usług

System Microsoft Windows poinformuje, że wystąpił problem z uruchomieniem usług programu Exchange Server. W takim wypadku należy zalogować się do serwera, a następnie ręcznie uruchomić wszystkie wymagane usługi programu Exchange Server.

Uwaga: Oprogramowanie monitorujące również poinformuje, że program Exchange Server nie jest uruchomiony.

Jeśli serwer jest zasilany przez zasilacz awaryjny UPS, jego ponowne uruchamianie jest zazwyczaj nadzorowane przez administratora.

Uwaga Czynniki ryzyka powodujące dodatkowe przestoje to między innymi nienadzorowane ponowne uruchomienia lub ponowne uruchomienia generowane przez innych pracowników.

Metoda 2. Zmiana zależności

Usługa programu Exchange Server nie zależy od innych usług programu Exchange Server, które zależą bezpośrednio od usługi Netlogon i usługi LSASS.
Aby automatycznie zmienić te zależności, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie zmienić te zależności, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie zmienić te zależności, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.


Uwaga To rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej działa dla wszystkich wersji językowych. Jednak w przypadku niektórych języków w kreatorze może być wyświetlany tekst w języku angielskim.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby samodzielnie zmienić te zależności, należy ustalić odpowiednie wartości zależności na podstawie wartości w poniższej tabeli:
Ścieżka rejestruPodklucz rejestru (Multi_SZ)Wartość rejestru
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSADependOnServiceEventLog, NtLmSsp, RPCSS, LanmanWorkstation, LanmanServer, Netlogon
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeADTopologyDependOnServiceNetlogon
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeISDependOnServiceNetlogon
Uwaga: Jeśli nie zostanie uruchomiona którakolwiek usługa systemu Windows, nie można uruchomić programu Exchange Server. Jednak zastosowanie tej metody powinno skrócić czas wymagany do zamknięcia serwera.

Metoda 3. Opóźnienie uruchomienia programu Exchange Server za pomocą klucza rejestru BootPause

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003


Do serwera, którego dotyczy problem, dodaj następujący klucz rejestru, aby opóźnić pierwszą próbę uruchomienia usługi Microsoft Exchange System Attendant.
Ścieżka rejestruPodklucz rejestru (DWORD)Wartość rejestru (dziesiętna, wartość jest podana w sekundach)
HKEY_LOCAL_MACHINE\\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSA\ParametersBootPause
120
Uwaga Wartość 120 jest bardzo wysoka. Można dodać więcej czasu na uruchomienie serwera. Można również wybrać wartość mniejszą niż 120. Wybór poprawnej wartości zależy jednak od kilku czynników.

Może być również wymagane ustawienie innych usług programu Exchange Server, aby zależały od usługi Microsoft Exchange System Attendant, tak jak w następującym przykładzie:
Ścieżka rejestruPodklucz rejestru (Multi_SZ)Wartość rejestru
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeADTopologyDependOnServiceMSExchangeSA
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS DependOnServiceMSExchangeSA
Jeśli inne usługi programu Exchange Server nie zostaną ustawione tak, aby zależały od usługi Microsoft Exchange System Attendant, inne usługi programu Exchange Server uzyskujące dostęp do katalogu również nie będą działać. Usługi, które zależą od usługi Microsoft Exchange System Attendant, mogą powodować, że podczas ponownego uruchamiania usługi Microsoft Exchange System Attendant są zamykane inne usługi.

Metoda 4. Ustawienie automatycznego ponownego uruchamiania usługi Microsoft Exchange System Attendant i innych usług

Możliwe jest skonfigurowanie automatycznego ponownego uruchamiania dowolnej usługi. Jeśli usługa wyłączy się kilkakrotnie, należy zezwolić, aby sama się ponownie uruchamiała.

Jeśli nie jest używane oprogramowanie monitorujące lub dzienniki zdarzeń monitorowania, problem na serwerze będzie nadal występował. Użycie metody 4 nie powoduje rozwiązania tego problemu. Ponadto błędy będą nadal rejestrowane. Mimo to usługi programu Exchange Server po pewnym czasie zostaną uruchomione.

Aby automatycznie skonfigurować automatyczne ponowne uruchamianie usług programu Exchange Server, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie skonfigurować usługi programu Exchange Server, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.


Uwaga To rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej działa dla wszystkich wersji językowych. Jednak w przypadku niektórych języków w kreatorze może być wyświetlany tekst w języku angielskim.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu


Aby skonfigurować automatyczne ponowne uruchamianie usługi, wykonaj następujące kroki:
  1. Otwórz właściwości usługi Microsoft Exchange System Attendant w przystawce programu MMC Usługi.
  2. Kliknij przycisk Odzyskiwanie.
  3. W polu Pierwszy błąd kliknij przycisk Uruchom usługę ponownie, aby ponownie uruchomić usługę po pierwszym błędzie.
  4. W polu Uruchom usługę ponownie po wpisz wartość 3, aby usługa była uruchamiana ponownie po trzech minutach.
  5. Powtórz kroki od 1 do 4 z każdą usługą programu Exchange, która się nie uruchamia.

    Uwaga: Niektórych nowszych usług programu Exchange Server nie trzeba modyfikować. Na przykład usługa Microsoft Exchange Transport zawiera logikę ponownego uruchamiania.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” .

Więcej informacji

Problem ten występuje w programie Exchange Server od wersji Microsoft Exchange 2000 Server. Ogólnie nie zalecamy uruchamiania programu Exchange Server na serwerze, na którym jest wykorzystywana usługa katalogowa Active Directory. Wiemy jednak, że taka konfiguracja jest często niezbędna. Ponadto nie obsługujemy uruchamiania programu Exchange Server na serwerze, na którym jest wykorzystywana usługa katalogowa Active Directory.

Ten problem występuje nadal w programach Exchange Server 2007 i Exchange Server 2010. W niektórych nowszych usługach, takich jak Microsoft Exchange Transport, rozwiązanie tego problemu zostało wbudowane. Usunięcie tego problemu ze starszych usług jest jednak bardzo skomplikowane. Mamy nadzieję, że ograniczymy ten problem do minimum w przyszłych wersjach programu Exchange Server.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 940845 — ostatni przegląd: 25.02.2010 — zmiana: 1

Opinia