Błąd aktualizacji dla Visual Studio 2005, Visual Studio .NET 2003 lub Visual Studio .NET 2002: The feature you are trying to use is on a network resource that is unavailable (Funkcja, której próbujesz użyć, znajduje się w niedostępnym zasobie sieciowym).

Symptomy

Podczas próby zainstalowania aktualizacji programu Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft Visual Studio .NET 2003 lub Microsoft Visual Studio .NET 2002 może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:

Funkcja, której próbujesz użyć, znajduje się w niedostępnym zasobie sieciowym.
Kliknij przycisk OK, aby spróbować ponownie, lub wprowadź alternatywną ścieżkę do folderu zawierającego pakiet instalacyjny nazwa_pliku.msi w poniższym polu.

Przyczyna

Ten problem może mieć kilka przyczyn. Mogą to być sytuacje, w których:

 • Instalator nie może odnaleźć poprawnego pliku MSI produktu w pamięci podręcznej Instalatora Windows.
  Podczas instalowania programu Visual Studio 2005, Visual Studio .NET 2003 lub Visual Studio .NET 2002 Instalator zapisuje odpowiedni plik msi w pamięci podręcznej Instalatora Windows. Ten buforowany plik msi jest używany zawsze wtedy, gdy użytkownik usiłuje naprawić, ponownie zainstalować lub zaktualizować produkt.

  W niektórych sytuacjach Instalator nie może odnaleźć pliku msi w pamięci podręcznej Instalatora Windows. W tych sytuacjach Instalator usiłuje rozpoznać lokalizację źródłową, sprawdzając obecność instalacji produktu w lokalizacji używanej podczas ostatniego uruchomienia Instalatora. Jeżeli Instalator nie może rozpoznać lokalizacji źródłowej, użytkownik jest monitowany o dostarczenie nośnika instalacyjnego.
 • Niezgodność wartości skrótów plików.
  Aktualizacje dla programu Visual Studio są oparte na Instalatorze Windows. Instalator Windows używa numerów wersji plików do ustalania, czy na danym komputerze znajduje się starsza wersja pliku, którą należy zastąpić nowszym plikiem uwzględnionym w aktualizacji.

  Niektóre pliki, takie jak pliki tekstowe i pliki źródłowe, nie mają numerów wersji. Aktualizacja oparta na Instalatorze Windows musi więc używać innej metody do weryfikacji nowszych plików. W przypadku tej metody dla wszystkich plików bez numerów wersji jest używana wartość skrótu. Dla plików bez numerów wersji wartość skrótu pliku znajdującego się na danym komputerze jest porównywana z wartością skrótu pliku zapisaną w bazie danych Instalatora Windows. Jeżeli zostanie wykryta różnica między tymi dwiema wartościami skrótu pliku, Instalator podejmuje próbę pobrania pliku ze źródłowego nośnika instalacyjnego.
  • Niezgodność wartości skrótów plików spowodowana przez modyfikacje plików znajdujących się na danym komputerze
   W niektórych okolicznościach użytkownik może ręcznie zmodyfikować instalowany plik. W tej sytuacji podczas próby zainstalowania aktualizacji użytkownik może być monitowany o dostarczenie nośnika instalacyjnego dla produktu.   Uwaga: Ręczna modyfikacja instalowanego pliku może być uzasadniona. Na przykład konieczne może być dodanie klucza produktu (PID) do procesu instalacji dla licencjonowanej kopii programu Visual Studio przed umieszczeniem produktu w udziale sieciowym w organizacji. Ta czynność jest wykonywana w celu uniknięcia konieczności udostępniania klucza PID użytkownikom, którzy muszą zainstalować dany produkt. Ta zmiana jest zazwyczaj wprowadzana w pliku tekstowym o nazwie Setup.sdb. Wprowadzenie takiej zmiany powoduje niezgodność wartości skrótu danego pliku z wartością skrótu pliku zapisaną w bazie danych Instalatora Windows.
  • Niezgodności wartości skrótów plików spowodowane przez niepoprawne wartości skrótów zapisane w produkcie
   Programy Visual Studio .NET 2002 i Visual Studio .NET 2003 mogą zapisywać w bazie danych Instalatora Windows wartości skrótów, które nie są zgodne z wartością skrótu pliku zainstalowanego przez produkt.

   Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu występującego w programie Visual Studio .NET 2002, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

   939401 Komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania aktualizacji dla programu Microsoft Visual Studio .NET 2002: The feature you are trying to use is on a network resource that is unavailable (Funkcja, której próbujesz użyć, znajduje się w niedostępnym zasobie sieciowym).

   Uwaga: artykuł 939401 z bazy wiedzy Knowledge Base nie dotyczy programów Visual Studio 2005 i Visual Studio .NET 2003.
Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy włożyć instalacyjny dysk CD produktu do stacji dysków CD-ROM komputera. Można również podać ścieżkę dostępnego nośnika instalacyjnego produktu. Na przykład nośnik instalacyjny może być dostępny na dysku twardym komputera lub w udostępnionym folderze sieciowym.

Jeżeli podejmowana jest próba wdrożenia aktualizacji na wielu komputerach, na których występuje ten problem, firma Microsoft zaleca użycie opcji wiersza polecenia /addsource.

Używanie opcji wiersza polecenia „/addsource”

Najnowsze aktualizacje oprogramowania dla produktów Microsoft Visual Studio .NET 2002, Microsoft Visual Studio .NET 2003 i Microsoft Visual Studio 2005 obsługują opcję wiersza polecenia /addsource. Jeśli podczas próby zainstalowania aktualizacji dla jednego z określonych produktów zostanie wyświetlony komunikat o błędzie wymieniony w sekcji Symptomy, należy użyć opcji wiersza polecenia /addsource. Za pomocą tej opcji wiersza polecenia należy określić lokalizację, w której Instalator Windows ma wyszukiwać pliki. Aby użyć tej opcji wiersza polecenia, wykonaj następujące kroki.

Krok 1: Sprawdzenie, czy instalowana aktualizacja oprogramowania obsługuje opcję wiersza polecenia /addsource

W tym celu użyj dowolnego z następujących przełączników wiersza polecenia, aby otworzyć okno dialogowe użycia:
 • /?
 • /help:
Jeśli instalowana aktualizacja obsługuje opcję wiersza polecenia /addsource, ta opcja wiersza polecenia będzie wyświetlana w oknie dialogowym użycia.

Krok 2: Skopiowanie nośnika instalacyjnego lub obrazu administracyjnego programu Visual Studio

Dowolny z poniższych elementów należy skopiować do folderu dostępnego ze wszystkich komputerów, na których ma zostać zastosowana aktualizacja oprogramowania:
 • Nośnik instalacyjny programu Visual Studio. Należy skopiować wszystkie pliki z nośnika instalacyjnego.
 • Uprzednio utworzony obraz administracyjny produktu Visual Studio
Uwagi:
 • Zazwyczaj ten folder znajduje się w udziale sieciowym.
 • Należy sprawdzić, czy plik Vs_setup.msi znajduje się w folderze zawierającym pliki nośnika instalacyjnego programu Visual Studio. Plik Vs_setup.msi jest wymagany podczas używania opcji wiersza polecenia /addsource.
 • Jeśli jest planowane zaktualizowanie programu składowego pakietu Microsoft Visual Studio 2005 Express Edition, takiego jak Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition, może być konieczne uprzednie wyodrębnienie produktu z otoki IExpress w celu uzyskania pakietu Instalatora Windows dla tego produktu. Na przykład tę czynność trzeba wykonać, jeśli kopia programu Visual Basic 2005 Express Edition składa się z jednego pliku, takiego jak Ixpvb.exe.

  Aby wyodrębnić zawartość tego pliku, należy użyć następującego polecenia:
  Nazwa pliku wykonywalnego programu Visual Studio 2005 Express Edition /C /T:"Pełna ścieżka folderu, do którego ma zostać wyodrębniona zawartość pliku"
  Na przykład należy użyć następującego polecenia, aby wyodrębnić zawartość pliku:
  ixpvb.exe /C /T:"c:\temp\vbfiles\"

Krok 3: Użycie opcji wiersza polecenia „/addsource”

Opcji wiersza polecenia /addsource należy użyć podczas instalowania aktualizacji oprogramowania. Podczas wykonywania tej czynności należy użyć następującej składni polecenia:
Nazwa pliku wykonywalnego do zaktualizowania /addsource "Ścieżka pakietu Instalatora Windows dla produktu"
Uwaga: w poleceniu należy zastąpić symbol zastępczy Ścieżka pakietu Instalatora Windows dla produktu ścieżką pakietu Instalatora Windows dla produktu, który skopiowano do folderu w kroku 2.

Jeśli aktualizacja oprogramowania aktualizuje wiele wersji programu Visual Studio, można określić inną lokalizację źródłową dla każdej wersji programu Visual Studio. W tym celu należy użyć wielu wystąpień opcji wiersza polecenia /addsource, tak jak pokazano poniżej:
Nazwa pliku wykonywalnego do zaktualizowania /addsource "Ścieżka pierwszego pakietu Instalatora Windows" /addsource "Ścieżka drugiego pakietu Instalatora Windows"
Uwaga: Opcję wiersza polecenia /addsource należy określić raz dla każdej wersji programu Visual Studio zainstalowanej na komputerach, do których ma zostać zastosowana aktualizacja oprogramowania. Jednak w przypadku aktualizowania tylko jednej wersji programu Visual Studio, opcję wiersza polecenia /addsource wystarczy określić tylko raz. Należy tak zrobić nawet wtedy, gdy aktualizacja zawiera aktualizacje dla wielu wersji programu Visual Studio.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 944298 — ostatni przegląd: 13.05.2008 — zmiana: 1

Opinia