Na pulpicie nie ma ikony programu Internet Explorer

Dotyczy: Internet Explorer

Symptomy


Na pulpicie nie ma ikony programu Internet Explorer. Kiedy użytkownik próbuje dodać ikonę programu Internet Explorer za pomocą okna dialogowego Elementy pulpitu w systemie Windows XP lub za pomocą okna dialogowego Ustawienia ikon pulpitu w systemie Windows Vista, pole wyboru Internet Explorer nie jest wyświetlane.
Aby samodzielnie dodać ikonę programu Internet Explorer, można skorzystać z jednej z poniższych metod. Aby utworzyć ikonę programu Internet Explorer, która będzie służyć wyłącznie do otwierania strony głównej, należy utworzyć skrót, korzystając z metody 1. Natomiast metoda 2 pozwala dodać do pulpitu specjalną ikonę programu Internet Explorer, która umożliwi wykonywanie następujących zadań:
 • Otwieranie okna dialogowego Właściwości internetowe
 • Uruchamianie programu Internet Explorer bez dodatków (takich jak paski narzędzi)

Metoda 1: Na pulpicie utwórz skrót do programu Internet Explorer.

Ważne W systemie Windows 7 nie ma już możliwości zmodyfikowania rejestru w celu wyświetlenia specjalnej ikony programu Internet Explorer na pulpicie. Ta zmiana miała na celu umożliwienie łatwego usunięcia programu Internet Explorer dla zachowania zgodności. Jedynym sposobem dodania ikony programu Internet Explorer do pulpitu w systemie Windows 7 jest utworzenie skrótu. Aby utworzyć skrót do programu Internet Explorer na pulpicie, należy wykonać następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie znajdź ikonę Internet Explorer w menu Start. Jeśli ikona Internet Explorer nie jest wyświetlana w menu Start, poszukaj jej w folderach Programy i Wszystkie programy w menu Start.

  Uwaga Jeśli nie można znaleźć ikony Internet Explorer w menu Start, należy wykonać tę alternatywną procedurę lub, w przypadku korzystania z systemu Windows 7, należy użyć metody 2.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i przeciągnij ikonę Internet Explorer z menu Start na pulpit, a następnie kliknij polecenie Utwórz skróty tutaj lub Kopiuj tutaj.
Na pulpicie zostanie utworzony skrót do programu Internet Explorer. Dwukrotne kliknięcie tej ikony umożliwia otwarcie strony głównej w programie Internet Explorer.

Następne kroki
 • Aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany, należy poszukać ikony programu Internet Explorer na pulpicie. Jeśli ikona nie jest wyświetlana, należy ponownie uruchomić komputer lub kliknąć prawym przyciskiem myszy pusty obszar na pulpicie, a następnie kliknąć polecenie Odśwież. Jeśli ikony nadal nie ma na pulpicie, należy zapoznać się z sekcją Inne czynności do wykonania.
 • Jeśli problem nie został rozwiązany, można również skontaktować się z pomocą techniczną.


UwagaAby utworzyć skrót do programu Internet Explorer na pulpicie dla innych użytkowników, należy zalogować się do komputera jako inny użytkownik i powtórzyć powyższą procedurę dla każdego użytkownika.

Metoda 2: Dodaj specjalną ikonę programu Internet Explorer do pulpitu.

Ważne W systemie Windows 7 nie ma już możliwości zmodyfikowania rejestru w celu wyświetlenia specjalnej ikony programu Internet Explorer na pulpicie. Ta zmiana miała na celu umożliwienie łatwego usunięcia programu Internet Explorer dla zachowania zgodności. Jedynym sposobem dodania ikony programu Internet Explorer do pulpitu w systemie Windows 7 jest utworzenie skrótu, jak pokazano w sekcji Metoda 1.

Aby dodać specjalną ikonę programu Internet Explorer do pulpitu, należy wykonać następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Można też kliknąć polecenie Rozpocznij wyszukiwanie, jeśli jest dostępne.
 2. W polu Otwórz lub Rozpocznij wyszukiwanie wpisz Notepad, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Uważnie skopiuj i wklej następujący tekst do Notatnika:
  Windows Registry Editor Version 5.00
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel]
  "{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"=dword:00000000

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu]
  "{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"=dword:00000000
 4. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.
 5. W polu Nazwa pliku wpisz Ie.reg, a następnie zapisz plik na pulpicie.
 6. Zamknij Notatnik.
 7. Kliknij dwukrotnie plik Ie.reg na pulpicie.

  Notice icon
    Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Zezwalaj.
 8. W oknie dialogowym Edytor rejestru, które zostanie wyświetlone, kliknij przycisk Tak, a następnie kliknij przycisk OK.

  Do pulpitu zostanie dodana specjalna ikona programu Internet Explorer. Dwukrotne kliknięcie tej ikony umożliwia otwarcie strony głównej w programie Internet Explorer.

  Aby otworzyć okno dialogowe Opcje internetowe, kliknij tę ikonę, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Aby uruchomić program Internet Explorer bez dodatków, kliknij tę ikonę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Uruchom bez dodatków.
Następne kroki
 • Aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany, należy poszukać ikony programu Internet Explorer na pulpicie. Jeśli ikona nie jest wyświetlana, należy ponownie uruchomić komputer lub kliknąć prawym przyciskiem myszy pusty obszar na pulpicie, a następnie kliknąć polecenie Odśwież. Jeśli ikony nadal nie ma na pulpicie, należy zapoznać się z sekcją Inne czynności do wykonania.
 • Jeśli problem nie został rozwiązany, można również skontaktować się z pomocą techniczną.
Uwaga Aby utworzyć specjalną ikonę programu Internet Explorer na pulpicie dla innych użytkowników, należy zalogować się do komputera jako inny użytkownik i powtórzyć powyższą procedurę dla każdego użytkownika.

Alternatywna procedura tworzenia skrótu do programu Internet Explorer (metoda 1)

 1. Uważnie zaznacz i skopiuj następujące polecenie:
  "%programfiles%\internet explorer\iexplore.exe"
  Ważne Należy upewnić się, że zostały zaznaczone znaki cudzysłowu (“) na początku i na końcu polecenia.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar na pulpicie, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Skrót.
 3. W kreatorze tworzenia skrótu kliknij prawym przyciskiem myszy pole Wpisz lokalizację elementu, a następnie kliknij polecenie Wklej, aby wkleić polecenie skopiowane w kroku 1.
 4. Kliknij przycisk Dalej.
 5. W polu Wpisz nazwę tego skrótu wpisz Internet Explorer.
 6. Kliknij przycisk Zakończ.

  Na pulpicie zostanie utworzony skrót do programu Internet Explorer. Dwukrotne kliknięcie tej ikony umożliwia otwarcie strony głównej w programie Internet Explorer.
Następne kroki
 • Aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany, należy poszukać ikony programu Internet Explorer na pulpicie. Jeśli ikona nie jest wyświetlana, należy ponownie uruchomić komputer lub kliknąć prawym przyciskiem myszy pusty obszar na pulpicie, a następnie kliknąć polecenie Odśwież. Jeśli ikony nadal nie ma na pulpicie, należy zapoznać się z sekcją Inne czynności do wykonania.
 • Jeśli problem nie został rozwiązany, można również skontaktować się z pomocą techniczną.

Inne czynności do wykonania


Jeśli po wykonaniu jednej z procedur przedstawionych w tym artykule ikona nie jest wyświetlana na pulpicie, należy sprawdzić, czy system Windows jest skonfigurowany w celu wyświetlania ikon pulpitu oraz umożliwienia dostępu do programu Internet Explorer.

Kliknij polecenie Pokaż ikony pulpitu.

Aby upewnić się, że system Windows jest skonfigurowany w celu wyświetlania ikon pulpitu, należy wykonać następujące czynności:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar pulpitu.
 2. Kliknij polecenie Widok w przypadku systemu Windows Vista. Kliknij polecenie Rozmieść ikony według w przypadku systemu Windows XP.
 3. Jeśli obok polecenia Pokaż ikony pulpitu nie jest wyświetlany znacznik wyboru, kliknij polecenie Pokaż ikony pulpitu, aby je zaznaczyć.

Włącz dostęp do programu Internet Explorer

Aby upewnić się, że system Windows jest skonfigurowany w celu umożliwienia dostępu do programu Internet Explorer, należy wykonać procedurę odpowiednią dla używanej wersji systemu Windows:

Windows Vista

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Programy domyślne.
 2. Kliknij pozycję Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne.
 3. W obszarze Wybierz konfigurację kliknij pozycję Niestandardowa.
 4. Kliknij pole wyboru Włącz dostęp do tego programu obok pozycji Internet Explorer, aby je zaznaczyć.

Windows XP

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne.
 2. W obszarze Wybierz konfigurację kliknij pozycję Niestandardowa.
 3. Kliknij pole wyboru Włącz dostęp do tego programu obok pozycji Internet Explorer, aby je zaznaczyć.
Jeśli problem nadal nie jest rozwiązany, należy skontaktować się z pomocą techniczną dla programu Internet Explorer.