Jak zainstalować program Microsoft Dynamics CRM 4.0 z minimalnymi wymaganymi uprawnieniami

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano minimalne uprawnienia użytkownika wymagane do zainstalowania programu Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Więcej informacji

Uwagi
 • W tym artykule przyjęto, że wszystkie role serwera programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 są instalowane na tym samym komputerze.
 • Więcej informacji o rolach serwera można znaleźć w przewodniku dotyczącym implementacji.
 • Podczas instalacji Kreator diagnostyki środowiska sprawdza, czy użytkownik instalujący program Microsoft Dynamics CRM ma minimalne wymagane uprawnienia. W przypadku braku minimalnych wymaganych uprawnień zwracany jest komunikat o błędzie.

Opcje instalacji

Podczas instalowania programu Microsoft Dynamics CRM z minimalnymi wymaganymi uprawnieniami dostępne są dwie opcje. Można określić, że program instalacyjny serwera Microsoft Dynamics CRM ma utworzyć grupy zabezpieczeń podczas instalacji. Można też użyć wstępnie utworzonych grup zabezpieczeń usługi Active Directory.


Ponadto można włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego zarządzania grupami. Domyślnie funkcja automatycznego zarządzania grupami jest włączona. Program Microsoft Dynamics CRM automatycznie dodaje odpowiednie konta użytkowników i konta komputerów do grup zabezpieczeń wymaganych w tym programie. W przypadku wyłączenia automatycznego zarządzania grupami program Microsoft Dynamics CRM nie dodaje automatycznie tych kont. W takim przypadku administrator domeny lub użytkownik z wystarczającymi uprawnieniami musi dodać odpowiednie konta użytkowników i konta komputerów do wymaganych grup. Te dodatkowe czynności należy wykonać po zakończeniu instalacji i za każdym razem, gdy dowolny użytkownik jest dodawany do programu Microsoft Dynamics CRM.

Opcja instalacji 1. Utworzenie grup zabezpieczeń usługi Active Directory przez program instalacyjny podczas instalowania programu Microsoft Dynamics CRM

 1. Dodaj konto użytkownika instalującego program Microsoft Dynamics CRM do lokalnej grupy administratorów. W tym celu wykonaj następujące czynności na serwerze programu Microsoft Dynamics CRM oraz na komputerze z programem Microsoft SQL Server:
  1. Zaloguj się do serwera jako użytkownik z uprawnieniami administratora lokalnego.
  2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Zarządzanie komputerem.
  3. Rozwiń węzeł Narzędzia systemowe.
  4. Rozwiń węzeł Użytkownicy i grupy lokalne.
  5. Kliknij pozycję Grupy.
  6. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Administratorzy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  7. Aby dodać konto użytkownika instalującego program Microsoft Dynamics CRM, kliknij pozycję Dodaj.
 2. Jeśli usługi SQL Server Reporting Services (SSRS) są zainstalowane na serwerze innym niż serwer, na którym dodano uprawnienia w kroku 1, należy dodać rolę Content Manager (Menedżer zawartości) na poziomie głównym dla konta użytkownika przeprowadzającego instalację. Należy też dodać rolę System Administrator (Administrator systemu) na poziomie całej witryny dla konta użytkownika przeprowadzającego instalację. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności na serwerze usług Reporting Services:
  1. Uruchom program Windows Internet Explorer i zlokalizuj następującą witrynę:
   http://serwer_usług_srss/reports
  2. Na karcie Properties (Właściwości) kliknij pozycję New Role Assignment (Nowe przypisanie roli).
  3. W polu Group or user name (Nazwa grupy lub użytkownika) wpisz nazwę użytkownika instalującego program Microsoft Dynamics CRM, zaznacz pole wyboru Content Manager (Menedżer zawartości), a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga Podczas wpisywania nazwy użytkownika należy użyć następującego formatu:
   nazwa_domeny\nazwa_użytkownika
  4. Kliknij pozycję Site Settings (Ustawienia witryny).
  5. W obszarze Security (Zabezpieczenia) kliknij pozycję Configure site-wide security (Konfiguruj zabezpieczenia dla całej witryny), a następnie kliknij pozycję New Role Assignment (Nowe przypisanie roli).
  6. W polu tekstowym Group or user name (Nazwa grupy lub użytkownika) wpisz nazwę użytkownika instalującego program Microsoft Dynamics CRM, zaznacz pole wyboru System Administrator (Administrator systemu), a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga Podczas wpisywania nazwy użytkownika należy użyć następującego formatu:
   nazwa_domeny\nazwa_użytkownika
 3. Dla konta użytkownika instalującego program Microsoft Dynamics CRM dodaj poniższe uprawnienia do jednostki organizacyjnej w usłudze katalogowej Active Directory. Tę czynność należy wykonać dla jednostki organizacyjnej, w której zostanie przeprowadzona instalacja zgodnie z wyborem dokonanym podczas instalowania programu Microsoft Dynamics CRM 4.0.

  Uprawnienia
  • Odczyt
  • Tworzenie wszystkich obiektów podrzędnych
  Uprawnienia zaawansowane
  • Odczyt uprawnień
  • Modyfikowanie uprawnień
  • Odczyt elementów członkowskich
  • Zapis elementów członkowskich
  Aby dodać te uprawnienia, wykonaj następujące czynności:
  1. Zaloguj się do serwera kontrolera domeny jako użytkownik z uprawnieniami administratora domeny.
  2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
  3. W menu Widok kliknij polecenie Funkcje zaawansowane.
  4. W okienku nawigacji znajdź jednostkę organizacyjną, której chcesz użyć na potrzeby instalacji programu Microsoft Dynamics CRM. W tym celu rozwiń drzewo, tak aby wyświetlić węzeł zawierający odpowiednią grupę zabezpieczeń.
  5. Kliknij prawym przyciskiem myszy tę grupę zabezpieczeń, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia.
  6. Na liście Nazwy grup lub użytkowników kliknij konto użytkownika instalującego program Microsoft Dynamics CRM (jeśli jest ono widoczne). Jeśli to konto użytkownika nie jest widoczne, kliknij pozycję Dodaj, aby je dodać.
  7. W kolumnie Zezwalaj zaznacz pole wyboru dotyczące uprawnienia Tworzenie wszystkich obiektów podrzędnych.

   Uwaga Domyślnie pole wyboru Zezwalaj jest zaznaczone dla uprawnienia Odczyt.
  8. Kliknij pozycję Zaawansowane.
  9. Na liście Wpisy uprawnienia kliknij pozycję Dodaj, wybierz konto użytkownika instalującego program Microsoft Dynamics CRM, a następnie kliknij przycisk OK.
  10. Na liście Zastosuj dla kliknij pozycję Grupuj obiekty.
  11. W kolumnie Zezwalaj zaznacz następujące pola wyboru:
   • Odczyt uprawnień
   • Modyfikowanie uprawnień
  12. Kliknij kartę Właściwości.
  13. Na liście Zastosuj dla kliknij pozycję Grupuj obiekty.
  14. W kolumnie Zezwalaj zaznacz następujące pola wyboru:
   • Odczyt elementów członkowskich
   • Zapis elementów członkowskich
  15. Kliknij przycisk OK trzy razy.
 4. Zainstaluj program Microsoft Dynamics CRM.

Opcja instalacji 2. Użycie wstępnie utworzonych grup zabezpieczeń usługi Active Directory podczas instalowania programu Microsoft Dynamics CRM

 1. Utwórz następujące grupy zabezpieczeń w usłudze Active Directory:
  • PrivUserGroup
  • PrivReportingGroup
  • ReportingGroup
  • SQLAccessGroup
  • UserGroup
  Aby utworzyć grupy zabezpieczeń w usłudze Active Directory, wykonaj następujące czynności:
  1. Zaloguj się do serwera kontrolera domeny jako użytkownik z uprawnieniami administratora domeny.
  2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
  3. Rozwiń drzewo Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, tak aby wyświetlić katalog główny domeny lub określoną jednostkę organizacyjną, której chcesz użyć w celu zainstalowania programu Microsoft Dynamics CRM.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy katalog główny domeny lub jednostkę organizacyjną, której chcesz użyć, kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Grupa.
  5. W polu Nazwa grupy wpisz nazwę grupy. Na przykład wpisz wartość PrivUserGroup.
  6. Jeśli poziom funkcjonalności domeny to Windows Server 2003 lub Microsoft Windows 2000 macierzysty, kliknij pozycję Lokalna w domenie na liście Zakres grupy. Jeśli poziom funkcjonalności domeny to Windows 2000 mieszany, kliknij pozycję Globalna na liście Zakres grupy.
  7. Kliknij przycisk OK.
  8. Powtórz kroki od 1d do 1g podane wyżej w tej sekcji, aby utworzyć wszystkie grupy zabezpieczeń.
 2. Dodaj konto użytkownika instalującego program Microsoft Dynamics CRM do lokalnej grupy administratorów. Tę czynność należy wykonać na komputerze będącym serwerem programu Microsoft Dynamics CRM oraz na komputerze z programem SQL Server.
  1. Zaloguj się do serwera jako użytkownik z uprawnieniami administratora lokalnego.
  2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Zarządzanie komputerem.
  3. Rozwiń węzeł Narzędzia systemowe, rozwiń węzeł Użytkownicy i grupy lokalne, a następnie rozwiń węzeł Grupy.
  4. Kliknij prawym przyciskiem pozycję Administratorzy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  5. Aby dodać konto użytkownika instalującego program Microsoft Dynamics CRM, kliknij pozycję Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Jeśli usługi SQL Server Reporting Services (SSRS) są zainstalowane na serwerze innym niż serwer, na którym dodano uprawnienia w kroku 1, dodaj rolę Content Manager (Menedżer zawartości) na poziomie głównym dla konta użytkownika przeprowadzającego instalację. Następnie dodaj rolę System Administrator (Administrator systemu) na poziomie całej witryny dla konta użytkownika przeprowadzającego instalację. W tym celu wykonaj następujące czynności na serwerze usług Reporting Services:
  1. Uruchom program Internet Explorer i zlokalizuj następującą witrynę:
   http://serwer_usług_srss/reports
  2. Kliknij kartę Properties (Właściwości), a następnie kliknij pozycję New Role Assignment (Nowe przypisanie roli).
  3. W polu Group or user name (Nazwa grupy lub użytkownika) wpisz nazwę użytkownika instalującego program Microsoft Dynamics CRM, zaznacz pole wyboru Content Manager (Menedżer zawartości), a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga Podczas wpisywania nazwy użytkownika należy użyć następującego formatu:
   nazwa_domeny\nazwa_użytkownika
  4. Kliknij pozycję Site Settings (Ustawienia witryny).
  5. W obszarze Security (Zabezpieczenia) kliknij pozycję Configure site-wide security (Konfiguruj zabezpieczenia dla całej witryny), a następnie kliknij pozycję New Role Assignment (Nowe przypisanie roli).
  6. W polu Group or user name (Nazwa grupy lub użytkownika) wpisz nazwę użytkownika instalującego program Microsoft Dynamics CRM, zaznacz pole wyboru System Administrator (Administrator systemu), a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga Podczas wpisywania nazwy użytkownika należy użyć następującego formatu:
   nazwa_domeny\nazwa_użytkownika
 4. Jeśli program Microsoft Dynamics CRM ma zarządzać grupami zabezpieczeń programu Microsoft Dynamics CRM utworzonymi podczas instalacji, dodaj następujące uprawnienia do grup zabezpieczeń utworzonych w kroku 1 we wcześniejszej części tej sekcji:

  Uprawnienia
  • Odczyt
  • Zapis
  • Dodawanie/Usuwanie się jako członka
  Uprawnienia zaawansowane
  • Wyświetlanie zawartości
  • Odczyt wszystkich właściwości
  • Zapis wszystkich właściwości
  • Odczyt uprawnień
  • Modyfikowanie uprawnień
  • Wszystkie sprawdzone zapisy
  • Dodawanie/Usuwanie się jako członka
  Aby dodać te uprawnienia, wykonaj następujące czynności dla każdej grupy zabezpieczeń utworzonej w kroku 1 we wcześniejszej części tej sekcji:
  1. Zaloguj się do serwera kontrolera domeny jako użytkownik z uprawnieniami administratora domeny.
  2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
  3. W menu Widok kliknij polecenie Funkcje zaawansowane.
  4. W okienku nawigacji rozwiń drzewo, tak aby wyświetlić daną grupę zabezpieczeń, kliknij tę grupę prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia.
  5. Na liście Nazwy grup lub użytkowników kliknij konto użytkownika instalującego program Microsoft Dynamics CRM (jeśli jest ono widoczne). Jeśli to konto użytkownika nie jest widoczne, kliknij pozycję Dodaj, aby je dodać.
  6. W kolumnie Zezwalaj zaznacz pole wyboru dotyczące uprawnienia Zapis. Ta akcja spowoduje, że system automatycznie zaznaczy pole wyboru dotyczące uprawnienia Dodawanie/Usuwanie się jako członka.


   Uwaga Domyślnie pole wyboru Zezwalaj jest zaznaczone dla uprawnienia Odczyt.
  7. Kliknij pozycję Zaawansowane.
  8. Na liście Wpisy uprawnienia kliknij konto użytkownika instalującego program Microsoft Dynamics CRM, a następnie kliknij pozycję Edytuj.
  9. Zaznacz pole wyboru Modyfikowanie uprawnień w kolumnie Zezwalaj.
  10. Kliknij przycisk OK trzy razy.
  Uwagi
  • Opcja Zezwalaj jest domyślnie ustawiana dla następujących uprawnień:
   • Wyświetlanie zawartości
   • Odczyt wszystkich właściwości
   • Zapis wszystkich właściwości
   • Odczyt uprawnień
   • Wszystkie sprawdzone zapisy
   • Dodawanie/Usuwanie się jako członka
  • Jeśli zamierzasz wyłączyć automatyczne zarządzanie grupami dla instalacji, nie musisz wykonywać kroku 4.
  • Więcej informacji dotyczących automatycznego zarządzania grupami zawiera sekcja Opcje automatycznego zarządzania grupami.
 5. Po pierwszym zalogowaniu się do programu Microsoft Dynamics CRM i za każdym razem, gdy dowolny użytkownik jest dodawany do programu Microsoft Dynamics CRM, należy wykonać następujące czynności:
  • Zaloguj się za pomocą konta użytkownika z wymaganymi prawami.
  • Ręcznie dodaj użytkowników i komputery do odpowiednich grup zabezpieczeń.
 6. Aby użyć wstępnie utworzonych grup zabezpieczeń usługi Active Directory, utwórz plik konfiguracji wskazujący program Microsoft Dynamics CRM. W tym celu utwórz plik konfiguracji XML, używając składni takiej jak w poniższym przykładzie. Odpowiednio zmodyfikuj zmienne. Na liście umieszczonej poniżej przykładowego kodu opisano sposób modyfikowania zmiennych podanych w tym przykładzie.

  W poniższym przykładowym kodzie plik XML ma nazwę Config_precreate.xml. Nazwa domeny to microsoft.com. Te nazwy reprezentują rzeczywiste nazwy, których użyjesz. Hierarchia usługi Active Directory jest następująca:
  • domena główna
   • Jednostka organizacyjna z nazwą firmy
    • Jednostka organizacyjna z nazwą firmy
  Przykładowy kod
  <CRMSetup>
  <Server>
  <Groups AutoGroupManagementOff="true">
  <PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Nazwa firmy,OU=Nazwa firmy,DC=<domena>,DC=<rozszerzenie_domeny></PrivUserGroup>
  <SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Nazwa firmy,OU=Nazwa firmy, DC=<domena>,DC=<rozszerzenie_domeny></SQLAccessGroup>
  <UserGroup>CN=UserGroup,OU=Nazwa firmy,OU=Nazwa firmy,DC=<domena>,DC=<rozszerzenie_domeny></UserGroup>
  <ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Nazwa firmy,OU=Nazwa firmy, DC=<domena>,DC=<rozszerzenie_domeny></ReportingGroup>
  <PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Nazwa firmy,OU=Nazwa firmy, DC=<domena>,DC=<rozszerzenie_domeny></PrivReportingGroup>
  </Groups>
  </Server>
  </CRMSetup>
  Parametry podane w przykładzie należy zmodyfikować, zamieniając następujące wartości:
  • PrivUserGroup: nazwa grupy zabezpieczeń PrivUserGroup
  • SQLAccessGroup: nazwa grupy zabezpieczeń SQLAccessGroup
  • UserGroup: nazwa grupy zabezpieczeń UserGroup
  • ReportingGroup: nazwa grupy zabezpieczeń ReportingGroup
  • PrivReportingGroup: nazwa grupy zabezpieczeń PrivReportingGroup
  • domena: nazwa domeny
  • rozszerzenie_domeny: rozszerzenie domeny
  Uwaga Przewodnik dotyczący implementacji zawiera więcej informacji na temat wszystkich parametrów pliku konfiguracji, a także przykłady.
 7. Uruchom instalację serwera programu Microsoft Dynamics CRM. W tym celu kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz ciąg C:\ServerSetup.exe /config C:\configprecreate.xml, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwagi
  • Ciąg C:\ServerSetup.exe określa ścieżkę pliku ServerSetup.exe na nośniku instalacyjnym.
  • Ciąg C:\configprecreate.xml określa nazwę i ścieżkę utworzonego pliku konfiguracji.

Opcje automatycznego zarządzania grupami

Funkcja automatycznego zarządzania grupami pozwala określić sposób dodawania odpowiednich użytkowników i komputerów do grup zabezpieczeń. Program Microsoft Dynamics CRM może dodać użytkowników i komputery. Tę operację może też ręcznie wykonać użytkownik mający odpowiednie uprawnienia w grupach zabezpieczeń programu Microsoft Dynamics CRM.

Należy zastosować jedną z poniższych metod dotyczących automatycznego zarządzania grupami. Aby ustawić wartość „false” dla opcji AutoGroupManagementOff i włączyć automatyczne zarządzanie grupami, należy użyć metody 1. Aby ustawić wartość „true” dla opcji AutoGroupManagementOff i wyłączyć automatyczne zarządzanie grupami, należy użyć metody 2.

Uwaga Automatyczne zarządzanie grupami można zastosować tylko w przypadku instalowania programu Microsoft Dynamics CRM przy użyciu wstępnie utworzonych grup zabezpieczeń usługi Active Directory.

UwagaGdy Kreator importu organizacji jest uruchamiany w celu zaimportowania danych organizacji, sprawdza wartość rejestru AutoGroupManagementOff w celu przypisania wymaganych uprawnień SQL w importowanej bazie danych. Jeśli ta wartość jest równa 1, Kreator importu organizacji nie przypisze uprawnień SQL w bazie danych, więc może być konieczne przypisanie ich za pośrednictwem programu SQL Management Studio po pomyślnym zakończeniu pracy tego kreatora. Jeśli ta wartość jest równa 0, Kreator importu organizacji przypisze uprawnienia SQL w bazie danych. Domyślnie wartość rejestru AutoGroupManagementOff jest równa 0.


Metoda 1. Ustawienie opcji AutoGroupManagementOff na wartość „false”

Ponieważ jest to ustawienie domyślne, nie trzeba niczego dodawać do pliku konfiguracji. Jednak poniższa procedura jest przykładem przedstawiającym sposób ustawiania opcji AutoGroupManagementOff na wartość „false”.

Utwórz plik konfiguracji XML, używając składni takiej jak w poniższym przykładzie. Odpowiednio zmodyfikuj zmienne. Aby zmodyfikować zmienne użyte w tym przykładzie, postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w kroku 6 w sekcji „Opcja 2. Użycie wstępnie utworzonych grup zabezpieczeń usługi Active Directory podczas instalowania programu Microsoft Dynamics CRM”.

W tym przykładzie plik XML ma nazwę Config_precreate.xml. Nazwa domeny to microsoft.com. Hierarchia usługi Active Directory jest następująca:
 • domena główna
  • Jednostka organizacyjna z nazwą firmy
   • Jednostka organizacyjna z nazwą firmy
Przykładowy kod
<CRMSetup>
<Server>
<Groups>
<Groups autogroupmanagementoff="false">
<PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Nazwa firmy,OU=Nazwa firmy,DC=microsoft,DC=com</PrivUserGroup>
<SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Nazwa firmy,OU=Nazwa firmy,DC=microsoft,DC=com</SQLAccessGroup>
<UserGroup>CN=UserGroup,OU=Nazwa firmy,OU=Nazwa firmy,DC=microsoft,DC=com</UserGroup>
<ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Nazwa firmy,OU=Nazwa firmy, DC=microsoft,DC=com</ReportingGroup>
<PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Nazwa firmy,OU=Nazwa firmy, DC=microsoft,DC=com</PrivReportingGroup>
</Groups>
</CRMSetup>

Metoda 2. Ustawienie opcji AutoGroupManagementOff na wartość „true”

 1. Utwórz plik konfiguracji XML, używając składni takiej jak w poniższym przykładzie. Odpowiednio zmodyfikuj zmienne. Aby zmodyfikować zmienne użyte w tym przykładzie, postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w kroku 6 w sekcji „Opcja 2. Użycie wstępnie utworzonych grup zabezpieczeń usługi Active Directory podczas instalowania programu Microsoft Dynamics CRM”.

  W tym przykładzie plik XML ma nazwę Config_manageoff.xml. Nazwa domeny to microsoft.com. Hierarchia usługi Active Directory jest następująca:
  • domena główna
   • Jednostka organizacyjna z nazwą firmy
    • Jednostka organizacyjna z nazwą firmy
  Przykładowy kod
  <CRMSetup>
  <Server>
  <Groups AutoGroupManagementOff="true">
  <PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Nazwa firmy,OU=Nazwa firmy,DC=microsoft,DC=com</PrivUserGroup>
  <SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Nazwa firmy,OU=Nazwa firmy,DC=microsoft,DC=com</SQLAccessGroup>
  <UserGroup>CN=UserGroup,OU=Nazwa firmy,OU=Nazwa firmy,DC=microsoft,DC=com</UserGroup>
  <ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Nazwa firmy,OU=Nazwa firmy, DC=microsoft,DC=com</ReportingGroup>
  <PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Nazwa firmy,OU=Nazwa firmy, DC=microsoft,DC=com</PrivReportingGroup>
  </Groups>
  </Server>
  </CRMSetup>
 2. Dodaj odpowiednie konta użytkowników i odpowiednie konta komputerów jako elementy członkowskie podanych niżej grup.

  Uwaga Tę czynność należy wykonać tylko wtedy, gdy opcja AutoGroupManagementOff jest ustawiona na wartość „true”.

  PrivUserGroup
  • Konto używane przez pulę aplikacji CRMAppPool
  • Konto używane przez model procesu programu ASP.NET
  • Konto użytkownika służące do uruchamiania instalacji programu Microsoft Dynamics CRM
  • Konto komputera, na którym zostanie zainstalowany program Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-mail Router
  ReportingGroup
  • Wszystkie konta użytkowników programu Microsoft Dynamics CRM (włącznie z użytkownikiem instalującym program Microsoft Dynamics CRM)
  SQLAccessGroup
  • Konto używane przez pulę aplikacji CRMAppPool
  • Konto używane przez model procesu programu ASP.NET
  UserGroup
  • Wszystkie konta użytkowników programu Microsoft Dynamics CRM (włącznie z użytkownikiem instalującym program Microsoft Dynamics CRM)
  PrivReportingGroup
  • Konto komputera, na którym zostanie zainstalowany program Microsoft Dynamics CRM Data Connector dla usług Microsoft SQL Server Reporting Services
  Aby dodać konta, wykonaj następujące czynności dla każdej grupy podanej na liście:
  1. Zaloguj się do serwera kontrolera domeny jako użytkownik z uprawnieniami administratora domeny.
  2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
  3. W okienku nawigacji rozwiń drzewo, tak aby wyświetlić węzeł zawierający daną grupę zabezpieczeń, kliknij tę grupę prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Członkowie.
  4. Aby dodać konto użytkownika, kliknij pozycję Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK. Aby dodać konto komputera, kliknij pozycję Typy obiektów, zaznacz pole wyboru Komputery, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Aby sprawdzić, które konto jest używane przez pulę aplikacji CRMAppPool, wykonaj następujące czynności na komputerze będącym serwerem programu Microsoft Dynamics CRM:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS).
  2. Rozwiń węzeł z nazwą komputera.
  3. Rozwiń węzeł Pule aplikacji.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję CRMAppPool, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Tożsamość.
  Konta NetworkService i LocalSystem są reprezentowane przez konto „nazwa_domeny\nazwa_komputera $”. Oznacza to, że dodanie konta NetworkService lub LocalSystem do grupy zabezpieczeń wymaga dodania konta „nazwa_domeny\nazwa_komputera $”.

  Jeśli jest wybrana opcja Konfigurowalne, należy dodać określone konto użytkownika do grupy zabezpieczeń. To konto jest wyświetlane w polu tekstowym.
 4. Aby sprawdzić konto używane przez model procesu programu ASP.NET, wykonaj następujące czynności na komputerze będącym serwerem programu Microsoft Dynamics CRM:
  1. W Eksploratorze Windows otwórz następujący folder:
   C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\CONFIG
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Machine.config, kliknij polecenie Otwórz za pomocą, a następnie kliknij polecenie Notatnik.
  3. Wyszukaj w tekście wyraz „username”. Plik zawiera wiele wystąpień tego wyrazu. Zlokalizuj piąte wystąpienie wyrazu „username” w tekście. Wartość piątego wystąpienia wyrazu „username” określa konto używane przez model procesu programu ASP.NET.
  Konto SYSTEM i konto komputera są reprezentowane przez konto „nazwa_domeny\nazwa_komputera $”. Oznacza to, że dodanie konta SYSTEM lub konta komputera do grupy zabezpieczeń wymaga dodania konta „nazwa_domeny\nazwa_komputera $”.

  Jeśli w pliku Machine.config jest określona nazwa użytkownika, należy dodać określone konto użytkownika do grupy zabezpieczeń.

Więcej informacji

Konto usługi

Podczas instalowania programu Microsoft Dynamics CRM jest wyświetlana strona Określ konto zabezpieczeń. Na tej stronie można określić, że kontem zabezpieczeń ma być konto użytkownika domeny. Aby to zrobić, należy wykonać następujące czynności:
 1. Dodaj konto użytkownika domeny do lokalnej grupy Użytkownicy dzienników wydajności. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Na komputerze będącym serwerem programu Microsoft Dynamics CRM kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Zarządzanie komputerem.
  2. Rozwiń węzeł Użytkownicy i grupy lokalne, a następnie rozwiń węzeł Grupy.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy grupę Użytkownicy dzienników wydajności, a następnie kliknij polecenie Dodaj do grupy.
  4. Kliknij pozycję Dodaj, wpisz konto użytkownika domeny, a następnie kliknij przycisk OK dwa razy.
 2. Utwórz konto głównych nazw usług HTTP w ramach konta użytkownika domeny. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Zainstaluj narzędzia obsługi systemu Windows Server, jeśli jeszcze nie są zainstalowane.

   Uwaga Tej czynności nie trzeba wykonywać na komputerze będącym serwerem programu Microsoft Dynamics CRM. Można ją wykonać na innym serwerze w domenie. Należy zalogować się za pomocą konta mającego uprawnienia do dodawania głównych nazw usług (SPN) do kont użytkowników.
  2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER:
   SETSPN –a http/nazwa_serwera_programu_crm.domena.comkonto_użytkownika
   SETSPN –a http/nazwa_serwera_programu_crmkonto_użytkownika
  Uwaga Symbol zastępczy nazwa_serwera_programu_crm jest nazwą serwera, na którym zostanie zainstalowany program Microsoft Dynamics CRM. Symbol zastępczy domena.com określa nazwę domeny. Symbol zastępczy konto_użytkownika określa konto używane jako konto usługi podczas instalowania programu Microsoft Dynamics CRM.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących używania nazw SPN, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

929650 Jak używać nazw SPN podczas konfigurowania aplikacji sieci Web obsługiwanych w programie IIS 6.0

Aby uzyskać więcej informacji o minimalnych uprawnieniach, które musi mieć użytkownik będący administratorem wdrażania w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

946686 Jak przypisać minimalne uprawnienia administratorowi wdrażania w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

Właściwości

Identyfikator artykułu: 946677 — ostatni przegląd: 12.09.2011 — zmiana: 1

Opinia